Các Chúa Nhật Thường Niên I
(trước mùa Chay)

Ngày Lễ Năm A Năm B Năm C
Chúa Chịu Phép Rửa

(CN I Quanh Năm)

(tháng 1)

Chú Ý: Nếu lễ Hiển Linh vào ngày 7 tháng Giêng, thì lễ Chúa Chịu phép rửa sẽ rời vào ngày Thứ Hai sau đó, và là lễ Kính.

Ca Nhập Lễ: Cf. Mt 3, 16-17
Sau khi Chúa chịu phép rửa, các tầng trời mở ra, Chúa Thánh Thần ngự trên Người như hình chim bồ câu, và có tiếng Chúa Cha phán rằng: "Này là con Ta yêu dấu, Con đẹp lòng Ta mọi đàng"

 

Chủ Đề: Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa.

Các Bài Đọc: Is. 42, 1-4, 6-7; Act. 10, 34-38; Mt. 3, 13-17

Đáp Ca: (TV. 28) Chúa sẽ chúc phúc cho dân Người trong cảnh thái bình.

Alleluia: Các tầng trời mở ra, tiếng Chúa Cha tuyên phán: Này là Con ta yêu dấu, hãy nghe lời Người.

Hướng Dẫn Chọn Bài Hát:

 • Trên giòng Giodan
 • Gioan tiền hô
 • Lắng nghe tiếng Chúa
 • Xin Ngài lớn lên (còn tôi nhỏ lại)
 • Chúa ngự đến.
Chủ Đề: Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa.

Các Bài Đọc: Is. 42, 1-4, 6-7; Act. 10, 34-38; Mc. 1, 6b-11

Đáp Ca: (TV. 28) Chúa sẽ chúc phúc cho dân Người trong cảnh thái bình.

Alleluia: Các tầng trời mở ra, tiếng Chúa Cha tuyên phán: Này là Con ta yêu dấu, hãy nghe lời Người.

Hướng Dẫn Chọn Bài Hát: giống ăm A

Chủ Đề: Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa.

Các Bài Đọc: Is. 42, 1-4, 6-7; Act. 10, 34-38; Lc. 1, 15-16, 21-22

Đáp Ca: (TV. 28) Chúa sẽ chúc phúc cho dân Người trong cảnh thái bình.

Alleluia: Các tầng trời mở ra, tiếng Chúa Cha tuyên phán: Này là Con ta yêu dấu, hãy nghe lời Người.

Hướng Dẫn Chọn Bài Hát: giống ăm A

CN Thứ 2 QN

(tháng 1)

Ca Nhập Lễ: Tv65, 4

Lạy Chúa, toàn thể điạ cầu thờ lạy và ca khen Chúa; lạy Đấng Tối Cao, toàn thể đất nước ca khen thánh danh của Ngài.

Chủ Đề: Chúa Kitô là Đấng Cứu Thế

Các Bài Đọc: Is. 49, 3.5-6; 1 Cor. 1, 1-3; Jn. 1, 29-34

Đáp Ca: (TV. 39) Lạy Chúa, này tôi xin đến để thực thi ý Chúa.

Alleluia: Lạy Chúa, xin hãy phán vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời.

Hướng Dẫn Chọn Bài Hát:

 • Chúa là tình yêu, Ngài đã đến cứu thế giới khỏi chốn lưu đày...
 • Này con xin đến.
Chủ Đề: Hãy giới thiệu Chúa cho người khác.

Các Bài Đọc: 1Sam. 3, 3b-10, 19; 1 Cor. 6, 13c-15a. 17-20; Jn. 1, 35-42

Đáp Ca: (TV. 39) Lạy Chúa, này tôi xin đến để thực thi ý Chúa.

Alleluia: Lạy Cha là Chúa trời đất, Chúa đáng chúc tụng, vì đã mạc khải cho các trẻ nhỏ biết những mầu nhiệm nước trời.

