Cch g chữ Việt


Dấu v nguyn m Cch g Telex Cch g VNI Cch g VIQR
aa a6 a^
ee e6 e^
oo o6 o^
ă aw a8 a(
ơ ow o7 o+
ư uw u7 u+
đ dd d9 dd
sắc s 1 '
huyền f 2 `
nặng j 5 .
hỏi r 3 ?
ng x 4 ~
xo dấu z 0 -
V dụ:
Tiếng việt
Vis duj:
Tieengs Vieetj
Vi1 du5:
Tie6ng1 Vie6t5
Vi' du.:
Tie^'ng Vie^.t

Lưu : C thể dng o*, u* thay cho o+, u+ khi dng cch g VIQR.
Enter a space before you type a period or question mark in the end of a sentence.
Slottica