VĂN KIỆN GIÁO HỘI và KÝ HIỆU VIẾT TẮT

(Theo mẫu tự)

AQ: Thông điệp "Annus qui" của Đức Bênêđiô XIV, 19.2.1749.

DC: Tông hiến "Divinus Cultus" (việc thờ phượng Thiên Chúa) của Đức Piô XI, 20.12.1928.

D.D: Tông thư "Dies Domini" (Ngày của Chúa) của Đức Gioan Phaolô II, 31.5.1998.

G.L: Bộ Tân Giáo Luật 1983.

G.L.T.C: Sách Giáo lý toàn cầu 1992.

G.S: Hiến chế "Gaudium et Spes" (Giáo Hội trong thế giới ngày nay), CĐ. Vaticanô II, 7.12.1965.

HCPV: Hiến chế "Sacrosanctum Concilium" (Hiến chế về Phụng vụ Thánh) CĐ. Vaticanô II, 4.12.1963.

H.T.3: Huấn thị "Liturgicae Restaurationes" (Huấn thị thứ 3 để thi hành đúng HCPV) của thánh bộ phụng tự, 5.9.1970.

HTTN: "Instructio de Musica sacra" (Huấn thị về Thánh Nhạc) của Thánh bộ Phụng tự, 3.9.1958.

L.G: Hiến chế "Lumen gentium" (Hiến chế tín lý về Giáo Hội), CĐ. Vaticanô II, 21.11.1964.

M.D: Thông điệp "Mediator Dei" (Đấng trung gian của Thiên Chúa) của Đức Piô XII, 20.11.1947.

QCTQ: Quy Chế Tổng Quát sách lễ Rôma, Thánh Bộ Phụng Tự, 3.4.1969.

QLTN: Thông điệp "Musicae Sacrae Disciplina" (Quy luật về Thánh Nhạc) của Đức Piô XII, 25.12.1955.

TNTPV: Huấn thị "De Musica in Sacra Liturgia" (Huấn thị về Thánh Nhạc trong phụng vụ) của Thánh Bộ Phụng Tự, 5.3.1967.

TS: Tự sắc "Tra le Sollecitudini" của Đức Piô X, 22.11.1903.

MV.VH: Huấn thị "Thử tìm một hướng mục vụ cho vấn đề văn hóa" của Hội Đồng Giáo Hoàng về Văn Hóa, 1999.

 

 

THƯ MỤC THAM KHẢO.

 1. A.G. Martimort, The Church At Prayer, The Liturgical Press Collegeville, Minnesota, 1992, trang 142-152.
 2. A.M Roguet, Table ouverte – La Messe d’ Aujourd’ hui, (Bản tiếng việt: Tìm hiểu Thánh lễ, ấn bản Ronêo), 1973
 3. Brépols, Missel Noté de L’Assemblée (Chanter la Liturgie), Cerf, 1990.
 4. Dom Robert Le Gall, Bản tiếng việt: Từ Điển Phụng Vụ, C.L.D, 1982.
 5. Tiến Dũng, nhận định về Tình Hình Thánh nhạc trong giáo phận. (Bản đánh máy chữ), không rõ năm.
 6. Tiến Dũng, Tôi viết ca tiếng việt, Bản Ronêo, không rõ năm.
 7. Tiến Dũng, Vấn đề Sáng tác những Bài Ca Phụng Vụ Tiếng việt, theo Huấn thị "de Musica in Sacra Liturgia", 1967.
 8. Edward Poley, Capuchin, "Music, Bible and", trong The Colelegeville Pastoral Dictionary of Biblical Theology", The Liturgical Press, Colelegeville, Minnesota, 1996, trang 654-657.
 9. J.GÉLINEAU, Bản tiếng việt của Trần Thái Đỉnh, Họp nhau cử hành Phụng Vụ, tập 1 và 2, 1992.
 10. Giáo Hoàng Học Viện Piô X Đà Lạt (GHHV), Điển Ngữ Thần Học Thánh Kinh, 1971.
 11. GHHV, Thánh Công Đồng chung Vaticanô II, Hiến chế – Sắc lệnh – Tuyên Ngôn, 1972.
 12. GHHV, Thánh Công Đồng chung Vaticanô II, Mục lục Phân Tích Chủ Đề, 1972.
 13. Vũ Thái Hòa, 40 câu hỏi về Thánh Lễ, Rennes (Pháp), 1996.
 14. Đặng Hòe – Đức Bằng, Ca hát và Biểu Diễn, N.X.B Văn Hóa, Hà Nội, 1982.
 15. Bùi Công Hùng, Góp phần Tìm Hiểu thơ ca, NXB.KHXH Hà Nội, 1983.
 16. Lam Hương, các Thể Loại Âm Nhạc, NXB.Văn Hóa, Hà Nội, 1981.
 17. J.LEBEN, Bản tiếng việt "Để sống Phụng vụ", Cerf, 1986.
 18. JOHN. A. Hardon S.J, Từ Điển Công Giáo Phổ thông, 1979.
 19. Hoàng Gia Khánh – Tiếu Diện, Mừng lễ và Mở Hội, Bản Ronêo, không rõ năm.
 20. Trần Văn Khê, Tiểu Phẩm, NXB Trẻ, 1997
 21. Kim long, mấy kinh nghiệm để viết Thánh ca, Tp. HCM, 1998.
 22. Kim Long, Thánh ca trong Phụng vụ, ĐCV. Thánh Giuse, Tp.HCM, 1996.
 23. LUSTIGER, Bản tiếng việt của J.vđt, Thánh lễ, Giáo xứ Đồng Phú, 1996.
 24. Nguyễn Thị Nhung, Hình thức âm nhạc, NXB Giáo dục, 1997.
 25. Vũ Ngọc Phan, Tục ngữ Ca dao Dân ca Việt Nam, NXB KHXH, Hà Nội, 1997.
 26. Lưu Hữu Phước, Âm nhạc và Cuộc sống, Tp. HCM, 1988
 27. Phan Tấn THÀNH, Giáo Luật: Giải thích và Áp dụng, q.4, Nhiệm vụ thánh hóa của Giáo Hội, Rôma 1992.
 28. Vũ Duy Thống, Giáo Hội Học, Đại Chủng Viện Thánh Giuse, 1992 (Ronêo).
 29. Trần Đình Tứ, Phụng vụ Nhập Môn, ĐCV Thánh Giuse, 1996.
 30. Lư Nhất Vũ – Lê Giang, Tìm hiểu Dân ca Nam Bộ, NXB. Tp.HCM, 1983
 31. Nguyễn Khắc Xuyên, Tiến trình Thánh Nhạc Việt Nam, UBĐK.CG. TpHCM, 1992.
 32. Nhiều tác giả, The Handbook of Bible Application – Tyndale House Publishers, Inc. WHEATON, ILLINOIS, 1992.
 33. Không rõ tác giả, Dẫn vào Phụng vụ, ĐCV Huế (viết tắt DVPV).
 34. UBTN Toàn Quốc, Nội san Hương Trầm 1-5.
 35. UBTN Giáo phận Tp.HCM, Hát lên Mừng Chúa 1-46.
 36. Nguyễn Đình Diễn, Góp ý về việc đặt lời cho ca khúc Giáo đường (Bản viết tay dạng phác thảo).
 37. Nguyễn Thế – Nguyễn Hữu Triết – Hồ Văn Xuân, Thần học Giáo dân, tập 2: Phụng vụ, UBĐK. CG. Tp.HCM, 1992.
Slottica