Sinh Hoạt & Giáo Lý

Lê Đăng Ngôn

Bé Thiên Thần
Chúa Chọn Abraham
Chúa Gọi Abraham
Chúa Hướng Dẵn Tôi
Chúa Là Gia Nghiệp
Chúa Thánh Thần Sức Sống
Chung Một Niềm Tin
Để Nên Thánh
Hoa Vâng Lời
Là Con Chúa
Nên Giống Chúa Giêsu
Nguyện Thánh Linh
Niềm Tin Abraham
Vào Đời Xin Vâng
Với Chúa Từng Ngày
Yêu Thương Hy Vọng
Slottica