Hướng Dẫn Chọn Bài Hát: có thể chọn như năm A

 • Hãy đến reo mừng
 • Hãy đến với Chúa.
 • Đi gieo Tin Mững
Chủ Đề: Chúa làm phép lạ tại tiệc cưới Cana. Tinh tưởng vào quyền năng của Chúa.

Các Bài Đọc: Is. 62, 1-5; 1 Cor. 12, 4-11; Jn. 2, 1-12

Đáp Ca: (TV. 95) Hãy tường thuật phép lạ Chúa giữa chư dân.

Alleluia: Chúc tụng Đức Vua, Đấng nhân danh Chúa mà đến; bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời.

Hướng Dẫn Chọn Bài Hát: có thể chọn như năm A

 • Con tin tưởng Chúa.
 • Xin vâng theo Mẹ
CN Thứ 3 QN

(tháng 1 hoặc 2)

Ca Nhập Lễ: TV95, 1-6

Toàn thể địa cầu hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, hãy ca mừng Chúa. Sáng láng và oai nghiêm toả trước thiên nhan Người, uy hùng và tráng lệ phủ trên ngai báu Người.

Chủ Đề: Chúa Kitô là ánh sáng.

Các Bài Đọc:Is. 9, 1-4; 1 Cor. 1, 10-13.17; Mt. 4, 12-17

Đáp Ca: (TV. 26) Chúa là sự sáng và là Đấng cứu độ tôi.

Alleluia: Chúa Giêsu rao giảng Tin Mừng nước trời và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền trong dân.

Hướng Dẫn Chọn Bài Hát:

 • Chúa là ánh sáng
 • Thắp sáng lên trong con...
Chủ Đề: Hãy sám hối và từ bỏ tội lỗi.

Các Bài Đọc: Jon. 3, 1-5.10; 1 Cor. 7, 29-31; Mc. 1, 14-20

Đáp Ca: (TV. 24) Lạy Chúa, xin dạy bảo tôi về lối bước của Chúa.

.

Alleluia: Nước Chúa đã gần đến, hãy tin tưởng vào Phúc Âm.

Hướng Dẫn Chọn Bài Hát:

 • Hãy trở về
 • Xin chỉ cho conđường lối Chúa.
 • Xin Chúa thứ tha.
Chủ Đề: Lời Chúa là thần khí. Hãy đi rao giảng Tin Mừng.

Các Bài Đọc: Neh. 8,1-4a. 5-6. 8-10; 1 Cor. 12, 12-30; Lc. 1, 1-4; 4, 14-21

Đáp Ca: (TV. 18) Lạy Chúa, lời Chúa là thần trí và là sự sống.

Alleluia: Chúa đã sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm.

Hướng Dẫn Chọn Bài Hát:

 • Lắng nghe tiếng Chúa.
 • Vào đời (ngày ấy Chúa cất tiếng gọi...)
 • Xin hãy sai đi
 • Lời nguyện truyền giáo
 • Người đã cất bước.
CN Thứ 4 QN

(tháng 1 hoặc 2)

Ca Nhập Lễ: TV105, 47

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng tôi, xin cứu độ chúng tôi, từ khắp muôn dân, xin thu họp chúng tôi về, để chúng tôi được ca tụng thánh danh Chúa, và được vinh dự ngợi khen Chúa.

Chủ Đề: Phải khiêm tốn nhận mình là nghèo khó trước mặt Chúa.

Các Bài Đọc: Soph. 2, 3; 3, 12-13; 1 Cor. 1, 26-31; Mt. 5, 1-12a

Đáp Ca: (TV. 145) Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó vì nước trời là của họ.

Alleluia: Chúc tụng Đức Vua, Đấng nhân danh Chúa mà đến; bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời.

Hướng Dẫn Chọn Bài Hát:

 • Con chỉ là tạo vật
 • Con trông cậy Chúa.
 • Tinh thần nghèo khó.
Chủ Đề: Chúa Giêsu là con Thiên Chúa.

