Chủ Đề Các Chúa Nhật Mùa Vọng

Vài điều nên biết:
 • Mùa Vọng bắt đầu một Năm Phụng Vụ mới.
 • Có 4 Chúa Nhật Mùa Vọng, thường nằm trong cuối tháng 11 và tháng 12 (tháng Chạp) Dương Lịch
 • Trong Mùa VọÏng không được dạo đàn (độc tấu, hòa tấu) nếu không có tiếng hát đi kèm.
 • Trong Các Chúa Nhật Mùa Vọng không có Kinh Vinh Danh.
 • Trong Mùa Vọng không cử hành lễ Hôn Phối và An Táng trong các Chúa Nhật.
 • Trong Mùa Vọng có lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm (ngày 8 tháng 12) là lễ trọng và buộc (xem phần Các Lễ về Đức Mẹ): Hát Kinh Vinh Danh và Kinh Tin Kính.

Chú ý: Dưới đây là những ý chung chung được rút ra từ Sách Lễ. Trước khi dùng, người Ca Trưởng nên hỏi ý kiến cha xứ mình, kẻo bị "trật đường rầy!".
 
 

Ngày Lễ  Năm A  Năm B  Năm C  

CN Thứ I Mùa Vọng

(thường vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12)

Nhập Lễ CN I Mùa Vọng: Tv 24,1-3 (Lậy Chúa, tôi vươn linh hồn tôi lên tới Chúa, tôi tin cậy vào Chúa, xin đừng để tôi tủi hổ. Xin đừng để quan thù hoan hỉ về tôi, vì tất cả những ai trông cậy Chúa, sẽ chẳng hổ ngươi.) 

Chủ Đề: Hãy tỉnh thức

Các Bài Đọc: Is 2,1-5; Rom 13,11-14; Mt 24, 37-44.

Đáp Ca: Tv 121 (Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: "Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa")

Alleluia: Lậy Chúa xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng tôi, và ban ơn cứu rỗi cho chúng tôi.

Hướng Dẫn Chọn Bài Hát: 

 • Hướng về Chúa
 • Trở về với Chúa
 • Hãy tỉnh thức và sẵn sàng
Chủ Đề: Hãy tỉnh thức

Các Bài Đọc: BIs 63,16b-17. 19b; 64,2b-7; 1 Cr 1,3-9; Mc 13,33-37.

Đáp Ca: Tv 79 (Lậy Chúa là Thiên Chúa chúng tôi, xin cho chúng tôi được phục hồi, xin tỏ Thiên Nhan hiền từ Chúa ra, hầu cho chúng tôi được ơn cứu thoát)

Alleluia: (Như Chúa Nhật I năm A)

Hướng Dẫn Chọn Bài Hát: (như Chúa Nhật I năm A) 

Chủ Đề: Hãy tỉnh thức vì giờ cứu rỗi đã gần đến.

Các Bài Đọc: Gr 33, 14-16; 1 Tx 3,12-4,2; Lc 21, 25-28.34-36

Đáp Ca: Tv 24 (Lậy Chúa, tôi vươn linh hồn lên tới Chúa)

Alleluia: (Như Chúa Nhật I năm A)

Hướng Dẫn Chọn Bài Hát: (như Chúa Nhật I năm A) 

CN Thứ II Mùa Vọng

(tháng 12)

Nhập Lễ CN II Mùa Vọng: Cf Is 30,19,30 (Hỡi Sion, đây Chúa sẽ đến cứu độ muôn dân; và Chúa sẽ làm cho vinh quang lời Người được nghe biết trong tâm hồn hân hoan của các ngươi.)

 

 

Chủ Đề: Hãy ăn năn sám hối vì nưóc trời đã gần đến.

Các Bài Đọc: Is 11,1-10; Rm 15,4-9; Mt 3,1-12

Đáp Ca: Tv 71 (Sự công chính và nền hòa bình viên mãn sẽ triển nở trong triều đại người)

Alleluia: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng; và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.

Hướng Dẫn Bài Hát:

 • Hỡi Sion, Chúa sẽ Đến
 • Hãy chỗi dậy
 • Hãy dọn đường cho Chúa
 • Hãy trở về
Chủ Đề: Hãy dọn đường Chúa cho ngay thẳng.

