Tháng 02, 2003                                                                       ÂM LỊCH QUÍ MÙI 2003: Th. Giêng Đủ

 

CHÚA NHẬT

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

 

     CÁC LỄ BUỘC CỦA GIÁO HỘI              

 (Giáo Luật, c. 1246)                                                  
  
1. Mọi Chúa Nhật trong năm.
* 2. Lễ Mẹ Thiên Chúa (1/1)
* 3. Lễ Hiển Linh (5/1)
* 4. Lễ Thánh Cả Giuse (19/3)
* 5. Lễ Chúa Lên Trời (29/5)


* 6. Lễ Ḿnh Máu Thánh Chúa 22/6)

* 7. Lễ Hai Thánh Tông Đồ Phêrô
      và Phaolô (29/6)                                               

* 8. Lễ Đức Mẹ Lên Trời (15/8)

* 9. Lễ Các Thánh Nam Nữ (1/11)

10. Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm (8/12)

11. Lễ Chúa Giáng Sinh (25/12)                                                                         

                                        

* LƯU Ư:   

Tại Hoa Kỳ:  Lễ số 3 và 6 được chuyển  vào  Chúa  Nhật.   Lễ số  4 và 7 không buộc nữa. Nếu lễ số 2, 8, hoặc 9 trùng  vào thứ Hai hoặc thứ Bảy th́ hết buộc.                                        

Các nước khác: Thêm bớt tùy theo quyết  định của Hội Đồng Giám Mục nước đó.

1                  1

(Th. Giêng Đủ)

 

TẾT NGUYÊN ĐÁN

QUÍ MÙI 2003

Ngày Cầu B́nh An

 

2             2

 

LỄ ĐỨC MẸ DÂNG CON
(Lễ Nến
)

MỒNG HAI TẾT VN

Ngày Cầu Cho Tiên Nhân

 

3             3

 

MỒNG BA TẾT VN

Ngày Cầu Mùa

Th. Blasiô, giám mục tử đạo

Th. Ansgariô, giám mục

 

4             4

Lập Xuân

 

5        5

 

Th. Agata, trinh nữ tử đạo

Lễ Nhớ

6             6

 Đầu Tháng

Kính Chúa Giêsu LMTP

Th. Phaolô Miki và các Bạn

tử đạo 

Lễ Nhớ

7             7

 

Đầu Tháng

Kính Thánh Tâm Chúa

8                  8

 

Kính Đức Mẹ

Th. Giêrônimô Êmillianô

linh mục

9             9

CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN

Bài đọc Chúa Nhật: năm B

Hằng ngày: năm I

 

10        10

 

Th. Scôlastica, trinh nữ

Lễ Nhớ

11        11

 

 

Lễ Đức Mẹ Lộ Đức

 

12        12

 

 

Lincoln's Birthday (Hoa Kỳ)

13        13

 

14        14

 

Th. Cyrillô, đan sĩ, và

Th. Mêthôđiô, giám mục

Lễ Nhớ

St. Valentine's Day (Hoa Kỳ)

15             15

 

 

Kính Đức Mẹ

16        16

 

CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN

17        17

 

Bảy Thánh Lập Ḍng

Tôi Tớ Đức Mẹ

Presidents' Day (Hoa Kỳ)

18        18

 

19        19

Vũ Thủy

 

20        20

 

21        21

 

 

Th. Phêrô Đamianô

giám mục tiến sĩ

22             22

 

 

Kính Toà Thánh Phêrô

Lễ Kính

23     23

 

CHÚA NHẬT 7 THƯỜNG NIÊN

(Th. Pôlycarpô

giám mục tử đạo)

24     24

 

 

 

 

 

 

 

 25         25

 

26        26

 

27        27

 

28        28

 

                      

 

 

Slottica