Cac Chua Nhat Thng Nien I
(trc mua Chay)

Ngay Le Nam A Nam B Nam C
Chua Chu Phep Ra

(CN I Quanh Nam)

(thang 1)

Chu Y: Neu le Hien Linh vao ngay 7 thang Gieng, th le Chua Chu phep ra se ri vao ngay Th Hai sau o, va la le Knh.

 

 

Chu e: Le Chua Giesu chu phep ra.

Cac Bai oc: Is. 42, 1-4, 6-7; Act. 10, 34-38; Mt. 3, 13-17

ap Ca: (TV. 28) Chua se chuc phuc cho dan Ngi trong canh thai bnh.

Alleluia: Cac tang tri m ra, tieng Chua Cha tuyen phan: Nay la Con ta yeu dau, hay nghe li Ngi.

Hng Dan Chon Bai Hat:

 • Tren giong Giodan
 • Gioan tien ho
 • Lang nghe tieng Chua
 • Xin Ngai ln len (con toi nho lai)
 • Chua ng en.
Chu e: Le Chua Giesu chu phep ra.

Cac Bai oc: Is. 42, 1-4, 6-7; Act. 10, 34-38; Mc. 1, 6b-11

ap Ca: (TV. 28) Chua se chuc phuc cho dan Ngi trong canh thai bnh.

Alleluia: Cac tang tri m ra, tieng Chua Cha tuyen phan: Nay la Con ta yeu dau, hay nghe li Ngi.

Hng Dan Chon Bai Hat: giong am A

Chu e: Le Chua Giesu chu phep ra.

Cac Bai oc: Is. 42, 1-4, 6-7; Act. 10, 34-38; Lc. 1, 15-16, 21-22

ap Ca: (TV. 28) Chua se chuc phuc cho dan Ngi trong canh thai bnh.

Alleluia: Cac tang tri m ra, tieng Chua Cha tuyen phan: Nay la Con ta yeu dau, hay nghe li Ngi.

Hng Dan Chon Bai Hat: giong am A

CN Th 2 QN

(thang 1)

Chu e: Chua Kito la ang Cu The

Cac Bai oc: Is. 49, 3.5-6; 1 Cor. 1, 1-3; Jn. 1, 29-34

ap Ca: (TV. 39) Lay Chua, nay toi xin en e thc thi y Chua.

Alleluia: Lay Chua, xin hay phan v toi t Chua ang lang tai nghe; Chua co li ban s song i i.

Hng Dan Chon Bai Hat:

 • Chua la tnh yeu, Ngai a en cu the gii khoi chon lu ay...
 • Nay con xin en.
Chu e: Hay gii thieu Chua cho ngi khac.

Cac Bai oc: 1Sam. 3, 3b-10, 19; 1 Cor. 6, 13c-15a. 17-20; Jn. 1, 35-42

ap Ca: (TV. 39) Lay Chua, nay toi xin en e thc thi y Chua.

Alleluia: Lay Cha la Chua tri at, Chua ang chuc tung, v a mac khai cho cac tre nho biet nhng mau nhiem nc tri.

Hng Dan Chon Bai Hat: co the chon nh nam A

 • Hay en reo mng
 • Hay en vi Chua.
 • i gieo Tin Mng
Chu e: Chua lam phep la tai tiec ci Cana. Tinh tng vao quyen nang cua Chua.

Cac Bai oc: Is. 62, 1-5; 1 Cor. 12, 4-11; Jn. 2, 1-12

ap Ca: (TV. 95) Hay tng thuat phep la Chua gia ch dan.

Alleluia: Chuc tung c Vua, ang nhan danh Chua ma en; bnh an tren tri va vinh quang tren cac tang tri.

Hng Dan Chon Bai Hat: co the chon nh nam A

 • Con tin tng Chua.
 • Xin vang theo Me
CN Th 3 QN

(thang 1 hoac 2)

Chu e: Chua Kito la anh sang.

