Tháng 09, 2005
ÂM LỊCH ẤT DẬU 2005: Th. Bảy Đủ  / Th. Tám Thiếu                         Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

CHÚA NHẬT

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1           28

Đầu Tháng

Kính Chúa Giêsu LMTP

2           29

Đầu Tháng
Kính Thánh Tâm Chúa

3      30

 Đầu Tháng

Kính Khiết Tâm Mẹ

 

Th. Gregorio Cả, GHTS, Lễ Nhớ

4       1

 (Th Tám Thiếu)

CN 23 TN
NĂM A

5           2

 

LABOR DAY

(Hoa Kỳ)

6       3

 

 

7       4

 

8       5

 

Lễ SINH NHẬT ĐỨC MẸ

Lễ Kính 

9      6


Th Phero Claver, LM

Lễ Nhớ (USA)

10     7

Kính Đức Mẹ

 

11     8

 

CN 24 TN
NĂM A

12      9

 

Lễ Kính Thánh Danh Mẹ Maria

13     10

 

 Th Gioan Kim Khẩu, GMTS Lễ Nhớ

14     11

 

LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ

Lễ Kính

15     12

 

 Lễ Đức Mẹ Đau Thương, Lễ Nhớ

 

16    13

 

 Th Cornêliô, GHTĐ & Th Cyprianô, GMTĐ

Lễ Nhớ

 

17    14

 

Kính Đức Mẹ

Th Roberto Bellarmunô, GMTS

18    15

 

CN 25 TN
NĂM A

 

TẾT TRUNG THU

19     16

 

Th Gianuariô, GMTĐ

20     17

 

Th Anrê Kim, Th Phaolo Chong & các bạn tử đạo

Lễ Nhớ

21    18

 

 Th Mathêo, Tông Đồ

Lễ Lính

22     19

 

 

23     20

 (Thu Phân)

Th Piô Pietrelcina (Piô 5 dấu), LM

Lễ Nhớ

24    21

 

Kính Đức Mẹ

25    22

 

CN 26 TN
NĂM A

 

 26   23

 

Th Cosma và Th Đamianô TĐ

 

 27   24

 

Th VinhSơn Phaolo, LM

Lễ Nhớ

 28   25

 

Th Venceslao, TĐ

Th Laurenso Ruiz và các bạn TĐ

 29   26

 

Ba Tổng Lănh Thiên Thần Micae, Gabrie, và Raphael

Lễ Kính

 30   27

 

th. Giêrônimô, LMTS

Lễ Nhớ

 

 

 

Slottica