Chủ Đề Các Chúa Nhật Phục Sinh


Ngày Lễ Năm A Năm B Năm C
Đêm Thánh Vọng Phục Sinh Chủ Đề: Chúa đã sống lại. Alleluia! Alleluia!

Các Bài Đọc: Gen. 1, 1-2, 2; Gen. 22, 1-18; Ex. 14, 15-15, 1; Is. 54, 5-14; Is. 55, 1-11; Bar. 3, 9-15. 32-4, 4; Ez. 36, 16-17a. 18-28; Rom. 6, 3-11; Mt. 28, 1-10

Đáp Ca 1: (TV 32): Địa cầu đầy ân sủng Chúa.

Đáp Ca 2: (TV 15): Lạy Chúa, xin bảo toàn con, vì con tìm nương tựa Chúa.

(xem tiếp cột bên phải)

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Chúa khải hoàn
 • Sống lại với Người
 • Loan truyền tin vui
 • Chúa hiển trị
 • Alleluia
(như năm A, trừ Bài Tin Mừng: Mc. 16, 1-8)

____________________

(tiếp theo)

Đáp Ca 3: (Ex. 15): Ta sẽ chúc tụng Chúa, vì Người đáng ngợi khen rực rỡ.

Đáp Ca 4: (TV 29): Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì Chúa đã cứu con.

Đáp Ca 5: (Is. 12): Các ngươi sẽ hân hoan múc nước nơi suối Đấng Cứu Độ.

(xem tiếp cột bên phải)

 

(như năm A, trừ Bài Tin Mừng: Lc. 24, 1-12)

__________________

(tiếp theo)

Đáp Ca 6: (TV 18): Lạy Chúa, Chúa có lời ban sự sống đời đời.

Đáp Ca 7: (TV 50): Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch.

Đáp Ca 8: (TV 117): Alleluia, alleluia, alleluia.

Chúa Nhật Phục Sinh

Ca Nhập Lễ: 

Tv138, 18, 5-6

Tôi đã sống lại và tôi vẫn còn ở bên Chúa : Chúa đã đặt tay trên mình tôi; sự thông minh của Chúa qúa ư huyền diệu, Alleluia.

Hoặc Lc 24, 34; Cf Ap 1, 6

Chúa đã sống lại thật, Alleluia. Nguyện chúc Người được vinh quang và quyền lực muôn đời.

Chủ Đề: Hãy vui mừng vì Chúa đã sống lại.

Các Bài Đọc: Act. 10, 34a. 37-43; Col. 3, 1-4; Joan 20, 1-9

Đáp Ca: (TV 117): Đây là ngày Chúa đã lập ra, chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan trong ngày đó. (Hoặc: Alleluia).

 

Ca Tiếp Liên: (xem

cột bên phải)

Alleluia: Lễ Vuợt qua của chúng ta là Đức KiTô đã hiến tế; vậy chúng ta hãy mừng lễ trong Chúa.

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Chúa khải hoàn
 • Hân hoan loan tin vui
(như năm A)

____________________

Ca Tiếp Liên:

Các KiTô hữu hãy tiến dâng lời khen ngợi hy lễ Vượt Qua. Chiên con đã cứu chuộc đoàn chiên mẹ: Đức KiTô vô tội đã hoà giải tội nhân với Chúa Cha. Sống và chết hai bên song đấu cách diệu kỳ, tướng lãnh sự sống đã chết đi, nhưng vẫn sống mà cai trị.

Hỡi Maria, hãy nói cho chúng tôi nghe bà đã thấy gì trên quãng đường đi?

(xem tiếp cột bên phải)

 

 

 

(như năm A)

__________________

(tiếp theo)

Tôi đã thấy mồ Đức KiTô đang sống và vinh quang của Đấng phục sinh, thấy các thiên thần làm chứng, thấy khăn liệm và y phục. Đức KiTô là hy vọng của tôi đã phục sinh, Người đi trước chư vị tới xứ Galilêa. Chúng tôi biết Đức KiTô đã sống lại thật từ cõi chết! Lạy Chúa, Vua chiến thắng, xin thương xót chúng con.

 

Chúa Nhật II Phục Sinh

(Kính lòng thương xót Chúa)

Ca Nhập Lễ
1 Petr 2,2
Như trẻ sơ sinh, anh em hãy ao ước sữa thiêng liêng không phôi pha, để nhờ đó anh em lớn lên trong ơn cứu độ. Alleluia.