Cac Bai oc:Is. 9, 1-4; 1 Cor. 1, 10-13.17; Mt. 4, 12-17

ap Ca: (TV. 26) Chua la s sang va la ang cu o toi.

Alleluia: Chua Giesu rao giang Tin Mng nc tri va cha lanh moi benh hoan tat nguyen trong dan.

Hng Dan Chon Bai Hat:

 • Chua la anh sang
 • Thap sang len trong con...
Chu e: Hay sam hoi va t bo toi loi.

Cac Bai oc: Jon. 3, 1-5.10; 1 Cor. 7, 29-31; Mc. 1, 14-20

ap Ca: (TV. 24) Lay Chua, xin day bao toi ve loi bc cua Chua.

.

Alleluia: Nc Chua a gan en, hay tin tng vao Phuc Am.

Hng Dan Chon Bai Hat:

 • Hay tr ve
 • Xin ch cho conng loi Chua.
 • Xin Chua th tha.
Chu e: Li Chua la than kh. Hay i rao giang Tin Mng.

Cac Bai oc: Neh. 8,1-4a. 5-6. 8-10; 1 Cor. 12, 12-30; Lc. 1, 1-4; 4, 14-21

ap Ca: (TV. 18) Lay Chua, li Chua la than tr va la s song.

Alleluia: Chua a sai toi i rao giang Tin Mng cho ngi ngheo kho, loan truyen s giai thoat cho ke b giam cam.

Hng Dan Chon Bai Hat:

 • Lang nghe tieng Chua.
 • Vao i (ngay ay Chua cat tieng goi...)
 • Xin hay sai i
 • Li nguyen truyen giao
 • Ngi a cat bc.
CN Th 4 QN

(thang 1 hoac 2)

Chu e: Phai khiem ton nhan mnh la ngheo kho trc mat Chua.

Cac Bai oc: Soph. 2, 3; 3, 12-13; 1 Cor. 1, 26-31; Mt. 5, 1-12a

ap Ca: (TV. 145) Phuc cho nhng ai co tinh than ngheo kho v nc tri la cua ho.

Alleluia: Chuc tung c Vua, ang nhan danh Chua ma en; bnh an tren tri va vinh quang tren cac tang tri.

Hng Dan Chon Bai Hat:

 • Con ch la tao vat
 • Con trong cay Chua.
 • Tinh than ngheo kho.
Chu e: Chua Giesu la con Thien Chua.

Cac Bai oc: Deut. 18, 15-20; 1 Cor. 7, 32-35; Mc. 1, 21-28

ap Ca: (TV. 91) c chi hom nay cac ban nghe tieng Ngi: Cac ngi ng cng long.

Alleluia: Ngoi Li a lam ngi va gia chung ta; nhng ai on nhan Ngi, Ngi se ban cho quyen lam con cai Thien Chua.

Hng Dan Chon Bai Hat:

 • Hay en tung ho Chua.
 • Lang Nghe tieng Chua
 • Toi xin tin
Chu e: V ngon s thng la nan nhan gia dan toc mnh. Hay yeu thng.

Cac Bai oc: Jer. 1, 4-5, 17-19; 1 Cor. 12, 31-13, 13; Lc. 4, 21-30

ap Ca: (TV. 70) Mieng toi se loan truyen s Chua cong minh.

Alleluia: Lay Chua, li cua Chua la than tr va la s song; Chua co nhng li ban s song i i.

Hng Dan Chon Bai Hat:

 • Kinh hoa bnh
 • Chng nhan tnh yeu
 • Bc ng chong gai.
CN Th 5 QN

(thang 2)

Chu e: Moi ngi la anh sang va la muoi p cho i.

Cac Bai oc: Is. 58, 7-10; 1 Cor. 2, 1-5; Mt. 5, 13-16

ap Ca: (TV. 111) Trong u toi, Ngi xuat hien nh s sang soi ke long ngay.

Alleluia: Chua phan: Ta la s sang the gian; ai theo Ta se c anh sang ban s song.

