Tháng 08, 2005
ÂM LỊCH ẤT DẬU 2005: Th. Sáu Đủ / Th. Bảu Bảy Đủ                      Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

CHÚA NHẬT

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

 

 

1           27

 

Th Anphongsô Ligôri, GMTS

Lễ Nhớ

2           28

 

Th Eusebio Vercellêsi, GM.
Th Phêrô Giulianô Eymard, LM

3           29

 

 

4           30

 Đầu Tháng

Ngày Thánh Mẫu

MISSOURI

Th Gioan Vianney LM, Lễ Nhớ

5            1

Đầu Tháng

Ngày Thánh Mẫu
MISSOURI

Lễ Cung Hiến Đền Thờ Đức Bà Cả

6       2

 Đầu Tháng

Ngày Thánh Mẫu
MISSOURI

Lễ Chúa Biến H́nh

Lễ Kính

7        3

 

CN 19 TN
NĂM A

 

8            4

 (Lập Thu)

 

Th. Đaminh, LM

Lễ Nhớ

9       5

 

 

Th Benedicta Thánh Giá, Trinh Nữ TĐ

10      6

 

 

Th Laurenso, Phó tế TĐ

Lễ Kính 

11     7

 

 

Th clara, Trinh Nữ

Lễ Nhớ

12     8 

13      9

Kính Đức Mẹ

 

Th Pontiano, GHTĐ

Th Hippolio, LMTĐ

14     10

 

CN 20 TN
NĂM A

15     11

 

Lễ Đức Mẹ Lên Trời

(ở MỸ không buộc)

16     12

 

Th Stephano Hungary 

 

17     13

 

 

18     14

 

 Th. Gioanna Phanxica Chantal nữ tư (USA)

19     15

 

Th. Gioan Êuđê, LM

20     16

 

Th Benado, viện phụ Tiến Sĩ

21     17

 

CN 21 TN
NĂM A

 

(Th Pio X GH)

22     18

 

Lễ Đức Mẹ Trinh Vương

Lễ Nhớ

23     19

(Xử Thứ)

Th Rosa Lima, Trinh nữ

24    20

 

Th. Batolomeo, Tông Đồ, Lễ Kính

25     21

 

Th Lu_y

Th Giuse Calasanz, LM

 

26     22

 

 

27    23

 

 Th Monica

Lễ Nhớ

28    24

 

CN 22 TN
NĂM A

 

(Th. Augustino, GMTS)

 29   25

 

Th Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết,

Lễ Nhớ

 

30    26

 

 

31    27

 

 

 

 

 

 

Slottica