Thng Knh Thnh Cả Giuse

Thng 03, 2004
M LỊCH GIP THN 2004: Th. 1 & 2

Thng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

 

CHA NHẬT

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SU

THỨ BẢY

 

1 11

 

 Ngy Ma Chay

2 12

 

 Ngy Ma Chay

(Th. Casimir)

3 13

 

 Ngy Ma Chay

Th. Catherine Drexel

trinh nữ (Hoa Kỳ)

4 14

 

 Ngy Ma Chay

Th. Casimir

5 15

 

King Thịt

Ngy Ma Chay

6 16

 

Ngy Ma Chay

 

7 17

 

 CHA NHẬT 2
Ma Chay

(Th. Perptua v

Th. Phlixita, tử đạo)

8 18

 

Ngy Ma Chay

(Th. Gioan Thin Cha, tu sĩ)

9 19

 

 Ngy Ma Chay
(Th. Phanxica Rmana, nữ tu)

10 20

 

 Ngy Ma Chay

11 21

 

 Ngy Ma Chay

12 22

 

 King Thịt

Ngy Ma Chay

13 23

 

 Ngy Ma Chay

14 24

 

 CHA NHẬT 3
Ma Chay

15 25

 

 Ngy Ma Chay

16 26

 

Ngy Ma Chay

(Th. Cyrill Girusalem

gim mục tiến sĩ)

17 27

 

Ngy Ma Chay

(Th. Patrici, gim mục

18 28

 

Ngy Ma Chay

(Th. Cyrill Girusalem

gim mục tiến sĩ)

19 29

LỄ THNH CẢ GIUSE

PHU QUN ĐỨC MẸ

Bổn Mạng Gio Hội Việt Nam; Lễ Buộc (Tại Hoa Kỳ, Lễ ny khng buộc.)

20 30

 

 

Ngy Ma Chay

21 1

Thng 2 Nhuận (thiếu)

  CHA NHẬT 4
Ma Chay

 

22 2

 

 Ngy Ma Chay

23 3

 

Th. Turibi Mongrvi

gim mục

24 4

 

Ngy Ma Chay

25 5

 

LỄ TRUYỀN TIN

CHO ĐỨC MẸ

Lễ Trọng

26 6

 

 King Thịt

Ngy Ma Chay

 

27 7

 

Ngy Ma Chay

28 8

  CHA NHẬT 5
Ma Chay

29 9

 

Ngy Ma Chay

 

30 10

 

Ngy Ma Chay

31 11

 

Ngy Ma Chay

 

 

 

 

Slottica