Chương Trình

Huấn Luyện Ca Trưởng Cấp I, đợt 1

New Orleans, LA

              

Thứ Sáu ngày 20 tháng 6 năm 2003    

    

7:30a - 8:00a

Điểm tâm

8:00a - 8:30a

Khai mạc & Giới thiệu

8:30a - 10:00a

Vai trò và nhiệm vụ của người Ca trưởng

Kỹ thuật điều khiển + Bài tập 1 (Vào Cung Thánh)

10:00a - 10:10a

Giải lao

10:10a - 10:30a

Luyện ca & xướng Âm

10:30a - 11:00a

Thực tập riêng (theo nhóm)

11:00a - 11:20p

Kỹ thuật huấn luyện Ca Đoàn

11:20a - 12:00p

Thực tập trong lớp

12:00p - 1:00p

Ăn trưa

1:00p - 1:40p

Luyện ca & Kỹ thuật tập hát

1:40p - 3:00p

Kiểm bài

Kỹ thuật điều khiển & Bài tập 2 (Ôi Thần Linh Chúa)

3:00p - 3:10p

Giải lao

3:10p - 3:40p

Thánh Nhạc & Phụng Vụ

3:40p - 4:10p

Thực tập riêng (theo nhóm)

4:10p - 6:00p

Xướng Âm (5 phút)

Thực tập chung

Kỹ thuật điều khiển & Bài tập 3

Đúc kết ngày học thứ nhất.

6:00p

* Bế Mạc

 

* Sau khi bế mạc: đi thăm mộ cố nhạc sư Hải-Linh tại Avondale.

 


Thứ Bảy ngày 21 tháng 6 năm 2003        

7:30a - 8:00a

Điểm tâm

8:00a - 9:00a

Luyện ca & xướng âm

Thực tập chung

9:00a - 10:30a

Kiểm bài 2 & 3

Kỹ thuật điều khiển & Bài tập 4

10:30a - 10:40a

Giải lao

10:40a - 11:10a

Thực tập riêng

11:10p - 11:30p

Kỹ thuật huấn luyện Ca Đoàn

11:30p - 12:00p

Thực tập chung

12:00p - 1:00p

Ăn trưa

1:00p - 1:40p

Luyện ca & Kỹ thuật tập hát

1:40p - 3:00p

Kiểm bài 4

Kỹ thuật điều khiển & Bài tập 5

3:00p - 3:10p

Giải lao

3:10p - 3:40p

Thực tập riêng

3:40p - 4:10p

Thánh Nhạc & Phụng Vụ

Thảo luận về Ca Trưởng & Ca đoàn

4:10p - 4:40p

Thực tập chung

4:40p - 5:20p

Luyện Thanh & Tập Hát

5:20p - 5:40

Ăn nhẹ

5:40p - 7:30p

Kiểm bài 5

Kỹ thuật điều khiển & Bài tập 6

7:30p - 8:00p

Thực tập riêng

8:00p - 8:30p

Thực tập chung và đúc kết ngày học thứ 2.

8:30p

Bế Mạc

 


Chúa Nhật  ngày 22 tháng 6 năm 2003     

7:30a - 8:00a

Điểm tâm

8:00a - 10:30a

Luyện ca & xướng âm

Kiểm bài 6

Kỹ thuật điều khiển & Bài tập 7

10:30a - 10:40a

Giải lao

10:40a - 11:20a

Thực tập riêng

11:20p - 12:00p

Luyện Thanh

Thực tập chung

12:00p - 1:00p

Ăn trưa

1:00p - 1:30p

Kỹ thuật tập hát

1:30p - 3:00p

Kiểm bài 7 và học bài 8.

3:00p - 3:10p

Giải lao

3:10p - 4:30p

Ôn bài 8

Đúc Kết & Tâm Sự

4:30p - 5:30p

Chuẩn bị cho Thánh Lễ Tạ Ơn và Bế Mạc

 

Slottica