Mùa Vọng | Giáng Sinh 

[Mùa Thường Niên năm A] [Năm B][Năm C][Mùa Vọng & Giáng Sinh] [Mùa Chay] [ Phục Sinh] [Các Lễ Riêng] [Lễ An Táng & Cầu Hồn]
[Lễ Hôn Phối]


Update 12/02/19 by HH

Mùa Vọng
Chú thích: Những hát mầu GREEN là những bài viết với phần nhạc đệm

Ebook Đáp Ca (Thái Sơn)

Ý Lễ

Đáp Ca / Alleluia

Alleluia (Tung hô Tin Mừng) - Tung hô Tin Mừng Các Chúa Nhật Mùa Vọng (Ðỗ Vy hạ)
- Tung hô Tin Mừng  Mùa Vọng
- Tung hô Tin Mừng Mùa Vọng (tch)
- Tung hô Tin Mừng Mùa Vọng (Hoa Phượng Vi)
Lễ Ðức Mẹ Vô Nhiễm - Tv97 (Xuân Thảo)
- Tv97 (Kim Long)
- Tv97 (Ngọc Cẩn) 
- Tv97 (Minh Tâm)
- Tv97 (hvh), Tv97-2 (hvh)
- Tv97 (VTA) Câu Ðáp 
- Tv97 (Hoàng Kim)
- Tv97 (Hải Nguyễn)  MIDI
- Tv97 (Mi Giáng)  MIDI
- Tv97  Alleluia (Liên Bình Định)
- Tv97 (Xuân Minh) 
- Tv97 (Hoa Phượng Vi)
- Tv97 (Công Hoán)
- Tv97 (Mai Tam)
- Tv97 (Loan Hảo)
- Tv97 (Nguyễn Paul)
- Tv97  |  MIDI  (Văn Duy Tùng)
Vọng CN I / Năm A

Dec 1, 2013

- Tv121 (Xuân Thảo)
- Tv121 (Hoàng Kim)
- Tv121 (Kim Long)   MIDI 
- Tv121 (Nguyễn Chánh)
- Tv121 (Hải Triều)
- Tv121 (Ngọc Cẩn)
- Tv121 (Martinô)
- Tv121 (Vũ Thành An)
- Tv121 (Đỗ Vy Hạ)
- Tv121 (hvh) (Câu Đáp va Alleluia)
- Tv121 (Mi Giáng)  MIDI
- Tv121 (tch)
- Tv121   MIDI  (Cao Thanh Hoàng)
- Tv121 (Xuân Minh) 
- Tv121 (Cao Minh Thắng) 
- Tv121 (Mai Tam)
- Tv121 (Nguyễn Paul)
- Tv121 (Hoa Phượng Vi)
- Tv121 (Loan Hảo)
- Tv121 (Văn Duy Tùng) - MIDI
 
Vọng CN II / Năm A

Dec 8,  2013

- Tv71 Triều Ðại Người (Phương Anh)   MIDI
- Tv71 (Đỗ Vy Hạ)
- Tv71 (Hải Triều)
- Tv71 (Mi Trầm)
- Tv71 (Kim Long)
- Tv71(Quốc Vinh)
- Tv71 (Trần Đại Phước)
- Tv71 (Tiến Linh)
- Tv71 (Xuân Thảo)
- Tv71 (Ngọc Cẩn)
- Tv71 (Martinô)
- Tv71 (Vũ Thành An)
- Tv71 (hvh) , Tv71-2 (hvh)
- Tv71 (Hải Nguyễn)  MIDI
- Tv71 (Mi Giáng)  MIDI
- Tv71 (tch)
- Tv71 (Liên Bình Định)
- Tv71   MIDI  (Cao Thanh Hoàng)
- Tv71 (Xuân Minh) 
- Tv71 (Cao Minh Thắng) 
- Tv71 (Mai Tam)
- Tv71 (Nguyễn Paul)
- Tv71 (Hoa Phượng Vi)
- Tv71 (Loan Hảo)
- Tv71 (Văn Duy Tùng) - MIDI
 
Vọng CN III / Năm A

Dec 15, 2013

- Tv145 Xin Hãy Ðến   MIDI (Phương Anh)
- Tv145 (Đỗ Vy Hạ)
- Tv145 (Martinô)
- Tv145 (Xuân Thảo)
- Tv145 (Kim Long)
- Tv145 (Vũ Thành An)
- Tv145 (Ngọc Cẩn)
- Tv145 (hvh); Tv145-2 (hvh)
- Tv145 (Mi Giáng)  MIDI
- Tv145 (tch)
- Tv145   MIDI  (Cao Thanh Hoàng)
- Tv145 (Xuân Minh) 
- Tv145 (Hoa Phượng Vi)
- Tv145 (Cao Minh Thắng) 
- Tv145 (Liên Bình Định) 
- Tv145 (Mai Tam)
- Tv145 (Nhật Minh)
- Tv145 (Nguyễn Paul)
- Tv145 ver2 (Nguyễn Paul)
- Tv145 (Loan Hảo)
- Tv145 (Văn Duy Tùng) - MIDI
 
