Chủ Đề Các Chúa Nhật Thường Niên

(sau mùa Phục Sinh)

Ngày Lễ Năm A Năm B Năm C
Lễ Chúa Ba Ngôi

Nhập Lễ: "Chúc tụng Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, vì Chúa đã tỏ lòng từ bi đối với chúng ta."

Chủ Đề: Chúa Ba Ngôi

Các bài đọc: Ex. 34, 4b-6.8-9;

2 Cor. 13, 11-13; Jn. 3, 16-18;

Đáp ca: (Dan.3) Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời.

Alleluia: Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần; sáng danh Thiên Chúa, Đấng đang có, đã có và sẽ đến.

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Vinh Danh Ba Ngôi
 • Thượng Tiến Giavê
 • Một Giọt Sương
 • Dâng Lên Ba Ngôi
 • Ba Ngôi Thiên Chúa
Chủ Đề: Chúa Ba Ngôi

Các bài đọc: Deut. 4, 32-34.39-40; Rom.8, 14-17; Mt. 18, 26-30;

Đáp ca: (TV.32) Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình.

Alleluia: (như năm A)

Hướng dẫn chọn bài hát:

Như Năm A

Chủ Đề: Chúa Ba Ngôi

Các bài đọc: Prov. 8, 22-31; Rom. 5, 1-5; Jn. 16, 12-15;

Đáp ca: (TV.8) Lạy Chúa, lạy Chúa chúng con, lạ lùng thay danh Chúa khắp nơi hoàn cầu.

Alleluia: (như năm A)

Hướng dẫn chọn bài hát:

Như Năm A

Lễ Mình Máu Chúa KiTô

Nhập Lễ: TV 80, 17

" Ta sẽ lấy tinh hoa lúa mì nuôi dưỡng chúng, và cho chúng ăn no mật từ hốc đá chảy ra."

Chủ Đề: Ta là bánh hằng sống.

Các bài đọc: Deut. 8, 2-3.14b-16a; 1 Cor. 10, 16-17; Jn. 6, 51-59;

Đáp ca: (TV. 147) Giêrusalem, hãy ngợi khen Chúa.

Alleluia: Chúa phán: "Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời".

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Ta Là Bánh
 • Mình Máu Thánh Chúa
 • Bánh Bởi Trời
 • Bí Tích Tình Yêu
 • Đến Mà Ăn
 • Kinh Dâng Lễ (Này đây tấm bánh tinh tuyền..)
Chủ Đề: Máu giao ước tẩy sạch tâm hồn.

Các bài đọc: Ex. 24, 3-8; Hebr. 9, 11-15; Mc. 14, 12-16.22-26;

Đáp ca: (TV. 115) Tôi sẽ lãnh chén cứu độ và tôi sẽ kêu cầu danh Chúa.

Alleluia: Chúa phán: "Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời".

Hướng dẫn chọn bài hát:

Như Năm A

Chủ Đề: Loan truyền việc Chúa chịu chết.

Các bài đọc: Gen. 14, 18-20; 1 Cor. 11, 23-26; Lc. 8, 11b-17;

Đáp ca: (TV. 109) Con là Thượng Tế đến muôn đời theo phẩm hàm Melkisêđê.

Alleluia: Chúa phán: "Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời".

Hướng dẫn chọn bài hát:

Như năm A

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Nhập Lễ: TV 32. 11, 19

"Tư tưởng lòng Người còn mãi đời nọ sang đời kia, để cứu gỡ linh hồn họ khỏi chết và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàn."

Chủ Đề: Thiên Chúa là Tình Yêu.

Các bài đọc: Deut. 7, 6-11; 1 Jn. 4, 7-16; Mt. 11, 25-30;

Đáp ca: (TV. 102) Lòng yêu thương của Chúa vẫn tồn tại từ thuở này tới thuở kia cho những ai lính sợ Người.

Alleluia: Các ngươi hãy mang lấy ách của Ta, và hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng.

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Chúa chăn nuôi tôi
 • Thánh Tâm Êm Ái
 • Tình Cha
 • Tình Yêu Cao Vời
 • Trái Tim Chúa Giêsu
 • Trong trái tim Chúa
 • Tình Yêu Thiên Chúa
 • Tình Ngài Sưởi Ấm
Chủ Đề: Chết cho tình yêu.

Các bài đọc: Os. 11, 1b.3-4. 8c-9; Eph. 3, 8-12.14-19; Jn. 19, 31-37;

Đáp ca: (Is. 12) Các ngươi sẽ hân hoan múc nước nơi suối Đấng Cứu Độ.

Alleluia: Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước, và đã sai Con Một Người đến hy sinh, đền thay vì tội lỗi chúng ta.

Hướng dẫn chọn bài hát: Như năm A

Chủ Đề: Thiên Chúa là Mục Tử tốt lành.

Các bài đọc: Ez. 34, 11-16; Rom. 5, 5-11; Lc. 15, 3-7;

Đáp ca: (TV. 22) Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi.

Alleluia: Chúa phán: "Ta là mục tử tốt lành, Ta biết các chiên Ta và các chiên Ta biết Ta".

Hướng dẫn chọn bài hát:

Như Năm A

CN Thứ 09 QN

Ca Nhập Lễ Tv24, 16, 18

Lạy Chúa, xin đoái nhìn và xót thương con, vì con cô đơn và thân con đau khổ. Xin Chúa nhìn xem cảnh lầm than và khốn khổ của con, và tha thứ hết mọi tội lỗi cho con.

Chủ Đề: Sống Lời Chúa là chọn cái vững chắc như xây nhà trên đá

Các Bài Đọc: Deut 11, 13, 25-28; Rom 3, 21-25a, 28; Mt 7, 21-27 (Nhà xây trên nền đá và nhà xzây trên cát)

Đáp Ca:Tv30, 2-3a, 3bc-4, 17 và 25.
Câu Đáp: Lạy Chúa, xin Chúa trở thành núi đá cho con trú ẩn.

All: Chúc Tụng Đức Vua, Đấng nhân danh Chúa mà đến, bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời.

Chủ đề: :Làm việc và nghỉ ngơi vì Chúa

Các Bài Đọc: Deut 5, 12-15; 2 Cor4, 6-11; Mc 2, 23-3, 6 (Con người cũng làm chủ ngày Sabat)

Đáp Ca:Tv30, 3-4, 5-6ab, 6c8a, 10-11ab
Câu Đáp: Hãy reo mừng Thiên Chúa là Đấng phù trợ chúng ta.

Alleluia: Ngôi Lời đã làm người và đã ở giữa chúng ta. Những ai tiếp rước Người thì Người ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa.

Chủ đề: Lời nguyện của dân ngoại cũng được nhậm lời vì Chúa là Chúa muôn loài

Các Bài Đọc: 1 Reg 8, 41-43; Gal 1, 1-2, 6-10; Lc 7, 1-10 (Cả trong dân Israel, Ta cũng chẳng thấy lòng tin nào mạnh mẽ như vậy.)

Đáp Ca: Tv116, 1, 2
Câu Đáp: Hãy đi rao giảng tin mừng khắp thế gian.

Alleluia: Chúa phán: "Nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy"

CN Thứ 10 QN

Ca Nhập Lễ: Tv26 1-2

Chúa là sự sáng, là Đấng Cứu Độ tôi, tôi sợ gì ai? Khi những đứa ác xông vào để xả thịt tôi, bọn thù ghét tôi sẽ xiêu té và ngã gục.

Chủ đề: Sứ mạng của Chúa Giêsu là kêu gọi con người hoán cải

Các Bài Đọc: Os 6, 3b-6; Rom 4, 18-25; Mt 9, 9-13 (Ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi)

Đáp Ca: Tv49, 1và8, 12-13, 14-15
Câu Đáp: Ai đi đường ngay thẳng, Ta chỉ cho thấy ơn Thiên Chúa cứu độ

Alleluia: Chúa phán: "Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ Lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy"

Chủ đề: Sự thất bại của ma quỉ

Các Bài Đọc: Gen3, 9-15; 2 Cor 4, 13-5, 1; Mc 3, 20-35 (Sata phải diêt vong)

Đáp Ca: Tv129, 1-2, 3-4ab, 4c-6, 7-8
Câu Đáp: Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi và Chúa rất giầu ơn cứu độ

Alleluia: Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời.