Hoặc 4 Esdr 2, 36-37
Anh em hãy nhận lãnh niềm vui vinh quang của anh em, hãy tạ ơn Chúa, Đấng đã kêu gọi anh em vào trong nước trời, Alleluia

ChuĐề: Phúc cho những ai không thấy mà tin!

Các Bài Đọc: Act. 2, 42-47; 1 Petr. 1, 3-9; Joan 20, 19-31

Đáp Ca: (TV 117): Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở. (Hoặc Alleluia)

Alleluia: Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin.

Hướng dẫn chọn bài hát:

- Con xin tin
- Không thấy mà tin
- Tôma hãy tin
- Xin Dâng 2

Chủ Đề: Chúa Sống Lại

Các Bài Đọc: Act. 4, 32-35; 1 Joan 5, 1-6; Joan 20, 19-31

 

Đáp Ca: (như năm A)

Alleluia: (như năm A)

 

Chủ Đề: Phúc cho ai không thấy mà tin

Các Bài Đọc: Act. 5, 12-16; Apoc 1, 9-11a. 12-13. 17-19; Joan 20, 19-31

Đáp Ca: (như năm A)

Alleluia: (như năm A)

 

Chúa Nhật III Phục Sinh

Ca Nhập Lễ
Tv65, 1-2
Toàn thể đất nước hãy reo mừng Thiên Chúa, hãy ca ngợi vinh quang danh Người, hãy kính dâng Người lời khen ngợi hiển vinh, Alleluia

Chủ Đề: Sống Lời Chúa.

Các Bài Đọc: Act 2, 14, 22-28; 1 Petr. 1, 17-21; Lc. 24, 13-35

Đáp Ca: (TV 15): Chúa sẽ chỉ cho con biết đường lối truuờng sinh. (Hoặc: Alleluia)

Alleluia: Lạy Chúa Giêsu, xin giải thích cho chúng con những lời Thánh Kinh; xin làm cho tâm hồn chúng con sốt sắng khi nghe Chúa nói với chúng con.

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Đường Emmau
 • Chúa ở bên con
 • Mời Ngài ở lại
 • Ngài dẫn con đi
Chủ Đề: Đức KiTô, của lễ hiến tế.

Các Bài Đọc: Act. 3, 11-26; Joan 2, 1-5a; Lc. 24, 35-48

Đáp Ca: (TV 4): Lạy Chúa, xin chiếu sáng thiên nhan Chúa trên mình chúng con. (Hoặc: Alleluia)

Alleluia: (như năm A)

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Chúa sai con đi
 • Đường đi có Chúa
 • Nhân chứng Tin Mừng
Chủ Đề: Làm nhân chứng cho Đức KiTô Phục Sinh.

Các Bài Đọc: Act. 5, 27b-32. 40-41; Apoc. 5, 11-14; Joan 21, 1-14

Đáp Ca: (TV 29): Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì Chúa đã cứu con. (Hoặc: Alleluia)

Alleluia: Chúa phán: "Con chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta".

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Chúa đã cứu con
 • Chúa sai con đi
Chúa Nhật IV Phục Sinh

Ca Nhập Lễ:
Tv32, 5-6
Địa cầu đầy ân sủng Chúa; do lời Chúa mà trời xanh được tạo thành.

 

Chủ Đề: Chúa là Vị Mục Tử tốt lành.

Các Bài Đọc:Act. 2, 14a. 36-41; 1 Petr. 2, 20b-25; Joan 10, 1-10

Đáp Ca: (TV 22): Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. Hoặc (Alleluia)

Alleluia: Chúa phán: "Ta là mục tử tốt lành, Ta biết các chiên Ta và các chiên Ta biết Ta".

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Chúa chăn nuôi tôi
 • Cửa chuồng chiên
 • Niềm vui trong Chúa
Chủ Đề: Chúa là Vị Mục Tử tốt lành.

Các Bài Đọc: Act. 4, 8-12; 1 Joan 3, 1-2; Joan 10, 11-18

Đáp Ca: (TV 117): Phiến đá mà những người thợ xây loại bỏ đã biến nên tảng đá góc tường. (Hoặc: Alleluia)

Alleluia: (như năm A)

Hướng dẫn chọn bài hát: như năm A

Chủ Đề: Chúa là Vị Mục Tử tốt lành.

