Bước Thời Gian

Gi bn: $10.00/ 1CD
(kể cả tiền shipping in USA).


Địa chỉ lin lạc:

Quốc Thi
54 hillside Ave
Souderton,PA.18964
USA

Email: 


Nghe thử:

Bước Thời Gian
Ca Dng Ma Xun

12 Bản Nhạc (đ được imprimatur)

01. Bước Thời Gian  05. Ca Dng Ma Xun  09. Lễ Dng Hiệp Nhất 
02. Hy G Cửa  06. Chu Vẫn Thứ Tha  10. Đưa Nhau Đi Suốt Đời 
03. Cậy Trng Cha Đến  07. Của Lễ Nồng Say  11. Knh Dng Mẹ 
04. Đm Huyền Diệu  08. Hy Tha Thứ  12. Hy Đến Với Giuse 

Slottica