Tháng 01, 2005
ÂM LỊCH GIÁP THÂN 2004: Th. Một Thiếu / Th. Chạp Đủ                   Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

CHÚA NHẬT

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

 

 

 

 

 

 

 

 

1      21

 Đầu Tháng

Lễ Mẹ Thiên Chúa
New Year's Day

Cầu Hoà B́nh

2         23

 

LỄ HIỂN LINH

3         23

 

Lễ Kính Thánh Danh Chúa Giêsu

4      24

 

Th. Elizabeth Ann Seton, nữ tu

Lễ Nhớ (Hoa Kỳ)

5      25

 Tiểu Hàn

Th. Newmann, GM

Lễ Nhớ (Hoa Kỳ)

 

6      26

 Đầu Tháng

Kính Chúa Giêsu LMTP

 Chân Phước Anrê Bessette

7      27

Đầu Tháng
Kính Thánh Tâm Chúa

Th. Raymunđô Penyafort, LM

8      28

Kính Đức Mẹ

 

9         23

 

CHÚA CHịU PHÉP RỬA

10      1

 

Bắt đầu Tuần I
Mùa Thường Niên
Bài đọc hằng ngày:

NĂM I

11      2

 

 

 

12      3

 

 

13     4

 

 

Th. Hilariô, GMTS
(Giám Mục TIến Sĩ)

14     5

 

 

 

15     6

 

16       23

 

CN 2 TN
NĂM A

17      8

 

Th. Antôn, viện phụ

Lễ Nhớ
Dr. Martin Luther King, Jr. (Hoa Kỳ)

18      9

 

Tuần cầu nguyện cho việc Hợp Nhất Giáo Hội

19    10

 

 

20     11

 Đại Hàn

Th. Fabianô, GHTĐ

Th. Sêbastianô, TĐ

 

21     12

 

Th. Anê, Trinh nữ Tử Đạo, Lễ Nhớ

22    13

Tiểu Măn

 

Th. Vinhsơn, Phó tế tử đạo

23       23

 

CN 3 TN
NĂM A

 24   15

 

Th. Phanxicô Salêsiô, GMTS

Lễ Nhớ

 

25    16

 

Th. Phaolô Tông Đồ Trở Lại

Lễ Kính

26    17

 

Th. Timôthêô & Th. Titô GM

Lễ Nhớ

27    18

 

Th. Angêla Mêrici, Trinh Nữ

28    19

 

Th. Tôma Aquinô

LMTS

Lễ Nhớ

29    20

Kính Đức Mẹ

30      23

 

CN 4 TN
NĂM A

 31   22

 

Th. Gioan Boscô, LM

Lễ Nhớ

 

 

 

 

 

 

Slottica