Chủ Đề: Đức Kitô là Chúa của sư sống lại.

Các Bài Đọc: 1 Reg 17, 17-24; Gal 1, 11-19; Lc 7, 11-17 (Hỡi thanh niên, Ta truyền cho ngươi hãy chỗi dậy)

Đáp Ca: Tv29, 4,5-6, 11-12a và 13b
Câu Đáp: Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con.

Alleluia: Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.

CN Thứ 11 QN

 

Ca Nhập Lễ: TV26, 7.9

Lạy Chúa, xin nghe tiếng tôi cầu. Lạy Chúa là Đấng cứu độ tôi, Chúa là Đấng phù trợ đời tôi, xin đừng bỏ rơi và hất hủi tôi.

Chủ Đề: Mỗi người đều có bổn phận phải truyền giáo.

Các Bài Đọc: Ex. 19, 2-6a; Rom. 5, 6-11; Mt. 9, 36-10, 8

Đáp Ca: (TV. 99) Ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi.

Alleluia: Lạy Chúa, lời của Chúa là thần trí và là sự sống; Chúa có những lời ban sự sống đời đời.

Hướng Dẫn Chọn Bài Hát:

 • Từ rất xa khơi.
 • Nhân chứng phúc âm.
 • Lời nguyện truyền giáo.
 • Chúa sai con đi.
Chủ Đề: Từ nhỏ bé tầm thường, đến trọng đại cao quang.

Các Bài Đọc: Ez. 17, 22-24; 2 Cor. 5, 6-10; Mc. 4, 26-34

Đáp Ca: (TV. 91) Lạy Chúa, thiện hảo thay việc khen ngợi Chúa.

Alleluia: Chúa phán: "Ta là sự sáng thế gian, ai theo Ta sẽ được ánh sáng ban sự sống".

Hướng Dẫn Chọn Bài Hát:

 • Con chỉ là tạo vật
 • Chúa dẫn con đi
 • Chúa ở với tôi, tôi sợ chi ai?
Chủ Đề: Chúa tha thứ tội lỗi cho những lẻ thành tâm.

Các Bài Đọc: 2 Sam. 12, 7-10. 13; Gal. 2, 16. 19-21; Lc. 7, 36-8, 3

Đáp Ca: (TV. 31) Lạy Chúa, Chúa đã tha thứ tội lỗi cho tôi.

Alleluia: Chúc tụng Đức Vua, Đấng nhân danh Chúa mà đến; bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời.

Hướng Dẫn Chọn Bài Hát:

 • Biết Chúa biết con
 • Xin tha thứ
 • Con thống hối
CN Thứ 12 QN

Nhập Lễ: TV-27, 8-9

"Chúa là mãnh lực của dân Người, là chiến lũy bảo vệ mạng sống người Chúa đã xức dàu. Lạy Chúa là phần rỗi tôi, xin cứu sống dân Chúa và chúc phúc cho phần gia nghiệp Chúa, xin hãy chăn dắt họ đến muôn đời."

Chủ Đề: Mạnh dạn tuyên xưng Đức KiTô.

Các bài đọc: Jer. 20, 10-13; Rom. 5, 12-15; Mt. 10, 26-33;

Đáp ca: (TV. 68) Lạy Chúa, xin nhâm lời con theo lượng cả đức từ bi.

Alleluia: Chúa phán: "Lời Cha là chân lý; xin hãy thánh hoá chúng trong sự thật".

Phúc Âm: Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác

Hướng dẫn chọn bài hát:

Những bài hát có ý nghĩa nhân chứng, theo Chúa, muối men cho đời.

Chủ Đề: Giữ vững niềm tin.

Các bài đọc: Job. 38, 1.8-11; 2 Cor. 5, 14-17; Mc. 4, 35-40;

Đáp ca: (TV. 106) Hãy tán tạ Chúa, bởi đức từ bi Người còn muôn thuở.

Alleluia: Ngôi Lời đã làm người và đã ở giữa chúng ta. Những ai tiếp rước Người, thì Người ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa.

Phúc Âm: Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người.

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Có Chúa con sợ gì ai.
 • Con luôn trông cậy Chúa
 • Niềm tin sắt đá
 • Chúa luôn còn mãi.
 • Xin ban thêm lòng tin
Chủ Đề: Tuyên xưng đức tin.

Các bài đọc: Zach. 12, 10-11; Gal. 3, 26-29; Lc. 9, 18-24;

Đáp ca: (TV. 62) Lạy Chúa là Thiên Chúa con, linh hồn con khát khao Chúa.

Alleluia: Chúa phán: "Nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy".

Phúc Âm: Người ta bảo Con Người là ai? Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Con Người phải chịu nhiều đau khổ.

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Con tin, thưa thầy!
 • Niềm tin kiên vững
 • Nguồn trợ lực đời tôi.
CN Thứ 13 QN

Nhập Lễ: TV 46, 2

"Hết thảy chư dân, hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa với tiếng reo vui."

Chủ Đề: Hy sinh mạng sống vì danh Đức KiTô.

Các bài đọc: 2 Reg. 4, 8-11.14-16a; Rom. 6, 3-4.8-11; Mt. 10, 37-42;

Đáp ca: (TV. 88) Tôi sẽ ca ngợi tình thương của Chúa đến muôn đời.

Alleluia: Chúa phán: "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống: không ai đến được với Cha mà không qua Thầy".

Phúc Âm: "Kẻ nào không mang lấy Thập giá, thì không xứng đáng với Thầy, kẻ nào tiếp đón các con, là tiếp đón Thầy"

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Yêu thương Cho Người
 • Dưới Cây Thập tự
 • Kinh Hòa Bình
 • Xin Vác Thập Giá
 • Có Bao Giờ
 • Xin Cho Tôi
Chủ Đề: Đức tin có tính cách chữa lành.

Các bài đọc: 2 Sap. 1, 13-15; 2, 23-25; 2 Cor. 8, 7.9.13-15; Mc. 5, 21-43;

Đáp ca: (TV. 29) Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì Chúa đã cứu con.

Alleluia: Lạy Chúa, lời Chúa là thần trí và là sự sống; Chúa có những lời ban sự sống đời đời.

Phúc Âm: "Hỡi con, đức tin con đã chữa con"

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Tin Tưởng Cậy Trông
 • Dâng Cao Tình Yêu
 • Hãy Đến Với Chúa
 • Chúng Con Cần Chúa
 • Mẹ Là Niềm Tin
 • Chúa là Chân Thiện Mỹ
Chủ Đề: Từ bỏ mọi sự để theo Chúa.

Các bài đọc: 1 Reg. 19, 16b, 19-21; Gal. 4, 31b-5, 1. 13-18; Lc. 9, 51-62;

Đáp ca: (TV. 15) Lạy Chúa, Chúa là phần gia nghiệp của con.

Alleluia: Lạy Chúa, xin hãy phán vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời.

Phúc Âm: "Hãy Theo Ta"

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Nhân Chứng Phúc Âm
 • Cho Con Theo Ngài
 • Theo Chúa
 • Tù Bỏ Mọi Sự
 • Xin Cho Tôi
 • Chúa Là Gia Nghiệp
CN Thứ 14 QN

Nhập Lễ: TV 47, 10-11

"Lạy Chúa, chúng tôi tưởng nhớ lại lòng thưng xót của Chúa ngay trong đền thánh Chúa. Lạy Chúa, cũng như Thánh Danh Chúa, lời khen ngợi Chúa sẽ vang đến tận cùng trái đất ; tay hữu Chúa đầy đức công minh."

Chủ Đề: Đến với Chúa để được bình an.

Các bài đọc: Zach. 9, 9-10; Rom. 8, 9.11-13; Mt. 11, 25-30;

Đáp ca: (TV. 144) Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa, con sẽ chúc tụng danh Chúa đến muôn đời.