Các Bài Đọc: Act. 13, 14. 43-52; Apoc. 7, 9. 14a-17; Joan 10, 27-30

Đáp Ca: (TV 99); Ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi. (Hoặc: Alleluia)

Alleluia: (như năm A)

Hướng dẫn chọn bài hát: như năm A

Chúa Nhật V Phục Sinh

Ca Nhập Lễ:
Tv97, 1-2
Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những điều huyền diệu; Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt muôn dân, Alleluia.

Chủ Đề: Chúa là Đường, là Sự Thật và là Sựï Sống.

Các Bài Đọc: Act. 6, 1-7; 1 Petr. 2, 4-9; Joan 14, 1-12

Đáp Ca: Tv32: Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, như chúng con đã trông cậy Chúa. (Hoặc: Alleluia)

Alleluia: Chúa phán: "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống; không ai đến được với Cha mà không qua Thầy".

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Chúa là con đường
 • Tìm về chân thiện mỹ
Chủ Đề: Hiệp nhất trong Đức KiTô.

Các Bài Đọc: Act. 9, 26-31; 1 Joan 3, 18-24; Joan 15, 1-8

Đáp Ca: (TV 21): Lạy Chúa, bởi Chúa mà lời con ca ngợi vang lên trong đại hội. (Hoặc: Alleluia)

Alleluia: Chúa phán: "Các con hãy ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Ai ở trong Thầy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái".

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Liên kết trong tình mến
 • Chúa là cây nho
Chủ Đề: Hãy yêu thương nhau.

Các Bài Đọc: Act 14, 20b-26; Apoc. 21, 1-5a; Joan 13, 31-33a. 34-35

Đáp Ca: Tv144, Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa, con sẽ chúc tụng danh Chúa đến muôn đời. (Hoặc: Alleluia)

Alleluia: Chúa phán: "Thầy ban cho các con điều răn mới là các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con".

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Cứ dấu này
 • Bài ca bác ái
 • Kinh hòa bình
Chúa Nhật VI Phục Sinh

Ca Nhập Lễ:
Cf Is, 48, 20
Các ngươi hãy rao truyền lời hân hoan, va người ta sẽ nghe, hãy rao truyền đến tận cùng trái đất rằng: Chúa đã giải phóng dân Người, Alleluia.

Chủ Đề: Yêu mến là chu toàn Lề Luật.

Các Bài Đọc: Act. 8, 5-8. 14-17; 1 Petr. 3, 15-18; Joan 14, 15-21

Đáp Ca: (TV 65): Toàn thể trái đất, hãy reo mừng Thiên Chúa. (Hoặc: Alleluia)

Alleluia: Chúa phán: "Nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy".

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Xin Chỉ Cho Con (Hùng Lân)
Chủ Đề: Thiên Chúa là Tình Yêu.

Các Bài Đọc: Act. 10, 25-26. 31-35. 44-48; 1 Joan 4, 7-10; Joan 15, 9-17

Đáp Ca: (TV 97): Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân. (Hoặc: Alleluia)

Alleuia: (như năm A)

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Tình ngài yêu
 • Vì Chúa thương ta
 • Chúa là tình yêu
Chủ Đề: Chúa luôn ở với ta để ban bình an và vui mừng.

Các Bài Đọc: Act. 15, 1-2. 22-29; Apoc. 21, 10-14. 22-23; Joan 14, 23-29

Đáp Ca: (TV 66): Chư dân, hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài. (Hoặc: Alleluia)

Alleluia: (như năm A)

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Bình an cho các con
 • Thầy sẽ trở lại
 • Hãy vững lòng tin
Lễ Thăng Thiên
(Chúa Lên Trời)

Ca Nhập Lễ:
Act, 1, 11
Hỡi người Galilê, sao các ông còn đứng bỡ ngỡ nhìn lên trời! Đấng vừa lên trời, sẽ đến cùng một thể thức như các ông đã thấy Người lên trời. Alleluia.

Chủ Đề: Chúa lên trời.

Các Bài Đọc: Act. 1, 1-11; Eph. 1, 17-23; Mt. 28, 16-20

Đáp Ca: (TV 46): Thượng Đế ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang. (Hoặc: Alleluia)

Alleuia: Chúa phán: "Các con hãy đi giảng dạy muôn dân: Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế".

