Tháng 04, 2005
ÂM LỊCH ẤT DẬU 2005: Th. Hai Đủ / Th Ba Thiếu                               Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

CHÚA NHẬT

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

 

 

 

 

 

 

 

1           23

 

Bát Nhật Phục Sinh

Lễ Trọng

2      24

 

Bát Nhật Phục Sinh

Lễ Trọng

(th. Phanxico Phaolo, ẩn sĩ)

3      25

 

CN 2 PHỤC SINH

(Chúa T́nh Thương)

Vặn đồng hồ nhanh 1 giờ

4           26

 

Lễ TRUYỀN TIN CHO ĐỨC MẸ

Lễ Trọng

(Th. Isiđôrô, GMTS)

5      27

 Thanh Minh

Th. Vincentê Ferriô, LM

6       28

 

 

 

7       29

 Đầu Tháng

Kính Chúa Giêsu LMTP

 Th. Gioan Baotixita Lasan, LM

8      30

 

9        1

(Th. Ba Thiếu)

 

10      2

 

CN 3 PHỤC SINH

NĂM A

11      3

 

Th Stanislaô, GMTĐ

Lễ Nhớ

12      4

 

 

 

13      5

 

Th. Martinô I, GHTĐ

14     6

 

 

 

15     7

 

 

 

16     8

 

Kính Đức Mẹ

17     9

 

CN 4 PHỤC SINH

NĂM A

18     10

 

 

19     11

 

 

20    12

 Cốc Vũ

 

21     13

 

Th. Anselmô, GMTS

 

22     14

 

 

23    15

 

 

Th. Giorgiô, TĐ

Th. Adalbert, GMTĐ

24    16

 

CN 5 PHỤC SINH

NĂM A

 

 25   17

 

Th. Marcô Thánh Sử

Lễ Kính

 

26     18

 

27     19

 

28     20

 

Th. Phêrô chanel, LMTĐ

Th Luy Monfort, LM

29     21

 

Th. Catărina Siêna

Trinh nữ, tiến sĩ

Lễ Nhớ

30     22

 

Ngày cầu cho quê hương VN

 

Th Piô V, GH

 

Slottica