Arlington, Texas

Ðợt 2

Thời gian: Từ 9 giờ sáng thứ Năm ngày 14 tháng 8 năm 2003 đến 5 giờ chiều Chủ Nhật ngày 17 tháng 8 năm 2003

CHƯƠNG TRÌNH ÐỢT II

Ðịa điểm:  Giáo Xứ Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam
                 
801 East Mayfield Road
                  
Arlington Texas 76014

Lệ Phí: $50 cho các bữa ăn sáng, trưa, chiều (4 ngày) và tiệc mãn khoá .

Cha Linh Hướng: Linh mục Basilio Ðoàn Quang Diệm

Huấn Luyện Viên: Linh Mục Joseph Nguyễn  Xuân Thảo

Kiểm tra kết khoá ca trưởng 1:

  • Bài thi lý thuyết cho các phần Kiến thức ca trưởng, thanh nhạc, Thánh nhạc và nhạc lý căn bản ( 4 chương đầu, bỏ phần ngũ âm ) gồm khoảng từ 80 đến 100 câu hỏi dạng trắc nghiệm (multiple choice).

  • Trong khi làm bài lý thuyết sẽ kiểm tra thực hành thanh nhạc,xướng âm và ký âm tại phòng số 21.

  • Phần kiểm tra tập dượt: mỗi học viên sẽ bắt thăm một bài hát "mới" khoảng 16 đến 20 ô nhịp ( Ðô trưởng hay La thứ ), chuẩn bị trong vòng 15 đến 20 phút sau đó sẽ tập cho các ca viên.
  • Phần thi tay nhịp học viên sẽ điều khiển hai bài (1 tự chọn và 1 bắt thăm) trong số 12 bài thực tập của ca trưởng 1.

Các câu hỏi ôn tập cho phần lý thuyết ca trưởng 1

Liên Lạc: 

anh Hoàng Ngọc Lễ
[email protected]