Phần 3: Thánh Nhạc và Phụng Vụ

1.      Mục đích của Thánh nhạc là ǵ ?

2.      Đặc tính của Thánh Nhạc ?

3.      Thánh nhạc có cần gắn liền với các hoạt động của phụng vụ không ? tại sao ?

4.      Lư do sâu xa của việc ca hát trong Phụng vụ ?

5.      Phận vụ thừa tác của âm nhạc trong Phụng vụ ?

6.      Ư nghĩa từ “Ca hát” trong Phụng vụ ?

7.      Vai tṛ và nhiệm vụ của ca đoàn ?

8.      Đàn hát cho ai ?

9.      Tính thông đạt của lời ca trong Phụng vụ ?

10.  Tính Thánh Thiện của bài ca trong Phụng vụ ?

11.  Tính nghệ thuật của âm nhạc trong Phụng vụ ?

12.  Các nguy cơ cần tránh để bảo toàn tính nghệ thuật ?

13.  Những “tồn tại” có thể thấy trong việt thể hiện Thánh nhạc ?

14.  Thánh lễ gồm mấy phần?

15.  Hiểu biết về các bài hát trong Thánh lễ như: Ca nhập lễ, Kinh thương xót, kinh Vinh danh, Đáp ca, Halêluia, Dâng lễ, kinh Thánh Thánh Thánh, Lời Tung Hô sau Truyền Phép, lời thưa AMEN ở cuối Kinh Tạ ơn ( Kinh nguyện Thánh Thể )  kinh Chiên Thiên Chúa, bài ca Rước lễ, bài ca Hiệp lễ và ca kết lễ.

16.  Một số từ Híp-ri dùng trong phụng vụ: AMEN, HALÊLUIA, HO-SAN-NA, GIA-VÊ, MA-RA-NA-THA

17.  Sự liên hệ giữa Thánh Kinh và Thánh Nhạc

18.  Các ư chỉ cần có trong lời nguyện giáo dân ?

19.  Phải hát Thánh Vịnh Đáp Ca như thế nào ?

20.  Các Bộ Lễ được phép dùng trong phụng vụ hiện nay ?

Slottica