Tháng Kính Thánh Tâm và Khiết Tâm Mẹ

Tháng 06, 2003
ÂM LỊCH GIÁP THÂN 2004: Th. 4 & 5

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

CHÚA NHẬT

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

 

 

 

1        14

 

Th. Giustinô, tử đạo

2         15

 

Th. Marcellinô và Th. Phêrô

tử đạo

 

3         16

 Đầu Tháng

Biệt Kính Chúa Giêsu LMTP Th. Carôlô Lwanga các Bạn tử đạo

Lễ Nhớ

4      17

Đầu Tháng

Biệt Kính Thánh Tâm Chúa 

5         18

 Đầu Tháng

Biệt Kính Khiết Tâm Đức Mẹ Th. Bônifaciô, giám mục tử đạo

Lễ Nhớ

6         19

 

LỄ CHÚA BA NGÔI

(Th. Norbertô, giám mục)

7         20

 

Thứ Hai tuần X

Thường Niên

Bài đọc năm 2

8         21

 

 

9         22

 

Th. Êphrem, phó tế tiến sĩ

10      23

 

11      24

 

 Th. Barnabê, tông đồ

Lễ Nhớ

12      25

 

13      26

LỄ KÍNH M̀NH VÀ MÁU

THÁNH CHÚA GIÊSU
(Th. Antôn Pađua

linh mục tiến sĩ)

Kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra lần 2 tại Fatima (1917)

14      27

 

 

Tuần 11 Mùa Thường Niên

15      28

 

 16      29

 

 

 

17      30

 

18        1

Tháng 5 (thiếu)

 

LỄ THÁNH TÂM CHÚA

Lễ Trọng 

19        2

LỄ KHIẾT TÂM ĐỨC MẸ

Lễ Nhớ 

Th. Rômualđô, viện phụ

Kỷ niệm ngày tôn phong 117

Thánh Tử Đạo VN (1988)

20        3

 

Chúa Nhật 12 TN


Father's Day
(Hoa Kỳ)

21        4

Tuần 12 Mùa Thường Niên

Th. Lu-y Gonzaga, tu sĩ

Lễ Nhớ

22        5

 

(Th. Phaolinô Nôlanô, GM

Th. Gioan Fisher, GMTĐ, và

Th. Tôma More, tử đạo)

23        6

 

 

 

24        7

 

 

LỄ SINH NHẬT

THÁNH GIOAN TẨY GIẢ

Lễ Trọng

25        8

 

26        9

 Kính Đức Mẹ

27      10

 

Chúa Nhật 13 TN

(Lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp)
(Th. Cyrillô Alexandria

giám mục tiến sĩ)

 

28      11

 

Tuần 13 Mùa Thường Niên

Th. Irênê, giám mục tử đạo, Lễ Nhớ

 

29      12

 

LỄ HAI THÁNH

TÔNG ĐỒ

PHÊRÔ và PHAOLÔ

 

30      13

 

Các Thánh Tử Đạo Rôma

Tiên Khởi

 

 

 

 

 

Slottica