Ngôn Ngữ Âm Nhạc


 

  Vài tiếng LATIN hay gặp trong phụng vụ:
Alleluia  Đọc là "AL-LE-LU-IA", nhấn ở vần U, có nghĩa "Vinh danh Chúa". 
Amen  Đọc là "A-MEN", tránh đọc "Ê-MEN" theo kiểu phát âm MỸ. Thường dùng để kết thúc một lời nguyện, có ý nghĩa cương quyến, xác tín: ‘xin được như vậy". 
Ave Maria  Đọc là "A-VE MA-RI-A", có nghĩa "Kính mừng Mẹ Maria" 
Emmanuel  Đọc là "EM-MA-NU-EN", có nghĩa "Thiên Chúa ở với ta" 
Israel  Đọc là "IS-RA-EN", tên của dân tộc Do-Thái. 
Jesus  Đọc là "GIÊ-SU", tên của Đức Chúa Con, có nghĩa là "Đấng Cứu Độ". Chữ "Christ" hay "Christos" (KI-TO), cũng giống như "Messiah" (MES-SI-A), có nghĩa là "được xức dầu", là "Saviour". Chúng ta được gọi là những "Kitô hữu", tức là những người đã được xức dầu để trở nên tiên tri, tư tế và vương giả của Chúa. 
Ephata  Đọc là "EPH-PHA-TA", nghĩa là "hãy mở ra". 

[TOP] 

                                                        

Vài từ tiếng Anh trong các phần của Thánh Lễ      

LATIN  ANH  VIET 
Missa  Mass  Thánh Lễ 
  Nupital Mass  Lễ Cưới 
Ordinary  Common  Phần trong lễ Missa mà không thay đổi (bất biến), như kinh Thương Xót, Vinh Danh... 
Proper  Proper of the day  Phần trong lễ mà thay đổi tùy theo, như: bài hát Nhập Lễ (introit), Đáp Ca... 
  Gathering and entrance rites  Nghi thức đầu lễ 
  Liturgy of the Word  Phụng Vụ Lời Chúa 
  Marriage Rite   Nghi thức Hôn phối 
  Concluding Rite  Nghi thức kết lễ 
  to incense  xông hương 
  Thurifer  Người dâng hương 
  Acolytes  Những người giúp lễ 
  Subdeacon  Người phó trợ tế 
  Deacon  Người trợ tế 
  Celebrant  Vị chủ tế 
  Reading  Những bài đọc 
  Epistle  Bài Đọc Thánh Thư 
  Gospel  Bài Phúc âm 
  Homily  Bài giảng 
Introit  Entrance song  Bài hát Nhập Lễ 
Kyrie  Lord have mercy  Kinh Thương Xót 
Te Deum (Gloria)  Glory to God  Kinh Vinh Danh 
Credo  Creed  Kinh Tin Kính 
Sanctus  Holy  Kinh Thánh Thánh Thánh 
Agnus Dei  Lamb of God  Kinh Chiên Thiên Chúa 
Gradual  Gradual  Phần Đáp Ca trong Thánh Lễ 
  Alleluia, Gospel Acclamation  Câu Xướng trước Phúc Âm 
  Exchange of vows and of rings   Trao nhẫn và lời thề hứa hôn nhân 
Litany  Prayers of the faithful  Lời Nguyện Giáo Dân 
  Offertory  Bài Ca Dâng Lễ 
  Lord's Prayer  Kinh Lậy Cha 
  Communion  Phần Hiệp Lễ 
  Recessional song  Bài ca Kết Lễ 
Requiem    Lễ mồ, lễ cầu cho những người đã qua đời. 
Votive    (Bài hát) về Đức Mẹ hay về Các Thánh. 
     
[TOP]     

mostbet uz

Slottica