Alleluia: Chúa phán: "Con chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta".

Phúc Âm: "Ta dịu hiền và khiêm nhường trong lòng"

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Hãy đến với Chúa
 • Hãy nếm thử
 • Ai gánh nặng sầu khổ
 • Đừng Để tôi đơn hành
 • Mong về Bên Chúa
 • Trong Trái Tim Chúa
 • Con Mong Tìm Chúa
Chủ Đề: Vui thoả trong sự yếu hèn.

Các bài đọc: Ez. 2-5; 2 Cor. 12, 7-10; Mc. 6, 1-6;

Đáp ca: (TV. 122) Mắt chúng tôi nhìn vào Chúa cho tới khi Ngài thương xót chúng tôi.

Alleluia: Lời Chúa tồn tại muôn đời, đó là lời Tin Mừng đã rao giảng cho anh em.

Phúa Âm: "Không một tin tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương."

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Theo Chúa
 • Chúa là Dũng Lực
 • Nguồn Trợ Lực Đời Tôi
 • Đừng Bỏ Tôi Đơn Hành
 • Yêu thương Cho Người
Chủ Đề: Ra đi rao giảng Tin Mừng.

Các bài đọc: Is. 66, 10-14c; Gal. 6, 14-18; Lc. 10, 1-12.17-20;

Đáp ca: (TV. 65) Toàn thể trái đất, hãy reo mừng Thiên Chúa.

Alleluia: Chúa phán: "Nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy".

Phúc Âm: "Sự bằng yên của các con sẽ đến trên người ấy"

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Vào Đời
 • Tâm Tình Hiến Dâng
 • Lời Nguyện Truyền Giáo
 • Lúa chín đầy đồng
 • Lậy Chúa Xin Sai
 • Bình an của Chúa
 • Chúa niềm BìnhAn
CN Thứ 15 QN

Nhập Lễ: TV 15, 16

" Phần tôi, nhờ công chính, tôi sẽ được nhìn thấy thánh nhan Chúa, tôi sẽ được no thỏa khi Chúa tỏ bày sự vinh quang của Chúa."

Chủ Đề: Dụ ngôn người gieo giống.

Các bài đọc: Is. 55, 10-11; Rom. 8, 18-23; Mt. 13, 1-23;

Đáp ca: (TV. 64) Hạt giống rơi vào đất tốt và sinh hoa kết quả.

Alleluia: Chúa phán: "Lời Cha là chân lý, xin hãy thánh hoá chúng trong sự thật".

Phúc ÂM: "Kìa, người gieo giống đi gieo lúa".

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Hát giống rơi vào đất tốt.
 • Xin mở tai con
 • Lắng Nghe Lời Chúa
Chủ Đề: Đi rao giảng Tin Mừng.

Các bài đọc: Am. 7, 12-15; Eph. 1, 3-14; Mc. 6, 7-13;

Đáp ca: (TV. 84) Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con và ban ơn cứu rỗi cho chúng con.

Alleluia: Ngôi Lời đã làm người và đã ở giữa chúng ta. Những ai tiếp rước Người, thì Người ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa.

Phúc ÂM: "Người bắt đầu sai các ông đi."

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Lời Nguyện Hiến Tế 3
 • Xin Hãy Sai Con
 • Ngài Sai Tôi
 • Vào Đời
 • Bước Chân Truyền Giáo
Chủ Đề: Đối xử nhân hậu với

tha nhân.

Các bài đọc: Deut. 30, 10-14; Col 1, 15-20; Lc. 10, 25-37;

Đáp ca: (TV. 68) các bạn khiêm cung, hãy tìm kiếm Chúa, lòng các bạn hãy hồi sinh.

Alleluia: Chúc tụng Đức Vua, Đấng nhân danh Chúa mà đến; bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời.

Phúc Âm: " Ai là anh em tôi?"

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Kinh Hòa Bình
 • Những Người Đó
 • Xin Mở Rộng Tay
 • Bài Ca bác Ái
 • Thực Thi Lời Chúa
 • Mến Chúa Yêu Người
CN Thứ 16 QN

Nhập Lễ: TV 53, 86

" Kìa Thiên Chúa phù trợ tôi, Chúa đang nâng đỡ tâm hồn tôi. Tôi đã tự nguyện hiến dâng lễ vật lên Chúa, và lạy Chúa, tôi sẽ ca tụng danh Ngài, vì danh Ngài thiện hảo."

Chủ Đề: Chúa cho ta thời gian để ăn năn sám hối.

Các bài đọc: Sap. 12, 13.16-19; Rom. 8, 26-27; Mt. 13, 24-43;

Đáp ca: (TV. 85) Lạy Chúa, Chúa nhân hậu và khoan dung.

Alleluia: Lạy Chúa, lời của Chúa là thần trí và là sự sống; Chúa có những lời ban sự sống đời đời.

Phúc Âm: "Hãy cứ để cả 2 mọc lên cho đến mùa gặt"

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Con xin trở về
 • Mong Về Bên Chúa
 • Biết Chúa Biết Con
 • Chúa Vẫn thánh Hóa
 • Những Gì Đời Con
 • Cũng Một Kiếp Người
Chủ Đề: Người mục tử tốt lành.

Các bài đọc: Jer. 23, 1-6; Eph. 2, 13-18; Mc. 6, 30-34;

Đáp ca: (TV. 22) Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi.

Alleluia: Chúa phán: "Ta là sự sáng thế gian, ai theo Ta sẽ được ánh sáng ban sự sống".

Phúc Âm : "Họ như đàn chiên không người chăn."

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Chúa Chăn nuôi tôi
 • Chúa là gia nghiệp
 • Chúa dẫn tôi đi
 • Chúa dắt dìu con
Chủ Đề: Lắng nghe lời Chúa.

Các bài đọc: Gen. 18, 1-15; Col 1, 24-28; Lc. 10, 38-42;

Đáp ca: (TV. 14) Lạy Chúa, ai được cư ngụ trên núi thánh của Chúa?

Alleluia: Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.

Phúc ÂM: " Martha rước Người vào nhà mình. maria đã chọn phần tốt nhất"

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Lắng Nghe Lời Chúa
 • Lời Chúa
 • Xin chỉ cho aon.
 • Yêu mến Lời Cha
 • Lời Hằng Sống
CN Thứ 17 QN

Nhập Lễ: TV 67, 6, 7, 36

" Thiên Chúa ngự trong thánh điện của Người: Thiên Chúa tạo nhà cửa cho những kẻ bị bỏ rời, chúnh Người ban cho dân Người được quyền năng và dũng lực."

Chủ Đề: Nước Trời là kho tàng quí giá.

Các bài đọc: 1 Reg. 3, 5.7-12; Rom. 8, 28-30; Mt. 13, 44-52;

Đáp ca: (TV. 118) Lạy Chúa, con yêu chuộng luật pháp của Chúa biết bao!

Alleluia: Lời Chúa tồn tại muôn đời, đó là lời Tin Mừng đã rao giảng cho anh em.

Phúc Âm: "Hãy sống khôn ngoan... Nước trời giống như kho tàng... Ngày tận thế..."

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Mong về Bên Chúa
 • Hướng Về Chúa
 • Xin Chúa Đến Với Con
 • Những Gì Đời Con
 • Nỗi Niềm Tha Hương
 • Người Có Là Gì
Chủ Đề: Phép lạ bánh và cá.

Các bài đọc: 2 Reg. 4, 42-44; Eph. 4, 1-6; Jn. 6, 1-15;

Đáp ca: (TV. 144) Lạy Chúa, Chúa mở rộng bàn tay ra và thi ân cho chúng con được no nê.

Alleluia: Chúa phán: "Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết".

Phúc Âm: "Chúa hóa bánh ra nhiều."

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Bánh trường sinh
 • Hãy đến với Chúa
 • Bánh bởi trời
 • Ôi Thần Linh Chúa
 • Chúa Yêu Dân Người
 • Chúa vẫn thánh hóa
 • Trong tình Chúa quan phòng
 • Chúa Chăn Nuôi Tôi
Chủ Đề: Hãy kiên trì khi cầu nguyện.

