Tháng 01, 2004
ÂM LỊCH QÚI MÙI 2003 - GIÁP THÂN 2004

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

CHÚA NHẬT

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

 

 

 

1         10

LỄ MẸ THIÊN CHÚA

Lễ Buộc

New Year's Day

Ngày Cầu Hoà B́nh Thế Giới

Đầu Tháng

Kính Chúa Giêsu LMTP

2         11

 

Th. Basiliô Cả và
Th. Grêgôriô Nazian
giám mục tiến sĩ - Lễ Nhớ

Đầu Tháng

Kính Thánh Tâm Chúa

3         12

 

Đầu Tháng

 Kính Khiết Tâm Đức Mẹ

4         13

LỄ HIỂN LINH

Th. Êlizabeth Ann Seton, nữ tu

Lễ Nhớ (Hoa Kỳ)

5         14

Tiểu Hàn

 


Th. Gioan Neumann
giám mục - (Hoa Kỳ)

6         15

 

 

Chân Phước Anrê Bessette

tu sĩ (Hoa Kỳ)

 

7         16

 

 

Th. Raymunđô Penyafort

linh mục

8         17

 

9         18

 

10      19

Kính Đức Mẹ 

11      20

 

 

LỄ CHÚA CHỊU PHÉP RỬA

Bài đọc Chúa Nhật: năm C

12      21

 

 Bắt đầu Tuần 1

Mùa Thường Niên

Bài đọc hằng ngày: năm 2

 

 

13      22

 

 

Th. Hilariô, giám mục tiến sĩ

14      23

 

15      24

 

16      25

 

17      26

 

Th. Antôn, viện phụ

Lễ Nhớ

Kính Đức Mẹ

Tuần cầu nguyện cho việc

Hợp Nhất Giáo Hội

18      27

 

CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN

19      28

 

 

 

20      29

Th. Fabianô, giáo hoàng tử đạo

Th. Sêbastianô, tử đạo

Dr. Martin Luther King, Jr's Birthday (Hoa Kỳ)

21      30

 

 

Th. Anê, trinh nữ tử đạo

Lễ Nhớ

 TẤT NIÊN QÚI MÙI  2003

NGÀY TẠ ƠN

22        1

 

 

Th. Vinhsơn, phó tế tử đạo

TẾT NGUYÊN ĐÁN

GIÁP THÂN 2004

Ngày Cầu B́nh An

23        2

 MỒNG HAI TẾT VN

Ngày Cầu Cho Tiên Nhân

24        3

 

MỒNG BA TẾT VN

Ngày Cầu Mùa

 

Th. Phanxicô Salêsiô

giám mục tiến sĩ

Lễ Nhớ

25        4

 

 CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN

(Th. Phaolô Tông Đồ trở lại)

26        5

 

 

Th. Timôthêô và Th. Titô giám mục

27        6

 

Th. Angêla Mêrici, trinh nữ

28        7

 

Th. Tôma Aquinô

linh mục tiến sĩ

Lễ Nhớ

29        8

 

30     9

31    10

 

Th. Gioan Boscô, linh mục

Lễ Nhớ

 

Slottica