Phần 1: Kiến thức Ca Trưởng

 1. Âm nhạc là ǵ ? thuộc loại nghệ thuật nào ?
 2. Tŕnh tấu là ǵ ?
 3. Ca trưởng là ai ?
 4. Cho biết vắn tắt các nhiệm vu của ca trưởng liên quan đến tác giả và tác phẩm
 5. Cho biết vắn tắt các nhiệm vụ của ca trưởng liên quan đến ca viên và cộng đoàn.
 6. Cho biết vắn tắt các nhiệm vụ của ca trưởng liên quan đến bản thân.
 7.  Cho biết vị trí của bốn bát độ hợp ca trong bảng tổng hợp âm thanh ?
 8. Tên các giọng hợp ca thông dụng hiện nay và các khoá nhạc tương ứng ?
 9. Các loại nhịp thường dùng trong nhạc Hợp ca ?
 10. Các loại thanh cữ : loại nào thông dụng ? Cách sử dụng ra sao ?
 11. Khởi tấu gồm những công việc nào ?
 12. Ích lợi của khởi tấu ra sao ?
 13. Ca trưởng cần biết làm những ǵ trong khâu tổ chức chuyên môn cho một ca đ̣an ?
 14. Con số ca viên trong từng bè như thế nào ? Xếp chỗ ra sao ?
 15. Huấn luyện cho ca viên những ǵ ? Cần thiết ra sao ?
 16. Uy tín của ca trưởng do đâu mà có ?
 17. Tổ chức hành chánh là ǵ ? Để làm ǵ ?
 18. Các nhóm Phụng vụ, Sinh hoạt, Tông đồ, Âm thanh nhạc cụ làm những việc ǵ
 19.  Các việc cần làm trong giai đoạn chuẩn bị ?
 20. Khả năng trí tuệ và đức tính của lănh đạo trong giai đoạn chuẩn bị ?
 21. Giai đoạn thực hiện, cần làm ǵ ? Cần đức tính nào ?
 22. Giai đoạn đúc kết nên làm ǵ ? Khả năng trí tuệ và đức tính cần cho người lănh đạo trong giai đoạn này ?
 23. Thế nào là người lănh đạo tốt ?
 24. Ca trưởng phải làm ǵ khi dọn bài để tập dượt ?
 25. Cho biết các điều kiện bên ngoài liên quan đến buổi tập dượt ?
 26. Với tính cách một nhà sư phạm, ca trưởng cần phải thế nào khi tập dượt?
 27. Với tính cách một người làm nghệ thuật, ca trưởng cần giúp ca viên đạt được những điều ǵ ?
 28. Với tính cách một người tông đồ, ca trưởng cần tỏ ra như thế nào trong buổi tập dượt ?
 29. Cho biết một số nguyên tắc chung trong việc tập dượt ?
 30. Phương pháp tổng hợp là ǵ ? Phương pháp phân tích là ǵ ? Đâu là phương pháp chủ yếu nhất ?
 31. Thử tŕnh bày cách tập cho cộng đoàn ?
 32. Cho biết diễn tiến khi tập một bài dài, nhiều bè cho ca đoàn ?
 33. Nguyên tắc móc nối của tiết tấu ?
 34. Lư do ra đời của vạch nhịp. Ích lợi của vạch nhịp ?
 35. Tai hại của vạch nhịp đối với tiết tấu ?
 36. Ai giải toả sự lầm lẫn giữa ô nhịp và tiết tấu ? Như thế nào ?
 37. Giá trị của Phách mạnh - Phách nhẹ cố định trong âm nhạc ?
 38. Bạn hiểu thế nào về quan niệm điều khiển của cố ca trưởng Hải Linh ?
 39. Ư nghĩa của tư thế trong ngôn ngữ thầm lặng của ca trưởng ?
 40.  Sức diễn tả của cánh sau và cánh trước ?
 41.  Sức diễn tả của bàn tay và các ngón tay ?
 42. Vai tṛ của đũa nhịp ? T
 43. ầm quan trọng của đôi mắt, đôi môi ?
 44. Thế nào là cử chỉ hữu hiệu và đẹp mắt ?
 45. Thế nào là cử chỉ có ư nghĩa ?
 46. Các quan niệm về điều khiển ?
 47. Đâu là quan niệm lư tưởng ?
 48. Ích lợi của việc cùng hát với ca đoàn ?
 49. Khởi tấu gồm những việc nào ?
 50. Nguyên tắc khởi tấu đối với loại nhịp chia 2 chẵn phách và lẻ phách ?
 51. Nguyên tắc khởi tấu đối với loại nhịp chia 3 chẵn phách và lẻ phách ?
 52. Nguyên tắc lấy hơi ?
Slottica