Tháng 07, 2004                                                                
ÂM LỊCH GIÁP THÂN 2004: Th. 5 & 6

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

CHÚA NHẬT

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

 

 

 

 

 

 

1      14

Đầu Tháng

Chân Phước Junipero Serra

linh mục (Hoa Kỳ)

2         15

Đầu Tháng

Kính Thánh Tâm Chúa  

3         16

 Đầu Tháng

Kính Khiết Tâm Đức Mẹ

Th. Tôma, tông đồ

Lễ Kính

4         17

CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN

(Th. Êlizabeth Bồ Đào Nha)

Independence Day (Hoa Kỳ)

5         18

 

Th. Antôn Giacaria, linh mục

6         19

 

Th. Maria Goretti

trinh nữ tử đạo

7         20

 

 

8         21

 

9         22

 

10      23

 

 Kính Đức Mẹ

11      24

 CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN

(Th. Bênêđictô, viện phụ)

12      25

 

 

13      26

Th. Henry

Kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra

lần 3 tại Fatima (1917)

14      27

 

Chân Phước Kateri Tekakwitha

trinh nữ

Lễ Nhớ (Hoa Kỳ)

15      28

 

Th. Bonaventura

giám mục tiến sĩ

Lễ Nhớ

16      29

 

Lễ Đức Mẹ Núi Carmêlô

17        1

 Tháng 6 (đủ)

 

Kính Đức Mẹ

18        2

 CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN

(Th. Camillô Lellis, linh mục,Hoa Kỳ)

19        3

 

 

20        4

 

 

21        5

 

Th. Laurensô Brinđisiô

linh mục tiến sĩ

22        6

 

 Th. Maria Mađalêna

Lễ Nhớ

23        7

 

 Th. Brigitta, nữ tu

24        8

 

 Kính Đức Mẹ

25        9

CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN 

(Th. Giacôbê I, tông đồ Lễ Kính)

26      10

 

Th. Gioakim và Th. Anna

Song Thân Đức Mẹ

Lễ Nhớ

27      11

 

 

28      12

 

29      13

 

 Th. Martha

Lễ Nhớ

30      14

 

Th. Phêrô Kim Ngôn

giám mục tiến sĩ

31    15

 Kính Đức Mẹ

Th. Inhaxiô Loyola, linh mục

Lễ Nhớ

 

Slottica