Cha Đến! Cha Đến!

 

Nghe thử:

Mục Đồng Ra Đi

Gi bn mỗi CD: 10 USD (free shipping to US addresses)
 
Địa chỉ lin lạc: anh Kỳ Nguyễn,

Bi viết về CD Le Bao Tinh cua Cao Huy Hoang
http://vietcatholic.org/News/Html/94227.htm

 

 

 

Slottica