Hng Dan Chon Bai Hat:

 • Sai i.
 • Chua la ng.
 • Thap sang len trong con.
 • Muon men cho i.
Chu e: Chua en e giai thoat chung ta.

Cac Bai oc: Job. 7, 1-4.6-7; 1 Cor. 9, 16-19. 22-23; Mc. 1, 29-39

ap Ca: (TV. 146) Hay chuc tung Chua, ang cu cha nhng ke dap nat tam can.

Alleluia: Chua phan: "Con chien Ta th nghe tieng ta; Ta biet chung va chung theo Ta".

Hng Dan Chon Bai Hat:

 • Hay vui len ca len.
 • Ngai en
 • Chua la tnh yeu
 • Ngi giai thoat ta khoi tam toi.
Chu e: Mau nhiem cua n goi (du ta bat xng)

Cac Bai oc: Is. 6, 1-2a. 3-8; 1 Cor. 15, 1-11; Lc. 5, 1-11

ap Ca: (TV. 137) lay Chua, trc mat cac thien than, toi an ca mng Chua.

Alleluia: Lay Chua, xin hay m long chung toi, e chung toi lang nghe li Con Chua.

Hng Dan Chon Bai Hat:

 • Nay con xin en
 • Cua le i con.
 • Con ay lay Chua.
 • Chua en goi con.
 • Nay con xin en.
CN Th 6 QN

(thang 2)

Chu e: Luat mi cua Chua kien toan luat cu.

Cac Bai oc: Sir. 15, 16-21; 1 Cor. 2, 6-10; Mt. 5, 17-37

ap Ca: (TV. 118) Phc c nhng ai tien than trong luat phap cua Chua.

Alleluia: Lay Chua, xin hay phan, v toi t Chua ang lang tai nghe; Chua co li ban s song i i.

Hng Dan Chon Bai Hat:

 • Hanh phuc cho ai yeu men le luat va suy gam em ngay.
 • Lang nghe Li Chua.
 • Phuc cho ai i trong ng loi Ngai.
Chu e: Ngi tn hu phai tr nen trong sach.

Cac Bai oc: Lev. 13, 1-2. 44-46; 1 Cor. 10, 31-11, 1; Mc. 1, 40-45

ap Ca: (TV. 31) Chua la cho dung than, Chua gi toi khoi ieu nguy kho.

Alleluia: Chua phan: "Thay la ng, la s that va la s song; khong ai en c vi Cha ma khong qua Thay".

Hng Dan Chon Bai Hat: co the nh nam A

 • Xin ch cho con.
 • Chua la con ng.

 

 

Chu e: at niem tin cay vao Chua (Hanh phuc that)

Cac Bai oc: Jer. 17, 5-8; 1 Cor. 15, 12. 16-20; Lc. 6, 17. 20-26

ap Ca: (TV. 1) Phuc thay ngi at niem tin cay vao Chua.

Alleluia: Chua phan: "Neu ai yeu men Thay th se gi li Thay, va Cha Thay se yeu men ngi ay, va Chung Ta se en va trong ngi ay".

Hng Dan Chon Bai Hat:

 • Con trong cay Chua
 • Niem tin trong Chua.
CN Th 7 QN

(thang 2)

Chu e: Hau yeu thng ke thu.

Cac Bai oc: Lev. 19, 1-2, 17-19; 1 Cor. 3, 16-23; Mt. 5, 38-48

ap Ca: (TV. 102) Chua la ang t bi va hay thng xot.

Alleluia: Lay Chua, xin hay phan, v toi t Chua ang lang tai nghe; Chua co li ban s song i i.

Hng Dan Chon Bai Hat:

 • Kinh hoa bnh
 • Ni nao co tnh yeu
 • Le vat hoa bnh.
 • Yeu thng ke thu
Chu e: Thien Chua la ang hay tha th.

