Tháng Hoa Đức Mẹ

Tháng 05, 2004
ÂM LỊCH GIÁP THÂN 2004: Th. 3 & 4

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

 

CHÚA NHẬT

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

 

 

 

 

 

 

1           13

(Th. 3 Đủ)

Đầu Tháng

Kính Đức Mẹ

Lễ Thánh Giuse Thợ

Ngày Quốc Tế Lao Động 

2            14

CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH

Bài đọc Chúa Nhật: năm C

(Th. Athanasiô

giám mục tiến sĩ)

 

3           15

 

Th. Philipphê và

Th. Giacôbê II, tông đồ

Lễ Kính

4           16

 

 

5           17

 

6           18

 

 Đầu Tháng

Kính Chúa Giêsu LMTP

7       19


 Đầu Tháng

Kính Thánh Tâm Chúa

8           20

 

Kính Đức Mẹ

9            21

CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH

Ngày cầu cho Ơn Thiên Triệu

Mother's Day (Hoa Kỳ) 

10       22

 

 

Chân Phước Damien Veuster

Linh mục (Hoa Kỳ)

11       23

 

 

 

12       24

 

Th. Nêrêô và Th. Akilêô, tử đạo

Th. Pancraxiô, tử đạo

13       25

 

Kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra

lần 1 tại Fatima (1917)

14       26

 

Th. Matthia, tông đồ

Lễ Kính

15       27

 

Th. Isiđôrô Nông Gia

(Hoa Kỳ)

16        28

 CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH

17       29

 

 

 

18       30

 

(Th. Gioan I, giáo hoàng tử đạo)

Kỷ niệm sinh nhật

ĐTC Gioan Phaolô II (1920)

19         1

 Tháng 4 (đủ)

20         2

 

LỄ CHÚA LÊN TRỜI

Lễ Buộc 

Th. Bênađinô Siêna, linh mục

21         3

 

22         4

 

Kính Đức Mẹ 

23             5

 

CHÚA NHẬT 7 PHỤC SINH 
(LỄ CHÚA LÊN TRỜI)

24         6

 

 

 

25         7

 

(Th. Bêđa Khả Kính, LMTS

Th. Grêgôriô VII, giáo hoàng

Th. Maria Mađalêna Pazzi
trinh nữ)

 

26         8

 

Th. Philipphê Nêri, linh mục

Lễ Nhớ

 

27         9

 

Th. Augustinô Cantuariô

giám mục

 

28       10

 

29       11

 

Kính Đức Mẹ

30        12

 

(LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG)

31       13

 

 LỄ ĐỨC MẸ THĂM VIẾNG
Lễ Kính
Memorial Day
(Hoa Kỳ)

 

 

 

 

 

 

Slottica