Bước Thời Gian

Gi bn: $10.00/ 1CD
(kể cả tiền shipping in USA).


Địa chỉ lin lạc:

Quốc Thi
54 hillside Ave
Souderton,PA.18964
USA

Email: 


Nghe thử:

Bước Thời Gian
Ca Dng Ma Xun

12 Bản Nhạc (đ được imprimatur)

01. Bước Thời Gian 05. Ca Dng Ma Xun 09. Lễ Dng Hiệp Nhất
02. Hy G Cửa 06. Chu Vẫn Thứ Tha 10. Đưa Nhau Đi Suốt Đời
03. Cậy Trng Cha Đến 07. Của Lễ Nồng Say 11. Knh Dng Mẹ
04. Đm Huyền Diệu 08. Hy Tha Thứ 12. Hy Đến Với Giuse

Slottica