Các bài đọc: Gen. 18, 20-32; Col. 2, 12-14; Lc. 11, 1-13;

Đáp ca: (TV. 137) Lạy Chúa, khi con kêu cầu, Chúùa nhậm lời con.

Alleluia: Chúc tụng Đức Vua, Đấng nhân Chúa mà đến; bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời.

Phúa Âm: " Các ngươi hãy xin thì sẽ được."

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Hãy đến với Chúa
 • Nguồn Trợ Lực Đời Tôi
 • Ôi Nhiệm Mầu
 • Kêu Cầu Chúa
 • Nguyện Cầu Chúa
 • Tâm Tình Ca
Lễ Chúa Biến Hình
(Ngày 6 tháng 8)

Ca Nhập Lễ: Cf Mt 17, 5: Trong một đám my sáng chói, Thánh Thần xuất hện và có tiếng Chúa Cha phán rằng: "Này là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người."

(Năm A, B và C đều giống nhau)

Đáp Ca: Tv96, 1-2, 5-6, 9. 
Câu Đáp: "Chúa hiển trị, Chúa là Đấng Tối Cao trên toàn cõi đất".

Alleluia: Mt, 17, 5c 
"Này là Con Ta yêu dấu, rất đẹp lòng Ta, các người hãy nghe lời Người."

Đề nghị chọn bài hát:

 

 
CN Thứ 18 QN

Nhập Lễ: TV 69, 2, 6

" Ôi Thiên Chúa, xin Chúa vui lòng giải thoát tôi, lạy Chúa, xin Ngài hãy mau mau giúp đỡ tôi và giải thoát tôi ; ôi lạy Chúa, xin Ngài chớ nên chậm trễ."

Chủ Đề: Thiên Chúa nuôi sống dân Người.

Các bài đọc: Is. 55, 1-3; Rom. 8, 35. 37-39; Mt. 14, 13-21;

Đáp ca: (TV. 144) Lạy Chúa, Chúa mở rộng bàn tay ra, va thi ân cho chúng con được no nê.

Alleluia: Cha của Đức Giêsu KiTô, Chúa chúng ta, đã soi lòng trí để chúng ta biết thế nào là sự cậy trông Chúa kêu gọi chúng ta.

Phúc Âm: " Mọi người đều ăn no."

Hướng dẫn chọn bài hát:

Xem CN17 năm B

Chủ Đề: Đức KiTô là bánh ban sự sống.

Các bài đọc: Ex. 16, 2-4, 12-15; Eph. 4, 17. 20-24; Joan 6, 24-35;

Đáp ca: (TV. 77) Chúa đã ban cho họ được bánh bởi trời.

Alleluia: Lạy Chúa, xin mở lòng chúng con, để chúng con nghe lời Con Chúa.

Phúc Âm: "Ai đến với Ta sẽ không đói, ai tin Ta sẽ không khát"

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Bánh Bởi Trời
 • Hãy đến với Chúa

(xem CN17, năm B)

Chủ Đề: Hãy tìm kiếm những sự trên trời.

Các bài đọc: Eccl. 1, 2; 2, 21-23; Col. 3, 1-5, 9-11; Lc. 12, 13-21;

Đáp ca: (TV. 94) Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: Đừng cứng lòng!

Alleluia: Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.

Phúc Âm: " Những của người tích trữ sẽ để lại cho ai?"

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Ngươi Có Là Gì
 • Mong Về Bên Chúa
 • Chúng Con Cần Chúa
 • Xin Chúa Đến Với Con
 • Những Gì Đời Con
CN Thứ 19 QN

Nhập Lễ: TV 73, 20, 19, 22, 23

"Lạy Chúa, xin Chúa nhìn lại lời minh ước, và xin đừng chớ lãng quên đời sống con người cơ khổ. Lạy Chúa, xin Chúa đứng lên xét xử, và xin đừng quên lãng những ai tìm kiếm Chúa."

Chủ Đề: Hãy tin tưởng vào Thiên Chúa.

Các bài đọc: 1 Reg. 19, 9a. 11-13a; Rom. 9, 1-5; Mt. 14, 22-36;

Đáp ca: ((TV. 84) Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn cứu rỗi cho chúng con.

Alleluia: Ngôi Lời đã làm người, và đã ở giữa chúng ta. Những ai tiếp rước Người, thì Người ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa.

Phúc Âm: "Xin truyền cho tôi đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy. Đừng Sợ, hãy vững tin"

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Xin ban thêm lòng tin
 • Phêrô, hãy vững tin
 • Niềm tin sắt đá
 • Tôi Tin
Chủ Đề: Đức KiTô là Bánh hằng sống.

Các bài đọc: 1 Reg. 19, 4-8; Eph. 4, 30 – 5, 2; Joan 6, 41-52;

Đáp ca: (TV. 33) Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi cho biết Chúa thiện hảo nhường bao.

Alleluia: Chúa phán: "Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết".

Phúc Âm: " Ta là bánh hằng sống bởi trời mà xuống."

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Hãy nếm thử
 • Ta là bánh
 • Tình Ngài Yêu
 • Tình Ngài Sưởi Ấm
 • Chúa là tình yêu
 • Trong trái tim Chúa
Chủ Đề: Luôn sẵn sàng chờ đợi Chúa.

Các bài đọc: Sap. 18, 6-9; Hebr. 11, 1-2, 8-19; Lc. 12, 32-48;

Đáp ca: (TV. 32) Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình.

Alleluia: Chúa phán: "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống; không ai đến được với Cha mà không qua Thầy".

Phúc Âm: "Các con hãy sẵn sàng"

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Nỗi niềm tha hương
 • Những gì đời con
 • Hướng Về Chúa
 • Sự Chết
 • Hãy sẵn sàng luôn
 • Mong Về Bên Chúa
CN Thứ 20 QN

Nhập Lễ: TV 83, 10 - 11

"Lạy Chúa là kiên thuẫn của chúng tôi, xin hãy trông xemhãy nhìn đến dung mạo người được Chúa tấn phong. thực một ngày sống trong hành lang nhà Chúa đáng qúi hơn ngàn ngày ở nơi đâu khác."

Chủ Đề: Hãy luôn vững tin!

Các bài đọc: Is. 56, 1. 6-7; Rom. 11, 13-15. 29-32; Mt. 15, 21-28;

Đáp ca: (TV. 66) Chư dân, hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài.

Alleluia: Chúa phán: "Nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy".

Phúc Âm: "Này bà, bà có lòng tin mạnh, bà muốn sao thì được vậy. Và ngay lúc đó, con gái bà đã được lành."

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Đi Về Nhà Chúa
 • Vững lòng cậy trông
 • Chúa vẫn thánh hoá
 • Chúa là tình yêu
Chủ Đề: Đức KiTô là Bánh hằng sống.

Các bài đọc: Prov. 9, 1-6; Eph. 5, 15-20; Joan 6, 51-59;

Đáp ca: (TV. 33) Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi cho biết Chúa thiện hảo nhường bao.

Alleluia: Chúa phán: "Nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy".

Phúc Âm: "Thịt Ta thật là của ăn và Máu Ta thật là của uống."

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Hãy Nếm thử
 • Mình Máu Thánh Chúa

(Xem lễ Mình và Máu Thánh Chúa)

Chủ Đề: Kiên quyết chiến đấu cho niềm tin.

Các bài đọc: Jer. 38, 4-9. 8-10; Hebr. 12, 1-4; Lc. 12, 49-53;

Đáp ca: (TV. 39) Lạy Chúa, xin cấp tốc phù trợ con.

Alleluia: Chúa phán: "Ta là sự sáng thế gian, ai theo Ta sẽ được ánh sáng ban sự sống".

Phúc Âm: "Thầy không đến đem sự bình an, nhưng đem sự chia rẽ.."

