Lịch 2007
(Phụng Vụ năm C, chu kỳ I) 

Ngày/Tháng

Thứ

Lễ

 Tháng 12, 2006

 

 

03/12/2006

Chúa Nhật

1 Mùa Vọng (bắt đầu Phụng Vụ năm C)
(Chú ư: Mùa Vọng không có Kinh Vinh Danh nhưng vẫn có Alleluia)

10/12/2006

Chúa Nhật

2 MV

17/12/2006

Chúa Nhật

3 MV

24/12/2006

Chúa Nhật

4 MV

24/12/2006

Chúa Nhật

Vọng Giáng Sinh

25/12/2006

Thứ Hai

Lễ Giáng Sinh

31/12/2006

Chúa Nhật

Lễ Thánh Gia, Lễ Trọng

 Tháng 1, 2007

 

 

01/01/2007

Thứ Hai

Lễ Mẹ Thiên Chúa, Lễ Trọng, New Year
(Ngày Cầu Cho Ḥa B́nh Thế Giới)

07/01

Chúa Nhật

Lễ Hiển Linh

09/01

Thứ Ba

Lễ Chúa Chịu Phép Rửa

14/01

Chúa Nhật

2 Quanh Năm (QN)

21/01

Chúa Nhật

3 QN (Tuần Cầu Nguyện Cho Hiệp Nhất)

28/01

Chúa Nhật

4 QN

 Tháng 2, 2007

 

 

04/02

Chúa Nhật

5 QN

11/02

Chúa Nhật

6 QN

18/02

Chúa Nhật

7 QN - Tết Nguyên Đán

(14/02

Thứ Tư

Ngày Valentine ở Mỹ)

21/02

Thứ Tư

Lễ Tro
Chú ư: Mùa Chay không có Alleluia và không có Kinh Vinh Danh (trừ các Lễ Trọng)

25/02

Chúa Nhật

1 Mùa Chay (MC)

 Tháng 3, 2007

 

  Thánh Kính Thánh Cả Giuse

04/03

Chúa Nhật

2 MC 

11/03

Chúa Nhật

3 MC 

18/03

Chúa Nhật

4 MC 

19/03

Thứ Hai

Lễ Thánh Giuse, Lễ Trọng (có Kinh Vinh Danh)

 

 

Lễ Truyền Tin Cho Đức Mẹ, Lễ Trọng (có Kinh Vinh Danh)

25/03

Chúa Nhật

5 MC 

 Tháng 4, 2007

 

 

01/04

Chúa Nhật

Lễ Lá (Đổi giờ lên 1 tiếng)

05/04

Thứ Năm

Tuần Thánh: Chúa Lập Bí Tích Thánh Thể

06/04

Thứ Sáu

Tuần Thánh: Chúa Chịu Nạn

07/04

Thứ Bảy

Vọng Phục Sinh

08/04

Chúa Nhật

Lễ Phục Sinh

15/04

Chúa Nhật

2 Phục Sinh (PS) - Kính Chúa T́nh Thương

22/04

Chúa Nhật

3 Phục Sinh (PS) - Kính Chúa T́nh Thương

25/04

Thứ Tư

Lễ Kính Th. Marcô, Thánh Sử

29/04

Chúa Nhật

4 PS

(30/04

Thứ Hai

Cầu cho quê hương Việt Nam)

 Tháng 5, 2007

 

  Tháng Hoa Đức Mẹ

01/05

Thứ Ba

Lễ Thánh Giuse Thợ (Ngày Quốc Tế Lao Động)

03/05

Thứ Năm

Lễ Kính Th Philipphê và Giacôbê II, Tông Đồ

06/05

Chúa Nhật

5 PS

13/05

Chúa Nhật

6 PS (Mother’s Day) & (Cầu Cho Ơn Gọi)

17/05

Thứ Năm

Lễ Chúa Lên Trời (Có nơi chuyển đến CN )

20/05

Chúa Nhật

7 PS (Lễ Chúa Lên Trời)

27/05

Chúa Nhật

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

(28/05

Thứ Hai

Memorial Day ở Mỹ)

31/05

Thứ Năm

Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng, Lễ Kính

 Tháng 6, 2007

 

 Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu

03/06

Chúa Nhật

Lễ Chúa Ba Ngôi

10/06

Chúa Nhật

Lễ Ḿnh Máu Thánh Chúa

15/06

Thứ Sáu

Lễ Thánh Tâm Chúa, Lễ Trọng

17/06

Chúa Nhật

11 QN(Father’s Day)

24/06

Chúa Nhật

12 QN - Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, Lễ Trọng

29/06

Thứ Sáu

Lễ Hai Thánh TĐ Phêrô & Phaolô, Lễ Buộc

 Tháng 7, 2007

 

