Tháng 12, 2005
ÂM LỊCH ẤT DẬU 2005: Th. Một Đủ  / Th. Chạp Thiếu                        Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

CHÚA NHẬT

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1           1

Đầu Tháng

Kính Chúa Giêsu LMTP

2           2

Đầu Tháng
Kính Thánh Tâm Chúa

3      3

 Đầu Tháng

Kính Khiết Tâm Mẹ

 

Th. Phanxico Xavie

Lễ Nhớ

4       4

 

CN 2 VỌNG
NĂM B

5           5

 

 

6       6

 (Đại Tuyết)

 

Th. Nicôla, GM

7       7

 

Th. Ambrosio, GMTS

Lễ Nhớ

8       8

 

Lễ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM

Lễ Buộc 

9      9


Th Juan Diego
(USA)

10     10

 

Kính Đức Mẹ

 

11     11

 

CN 3 VỌNG
NĂM B

12     12

 

Lễ Đức Mẹ GUADALUPE

Lễ Kính (USA)

13     13

 

 Th Lucia, TN

Lễ Nhớ

14     14

 

Th. Gioan Thánh Giá, TMTS

Lễ Nhớ

15     15

 

 

 

16    16

 

 

 

17    17

 

 

18    18

 

CN 4 VỌNG
NĂM B

 

 

19     19

 

 

20     20

 

 

21    21

 (Đông Chí)

 Th Phero Canisiô, LMTS

22     22

 

 

23     23

 

Th Gioan Kanty, LM

24    24

 

VỌNG GIÁNG SINH

25     25

 

LỄ CHÚA GIÁNG SINH

 

26    26

 

Th. Stephano Tử Đạo Tiên Khởi

Lễ Kính

 

27    27

 

Th. Gioan Tông Đồ Thánh Sử

Lễ Kính

28    28

 

Các Thánh Anh Hài

Lễ Kính

29    29

 

Th Toma Becket, GMTĐ

30    30

 

LỄ THÁNH GIA

Lễ Kính

 30     1

(Th. Chạp Thiếu)

Th Sylveste I, GH

 

Slottica