Tháng 12, 2004
ÂM LỊCH GIÁP THÂN 2004: Th. Mười  & Th.  Một

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12                                                                                                                            

 

CHÚA NHẬT

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1        20

 

 

Ngày Mùa Vọng

2      21

 

 Đầu Tháng

Kính Chúa Giêsu LMTP

Ngày Mùa Vọng

3         22

 

Đầu Tháng

Kính Thánh Tâm Chúa

Th. Phanxicô Xaviê, LM Bổn Mạng Các Xứ Truyền Giáo

Lễ Nhớ

4         23

 

Đầu Tháng

Kính Khiết Tâm Đức Mẹ

Ngày Mùa Vọng

Th. Gioan Damacênô

linh mục tiến sĩ

5         24

 

CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG

Bài đọc Chúa Nhật: năm A

6         25

 

 

Ngày Mùa Vọng

Th. Nicôla, giám mục

7         26

 

Ngày Mùa Vọng 

Th. Ambrôsiô

giám mục tiến sĩ, Lễ Nhớ

8         27

 

LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM

Bổn Mạng Giáo Hội Hoa Kỳ, Lễ Buộc

9         28

 

 

Ngày Mùa Vọng

Th. Juan Diego

(Hoa Kỳ)

10      29

 

 

Ngày Mùa Vọng

11      30

 

Ngày Mùa Vọng

Th. Đamasô I, giáo hoàng

12        1

CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG

 

(LỄ ĐỨC MẸ GUADALUPE

Lễ Kính (Hoa Kỳ)

13        2

 

 Th. Lucia, trinh nữ tử đạo

Lễ Nhớ

14        3

 

 Th. Gioan Thánh Giá, linh mục tiến sĩ

15        4

 

 Ngày Mùa Vọng

16        5

 

 Ngày Mùa Vọng

17        6

 

 Ngày Mùa Vọng

(Từ 17-24, bài đọc riêng.)

18        7

 

Kỷ niệm ngày dâng Giáo Hội và Tổ Quốc Việt Nam cho Trái Tim Đức Mẹ (1960)

19        8

 

 CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG

 

20        9

 

Ngày Mùa Vọng

21      10

 

Ngày Mùa Vọng 

(Th. Phêrô Canisiô

linh mục tiến sĩ)

22      11

 

 Ngày Mùa Vọng

23      12

 

 Ngày Mùa Vọng

(Th. Gioan Kanty, linh mục)

24      13

 

 Ngày Mùa Vọng

25      14

 

ĐẠI LỄ MỪNG

CHÚA GIÁNG SINH

Lễ Buộc

26      15

 LỄ THÁNH GIA

Ngày thánh hoá

các Gia Đ́nh Công Giáo

(T. Stephanô, tử đạo tiên khởi, Lễ Kính)

27      16

 

Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

Th. Gioan, tông đồ thánh sử

Lễ Kính

28      17

 

Các Thánh Anh Hài

29      18

 

 Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

(Th. Tôma Becket

giám mục tử đạo)

30      19

 

 Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

31      20

 

 Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

(Th. Sylvestê I, giáo hoàng)

 

 

Slottica