Cac Bai oc: Is. 43, 18-19. 21-22. 24b-25; 2 Cor. 1, 18-22; Mc. 2, 1-12

ap Ca: (TV. 40) Xin Chua cha khoi hon toi, v toi a pham toi phan nghch Chua.

Alleluia: Chua phan: "Ta la s sang the gian, ai theo Ta se c anh sang ban s song".

Hng Dan Chon Bai Hat: co the giong nam A.

 • Xin tha th
 • Le giao hoa
 • bai ca bac ai
 • Le vat tnh yeu
Chu e: Bac ai vi moi ngi, ch lay oan bao oan.

Cac Bai oc: 1Sam. 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23; 1Cor. 15, 44-45; Lc. 6, 27-28

ap Ca: (TV. 102) Chua la ang t bi va hay thng xot.

Alleluia: Lay Chua, li cua Chua la than tr va la s song; Chua co nhng li ban s song i i.

Hng Dan Chon Bai Hat:

 • Kinh hoa bnh
 • N tnh thng
 • Hay tha th
 • Neu con cht nh
CN Th 8 QN

(thang 2 hoac 3)

Chu e: Hay tm kiem Nc Chua trc, ng qua lo vat chat.

Cac Bai oc: Is. 49, 14-15; 1Cor. 4, 1-5; Mt. 6, 24-34

ap Ca: (TV. 61) Duy ni Thien Chua linh hon toi c an vui.

Alleluia: Chua phan: "Neu ai yeu men Thay th se gi li Thay, va Cha Thay se yeu men ngi ay, va Chung Ta se en va trong ngi ay".

Hng Dan Chon Bai Hat:

 • Lo chi ngay mai.
 • Chua dat du con.
Chu e: Hay oi mi.

Cac Bai oc: Os. 2, 14b. 19-20; 2Cor. 3, 1b-6; Mt. 2, 18-22

ap Ca: (TV. 102) Chua la ang t bi va hay thng xot.

Alleluia: Chua phan: "Li Cha la chan ly, xin hay thanh hoa chung trong s that".

Hng Dan Chon Bai Hat:

 • Hay oi mi cuoc i v nc Chua a gan.
 • Chua la chan thien my.
Chu e: Cay tot sinh trai tot. Hay song gng lanh va thanh thien.

Cac Bai oc: Sir. 27, 5-8; 1Cor. 15, 54-58; Lc. 6, 39-45

ap Ca: (TV. 91) Lay Chua, thien hao thay viec khen ngi Chua.

Alleluia: Chuc tung c Vua, ang nhan danh Chua ma en; bnh an tren tri va vinh quang tren cac tang tri.

Hng Dan Chon Bai Hat:

 • Xin ch cho con.
 • Xin thanh hoa con.
 • Hy le cuoc i.
CN Th 9 QN

(thang 3)

Chu e: Song Li Chua la nh xay nha tren nen a vng chac.

Cac Bai oc: Deut. 11, 18. 26-28; Rom. 3, 21-25a. 28; Mt. 7, 21-27

ap Ca: (TV. 30) Lay Chua, xin Chua tr thanh nui a cho toi tru an.

Alleluia: Chuc tung c Vua, ang nhan danh Chua ma en; bnh an tren tri va vinh quang tren cac tang tri.

Hng Dan Chon Bai Hat:

 • Lang nghe tieng Chua
 • Chua la thanh luy
 • Song Li Chua.
Chu e: Lam viec va ngh ngi v Chua.

Cac Bai oc: Deut. 5, 12-15; 2 Cor. 4, 6-11; Mc. 2, 23-3,6

ap Ca: (TV. 80) Hay reo mng Thien Chua la ang phu tr chung ta.

Alleluia: Ngoi Li a lam ngi va gia chung ta; nhng ai on nhan Ngi, Ngi se ban cho quyen lam con cai Thien Chua.

Hng Dan Chon Bai Hat:

 • Hay en reo mng.
 • Bnh an cua Chua
 • Ca tnh tri an (giu gn con Chua i)
Chu e: Chua lang nghe het moi ngi, ke ca dan ngoai.

