Tháng 09, 2004
ÂM LỊCH GIÁP THÂN 2004: Tháng 7 & 8

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

CHÚA NHẬT

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

 

 

 

1      17

 

 

 

2      18

 Đầu Tháng

Kính Chúa Giêsu LMTP

3      19

 Đầu Tháng

Kính Thánh Tâm Chúa

Th. Grêgôriô Cả

giáo hoàng tiến sĩ

Lễ Nhớ

4      20

 Đầu Tháng

Kính Khiết Tâm Đức Mẹ

5       21

 CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN

 

6      22

 

Labor Day (Hoa Kỳ)

7      23

 

 

8      24

 

 

LỄ SINH NHẬT ĐỨC MẸ

Lễ Kính

9      25

 

 

Th. Phêrô Claver, linh mục

Lễ Nhớ (Hoa Kỳ)

10    26

 

11    27

 

 

12    28

 CHÚA NHẬT 24 TN

13    29

Th. Gioan Kim Khẩu

giám mục tiến sĩ

Lễ Nhớ

Kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra

lần 5 tại Fatima (1917)

14     1

 Tháng 8 đủ

 

LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ

Lễ Kính

15     2

 

 

Lễ Đức Mẹ Đau Thương

Lễ Nhớ

16     3

 

Th. Cornêliô, giáo hoàng tử đạo và Th. Cyprianô

giám mục tử đạo

Lễ Nhớ

17     4

 

Th. Rôbertô Bellarminô

giám mục tiến sĩ

18     5

 

19     6

 CHÚA NHẬT 25 TN

(Th. Gianuariô

giám mục tử đạo)

20     7

 Th. Anrê Kim, Th. Phaolô Chong và các Bạn tử đạo

Lễ Nhớ

21     8

 

Th. Matthêô, tông đồ
thánh sử. Lễ Kính

 

22     9

 

23     10

 

 

24    11

 

25    12

 

26     3

CHÚA NHẬT 26 TN

 (Th. Cosma và Th. Đamianô

tử đạo)

27    14

 

Th. Vinhsơn Phaolô, linh mục, Lễ Nhớ

28    15

TRUNG THU

TẾT NHI ĐỒNG VIỆT NAM

Th. Venceslao, tử đạo

Th. Laurensô Ruiz và các Bạn tử đạo

29    16

 

Ba Tổng Lănh Thiên Thần

Micae, Gabrie, và Raphae

Lễ Kính

30    17

 

Th. Giêrônimô, linh mục tiến sĩ, Lễ Nhớ