Tháng 10 Năm 2006
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|

Chúa Nhật

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

1

10/8

CN XXVI TN

2

11/8

Lễ Nhớ

Th. Guardian Angles

3

12/8

 

4

13/8

Lễ Nhớ

Th. Francis of Assisi, Tu Sĩ

5

14/8

 

6

15/8

Th. Bruno, LM; Cp. Marie Rose Durocher, ĐT

TẾT TRUNG THU

7

16/8

Lễ Nhớ

Đức Mẹ Mân Côi

8

17/8

CN XXVII TN

9

18/8

Lễ Nhớ

Th. Denis, GM John Leonardi, LM và các Bạn TĐ

10

19/8

 

11

20/8

 

12

21/8

 

13

22/8

 

14

23/8

Lễ Nhớ

Th. Callistus I, GH/TĐ

15

24/8

CN XXVIII TN

16

25/8

Lễ Nhớ

Th. Hedwig, Tu Sĩ; Margaret Mary Alacoque, ĐT

17

26/8

Lễ Nhớ

Th. Ignatius of Antioch, GM/TĐ

18

27/8

Lễ Kính

Th. Luke, Evangelist

19

28/8

Lễ Nhớ

Th. Isaac Jogues và John de Brebeuf và các Bạn TĐ

20

29/8

Lễ Nhớ

Th. Paul of the Cross, LM

21

30/8

 

22

1/9

CN XXIX TN

23

2/9

Lễ Nhớ

Th. John of Capistrano, LM

24

3/9

Lễ Nhớ

Th. Anthony Claret, TS

25

4/9

 

26

5/9

 

27

6/9

 

28

7/9

Lễ Kính

Th. Simon và Jude, Tông Đồ

29

8/9

CN XXX TN

30

9/9

 

31

10/9

 

 

 

 

Slottica