Tháng 02, 2004
ÂM LỊCH GIÁP THÂN 2004: Th. 1 & 2

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

CHÚA NHẬT

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

1          11

 

CHÚA NHẬT 4 TN

 

 

2          12

 

LỄ ĐỨC MẸ DÂNG CON
(Lễ Nến,
Lễ kính
)

 

 

3          13

 

Th. Blasiô, giám mục tử đạo

Th. Ansgariô, giám mục

4          14

 

 

5      15

 Đầu Tháng

Kính Chúa Giêsu LMTP

Th. Agata, trinh nữ tử đạo, Lễ Nhớ

6          16

 Đầu Tháng

Kính Thánh Tâm Chúa

Th. Phaolô Miki và các Bạn TĐ , Lễ Nhớ

7          17

 

Đầu Tháng

Kính Khiết Tâm Mẹ

8          18

 

CHÚA NHẬT 5 TN

Kính Đức Mẹ

Th. Giêrônimô Êmillianô

linh mục

 

9          19

 

Bài đọc Chúa Nhật: năm C

Hằng ngày: năm 2

 

10      20

 

Th. Scôlastica, trinh nữ

Lễ Nhớ

11      21

 

 

Lễ Đức Mẹ Lộ Đức

 

12      22

 

 

Lincoln's Birthday (Hoa Kỳ)

13      23

 

14      24

 

Th. Cyrillô, đan sĩ, và

Th. Mêthôđiô, giám mục

Lễ Nhớ

St. Valentine's Day (Hoa Kỳ)

15      25

 

CHÚA NHẬT 6 TN

16      26

 

 Presidents' Day (Hoa Kỳ)

17      27

 

Bảy Thánh Lập Ḍng

Tôi Tớ Đức Mẹ

18      28

 

19      29

 

 

20        1

 

21        2

 

 Th. Phêrô Đamianô

giám mục tiến sĩ

Kính Đức Mẹ

22     3

 

 

 CHÚA NHẬT 7 TN

Kính Toà Thánh Phêrô

23     4

 

 

Th. Pôlycarpô

giám mục tử đạo

24     5

 

 

 

 

 

 

 

 25         6

Lễ Tro 

ăn chay & kiêng thịt

26        7

 

27        8

 Kiêng Thịt

28        9

 

29    10

 

 

 CHÚA NHẬT 1
Mùa Chay

 

 

 

 

 

 

 

 

Slottica