Cac Bai oc: 1 Reg. 8, 41-43; Gal. 1, 1-2. 6-10; Lc. 7, 1-10

ap Ca: (TV. 116) Hay i rao giang Tin Mng khap the gian.

Alleluia: Chua phan: "Neu ai yeu men Thay th se gi li Thay, va Cha Thay se yeu men ngi ay, va Chung Ta se en va trong ngi ay".

Hng Dan Chon Bai Hat:

 • Chung ta cung em tin mng
CN Th 10 QN

(thang 3)

Chu e: Chua keu goi ngi toi loi hoi cai.

Cac Bai oc: Os. 6, 3b-6; Rom. 4, 18-25; Mc. 9, 9-13

ap Ca: (TV. 49) Ai i ng ngay thang, Ta ch cho thay n Thien Chua cu o.

Alleluia: Chua phan: "Neu ai yeu men Thay th se gi li Thay, va Cha Thay se yeu men ngi ay, va Chung Ta se en va trong ngi ay".

Hng Dan Chon Bai Hat:

 • Hay tr ve
 • Con nay tr ve
 • Chua la ng.
Chu e: Ma qui la ke that bai.

Cac Bai oc: Gen. 3, 9-15; 2 Cor. 4, 13-5,1; Mc. 3, 20-35

ap Ca: (TV. 129) Bi v Chua rong lng t bi va rat giau n cu o.

Alleluia: Lay Chua, xin hay phan, v toi t Chua ang lang tai nghe; Chua co li ban s song i i.

Hng Dan Chon Bai Hat:

 • Con se bc len ban th.
 • Tin tng vao Li Chua.
 • Chua luon con mai.
Chu e: c Kito la ang giai thoat ta khoi s chet.

Cac Bai oc: 1 Reg. 17, 17-24; Gal. 1, 11-19; Lc. 7, 11-17

ap Ca: (TV. 29) Lay Chua, toi ca tung Chua v Chua a giai thoat toi.

Alleluia: Ngi ta song khong nguyen bi banh, nhng bi moi li do mieng Thien Chua phan ra.

Hng Dan Chon Bai Hat:

 • Hay en reo ho
 • Niem hy vong hang song.
CN Th 11 QN Chu e: Moi ngi eu co bon phan phai truyen giao.

Cac Bai oc: Ex. 19, 2-6a; Rom. 5, 6-11; Mt. 9, 36-10, 8

ap Ca: (TV. 99) Ta la dan toc, la oan chien Chua chan nuoi.

Alleluia: Lay Chua, li cua Chua la than tr va la s song; Chua co nhng li ban s song i i.

Hng Dan Chon Bai Hat:

 • T rat xa khi.
 • Nhan chng phuc am.
 • Li nguyen truyen giao.
 • Chua sai con i.
Chu e: T nho be tam thng, en trong ai cao quang.

Cac Bai oc: Ez. 17, 22-24; 2 Cor. 5, 6-10; Mc. 4, 26-34

ap Ca: (TV. 91) Lay Chua, thien hao thay viec khen ngi Chua.

Alleluia: Chua phan: "Ta la s sang the gian, ai theo Ta se c anh sang ban s song".

Hng Dan Chon Bai Hat:

 • Con ch la tao vat
 • Chua dan con i
 • Chua vi toi, toi s chi ai?
Chu e: Chua tha th toi loi cho nhng le thanh tam.

Cac Bai oc: 2 Sam. 12, 7-10. 13; Gal. 2, 16. 19-21; Lc. 7, 36-8, 3

ap Ca: (TV. 31) Lay Chua, Chua a tha th toi loi cho toi.

Alleluia: Chuc tung c Vua, ang nhan danh Chua ma en; bnh an tren tri va vinh quang tren cac tang tri.

Hng Dan Chon Bai Hat:

 • Biet Chua biet con
 • Xin tha th
 • Con thong hoi

mostbet uz

Slottica