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Vững niềm cậy trông
 • Hãy Chiếi Soi
 • Dâng Cao Tình Yêu
 • Đừng bỏ tôi đơi hành
 • Chúng Con Cần Đến Chúa
 • Tôi kêu Cầu Chúa
 • Tâm Tình Ca 2
CN Thứ 21 QN

Nhập Lễ: TV 85, 2-3

"Lạy Chúa, xin ghé tai nghe, xin nhậm lời tôi. Lạy Chúa tôi, xin cứu vớt người bầy tôi đang cậy trông vào Chúa. Lạy Chúa, xin thương tôi, vì tôi ân cần kêu van Chúa suo6't ngày"

Chủ Đề: Tuyên xưng niềm tin.

Các bài đọc: Is. 22, 19-23; Rom. 11, 33-36; Mt. 16, 13-23;

Đáp ca: (TV. 137) Lạy Chúa, lòng nhân hậu Chúa tồn tại muôn đời, xin đừng bỏ rơi công cuộc tay Chúa.

Alleluia: Chúa phán: "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống; không ai đến được với Cha mà không qua Thầy".

Phúc Âm: "Con là đá, Thầy sẽ ban cho con chìa khoá nước trời."

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Thầy là Đức Kitô
 • Xin cho tôi
 • Lậy Cha Nhân Ái (Dâng Lễ)
 • Chúa Luôn Còn Mãi
 • Chúa là con đường
 • Cầu cho Hội Thánh
Chủ Đề: Lời Chúa là lời hằng sống.

Các bài đọc: Jos. 24, 1-2a. 15-17. 18b; Eph. 5, 21-32; Joan 6, 61-70;

Đáp ca: (TV. 33) Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi cho biết Chúa thiện hảo nhường bao.

Alleluia: Chúa phán: "Con chiên Ta thì nghe tiếng Ta; Ta biết chúng và chúng biết Ta".

Phúc Âm: "Chúng con sẽ đi đến với ai? Thầy mới có lời ban sự sống"

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Bỏ ngài con theo ai.
 • Lắng Nghe tiếng Chúa.
 • Lời Hằng Sống
 • Xin Chỉ Cho Con
Chủ Đề: Sống trọn lành để được cứu độ.

Các bài đọc: Is. 66, 18-21; Hebr. 12, 5-7. 11-13; Lc. 13, 22-30;

Đáp ca: (TV. 116) Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian.

Alleluia: Nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy.

Phúc Âm: " Người ta sẽ từ đông chí tây, từ Bắc chí Nam tới dự tiệc trong nước Chúa. Phải, có người sau hết sẽ nên trước hết..."

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Đến mà ăn
 • Con Đường Bé Nhỏ
 • Con Chỉ Là Tạo Vật
CN Thứ 22 QN

Nhập Lễ: TV 85, 3, 5

"Lạy Chúa xin thương tôi, vì tôi ân cần kều van Chúa suo6't ngày; Lạy chúa, vì Chúa nhân hậu, khoan dung và giầu lượng từ bi đối với những ai kêu Cầu Chúa."

Chủ Đề: Từ bỏ bản thân.

Các bài đọc: Jer. 20. 7-9; Rom. 12, 1-2; Mt. 16, 21-27;

Đáp ca: (TV. 62) Lạy Chúa là Thiên Chúa con, linh hồn con khát khao Chúa.

Alleluia: Lạy Chúa, lời của Chúa là thần trí; Chúa có những lời ban sự sống đời đời.

Phúc Âm: " Ai muốn theo thầy thì hãy từ bỏ mình."

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Theo Chúa
 • Nhân Chứng Phúc Âm
 • Chúa Dắt Dìu Con 2
 • Chúa Vẫn Thánh Hóa
 • Con Đường Chúa Đã Đi Qua.
Chủ Đề: Yêu mến bằng cả tấm lòng.

Các bài đọc: Deut. 4, 1-2. 6-8; Jac. 1, 17-18. 21b-22. 27; Mc. 7, 1-8a. 14-15. 21-23;

Đáp ca: (TV. 14) Lạy Chúa, ai được cư ngụ trên núi thánh của Chúa.

Alleluia: Chúa phán: "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống; không ai đến được với Cha mà không qua Thầy".

Phúc Âm: " Các ngươi gác bỏ giới răn Thiên Chúa để nắm giữ tập tục phàm nhân. Đừng giả hình"

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Sống Lời Chúa
 • Kinh Hòa Bình
 • Mến Chúa Yêu Người
 • Thực Hành ý chúa
Chủ Đề: Sống khiêm hạ.

Các bài đọc: Sir. 3, 19-21. 30-31; Hebr. 12, 18-19. 22-24a; Lc. 14, 1. 7-14;

Đáp ca: (TV. 67) Ôi Thiên Chúa, Chúa đã chuẩn bị chỗ định cư cho kẻ cơ bần.

Alleluia: Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời.

Phúc Âm: " Ai đưa mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống sẽ được nhấc lên."

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Con chỉ là tạo vật
 • Khúc hát một loài hoa
 • Con đường bé nhỏ
 • Xin xót thương con
 • Biết Chúa, biết con.
CN Thứ 23 QN

Nhập Lễ: TV 118, 137, 124

"Lạy Chúa, Chúa là Đấng công minh và xét xử chính trực; xin Chúa đo6'i xử với tôi tớ Chúa theo lượng từ bi của Chúa."

Chủ Đề: Yêu thương là chu toàn lề luật.

Các bài đọc: Ez. 33, 7-9; Rom. 13, 8-10; Mt. 18, 15-20;

Đáp ca: (TV. 94) Hôm nay, nếu các ngươi nghe tiếng Người, các ngươi đừng cứng lòng nữa.

Alleluia: Chúa phán: "Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết".

Phúc Âm: "Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã lợi được người anh em." Chúng ta có nhiệm vụ phải sửa lỗi cho người anh em mình theo lề luật Chúa.

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Kinh Hoà Bình
 • Nhân Chứng Phúc Âm
 • Yêu Lề Luật Chúa
Chủ Đề: Thiên Chúa là Đấng chữa lành.

Các bài đọc: Is. 35, 4-7a; Jac. 2, 1-5; Mc. 7, 31-37;

Đáp ca: (TV. 145) Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa.

Alleluia: Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời.

Phúc Âm: "Người làm cho kẻ điếc được nghe và người mù được thấy: ephata! hãy mở ra"

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Ephata.
 • Xin Chỉ Cho Con
 • Chúng Con Cần Chúa
 • Hãy Đến Với Chúa
 • Tình Ngài
 • Chúa vẫn thánh hoá
 • Chúa Quan Phòng
Chủ Đề: Từ bỏ mọi sự để theo Chúa.

Các bài đọc: Sap. 9, 13-19; Philem 9b-10. 12-17; Lc. 14, 25-33;

Đáp ca: (TV. 89) Thân lạy Chúa, Ngài là chỗ chúng con dung thân từ đời nọ trải qua đời kia.

Alleluia: Chúa phán: "Con chiên Ta thì nghe tiếng Ta; Ta biết chúng và chúng theo Ta".

Phúc Âm: "Ai không từ bỏ của cải mình co, thì không xứng làm môn đệ Ta."

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Theo Chúa
 • Từ bỏ chính mình
 • Con đường Chúa đã đi qua.
 • Xin cho tôi theo Ngài.
CN Thứ 24 QN

Nhập Lễ: Cf Sir 36, 18

"Lạy Chúa, xin ban bình an cho những ai trông cậy vào Chúa; xin cho các tiên tri của Chúa được trung trực; xin nhậm lời cầu nguye6.n của tôi tớ Chúa và của Israel con cái Chúa."

Chủ Đề: Luôn thứ tha cho người anh em.

Các bài đọc: Sir. 27, 33 – 28, 9; Rom. 14, 7-9; Mt. 18, 21-35;

Đáp ca: (TV. 102) Chúa là Đấng thương xót và nhân ái, chậm bất bình và hết sức khoan nhân.

Alleluia: Lạy Chúa, lời của Chúa là thần trí; Chúa có lời ban sự sống đời đời.

Phúc Âm: "Tha thứ bảy mươi lần bảy"

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Kinh Hoà Bình
 • Hãy thương yêu nhau
 • Mến Chúa Yêu Người
 • Giới răn trọng nhất
Chủ Đề: Hy sinh vác thập giá theo Chúa.