 

1/07

Chúa Nhật

13 QN

03/07

Thứ Ba

Lễ Thánh Tôma TĐ. Lễ Kính

08/07

Chúa Nhật

14 QN

15/07

Chúa Nhật

15 QN

22/07

Chúa Nhật

16 QN

25/07

Thứ Tư

Lễ Thánh Giacôbê I, TĐ, Lễ Kính

29/07

Chúa Nhật

17 QN

 Tháng 8, 2007

 

 

02 – 5/08

Thurs - Sun

Ngày Thánh Mẫu 29th (Đồng Công, Mis.)

05/08

Chúa Nhật

18 QN

06/08

Thứ Hai

Lễ Chúa Biến H́nh

10/08

Thứ Bảy

Lễ Kính Thánh Lorenso, tử đạo.

12/08

Chúa Nhật

19 QN

15/08

Thứ Tư

Đức Mẹ Lên Trời, Lễ Buộc

19/08

Chúa Nhật

20 QN

24/08

Thứ Sáu

Kính Thánh Bartôlômêô, T. Đồ

26/08

Chúa Nhật

21 QN

 Tháng 9, 2007

 

 

02/09

Chúa Nhật

22 QN

(03/09

Thứ Hai

Ngày Labor Day ở USA)

08/09

Thứ Bảy

Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ, Lễ Kính

09/09

Chúa Nhật

23 QN

14/09

Thứ Sáu

Lễ Suy Tôn Thánh Giá, Lễ Kính

16/09

Chúa Nhật

24 QN

21/09

Thứ Sáu

Kính Thánh Matthêô, Tông Đồ Thánh Sử

23/09

Chúa Nhật

25 QN

29/09

Thứ Bảy

Kính 3 Tổng Lănh T.T Micae, Gabie và Raphae.

30/09

Chúa Nhật

26 QN

 Tháng 10, 07

 

  Tháng Mân Côi Đức Mẹ

07/10

Chúa Nhật

27 QN

14/10

Chúa Nhật

28 QN

18/10

Thứ Năm

Kính Thánh Luca, Thánh Sử

21/10

Chúa Nhật

29 QN - Khánh Nhật Truyền Giáo

28/10

Chúa Nhật

Kính 2 Thánh Simon và Thađêô, Tông Đồ

28/10

Chúa Nhật

30 QN

(31/10

Thứ Tư

Ngày Halloween ở USA)

 Tháng 11, 07

 

  Tháng Các Linh Hồn

01/11

Thứ Năm

Lễ Các Thánh Nam Nữ - Lễ Buộc

02/11

Thứ Sáu

Lễ Các Đẳng Linh Hồn - Lễ Trọng

04/11

Chúa Nhật

31 QN (Đổi Giờ lui lai)

09/11

Thứ Sáu

Lễ Cung Hiến Đền Thờ Th.  Latêranô, Lễ Kính

11/11

Chúa Nhật

32 QN

18/11

Chúa Nhật

33 QN

(22/11

Thứ Năm

Thanksgiving Day ở Mỹ)

24/11

Thứ Bảy

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

25/11

Chúa Nhật

Chúa Kitô Vua

30/11

Thứ Sáu

Lễ Kính Thánh Anrê, Tông Đồ

 Tháng 12, 07

 

 

02/12

Chúa Nhật

1 MV (bắt đầu Phụng Vụ năm A)

08/12

Thứ Bảy

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, Lễ Buộc ở USA

09/12

Chúa Nhật

2 MV

12/12

Thứ Tư

Lễ Đức Mẹ Guadalupê, (Lễ Kính ở Mỹ)

16/12

Chúa Nhật

3 MV

23/12

Chúa Nhật

4 MV

25/12

Thứ Ba

Lễ Giáng Sinh (Lễ Buộc)

30/12

Chúa Nhật

Lễ Thánh Gia, Lễ Trọng

 Chú ư: Tại Hoa Kỳ
1. Lễ Thánh Cả Giuse (19/3) và Lễ Hai Thánh Tông Đồ Phêrô & PhaoLô (29/6) không buộc.
2. Lễ Mẹ Thiên Chúa (1/1), Lễ Mẹ Lên Trời (15/8) và Lễ Các Thánh (1/11) nếu vào ngày thứ Hai hoặc thứ Bảy th́ không buộc.

Slottica