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Chúa Lên Trời
 • Thầy ở cùng con
 • Giêsu ơi
(như năm A, trừ Bài Tin Mừng: Mc. 16, 15-20) (như năm A, trừ Bài Tin Mừng: Lc. 24, 46-53)
Chúa Nhật VII Phục Sinh

Ca Nhập Lễ:
Tv26, 7-9
Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu. Về phần Chúa, lòng con tự nhắc lời này: hãy tìm ra mặt Chúa, và con tìm ra mặt Chúa, xin Chúa đừng ẩn mặt xa con, alleluia.

Chủ Đề: Sống kết hiệp với Chúa.

Các Bài Đọc: Act 1, 12-14; 1 Petr. 4, 13-16; Joan 17, 1-11a

Đáp Ca: (TV 26): Con tin rằng con sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa trong cõi nhân sinh. (Hoặc: Alleluia)

Alleuia: Chúa phán: "Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi: Thầy sẽ đến với các con và lòng các con sẽ vui mừng".

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Những người Cha trao cho con
 • Chúa ở cùng con
 • Kết hiệp với Ngài
 • Sống trong niềm vui
Chủ Đề: Hiệp nhất nên một.

Các Bài Đọc: Act. 1, 15-17. 20a. 20c-26; 1 Joan 4, 11-16; Joan 17, 11b-19

Đáp Ca: (TV 102): Chúa đã thiết lập ngôi báu Người trên trời. (Hoặc: Alleluia)

Alleluia: (như năm A)

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Kinh hiệp nhất
 • Sống trong ân tình
 • Xin liên kết chúng con
Chủ Đề: Hiệp nhất nên một.

Các Bài Đọc: Act. 7, 55-60; Apoc. 22, 12-14. 16-17.20; Joan 17, 20-26

Đáp Ca: (TV 96): Chúa hiển trị, Chúa là Đấng Tốùi Cao trên toàn cõi đất. (Hoặc: Alleluia)

Alleluia: (như năm A)

Hướng dẫn chọn bài hát: như năm B

Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống

Ca Nhập Lễ
Sap, 1, 7
Thánh Thần Chúa chan hoà khắp vũ trụ, Người nắm giữ mọi sự và thông biết mọi lời, alleluia.

Hoặc:
Tình yêu của Thiên Chúa tràn đầy tâm hồn chúng ta, nhờ Thánh Thần của Người ngự trong chúng ta, alleluia.

Chủ Đề: Chúa Thánh Thần hiện xuống.

Các Bài Đọc: Act. 2, 1-11; 1 Cor. 12, 3b-7. 12-13; Joan 20, 19-23

Đáp Ca: Tv103: Lạy Chúa xin sai Thánh Thần Chúa đến, và xin canh tân bộ mặt trái đất.

Ca Tiếp Liên; (xem cột bên phải)

Alleluia: Lạy Chúa Thánh Thần, xin xuống tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa, và xin nhóm lửa tình yêu Chúa trong lòng họ.

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Xin ban Thánh Linh
 • Thánh Thần hãy đến
 • Vinh danh Chúa Ngôi Ba
(như năm A)

____________________

Ca Tiếp Liên:

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến, và tự trời toả ánh quang minh của Ngài ra! Lạy Cha kẻ cơ bần, xin Ngài ngự đến, Đấng ban ân huệ, Đấng soi sáng tâm hồn, xin ngự đến. Lạy Đấng an ủi tuyệt vời, là khách trọ hiền lương của tâm hồn, là Đấng ủy lạo dịu dàng. Chúa là sự nghỉ ngơi trong cảnh lầm than, là niềm an ủi trong lúc lệ rơi.

Ôi sự sáng chứa chan hồng phúc, xin chiếu soi tràn ngập tâm hồn tín hữu của Ngài.

(xem tiếp cột bên phải)

(như năm A)

____________________

(tiếp theo)

Nếu không có Chúa trợ phù, trong con người còn chi thanh khiết, không còn chi vô tội.

Xin Chúa rửa sạch điều nhơ bẩn, tưới giội chỗ khô khan, và chữa cho lành nơi thương tích. Xin uốn nắn điều cứng cỏi, sưởi ấm chỗ lạnh lùng, chỉnh đốn lại chỗ trật đường. Xin Chúa ban cho các tín hữõu, là những người tin cậy Chúa, đượïc ơn bảy nguồn. Xin ban cho họ được huân nghiệp nhân đức, được hạnh phúc cứu đo và được hoan hỉ đời đời.

 

 

mostbet uz

Slottica