Tháng 04, 2004
ÂM LỊCH GIÁP THÂN 2004: Th. 2 & 3

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

 

CHÚA NHẬT

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

 

 

 

 

 

 

 

1      12

 

Ngày Mùa Chay

 

2         13

 

Kiêng Thịt

Ngày Mùa Chay 

(Th. Phanxicô Phaolô, ẩn sĩ)

 

3         14

 

 Ngày Mùa Chay

 

4          15

 

CHÚA NHẬT LỄ LÁ

(Chúa Nhật Thương Khó)

(Th. Isiđôrô, giám mục tiến sĩ)

 Đổi giờ lên 1 tiếng

5         16

 

 THỨ HAI TUẦN THÁNH

(Th. Vincentê Ferriô, linh mục)

 

6         17

 

THỨ BA TUẦN THÁNH

Vặn đồng hồ nhanh lên 1 giờ

(Hoa Kỳ)

7         18

 

THỨ TƯ TUẦN THÁNH

(Th.Gioan Baotixita Lasan

linh mục)

8         19

 

THỨ NĂM TUẦN THÁNH

Kỷ niệm Chúa lập Phép

Thánh Thể Chức Linh Mục 

 

9         20

 

THỨ SÁU TUẦN THÁNH

Ăn Chay và Kiêng Thịt

 

10      21

 

THỨ BẢY TUẦN THÁNH

VỌNG PHỤC SINH

 

11       22

 

 ĐẠI LỄ MỪNG

CHÚA PHỤC SINH

 

 

12      23

 

TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH

Lễ Trọng

13      24

 

TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH

Lễ Trọng

(Th. Martinô I

giáo hoàng tử đạo)

14      24

 

 TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH

Lễ Trọng

 

15      25

 

 TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH

Lễ Trọng

 

16      26

 

 TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH

Lễ Trọng

 

 

17      27

 

TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH

Lễ Trọng

18       29

 

CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH

Biệt Kính Chúa T́nh Thương

19        1

Tháng Ba (đủ) 

 

 

20        2

 

 

 

21        3

 

 

(Th. Anselmô

giám mục tiến sĩ)

22        4

 

 

23        5(Th. Giorgiô, tử đạo)

24        6

 

(Th. Fiđêlê Sigmaringa

linh mục tử đạo)

25         7

 

CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH

(ThMarcô,thánhsử)

26        8

 

 

 

27        9

 

 

28      10

 

Th. Phêrô Chanel

linh mục tử đạo

Th. Lu-y Monfort
linh mục

29      11

 

Th. Catarina Siêna

trinh nữ tiến sĩ
Lễ Nhớ

30      12

Ngày Cầu Cho

Quê Hương Việt Nam

Kỷ niệm Biến Cố 30.4.1975
Th. Piô V Giáo Hoàng