Các Bài Đọc: Deut. 18, 15-20; 1 Cor. 7, 32-35; Mc. 1, 21-28

Đáp Ca: (TV. 91) Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: Các ngươi đừng cứng lòng.

Alleluia: Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta; những ai đón nhận Người, Người sẽ ban cho quyền làm con cái Thiên Chúa.

Hướng Dẫn Chọn Bài Hát:

 • Hãy đến tung hô Chúa.
 • Lắng Nghe tiếng Chúa
 • Tôi xin tin
Chủ Đề: Vị ngôn sứ thường là nạn nhân giữa dân tộc mình. Hãy yêu thương.

Các Bài Đọc: Jer. 1, 4-5, 17-19; 1 Cor. 12, 31-13, 13; Lc. 4, 21-30

Đáp Ca: (TV. 70) Miệng tôi sẽ loan truyền sự Chúa công minh.

Alleluia: Lạy Chúa, lời của Chúa là thần trí và là sự sống; Chúa có những lời ban sự sống đời đời.

Hướng Dẫn Chọn Bài Hát:

 • Kinh hòa bình
 • Chứng nhân tình yêu
 • Bước đường chông gai.
CN Thứ 5 QN

(tháng 2)

Ca Nhập Lễ: Tv94, 6-7

Hãy tiến lên, chúng ta hãy thờ lạy Thiên Chúa, và hãy tiến bước trước nhan thánh Chúa, Đấng tạo thành chúng ta, vì chính Chúa là Thiên Chúa chúng ta.

Chủ Đề: Mỗi người là ánh sáng và là muối ướp cho đời.

Các Bài Đọc: Is. 58, 7-10; 1 Cor. 2, 1-5; Mt. 5, 13-16

Đáp Ca: (TV. 111) Trong u tối, Người xuất hiện như sự sáng soi kẻ lòng ngay.

Alleluia: Chúa phán: Ta là sự sáng thế gian; ai theo Ta sẽ được ánh sáng ban sự sống.

Hướng Dẫn Chọn Bài Hát:

 • Sai đi.
 • Chúa là đường.
 • Thắp sáng lên trong con.
 • Muốn men cho đời.
Chủ Đề: Chúa đến để giải thoát chúng ta.

Các Bài Đọc: Job. 7, 1-4.6-7; 1 Cor. 9, 16-19. 22-23; Mc. 1, 29-39

Đáp Ca: (TV. 146) Hãy chúc tụng Chúa, Đấng cứu chữa những kẻ dập nát tâm can.

Alleluia: Chúa phán: "Con chiên Ta thì nghe tiếng ta; Ta biết chúng và chúng theo Ta".

Hướng Dẫn Chọn Bài Hát:

 • Hãy vui lên ca lên.
 • Ngài đến
 • Chúa là tình yêu
 • Người giải thoát ta khỏi tăm tối.
Chủ Đề: Mầu nhiệm của ơn gọi (dù ta bất xứng)

Các Bài Đọc: Is. 6, 1-2a. 3-8; 1 Cor. 15, 1-11; Lc. 5, 1-11

Đáp Ca: (TV. 137) lạy Chúa, trước mặt các thiên thần, tôi đàn ca mừng Chúa.

Alleluia: Lạy Chúa, xin hãy mở lòng chúng tôi, để chúng tôi lắng nghe lời Con Chúa.

Hướng Dẫn Chọn Bài Hát:

 • Này con xin đến
 • Của lễ đời con.
 • Con đây lậy Chúa.
 • Chúa đến gọi con.
 • Này con xin đến.
CN Thứ 6 QN

(tháng 2)

Ca Nhập Lễ: TV30, 3-4

Xin Chúa trở thành núi đá cho tôi trú ẩn, trở thành chiến luỹ kiên cố để cứu độ tôi. Bởi Chúa là đá tảng, là chiến luỹ của tôi, vì uy danh Chúa, Chúa sẽ diù dắt và hướng dẫn tôi.

Chủ Đề: Luật mới của Chúa kiện toàn luật cũ.

