Tháng 06, 2005
ÂM LỊCH ẤT DẬU 2005: Th. Tư Đủ  / Th. Năm Thiếu                           Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

CHÚA NHẬT

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

 

 

 

 

 

 

 

 

1           25

 

Th. Giustinô, TĐ

Lễ Nhớ

2           26

Đầu Tháng

Kính Chúa Giêsu LMTP

Th. Marcellinô & Th Phêrô, TĐ

3           27

LỄ Thánh Tâm Chúa

Lễ Trọng

(Th. Carolo L Wanga và các bạn TĐ)

4      28

 Đầu Tháng

Kính Khiết Tâm Mẹ

5      29

 

CHÚA NHẬT 10 THƯỜNG NIÊN
NĂM A

6           30

 Mang Chủng

 

Th. Norbertô, GM

7       1

 (Th Năm Thiếu)

 

8         2

 

9        3

 

Th. Êphrem, Phó tế tiến sĩ 

10     411     5

Kính Đức Mẹ

 

Th Barnabê Tông Đồ

Lễ Nhớ

12     6

 

CHÚA NHẬT 11 THƯỜNG NIÊN
NĂM A

13      7

 

Th Antôn Padua

LMTS

Lễ Nhớ

14      8

 

 

 

15      9

 

 

16     10

 

 

 

17    11

 

 

 

18    12

Kính Đức Mẹ

19    13

 

CHÚA NHẬT 12 TN
NĂM A

 

Father's Day

20     14

 

 

21     15

Hạ Chí

Th Luy Gonxaga,
Tu Sĩ

Lễ Nhớ

22    16

 

 T Phaolinô Nolanô, GM. Th. Gioan Fisher, GMTĐ & Th Toma More, TĐ

23     17

 

 

24     18

 

LỄ SINH NHẬT TH. GIOAN TẨY GIẢ

Lễ Trọng

25    19

Kính Đức Mẹ

26    20

 

CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN
NĂM A

 

 27   21

 

Th Cyrillô Alexandria GMTS

 

 28   22

 

Th Irênê GMTĐ

Lễ Nhớ

 29   23

 

LỄ 2 TH PHÊRÔ & PHAOLÔ TÔNG ĐỒ

Lễ Trọng

(ở Hoa Kỳ không buộc)

 30   24

 

Các Thánh Tử Đạo Roma Tiên Khởi

 

 

 

Slottica