Tháng 02, 2005
ÂM LỊCH GIÁP THÂN 2004: Th. Chạp đủ / Th. Giêng Thiếu               Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

CHÚA NHẬT

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

 

 

 

 

1           23

 

2           24

 

LỄ ĐỨC MẸ DÂNG CON (Lễ Nến)

Lễ Kính

3           25

 Đầu Tháng

Kính Chúa Giêsu LMTP

Th. Blasiô, GMTĐ

Th. Ansgariô, GM

4           26

Đầu Tháng

Kính Thánh Tâm Chúa

5      27

 Đầu Tháng

Kính Khiết Tâm Mẹ
Th. Agata, TNTĐ

6      28

 

CHÚA NHẬT 5
THƯỜNG NIÊN
NĂM A

 

7           29

 

 

8      30

 Tất Niên Giáp Thân
NGÀY TẠ ƠN

Th. Giêrônimô Êmillianô LM

Th. Josephine Bakhita, TN

9        1

 (Th. Giêng Thiếu)

THỨ TƯ LỄ TRO

 

TẾT NGUYÊN ĐÁN

ẤT DẬU (2005)

 

10      2

 

 MỒNG 2 TẾT

Cầu cho Tiên Nhân

 

(Th Scôlastica, TN)

11     3


MỒNG 3 TẾT
Ngày Cầu Mùa

(Lễ Đức Mẹ Lộ Đức)

Ngày Bệnh Nhân

(Kiêng Thịt)

12      4

Kính Đức Mẹ

 

 

Lincoln’s Birthday

(Hoa Kỳ)

13     29

 

CHÚA NHẬT 1
MÙA CHAY

14      1

 

Th. Cyrillô, đan sĩ và Th. Mêthôđiô, GM

 

St. Valentine's Day

15      2

 

 

 

16      3

 

 

17     4

 

 

Bảy Thánh Lập Ḍng Tôi Tớ Đức Mẹ

18     5

 

 

(Kiêng Thịt)

19     6

 

20     7

 

CHÚA NHẬT 2
MÙA CHAY

21      8

 

Th. Phêrô Đamianô, GMTS

Presidents’ Day (Hoa Kỳ)

22      9

 

Kính Toà Thánh Phêrô

Lễ Kính

23    10

 

Th. Pôlycarpô, GMTĐ 

24     11

 

 

 

25     12

 

(Kiêng Thịt)

26    13

 

 

 

27    14

 

CHÚA NHẬT 3

MÙA CHAY

 

 28   15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slottica