Các Bài Đọc: Sir. 15, 16-21; 1 Cor. 2, 6-10; Mt. 5, 17-37

Đáp Ca: (TV. 118) Phước đức những ai tiến thân trong luật pháp của Chúa.

Alleluia: Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời.

Hướng Dẫn Chọn Bài Hát:

 • Hạnh phúc cho ai yêu mến lề luật và suy gẫm đêm ngày.
 • Lắng nghe Lời Chúa.
 • Phúc cho ai đi trong đường lối Ngài.
Chủ Đề: Người tín hữu phải trở nên trong sạch.

Các Bài Đọc: Lev. 13, 1-2. 44-46; 1 Cor. 10, 31-11, 1; Mc. 1, 40-45

Đáp Ca: (TV. 31) Chúa là chỗ dung thân, Chúa giữ tôi khỏi điều nguy khổ.

Alleluia: Chúa phán: "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống; không ai đến được với Cha mà không qua Thầy".

Hướng Dẫn Chọn Bài Hát: có thể như năm A

 • Xin chỉ cho con.
 • Chúa là con đường.

 

 

Chủ Đề: Đặt niềm tin cậy vào Chúa (Hạnh phúc thật)

Các Bài Đọc: Jer. 17, 5-8; 1 Cor. 15, 12. 16-20; Lc. 6, 17. 20-26

Đáp Ca: (TV. 1) Phúc thay người đặt niềm tin cậy vào Chúa.

Alleluia: Chúa phán: "Nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến ngườøi ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy".

Hướng Dẫn Chọn Bài Hát:

 • Con trông cậy Chúa
 • Niềm tin trong Chúa.
CN Thứ 7 QN

(tháng 2)

Ca Nhập Lễ: TV12, 6

Lạy Chúa, tôi đã tin cậy vào đức từ bi của Chúa, xin cho lòng tôi hân hoan vì ơn Chúa cứu độ, tôi sẽ hát mừng Chúa, vì Chúa ban ân huệ cho tôi.

Chủ Đề: Hãu yêu thương kẻ thù.

Các Bài Đọc: Lev. 19, 1-2, 17-19; 1 Cor. 3, 16-23; Mt. 5, 38-48

Đáp Ca: (TV. 102) Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót.

Alleluia: Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời.

Hướng Dẫn Chọn Bài Hát:

 • Kinh hoà bình
 • Nơi nào có tình yêu
 • Lễ vật hòa bình.
 • Yêu thương kẻ thù
Chủ Đề: Thiên Chúa là Đấng hay tha thứ.

Các Bài Đọc: Is. 43, 18-19. 21-22. 24b-25; 2 Cor. 1, 18-22; Mc. 2, 1-12

Đáp Ca: (TV. 40) Xin Chúa chữa khỏi hồn tôi, vì tôi đã phạm tội phản nghịch Chúa.

Alleluia: Chúa phán: "Ta là sự sáng thế gian, ai theo Ta sẽ được ánh sáng ban sự sống".

Hướng Dẫn Chọn Bài Hát: có thể giống năm A.

 • Xin tha thứ
 • Lễ giao hòa
 • bài ca bác ái
 • Lễ vật tình yêu
Chủ Đề: Bác ái với mọi người, chớ lấy oán báo oán.

Các Bài Đọc: 1Sam. 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23; 1Cor. 15, 44-45; Lc. 6, 27-28

Đáp Ca: (TV. 102) Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót.

Alleluia: Lạy Chúa, lời của Chúa là thần trí và là sự sống; Chúa có những lời ban sự sống đời đời.

Hướng Dẫn Chọn Bài Hát:

 • Kinh hòa bình
 • Nợ tình thương
 • Hãy tha thứ
 • Nếu con chợt nhớ
CN Thứ 8 QN

(tháng 2 hoặc 3)

Ca Nhập Lễ: TV17, 19-20

Chúa đã cứu trợ tôi, đã đưa tôi đến chỗ thênh thang rộng rãi, và đã cứu sống tôi, bởi vì Người thương tôi.