Các bài đọc: Is. 50, 5-9a; Jac. 2, 14-18; Mc. 8, 27-35;

Đáp ca: (TV. 114) Con sẽ tiến đi trước thiên nhan Chúa trong miền đất của nhân sinh.

Alleluia: Chúa phán: "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống; không ai đến được với Cha mà không qua Thầy".

Phúc Âm: "Thầy là Đức Kitô. Con Người sẽ phải chịu nhiều đau khổ."

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Vững niềm cậy trông
 • Thầy là Đức Kitô
 • Tin và hành động
 • Con luôn trông cậy Chúa
 • Niềm tin vững vàng
Chủ Đề: Thiên Chúa là Cha nhân từ.

Các bài đọc: Ex. 32, 7-11. 13-14; 1 Tim. 1, 12-17; Lc. 15, 1-32;

Đáp ca: (TV. 50) Tôi sẽ chỗi dậy và đi về cùng Cha tôi.

Alleluia: Chúa phán: "Nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy".

Phúc Âm: " Trên trời sẽ vui mừng vì một người tọo lỗi hối cải."

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Hãy trở về với Ta
 • Con nay trở về
 • Tình Ngài Yêu
 • Xin tha thứ
CN Thứ 25 QN

Nhập Lễ: "Chúa phán: Ta là phần rỗi của dân Ta, họ đã kêu cầu Ta trong mọi nỗi gian truân, Ta đã nhậm lời họ, và Ta sẽ là Chúa của họ tới muôn đời."

Chủ Đề: Sống quảng đại với tha nhân.

Các bài đọc: Is. 55, 6-9; Phil. 1, 20c-24. 27a; Mt. 20, 1-16a;

Đáp ca: (TV. 114) Chúa ở gần mọi kẻ kêu cầu Người.

Alleluia: Chúc tụng Đức Vua, Đấng nhân danh Chúa mà đến; bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời.

Phúc Âm: "Dụ ngôn người làm vườn nho: Bạn ganh tị vì tôi nhân lành ư? Kẻ trước hết sẽ nên sau hết và kẻ sau hết sẽ nên trước hết."

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Chúa Công Minh
 • Mến Chúa Yêu Người
 • Kinh Hoà Bình
 • Nguồn Sống Yêu Thương
 • Yêu Đời Yêu Người
Chủ Đề: Sống khiêm hạ.

Các bài đọc: Sap. 2, 12. 17-20; Jac. 3, 16 – 4,3; Mc. 9, 29-36;

Đáp ca: (TV. 53) Chúa đang nâng đỡ tâm hồn tôi.

Alleluia: Chúa phán: "Ta là sự sáng thế gian; ai theo Ta sẽ được ánh sáng ban sự sống".

Phúc Âm: " Ai muốn làm lớn nhất, thì sẽ tự làm người rốt hết."

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Khúc Hát một Loài Hoa
 • Trong Trái Tim Chúa
 • Con Đường Bé Nhỏ
 • Con Chỉ Là Tạo Vật
 • Biết Chúa Biết Con
 • Chúa Yêu Bé Thơ
 • Giêsu Ơi ở cùng con

 

Chủ Đề: Trung tín trong mọi công việc.

Các bài đọc: Am. 8, 4-7; 1 Tim. 2, 1-8; Lc. 16, 1-13;

Đáp ca: (TV. 112) Hãy ngợi khen Chúa, Đấng nâng cao kẻ túng thiếu.

Alleluia: Chúa phán: "Lời Cha là chân lý; xin hãy thánh hoá chúng trong sự thật".

Phúc Âm: "Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được."

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Chúa Quan Phòng
 • Chúa nâng đỡ con
 • Chúa là gia nghiệp
 • Xin Chúa Đến Với Con
 • Dâng Cao tình yêu
 • Ca Tình Tri Ân
CN Thứ 26 QN

Nhập Lễ: Dan 3, 31 29. 30. 43. 42

"Lạy Chúa, Chúa đã tác tạo mọi sư, cho chúng tôi hưởng dùng, Chúa đã xét xử công bình, vì chúng tôi đã phạm tội và không tuân giữ các giới răn Chúa; nhưng xin Chúa hãy ban cho danh Chúa được vinh hiển, và xin hãy đối xử với chúng tôi theo lươ/ng từ bi của Chúa"

Chủ Đề: Sống chính trực và vâng phục.

Các bài đọc: Ez. 18, 25-28; Phil. 2, 1-11; Mt. 21, 28-32;

Đáp ca: (TV. 24) Lạy Chúa, xin hãy nhớ lòng thương xót của Chúa.

Alleluia: Nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy.

Phúc Âm: " Nó hối hận và đi làm. Những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông."

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Xin Chỉ Cho Con
 • Lời Chúa
 • Lời Hằng Sống
 • Nguyện Cầu
 • Lòng Hối Hận
Chủ Đề: Hy sinh tất cả vì cuộc sống đời đời.

Các bài đọc: Num. 11, 25-29; Jac. 5, 1-6; Mc. 9, 37-42. 44. 46-47;

Đáp ca: (TV. 18) Giới răn Chúa chánh trực, làm hoan lạc tâm can.

Alleluia: Chúa phán: "Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết".

Phúc Âm: "Ai chẳng chống đối các con là ủng hộ các con. Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt nó đi."

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Xin Chỉ Cho Con
 • Hương Thơm
 • Con Đường Công Chính
 • Con Không Ghen Tị
Chủ Đề: Chấp nhận khốn khó vì cuộc sống đời đời.

Các bài đọc: Am. 6, 1a. 4-7; 1 Tim. 6, 11-16; Lc. 16, 19-31;

Đáp ca: (TV. 145) Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa.

Alleluia: Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời.

Phúc Âm: "Ngươi đã gặp toàn sự lành, còn Lazaro gặp toàn sự khốn khổ."

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Sự Sống Thay Đổi Chứ Không Mất Đi.
 • Ngươi Có Là Gì
 • Thân Tro Bụi
 • Vinh Quang Thế Trần
 • Đời Tạm Bợ
 • Xin Mở Rộng Tay
CN Thứ 27 QN

Nhập Lễ: Est 13. 9. 10-11

"Lạy Chúa, Chúa đã tác tạo mọi sự theo thánh ý Chúa, và không ai có thể chống lại Thánh ý Chúa. Vì Chúa đã tác thành mọi sự trên trời dưới đất và cả những gì trong bầu trời ; Chúa là Chúa tể muôn loài."

Chủ Đề: Chung tay xây đắp Nước Trời.

Các bài đọc: Is. 5, 1-7; Phil. 4, 6-9; Mt. 21, 33-34;

Đáp ca: (TV. 79) Vườn nho của Chúa là nhà Israel.

Alleluia: Chúa phán: "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống; không ai đến được với Cha mà không qua Thầy".

Phúc Âm: "Ông sẽ cho người khác thuê VƯỜN NHO"

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Tôn Thờ Một Chúa
 • Kính Yêu Luật Ngài
 • Vườn Nho Của Chúa
 • Ôi Thần Linh Chúa
Chủ Đề: Hợp nhất trong Thiên Chúa.

Các bài đọc: Gen. 2, 18-24; Hebr. 2, 9-11; Mc. 10, 2-16;

Đáp ca: (TV. 127) Nguyện Chúa chúc phúc cho chúng con hết mọi ngày trong đời sống chúng con.

Alleluia: Chúa phán: "Lời Cha là chân lý; xin hãy thánh hoá chúng trong sự thật".

Phúc Âm: "Sự gì thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân rẽ"

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Xin Chúa Kết Hợp
 • Xin Đừng Phân Ly
 • Xin Cho Chúng Nên Một
 • Yêu như Chúa Yêu
Chủ Đề: Sức mạnh của niềm tin.

Các bài đọc: Hab. 1, 2-3; 2, 2-4; 2 Tim. 1, 6-8. 13-14; Lc. 17, 5-10;

Đáp ca: (TV. 94) Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: Đừng cứng lòng.