Các Bài Đọc: Is 40,1-5.9-11; 2 Pr 3,8-14; Mc 3,1-8

Đáp Ca: Tv 84 (Lậy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng tôi, và ban ơn cứu rỗi cho chúng tôi)

Alleluia: (như năm A)

Hướng Dẫn Chọn Bài Hát: (như Chúa Nhật I năm A)  

Chủ Đề: Hãy sửa đường và sẽ thấy ơn Cứu Độ của Thiên Chúa.

Các Bài Đọc: Br 5,1-9; Pl 1,4-6.8-11; Lc 3,1-6

Đáp Ca: Tv 125 (Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan)

Alleluia: (như năm A)

Hướng Dẫn Chọn Bài Hát: (như Chúa Nhật I năm A) và:

 • Hãy Vùng Đứng

CN Thứ III Mùa Vọng

(tháng 12)

(Hôm nay có thể dùng mầu hồng và được xử dụng đàn, nhạc cụ)

Ca Nhập Lễ: Phil 4,4-5 (Anh em hãy vui luôn trong Chúa; tôi nhắc lại một lần nữa, anh em hãy vui lên, vì Chúa đã đến gần.) 

Chủ Đề: Hãy vui mừng

Các Bài Đọc: Is 35,1-6a.10; Gc 5,7-10; Mt 11, 2-11

Đáp Ca: Tv 145 (Lậy Chúa, xin đến cứu độ Chúng tôi)

Alleluia: Thánh Thần Chúa ngụ trên tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó.

Hướng Dẫn Chọn Bài Hát: 

 • Mừng vui lên
 • Ngày tươi sáng
 • Xin Chúa Đến
 • Vững lòng trông cậy
 • Tôi hớn hở vui mừng
 • Chúa Đến
Chủ Đề: Hãy vui mừng trong Chúa.

Các Bài Đọc: Is 61,1-2a-10-11; 1 Tx 5,16-24; Ga 1, 6-8.19. 28.

Đáp Ca: Lc 1, 46-50, 53-54 (Linh hồn tôi nhảy mừng trong Chúa)

Alleluia: (như năm A)

Bài Hát: (như năm A) 

Chủ Đề: Hãy vui lên vì Chúa gần đến.

Các Bài Đọc: Xp 3,14-18a; Pl 4,4-7; Lc 3-10-18

Đáp Ca: Is 12 (Hãy nhảy mừng và ca ngợi, vì ở giữa ngươi có Đấng Thánh của Israel thật cao cả)

Alleluia: (như năm A) 

CN Thứ IV Mùa Vọng

(tháng 12)

Ca Nhập Lễ: Is 45 (Hỡi các tần trời hãy đổ sương mai, hỡi ngàn mây, hãy mưa Đấng Công Chính; đất hãy mở ra và trổ sinh Đấng Cứu Độ.) 

Chủ Đề: Thiên Chúa Sinh ra bởi người nữ.

Các Bài Đọc: Is 7,10-14; Rm 1,1-7; Mt 1,18-24

Đáp Ca: Tv 23 (chúa ngự qua, chính Ngài là Thượng Đế hiển vinh)

Alleluia: Này đây trinh nữ sẽ mang thai, hạ sinh một con trai và người ta sẽ gọi tên người là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta.

 • Trời cao hãy đổ sương xuống
 • Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta.
Chủ Đề: Xin Vâng

Các Bài Đọc: 2 Sm 7,1-5.8b-11.16; Rm 16,25-27; Lc 1,26-38

Đáp Ca: Tv 88 (Lậy Chúa, tôi sẽ ca ngợi tình thương Chúa đến muôn đời

Alleluia: này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên Thần truyên.

Bài Hát: như năm A và
 

 • Xin Vâng (Đức Mẹ, cuối lễ)
Chủ Đề: Giáng Sinh đem lại nguồn vui.

Các Bài Đọc: mk 5,1-4a; Dt 10,5-10; Lc 1,39-45

Đáp Ca: Tv 79 (Lậy Chúa là Thiên Chúa chúng tôi, xin cho chúng tôi được phục hồi, xin tỏ thiên nhan hiền từ Chúa ra, hầu cho chúng tôi được ơn cứu thoát)

Alleluia: (như năm B)
 

 • Mẹ Thiên Chúa (cuối lễ)

mostbet uz

Slottica