Chủ Đề: Hãy tìm kiếm Nước Chúa trước, đừng qúa lo vật chất.

Các Bài Đọc: Is. 49, 14-15; 1Cor. 4, 1-5; Mt. 6, 24-34

Đáp Ca: (TV. 61) Duy nơi Thiên Chúa linh hồn tôi được an vui.

Alleluia: Chúa phán: "Nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến ngườøi ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy".

Hướng Dẫn Chọn Bài Hát:

 • Lo chi ngày mai.
 • Chúa dắt dìu con.
Chủ Đề: Hãy đổi mới.

Các Bài Đọc: Os. 2, 14b. 19-20; 2Cor. 3, 1b-6; Mt. 2, 18-22

Đáp Ca: (TV. 102) Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót.

Alleluia: Chúa phán: "Lời Cha là chân lý, xin hãy thánh hoá chúng trong sự thật".

Hướng Dẫn Chọn Bài Hát:

 • Hãy đổi mới cuộc đời vì nước Chúa đã gần.
 • Chúa là chân thiên mỹ.
Chủ Đề: Cây tốt sinh trái tốt. Hãy sống gương lành và thánh thiện.

Các Bài Đọc: Sir. 27, 5-8; 1Cor. 15, 54-58; Lc. 6, 39-45

Đáp Ca: (TV. 91) Lạy Chúa, thiện hảo thay việc khen ngợi Chúa.

Alleluia: Chúc tụng Đức Vua, Đấng nhân danh Chúa mà đến; bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời.

Hướng Dẫn Chọn Bài Hát:

 • Xin chỉ cho con.
 • Xin thánh hóa con.
 • Hy lễ cuộc đời.
CN Thứ 9 QN

(tháng 3)

Ca Nhập Lễ: Tv24, 16, 18.

La,y Chúa, xin đoái nhìn và thương xót tôi, vì tôi cô đơn và thân tôi đau khổ. Xin Chúa nhìn xem cảnh lầm than khốn khổ của tôi, và tha thứ hết mọi tội lỗi cho tôi.

Chủ Đề: Sống Lời Chúa là như xây nhà trên nền đá vững chắc.

Các Bài Đọc: Deut. 11, 18. 26-28; Rom. 3, 21-25a. 28; Mt. 7, 21-27

Đáp Ca: (TV. 30) Lạy Chúa, xin Chúa trở thành núi đá cho tôi trú ẩn.

Alleluia: Chúc tụng Đức Vua, Đấng nhân danh Chúa mà đến; bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời.

Hướng Dẫn Chọn Bài Hát:

 • Lắng nghe tiếng Chúa
 • Chúa là thành lũy
 • Sống Lời Chúa.
Chủ Đề: Làm việc và nghỉ ngơi vì Chúa.

Các Bài Đọc: Deut. 5, 12-15; 2 Cor. 4, 6-11; Mc. 2, 23-3,6

Đáp Ca: (TV. 80) Hãy reo mừng Thiên Chúa là Đấng phù trợ chúng ta.

Alleluia: Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta; những ai đón nhận Người, Người sẽ ban cho quyền làm con cái Thiên Chúa.

Hướng Dẫn Chọn Bài Hát:

 • Hãy đến reo mừng.
 • Bình an của Chúa
 • Ca tình tri ân (giũ gìn con Chúa ơi)
Chủ Đề: Chúa lắng nghe hết mọi người, kể cả dân ngoại.

Các Bài Đọc: 1 Reg. 8, 41-43; Gal. 1, 1-2. 6-10; Lc. 7, 1-10

Đáp Ca: (TV. 116) Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian.

Alleluia: Chúa phán: "Nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến ngườøi ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy".

Hướng Dẫn Chọn Bài Hát:

 • Chúng ta cùng đem tin mừng
CN Thứ 10 QN

(tháng 3)

Ca Nhập Lễ: TV26 1-2

Chúa là sự sáng, là Đấng cứu độ tôi, tôi sợ chi ai? Chúa là Đấng phù trợ tôi, tôi sợ gì ai? Khi những đứa ác xông vào để xả thịt tôi, bọn thù ghét tôi sẽ xiêu té và ngã gục.

