Ca Lên Đi - Kim Long
(hơn 1000 bài hát)

Linh mục Kim Long đă xuất bản một cuốn thánh ca đánh dấu 45 năm sáng tác. Sách in rất đẹp, b́a cứng, khổ vừa, hơn 1000 bài hát với đầy đủ các mùa Phụng vụ, lễ cưới, cầu hồn và các bộ lễ...

  • Nếu mua lẻ, giá $12.00 một cuốn (gồm $10.00 tiền sách và $2.00 cước phí)
  • Nếu mua với số lượng nhiều, giá $10.00 một cuốn (không lấy tiền cước phí)


Liên Lạc:
[email protected]
Hay dia chi:
Van Tung
10123 Leakane Ct
Oakton, VA 22124 USA
Phone:
(703) 623-3267 Cell
(703) 242-0049 Home