Alleluia: Chúa phán: "Con chiên Ta thì nghe tiếng Ta; Ta biết chúng và chúng biết Ta".

Phúc Âm: "Nếu các con có lòng tin bằng hạt cải."

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Xin Ban Thêm Lòng Tin
 • Hãy Vững Tin
 • Chúa Vẫn Thánh Hóa
 • Chúa Quan Phòng
 • Đừng Thất Vọng
CN Thứ 28 QN

Nhập Lễ: TV 129, 3-4

" Lạy Chúa, lạy Chúa, nếu Chúa nhớ hoài sự lỗi, nào ai chịu nổi được ư? Vì, Lậy Thiên Chúa Israel, Chúa thường rộng lượng thứ tha"

Chủ Đề: Hãy biết đáp trả lời mời gọi của Thiên Chúa.

Các bài đọc: Is. 25, 6-10a; Phil. 4, 12-14, 19-20; Mt. 22, 1-14;

Đáp ca: Tôi sẽ ở trong nhà Chúa trong thời gian lâu dài.

Alleluia: Lạy Chúa, xin hãy mở lòng chúng con để chúng con lắng nghe lời Con của Chúa.

Phúc Âm: "Các ngươi gặp bất cứ ai, thì mời họ vào dự tiệc cưới."

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Hãy đến với Người.
 • Chúa Dắt Dìu Con
 • Chúa Chăn Nuôi Tôi
 • Mời Dự Tiệc Thánh
 • Ôi Nhiệm Mầu

 

Chủ Đề: Từ bỏ mọi sự để theo Chúa.

Các bài đọc: Sap. 7, 7-11; Hebr. 4, 12-13; Mc. 10, 17-30;

Đáp ca: (TV. 89) Xin cho chúng con sớm được no phỉ ân tình của Chúa, để chúng con mừng rỡ hân hoan.

Alleluia: Chúc tụng Đức Vua, Đấng nhân danh Chúa mà đến; bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời.

Phúc Âm: "Ngươi hãy bán tất cả gia tài rồi đến theo Ta. Người giầu có khó vào Thiên Đàng."

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Trái tim tinh tuyền
 • Không vương bụi đời
 • Giữ gìn con Chúa ơi
 • Sống Khó Nghèo
 • Bước đi theo Ngài
 • Chúa Là Cuộc Sống Của Con.
Chủ Đề: Sống tri ân và cảm tạ.

Các bài đọc: 2 Reg. 5, 14-17; 2 Tim. 2, 8-13; Lc. 17, 11-19;

Đáp ca: (TV. 97) Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân.

Alleluia: Chúc tụng Đức Vua, Đấng nhân danh Chúa mà đến; bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời.

Phúc Âm: "Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này."

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Tạ ơn Trời
 • Ca Tình Tri Ân
 • Xin Tri Ân
 • Cảm Tạ Hồng Ân
 • Hồng Ân Chúa Bao La
 • Một Đời Cảm Cạ
 • Cảm Mến Tình Cha
CN Thứ 29 QN

Nhập Lễ: TV 16, 6. 8.

"Lạy Chúa, tôi kêu van Ngài, bởi Ngài nhậm lời tôi, xin ghé tai về bên tôi, xin nghe rõ tiếng tôi. Lạy Chúa, xin gìn giữ tôi như con ngươi mắt Chúa, xin che chở tôi trong bóng cánh của Ngài."

Chủ Đề: Trả lại cho Thiên Chúa những gì thuộc về Người.

Các bài đọc: Is. 45, 1. 4-6; 1 Thes. 1, 1-5b; Mt. 22, 15-21;

Đáp ca: (TV. 95) Hãy kính tặng Thiên Chúa quyền thế với vinh quang.

Alleluia: Chúa phán: "Con chiên Ta thì nghe tiếng Ta; Ta biết chúng và chúng theo Ta".

Phúc Âm: "Cái gì của Cêsarê thì trả cho Cêsarê"

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Ca Tình Tri Ân
 • Chúa là gia nghiệp
 • Hương Thơm
 • Chỉ Có Chúa Thôi
 • Con Thuộc Về Chúa
 • Chúa Chăn Nuôi Tôi
 • Chúa Luôn Còn Mãi.
Chủ Đề: Hãy làm đầy tớ phục vụ tha nhân.

Các bài đọc: Is. 53, 10-11; Hebr. 4, 14-16; Mc. 10, 35-45;

Đáp ca: (TV. 32) lạy Chúa, xin đổ lòng từ bi xuống trên chúng con, theo như lòng chúng con tin cậy ở nơi Chúa.

Alleluia: Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời.

Phúc Âm: "Con Người đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ"

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Kinh Hoà Bình
 • Thân Lúa Miến
 • Người Đã Cất Bước
 • Hãy yêu thương Nhau
 • Hy sinh Mạng sống
Chủ Đề: Phải kiên trì cầu nguyện.

Các bài đọc: Ex. 17, 8-13; 2 Tim. 3, 14 – 4, 2; Lc. 18, 1-8;

Đáp ca: (TV. 120) Ơn phù trợ chúng con ở nơi danh Chúa, là Đấng tạo thành trời đất.

Alleluia: Chúa phán: "Nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy".

Phúc Âm: "Đừng ngã lòng. Chúa sẽ minh xử."

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Vững lòng cậy trông
 • Chúa vẫn thánh hóa
 • Chúa Quan Phòng
 • Trông Cậy Chúa
 • Phó Thác
 • Con Hằng Nguyện Xin
CN Thứ 30 QN

Nhập Lễ: TV 104, 3-4

" Tâm hồn những ai tìm Chúa, hãy mừng vui. Hãy coi trọng Chúa và quyền năng của Người, hãy luôn luôn tìm kiếm Thiên Nhan Chúa."

Chủ Đề: Hai giới răn trọng nhất.

Các bài đọc: Ex. 22, 21-27; 1 Thes. 1, 5c-10; Mt. 22, 34-40;

Đáp ca: (TV. 17) Lạy Chúa là dũng lực con, con yêu mến Chúa.

Alleluia: Nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy.

Phúc Âm: "Ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa và yêu thương kẻ khác"

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Kinh Hoà Bình
 • Bài Ca Đức Ái
 • Chúa là dũng lực
 • Chúa Chăn Nuôi
Chủ Đề: Sức mạnh của niềm tin. Chúa Nhân Từ.

Các bài đọc: Jer. 31, 7-9; Eph. 5, 1-6; Mc. 10, 46-52;

Đáp ca: (TV. 125) Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan.

Alleluia: Chúc tụng Đức Vua, Đấng nhân danh Chúa mà đến; bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời.

Phúc Âm: "Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy."

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Chúa là Đấng Từ Bi
 • Chúa Nhân Hậu
 • Chúa Xót Thương
 • Chúa Yêu Con
 • Xin thêm lòng tin
 • Con Luôn Vững Tin
Chủ Đề: Sống khiêm hạ.

Các bài đọc: Sir. 35, 15b-17. 20-22a; 2 Tim. 4, 6-8. 16-18; Lc. 18, 9-14;

Đáp ca: (TV. 33) Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe.

Alleluia: Chúa phán: "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống; không ai đến được với Cha mà không qua Thầy".

Phúc Âm: "Người thu thuế ra về và được khỏi tội."

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Trái Tim kiêm Nhu
 • Thân Con Tội Lỗi
 • Sám Hối
 • Xin Xót Thương Con
 • Con Chỉ Là Tạo Vật
 • Những Gì Đời Con
CN Thứ 31 QN

Nhập Lễ: TV 37, 22-23

"Lạy Chúa là Thiên Chúa tôi, xin đừng bỏ rơi tôi và xin đừng lìa xa tôi ; lạy Chúa là quyền lực đời tôi, xin phù giúp tôi."

Chủ Đề: Sống công chính và khiêm hạ.

Các bài đọc: Mal. 1, 14b – 2, 2b. 8-10; 1 Thes. 2, 7b-9. 13; Mt. 23, 1-12;

Đáp ca: (TV. 130) lạy Chúa, xin gìn giữ linh hồn con trong bình an của Chúa.