Chủ Đề: Chúa kêu gọi người tội lỗi hối cải.

Các Bài Đọc: Os. 6, 3b-6; Rom. 4, 18-25; Mc. 9, 9-13

Đáp Ca: (TV. 49) Ai đi đường ngay thẳng, Ta chỉ cho thấy ơn Thiên Chúa cứu độ.

Alleluia: Chúa phán: "Nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến ngườøi ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy".

Hướng Dẫn Chọn Bài Hát:

 • Hãy trở về
 • Con nay trở về
 • Chúa là đường.
Chủ Đề: Ma qủi là kẻ thất bại.

Các Bài Đọc: Gen. 3, 9-15; 2 Cor. 4, 13-5,1; Mc. 3, 20-35

Đáp Ca: (TV. 129) Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi và rất giàu ơn cứu độ.

Alleluia: Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời.

Hướng Dẫn Chọn Bài Hát:

 • Con sẽ bước lên bàn thờ.
 • Tin tưởng vào Lời Chúa.
 • Chúa luôn còn mãi.
Chủ Đề: Đức Kitô là Đấng giải thoát ta khỏi sự chết.

Các Bài Đọc: 1 Reg. 17, 17-24; Gal. 1, 11-19; Lc. 7, 11-17

Đáp Ca: (TV. 29) Lạy Chúa, tôi ca tụng Chúa vì Chúa đã giải thoát tôi.

Alleluia: Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.

Hướng Dẫn Chọn Bài Hát:

 • Hãy đến reo hò
 • Niềm hy vong hằng sống.
CN Thứ 11 QN

 

Ca Nhập Lễ: TV26, 7.9

Lạy Chúa, xin nghe tiếng tôi cầu. Lạy Chúa là Đấng cứu độ tôi, Chúa là Đấng phù trợ đời tôi, xin đừng bỏ rơi và hất hủi tôi.

Chủ Đề: Mỗi người đều có bổn phận phải truyền giáo.

Các Bài Đọc: Ex. 19, 2-6a; Rom. 5, 6-11; Mt. 9, 36-10, 8

Đáp Ca: (TV. 99) Ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi.

Alleluia: Lạy Chúa, lời của Chúa là thần trí và là sự sống; Chúa có những lời ban sự sống đời đời.

Hướng Dẫn Chọn Bài Hát:

 • Từ rất xa khơi.
 • Nhân chứng phúc âm.
 • Lời nguyện truyền giáo.
 • Chúa sai con đi.
Chủ Đề: Từ nhỏ bé tầm thường, đến trọng đại cao quang.

Các Bài Đọc: Ez. 17, 22-24; 2 Cor. 5, 6-10; Mc. 4, 26-34

Đáp Ca: (TV. 91) Lạy Chúa, thiện hảo thay việc khen ngợi Chúa.

Alleluia: Chúa phán: "Ta là sự sáng thế gian, ai theo Ta sẽ được ánh sáng ban sự sống".

Hướng Dẫn Chọn Bài Hát:

 • Con chỉ là tạo vật
 • Chúa dẫn con đi
 • Chúa ở với tôi, tôi sợ chi ai?
Chủ Đề: Chúa tha thứ tội lỗi cho những lẻ thành tâm.

Các Bài Đọc: 2 Sam. 12, 7-10. 13; Gal. 2, 16. 19-21; Lc. 7, 36-8, 3

Đáp Ca: (TV. 31) Lạy Chúa, Chúa đã tha thứ tội lỗi cho tôi.

Alleluia: Chúc tụng Đức Vua, Đấng nhân danh Chúa mà đến; bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời.

Hướng Dẫn Chọn Bài Hát:

 • Biết Chúa biết con
 • Xin tha thứ
 • Con thống hối

mostbet uz

Slottica