Các Thánh Lễ Dịp Xuân


Updated: 01/03/02

Dưới đây là các Bài Đọc, Đáp ca & Alleluia của các Thánh Lễ về Tết.

Nếu là Mùa Chay, thì không hát Alleluia (chỉ dùng câu xướng)

THÁNH LỄ TẤT NIÊN (Lễ Tạ Ơn cuối năm)
Bài đọc1 : Is 63,7-9

Bài đọc 2: 1Cr 1, 3-9

Đáp Ca: TV 135 (Câu đáp: Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương)

Alleluia: Chúa đã làm cho tôi những điều cao cả, thật Danh Người chí thánh chí tôn."

 

THÁNH LỄ ĐÊM GIAO THỪA
Tạ Ơn Chúa vì các hồng ân trong năm cũ

Bài đọc: Ds. 6:22-27 (Trích sách Dân Số)

Bài đọc 2: Tx. 5:16-24 

Tin Mừng: Mt. 5:1-10

Thánh vịnh 112 ( Câu đáp: Nguyện Danh Chúa được chúc tụng từ bây giờ và cho đến muôn đời.)

Alleluia: Lạy Chúa là Thiên Chúa Israel tổ phụ chúng con, Chúa đáng được chúc tụng; mọi tạo vật trên trời dưới đất đều là của Chúa. 

 

THÁNH LỄ MINH NIÊN
Ngày cầu Bình an cho năm mới

Bài đọc 1: St. 1, 14-18 (Trích sách Sáng Thế)

Bài đọc 2: Pl. 4, 4-8 (Thư gởi Phillipphê)

Tin Mừng: Mt. 6, 25-34

Thánh Vịnh 8, 4-5. 6-7. 8-9 (Đáp: Lạy Chúa, lạy Chúa chúng con, lạ lùng thay Danh Chúa khắp nơi hoàn cầu.)

Alleluia: Trải qua mọi ngày, chúng con chúc tụng Chúa, và chúng con ca ngợi Danh Chúa tới muôn đời.

 

THÁNH LỄ KÍNH NHỚ TỔ TIÊN
Mùng 2 Tết

Bài đọc 1: Hc. 44, 1.10-15 (Trích sách Huấn Ca)

Bài đọc 2: Ep. 6. 1-4.18.23 (Thơ gởi Êphêxô)

Tin Mừng: Mt. 15, 1-6

Đáp Ca: TV. 144 (Câu Đáp: Lạy Chúa, con sẽ chúc tụng Danh Chúa tới muôn đời.)

Alleluia: Chúc tụng Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Đấng đã chúc lành cho chúng ta bằng mọi phúc lành thiêng liêng trong Đức Giêsu Kitô.

 

THÁNH LỄ THÁNH HOÁ CÔNG ĂN VIỆC LÀM
Mùng 3 Tết

Bài đọc 1: St. 2, 4-9.15 (Trích sách Sáng Thế)

Bài đọc 2: Cv. 20, 32-35 (Tông Đồ Công Vụ)

Tin Mừng: Mt. 25, 14-30

Đáp Ca: TV. 89, 2.3-4. 5-6. 12-13. 14-16 (Câu Đáp: Lạy Chúa xin củng cố sự nghiệp tay chúng con làm ra.)

Alleluia: Chúa phán: "Hỡi tất cả những ai khó nhọc và gánh nặng, hãy đến với Ta, Ta sẽ bổ sức cho".

TẾT TRUNG THU
Ngày Cầu Cho Trẻ Em Nhi Đồng

Bài đọc 1: HC 42, 15-16; 43, 1-2. 6-10 (Trích sách Huấn Ca)

Tin Mừng: Mc. 10, 13-16

Đáp Ca: TV. 22, 1-3ạ 3b-4. 5-6 (Câu Đáp: Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi.)

Alleluia: Chúc tụng Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Đấng đã chúc lành cho chúng ta bằng mọi phúc lành thiêng liêng trong Đức Giêsu Kitô.

 

mostbet uz

Slottica