Alleluia: Xin Chúa Cha của Đức Giêsu KiTô, Chúa chúng ta, cho mắt tâm hồn chúng ta được sáng suốt, để chúng ta biết thế nào là trông cậy vào ơn Người kêu gọi chúng ta.

Phúc Âm: "Họ nói mà không làm"

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Xin Giữ Gìn Con
 • Chúa Trong Cuộc Đời
 • Xin Chỉ Cho Con
 • Đi Trong An Bình
Chủ Đề: Hai giới răn trọng nhất.

Các bài đọc: Deut. 6, 2-6; Hebr. 7, 23-28; Mc. 12, 28b-34;

Đáp ca: (TV. 17) Lạy Chúa là dũng lực con, con yêu mến Chúa.

Alleluia: Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.

Phúc Âm: "Giới răn trọng nhất"

Hướng dẫn chọn bài hát:

(Xem CN 30 QN, năm A)

 • Cũng một kiếp người
 • Nguồn Sống Yêu Thương
Chủ Đề: Thiên Chúa đi tìm kẻ tội lỗi.

Các bài đọc: Sap. 11, 22- 12, 2; 2 Thes. 1, 11 – 2, 2; Lc. 19, 1-10;

Đáp ca: (TV. 144) lạy Chúa, lạy Thiên Chúa, con sẽ chúc tụng danh Chúa đến muôn đời.

Alleluia: Chúa phán: "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống; không ai đến được với Cha mà không qua Thầy".

Phúc Âm: "Ông Giakêo. Con người để tìm kiếm nhữNg gì đã hư mất."

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Chúa Luôn Còn Mãi
 • Chúa Là Đường
 • Xin Xót Thương Con
 • Con Chỉ Là Tạo Vật
CN Thứ 32 QN

Nhập Lễ: TV 87, 3

" Xin cho lời con khẩn nguyện thấu đến tai Chúa; lạy Chúa, xin lắng nghe tiếng con kêu cầu."

Chủ Đề: Luôn tỉnh thức chờ đợi Chúa.

Các bài đọc: Sap. 6, 13-17; 1 Thes. 4, 12 – 1, 7; Mt. 25, 1-13;

Đáp ca: (TV. 62) Lạy Chúa là Thiên Chúa con, linh hồn con khao khát Chúa.

Alleluia: Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời.

Phúc Âm: "Kìa chàng rể đến, hãy ra đón Người."

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Hướng Về Chúa
 • Con Mong Tìm Chúa
 • Hãy tỉnh thức
 • Hãy sẵn sàng luôn
 • Khi Chúa Đến
Chủ Đề: Đồng tiền của bà goá nghèo.

Các bài đọc: Reg. 17, 10-16; Hebr. 9, 24-28; Mc. 12, 38-44;

Đáp ca: (TV. 145) Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa.

Alleluia: Các con hãy tỉnh thức và sẵn sàng; vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến.

Phúc Âm: "Bà góa này đã bỏ tiền nhiều hơn hết."

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Con chỉ là tạo vật
 • Hãy Chiếu Soi
 • Những Gì Đời Con

(Có thể chọn các bài năm A hay năm C)

Chủ Đề: Thiên Chúa của kẻ sống.

Các bài đọc: 2 Mach. 7, 1-2. 9-14; 2 Thes. 2, 15 – 3, 5; Lc. 20, 27-38;

Đáp ca: (TV. 16) Lạy Chúa, khi thức giấc, con no thoả nhìn chân dung Chúa.

Alleluia: Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người.

Phúc Âm: "Thiên Chúa không phải của kẻ chết, mà là của kẻ sống"

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Niềm Hy Vọng Hằng Sống
 • Sự Sống Thay Đổi Mà Không Mất Đi.
CN Thứ 33 QN

Nhập Lễ: Jer 29. 11, 12, 14.

"Chúa phán: Ta nghĩ đến bình-an chứ không nghĩ đến đau khổ; các ngươi kêu cầu Ta và Ta nhậm lời các ngươi. Ta dẫn dắt các ngươi các nơi bị nô lệ trở về."

Chủ Đề: Biết làm sinh lợi nén bạc Chúa giao phó.

Các bài đọc: Prov. 31, 10-13. 19-20. 30-31; 1 Thes. 5, 1-6; Mt. 25, 14-30;

Đáp ca: (TV. 127) Phúc cho ai biết kính sợ Chúa.

Alleluia: Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người.

Phúc Âm: "Vì ngươi trung tín trong việc nhỏ, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi."

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Cũng một kiếp người
 • Xin Cho Tôi
 • Chúa Luôn Còn Mãi
 • Con Luôn Trung Kiên
 • Tình Chúa Yêu Tôi
Chủ Đề: Ngày bế mạc

Các bài đọc: Dan. 12, 1-3; Hebr. 10, 11-15. 18; Mt. 13, 24-32;

Đáp ca: (TV. 15) Lạy Chúa, xin bảo toàn con, vì con tìm nương tựa Chúa.

Alleluia: Chúa phán: "Ngươi hãy giữ lòng trung thành cho đến chết, thì Ta sẽ ban cho ngươi triều thiên sự sống".

Phúc Âm: "Ngài sẽ qui tụ ngững người Ngài tuyển chọn từ khắp bốn phương trời."

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Nếu Chúa là Mặt Trời
 • Chúa là Hạnh Phúc
 • Niềm Hy Vọng Hằng Sống
 • Mong Về Bên Chúa
 • Biết Chúa, Biết Con
Chủ Đề: Hãy bền đỗ đến cùng.

Các bài đọc: Mal. 4, 1-2a; 2 Thes. 3, 7-12; Lc. 21, 5-19;

Đáp ca: (TV. 97) Chúa ngự đến cai quản chư dân trong đường chính trực.

Alleluia: Các con hãy tỉnh thức và sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến.

Phúc Âm: "các con cứ bền đỗ, các con sẽ giữ được linh hồn các con."

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Khi Chúa Đến
 • Vững Niềm Cậy Trông
 • Niềm Hy Vọng Hằng Sống
 • Tìm Về Chân Thiện Mỹ
 • Nguồn Trợ Lực Đời Tôi.
 • Chúa là Cùøng Đích
CN Thứ 34 QN

Lễ Chúa KiTô Vua

Nhập Lễ: Apoc 5. 12, 1, 16

" Con Chiên bị giết, xứng đáng lãnh nhận quyền năng, thiên tính, khôn ngoan, sức mạnh, danh dự, vinh quang và chúc tụng. Nguyện cho Người được vinh quang và vương quốc Người tồn tại đến muôn đời."

Chủ Đề: Chúa KiTô là Vua.

Các bài đọc: Ez. 34, 11-12. 15-17; 1 Cor. 15, 20 – 26a. 28; Mt. 25, 31-46;

Đáp ca: (TV. 22) Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi.

Alleluia: Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến; chúc tụng nước Đavít tổ phụ chúng ta đã đến.

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Chúa Là Vua
 • Chúa Tể Càn Khôn
 • Kitô Vua
 • Lậy Vua Cứu Thế
 • Ôi Giêsu, Chúa Là Vua
 • Chúa Thống Trị
 • Ngài Là Thiên Chúa
Chủ Đề: Chúa KiTô là Vua.

Các bài đọc: Dan. 7, 13-14; 1 Apoc. 1, 5-8; Joan 18, 33b-37;

Đáp ca: (TV. 92) Chúa hiển trị và đầy vẻ uy linh.

Alleluia: Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến; chúc tụng nước Đavít tổ phụ chúng ta đã đến.

Hướng dẫn chọn bài hát:

(Như năm A)

Chủ Đề: Chúa KiTô là Vua.

Các bài đọc: 2 sam. 5, 1-3; Col. 1, 12-20; Lc. 23, 35-43;

Đáp ca: (TV. 121) Ôi, tôi sung sướng biết bao khi nghe nói: chúng ta sẽ về nhà Chúa.

Alleluia: Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến; chúc tụng nước Đavít tổ phụ chúng ta đã đến.

Hướng dẫn chọn bài hát:

(Năm A)