Phần 4: Nhạc Lư căn bản (4 chương đầu)

1.      Cho biết khái niệm về âm nhạc.

2.      Nghệ thuật là ǵ ? Phương tiện truyền đạt của âm nhạc là ǵ ?

3.      Các đặc tính của âm nhạc ?

4.      Tiếng động khác với âm thanh ở chỗ nào ? Có được dùng trong âm nhạc nhiều không ?

5.      Người ta dùng phương tiện nào để gọi tên các dấu nhạc có âm thanh cao thấp khác nhau ?

6.      Thông thường khoảng cách về cao độ tương đối giữa hai dấu nhạc kề nhau có giống nhau không ? Có mấy loại khoảng cách ?

7.      Dấu hoá là ǵ ? Có mấy loại ? Dấu hoá cấu thành và dấu hoá bất thường khác nhau thế nào ?

8.      Cis, Cisis, Ces, Es, As, Ceses nghĩa là ǵ ?

9.      Phân biệt các bậc cơ bản và bậc chuyển hoá ?

10.  Nửa cung dị chuyển và đồng chuyển là ǵ ?

11.  Nguyên cung dị chuyển và nguyên cung đồng chuyển là ǵ ?

12.  Khuông nhạc là ǵ ? Công dụng của khuông nhạc và khoá nhạc ?

13.  Có mấy loại khoá nhạc thường dùng hiện nay ?

14.  Tại sao gọi âm La mẫu là La 3 ?

15.  Chuyển độ là ǵ ? Kư hiệu ra sao ?

16.  Cách ghi trường độ tương đối giữa các dấu nhạc và dấu lặng tương ứng.

17.  Dấu chấm đi sau một dấu nhạc là ǵ ? Dấu lưu là ǵ ?

18.  Ô nhịp và số nhịp là ǵ ?

19.  Phách là ǵ ? Có mấy loại phách ? Có mấy loại nhịp ?

20.  Liên ba, liên năm là ǵ ? Liên hai, liên tư là ǵ ?

21.  Làm thế nào để ghi tắt khi muốn lặp lại một âm h́nh giai điệu ? một âm thanh hoặc một hợp âm ?

22.  Cách ghi tắt để lặp lại nhiều lần hai âm thanh hay hợp âm ?

23.  Cách ghi tắt để lặp lại 1 ô nhịp, 2 ô nhịp, 1 đoạn nhạc.

24.  Khi lặp lại đoạn dài, mà cuối mỗi đoạn có khác nhau th́ làm sao ? Cuối một đoạn, muốn lặp lại từ đầu th́ dùng kư hiệu ǵ ?

25.  Nhịp độ là ǵ ? Có mấy mức chung ? Kể 3 chữ thường gặp trong mỗi mức ?

26.  Cho biết các kư hiệu về nhịp độ đều đặn ?

27.  Các kư hiệu ghi nhịp độ thay đổi bằng cách tăng nhanh hơn hoặc chậm dần lại ?

28.  Kư hiệu ghi nhịp độ tự do ? Trở vào nhịp độ bắt buộc ?

29.  Máy nhịp và số nhịp độ là ǵ ?

30.  Các kư hiệu thông thường để ghi cường độ ?

31.  Các kư hiệu thay đổi cường độ, tăng dần hoặc nhẹ dần ?

32.  Phần biệt sforzando, sostenuto, marcato, staccato ?

33.  Cường độ cố định là ǵ? Nên dùng cho loại nhạc nào?

34.  Cường độ diễn cảm là ǵ? Những loại nhạc nào cần đến cường độ diễn cảm?

35.  Loại cường độ nào là yếu tố chủ chốt làm cho việc tŕnh tấu có hồn? Tại sao?

36.  Quăng nhạc là ǵ ? Tên gọi ra sao ?

37.  Cho biết tính chất các quăng trong thang âm Đô T, nếu tính từ dấu Đô trở lên ?

38.  Trong thang âm Đô T, có bao nhiêu q.2, q.3, q.4 ? Tính chất của mỗi thứ quăng ?

39.  Quăng đơn, quăng kép là ǵ ? Tính chất của quăng kép ra sao ?

40.  Quăng thường và quăng đảo là ǵ ? Nguyên tắc để tính quăng đảo và để biết tính chất của nó ?

41.  Quăng thuận và quăng nghịch là ǵ ? Là những quăng nào ?

42.  Quăng cơ bản là ǵ ? Cho biết 14 loại quăng cơ bản trong thang âm Đô T ?

43.  Quăng trùng âm là ǵ ? Cho thí dụ ?

44.  Thang âm là ǵ ? Tại sao có nhiều loại thang âm ? Cho thí dụ ?

45.  Trong 7 dạng của thang thất âm, nhạc cổ điển đem vào sử dụng những dạng nào ? Với cơ cấu cung bậc ra sao ?

46.  Người Hy-lạp xưa gọi tên 7 thể nhạc của ḿnh ra sao ?

47.  Nhạc b́nh ca đem vào sử dụng những dạng nào ? Gọi tên là ǵ ?

48.  Các tên gọi của thời Trung cổ sao không ăn khớp với tên gọi gốc của Hy-lạp ?

49.  Tên gọi theo chức năng của các bậc trong thang thất âm T/t ?

50.  Về mặt giai điệu th́ các dấu nào là dấu quan trọng ? Về mặt hoà âm th́ dấu nào là dấu quan trọng ? Tại sao ?

51.  Sức hút của các dấu trụ đố với dấu phụ khác nhau là do nguyên nhân nào ? Vẽ sơ đồ về sức hút đó ?

52.  Có mấy loại thang thất âm trưởng ? Giải thích ?

53.  Có mấy loại thang thất âm thứ ? Giải thích ?

54.  Thế nào là âm thể Trưởng ? Tính cách thế nào ?

55.  Thế nào là âm thể thứ ? Tính cách thế nào ?

56.  Thang âm tương tiếp là ǵ ? Thứ tự các dấu hoá trong các thang âm tương tiếp đi lên, tính từ Đô T ?

57.  Muốn biết tên của thang âm T có dấu thăng cấu thành, ta phải làm ǵ ? Cho thí dụ : 5 dấu thăng cấu thành gồm các dấu nào và thang âm nào ?

58.  Cho biết thứ tự các dấu giáng và cách t́m tên thang âm T khi biết con số dấu giáng cấu thành ?

59.  So sánh 2 thang âm đồng nguyên ?

60.  Thang âm đồng âm là ǵ ? Như vậy, trên thực tế có bao nhiêu thang âm có cao độ khác nhau ? Và tổng số dấu hoá cấu thành của 2 thang âm đồng âm là bao nhiêu ?

61.  Vẽ sơ đồ ṿng quăng năm của các thang âm tương tiếp đi lên và đi xuống.

Slottica