Ký Hiệu Sách Thánh Kinh


 

Viết Tắt 

Tên Sách 
  Ac  Ai ca 
  Am  Amos 
  Br  Barúc 
  Cl  Côlôsê 
  Cn  Châm Ngôn 
  1 Cr  1 Côrintô 
  2 Cr  2 Côrintô 
  Cv  Tông Đồ Công Vụ 
  Dc  Diễm Ca 
  Dcr  Dacaria 
  Ds  Dân Số 
  Dt  Do Thái 
  Đn  Đanien 
  Đnl  Đệ Nhị Luật 
  Ed  Êdêkien 
  Ep  Êphêsô 
  Er  Ezra 
  Et  Este 
  G  Gióp 
  Ga  Gioan 
  1 Ga  1 Gioan 
  2 Ga  2 Gioan 
  3 Ga  3 Gioan 
  Gc  Giacôbê 
    Giuđitha 
  Ge  Giôen 
  Gn  Giôna 
  Gr  Giêrêmia 
  Gs  Giôsuê 
  Gv  Giảng Viên 
  Hc  Huấn Ca 
  Hs  Hôsê 
  Is  Isaia 
  Kb  Khabacuc 
  Kh  Khải Huyền 
  Kn  Khôn Ngoan 
  Lv  Lêvi 
  Mc  Mátcô 
  1 Mcb  Macabê quyển 1 
  2 Mcb  Macabê quyển 2 
  Mk  Mikha 
  Mt  Mátthêu 
  Nk  Nakhum 
  Nhm  Nêkhêmia 
  Ob  Ôbađia 
  Pl  Philliphê 
  Plm  Philêmôn 
  1 Pr  1 Phêrô 
  2 Pr  2 Phêrô 
  R  Rút 
  Rm  Rôma 
  1 Sb  Sử biên niên (Ký sử) quyển 1 
  2 Sb  Sử biên niên (Ký sử) quyển 2 
  1 Sm  Samuen quyển 1 
  2 Sm  Samuen quyển 2 
  St  Sáng Thế 
  Tb  Tôbia 
  Tl  Thủ Lãnh (Thẩm Phán) 
  1 Tm  1 Timôthê 
  2 Tm  2 Timôthê 
  Tt  Tutô 
  Tv  Thánh Vịnh 
  1 Tx  1 Thexalônica 
  2 Tx  2 Thexalônica 
  1 V  các Vua quyển 1 
  2 V  các Vua quyển 2 
  Xh  Xuất Hành 
  Xp  Xôphônia 

mostbet uz

Slottica