Tháng 3 Năm 2006
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|

Chúa Nhật

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

 

1

2/2

Lễ Tro

2

3/2

 

3

4/2

Cp. Katharine Drexel, ĐT

4

5/2

Th. Casimir

5

6/2

CN I

Mùa Chay

6

7/2

 

7

8/2

Th. Perpetua và Felicity, TĐ

8

9/2

Th. John of God, Tu Sĩ

9

10/2

Th. Frances of Rome, Tu Sĩ

10

11/2 

11

12/2

 

12

13/2

CN II

Mùa Chay

13

14/2

 

14

15/2

 

15

16/2

 

16

17/2

 

17

18/2

Th. Patrick, TS

18

19/2

Th. Cyril of Jerusalem, GM/TS

19

20/2

CN III

Mùa Chay

20

21/2

Lễ Trọng

Th. Giuse Bạn Đức Mẹ Maria

21

22/2

 

22

23/2

 

23

24/2

Th. Turibius de Mogrovejo, GM

24

25/2 

25

26/2

Lễ Trọng

Lễ Truyền Tin

26

27/2

CN IV

Mùa Chay

27

28/2

 

28

29/2

 

29

1/3

 

30

2/3

 

31

3/3 

 

Slottica