THÔNG BÁO

Ngày 19 tháng 2 năm 2006

Kính gi: Đoàn Trưởng, Ca Trưởng và Ca Viên các Ca Đoàn Vit Nam, Giáo Phn Orange,CA.

V/v LP HÒA ÂM và PHI KHÍ

Ban Thánh Nhc Cng Đồng Công Giáo Vit Nam Giáo Phn Orange s t chc mt lp Hòa Âm và Phi Khí do Nhc Trưởng Thiên Quang, Cu Giám Đốc Trường Quân Nhc Vit Nam Cng Hòa, ph trách.

Phn ln chương trình s được ging dy và chm bài qua computer. Hc viên cn hi đủ các điu kin sau đây:

Thông tho Nhc Lý và biết Xướng Âm khoá Sol2 và Fa4
Bi
ết s dng mt Nhc Khí
Bi
ết s dng program Encore 4.5 để viết nhc
Có th
i gian ít nht 3 tiếng mi tun để làm bài tp

Lp hc s bt đầu vào

ngày 19 tháng 3 năm 2006 t 2:00 chiu đến 4:00 gi chiu ti Trung Tâm Công Giáo 1538 N. Century Blvd. Santa Ana, CA 92703

Để ghi danh xin đin vào Mẫu Ghi Danh đính kèm và gi v địa ch [email protected]. Hc phí là $40.00 cho mi tháng và tr cho Cng Đồng Công Giáo VN – GP Orange. Mi chi tiết xin liên lc: Chu Đỗ (714) 531-7916, e-mail: [email protected]. com

Trân trng kính mi,                                                                         Hip Thnh

 
Đỗ Mnh Chu Lm. Nguyn Văn Tuyên
TB Ban Thánh Nhc Linh Hướng Ban Thánh Nhc
Đồng kính gi:
Qúy Linh Mc Chánh X và Qun Nhim.
Quý Ch Tch Các Ban Chp Hành Cng Đoàn d tường.

1538 North Century Boulevard – Santa Ana – California 92703 714-554-4211 & 714-554-5565