Tháng 11, 2005
ÂM LỊCH GIÁP THÂN 2004: Th. Chín Đủ / Th. Mười Thiếu               Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

CHÚA NHẬT

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

 

 

 

 

 

1           30

 

LỄ CÁC THÁNH

Lễ Buộc

2           1

 

LỄ CÁC LINH HỒN

3           2

 Đầu Tháng

Kính Chúa Giêsu LMTP

Th. Martinô Porrê, Tu Sĩ

4           3

Đầu Tháng

Kính Thánh Tâm

 

Th. Carôlô Bôrômêô, GM, Lễ Nhớ

5      4

 Đầu Tháng

Kính Khiết Tâm Mẹ

6      5

 

CHÚA NHẬT 32
THƯỜNG NIÊN
NĂM A

 

7           6

 (Lập Đông)

 

8      7

 

 

9        8

 

Lễ Cung Hiến Đền Thờ Th Gioan Laterano, Lễ Kính

 

10      9

 

 Th. Lêô Cả, GHTS

Lễ Nhớ

11    10


Th Martinô, GM

Lễ Nhớ

 

Veterans Day (USA)

12     11

Kính Đức Mẹ

 

Th. Giosaphat GMTĐ

Lễ Nhớ

 

13     12

 

CN 33 TN
(LỄ CTTĐ VN)

(Th Phaxica Xavier Cabrini, Trinh Nữ)

14     13

 

 

15     14

 

Th Albetô Cả, GMTS 

 

16     15

 

Th Margarita TôCáchLan, Nữ Tu

Lễ Nhớ

17    16

 

 Th Êlizabeth, Hungary

Lễ Nhớ

18    17

 

 Cung hiến đền thờ 2 th. Phêrô & Phaolo

Th. Rosa Philipphe Duchesne, trinh nữ

19    18

 

Kính Đức Mẹ

20    19

 

LỄ CHÚA KITÔ VUA

21     20

 

Lễ Đức Mẹ Dâng Ḿnh Vào Đền Thờ (Lễ Nhớ)

22     21

(Tiểu Thuyết)

Th Cecilia, TNTĐ

Lễ Nhớ

23    22

 

Th. ClementeI, GHTĐ. Th Coluban, viện phụ; C. Phước Miguel Pro, LM TĐ

24     23

 

Lễ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

 

Thanksgiving

25     24

 

Th Catarina Alexandria TNTĐ

26    25

 

 

Kính Đức Mẹ

27    26

 

CHÚA NHẬT I

MÙA VỌNG
NĂM B

 

 28   27

 

 

 

 29   28

 

 30   29

 

 

Th Anrê, Tông Đồ, Lễ Kính

 

 

 

 

Slottica