Tháng 03, 2005
ÂM LỊCH ẤT DẬU 2005: Th. Giêng Thiếu / Th. Hai Đủ                      Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

CHÚA NHẬT

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

 

 

 

 

1           21

 

2           22

 

 

3           23

 Đầu Tháng

Kính Chúa Giêsu LMTP

(Th. Catherine Drexel, TN)

4           24

Đầu Tháng

Kính Thánh Tâm Chúa

(Th. Casimirô)

5      25

 Đầu Tháng

Kính Khiết Tâm Mẹ

6      26

 

CHÚA NHẬT 4
MÙA CHAY
NĂM A

 

7           27

 

Th. Perpêtua & Th. Phêlixia TĐ

8      28

 

Th Gioan Thiên Chúa, TS

9       29

 

Th Phanxica, Nữ Tu

 

10     1

(Th. Hai Đủ)

 

11     2(Kiêng Thịt)

12      3

 

13      4

 

CHÚA NHẬT 5
MÙA CHAY
NĂM A

14      5

 

 

15      6

 

 

 

16      7

 

 

17      8

 

 

Th. Patriciô, GM

18      9

 

 

(Kiêng Thịt)

Th. Cyrillo Giêrusalem, GMTS

19     10

 

LỄ THÁNH GIUSE

Lễ Buộc

(ở Hoa Kỳ không buộc)

20     11

 

LỄ LÁ

21     12

 

Tuần Thánh

22     13

 

Tuần Thánh

23    14

 

Tuần Thánh

24     15

 

Tuần Thánh
Kỷ niệm Chúa Lập Phép Thánh Thể & Chức Linh Mục

 

25     16

 

Tuần Thánh

(Ăn Chay Kiêng Thịt)

 

(Lễ Truyền Tin dời vào 4/4)

26    17

 

 Tuần Thánh

VỌNG PHỤC SINH

 

27    18

 

LỄ  PHỤC SINH

 

 28   19

 

Tuần Bát Nhật Phục Sinh - Lễ Trọng

 

29    20

 

Tuần Bát Nhật Phục Sinh - Lễ Trọng

30    21

 

Tuần Bát Nhật Phục Sinh - Lễ Trọng

31    22

 

Tuần Bát Nhật Phục Sinh - Lễ Trọng

 

 

 

Slottica