Vọng CN IV / Năm A

Dec 22, 2007

- Tv23 (Chúa Ngự Vào)   MIDI (Martinô)
- Tv23 (Đỗ Vy Hạ) 
- Tv23 (Kim Long)
- Tv23 (Xuân Thảo)
- Tv23 (Hải Triều)
- Tv23 (Ngọc Cẩn)
- Tv23 (Nguyên Hữu)
- Tv23 (Vũ Thành An)
- Tv23 (hvh)
- Tv23 (Mi Giáng)  MIDI
- Tv23 (tch)
- Tv23 (Hải Nguyễn) MIDI
- Tv23   MIDI  (Cao Thanh Hoàng)
- Tv23 (Xuân Minh) 
- Tv23 (Cao Minh Thắng) 
- Tv23 (Liên Bình Định) 
- Tv23 (Mai Tam)
- Tv23 (Nguyễn Paul)
- Tv23 (Hoa Phượng Vi)
- Tv23 (Loan Hảo)
- Tv23 (Văn Duy Tùng) - MIDI
 
Vọng CN I / Năm B
(như CN IV/ Năm C)
Tv79, 2ac và 3b, 15-16, 18-19
 
- Tv79 (Kim Long)
- Tv79 (Minh Tâm)
- Tv79-1 (hvh); Tv79-2 (hvh)
- Tv79 (Nguyễn Duy)
- Tv79 Xin Hồi Phục (Hải Triều)
- Tv79 Xin Phục Hồi Chúng Con (Tiến Linh)
- Tv79 Xin Phục Hồi Dân Ngài
- Is 12 (Hãy Nhảy Mừng) & Tv79 (Xin Phục Hồi - Mi Trầm)
- Tv79 (Ðỗ Vy Hạ)
- Tv79 (Xuân Thảo) 
- Tv79 (Thái Nguyên)
- Tv79 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv79   MIDI  (Cao Thanh Hoàng)
- Tv79 (Xuân Minh)
- Tv79 (Mai Tam)
- Tv79 (Ngọc Cẩn)
- Tv79 (Nguyễn Paul)
- Tv79  |  MIDI  (Văn Duy Tùng)
- Tv79 (Loan Hảo)

Vọng CN II / Năm B
(như Chúa Nhật 19A)
 
Tv84 (Như Chúa Nhật 19, năm A)
- Tv84 (Ðỗ Vy Hạ)  
- Tv84 (hvh); Tv84-2 (hvh)
- Tv84 (Thái Nguyên)
- Tv84 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv84   MIDI  (Cao Thanh Hoàng)
- Tv84 (Xuân Minh)
- Tv84 (Ngọc Cẩn) 
- Tv84 (Mai Tam)
- Tv84 (Nguyễn Paul)
- Tv84  |  MIDI  (Văn Duy Tùng)
- Tv84 (Loan Hảo)

Vọng CN III / Năm B

 

- Magnificat (Hoàng Kim)
- Magnificat (Tiến Linh)
- Thánh Ca Magnificat2 (Tiến Linh)
- Magnificat3 (Tiến Linh)
- Thánh Ca Ngợi Khen (Xuân Thảo)
- Linh Hồn Tôi (Kim Long)
- Mừng Vui Lên (Martinô)
- Tôi Hớn Hở Vui Mừng (Hải Triều)
- Tôi Mừng Rỡ (Martinô)
- Magnificat
- Lc1 (Ðỗ Vy Hạ) 
- Vui Mừng Trong Chúa (Nguyễn Duy) 
- Magnificat (hvh) - mp3
- Magnificat (Thái Nguyên)
- Lc1 (Mi Giáng)   MIDI
- Magnificat (Liên Bình Định)
- Lc1 (Xuân Minh)
- Lc1_2 (Xuân Minh)
- Lc1   MIDI  (Cao Thanh Hoàng)
- Bài Ca Của Mẹ (Hoa Phượng Vi)  YOUTUBE
- Magnificat (Mai Tam)
- Magnificat - L1 (Nguyễn Paul)
- Magnificat  |  MIDI  (Văn Duy Tùng)
- Magnificat (Loan Hảo)

Vọng CN IV / Năm B

 

(Một số bài từ CN-12A)
- Tv88 (Vũ Thành An)
- Tv88 (Xuân Thảo)
- Tv88 Con Sẽ Luôn Ca Tụng (Hải Triều)
- Tv88 (Ðỗ Vy Hạ)
- Tv88a (Xuân Thảo) 
- Tv88 (hvh) ; Tv88-2 (hvh)
- Tv88 (Thái Nguyên) 
- Alleluia (Cao Minh Thắng)
- Tv88 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv88 (Xuân Minh)
- Tv88   MIDI  (Cao Thanh Hoàng)
- Tv88 (Liên Bình Định)
- Tv88 (Hoa Phượng Vi)
- Tv88 (Mai Tam)
- Tv88 (Nguyễn Paul)
- Tv88  |  MIDI  (Văn Duy Tùng)
- Tv88 (Loan Hảo)

Vọng CN I / Năm C - Tv24 (dvh)
- Tv24 Hướng Tâm Hồn Lên & Hãy Tỉnh Thức 
- Tv24 (Kim Long)
- Tv24 (Hoàng Kim)
- Tv24 (Thiên Lan)
- Tv24 (Tiến Linh)
- Tv24 (Minh Tâm)
- Tv24 (hvh) , Tv24-2 (hvh)
- Tv24 (VTA)
- Tv24 (Thái Nguyên) 
- Tv24 (Ngọc Cẩn) 
- Tv24 (Xuân Minh)
- Tv24 (Mi Giáng)   MIDI 
- Tv24 (Công Hoán)
- Tv24 (Xuân Minh)
- Tv24 (Mai Tam)
- Tv24 (Loan Hảo)
- Tv24 (Nguyễn Paul)
- Tv24 (Hoa Phượng Vi) - YOUTUBE
- Tv24 (hkmctntmh) - MP3; Alleluia - MP3
- Tv24 (Văn Duy Tùng)   MIDI 
Vọng CN II / Năm C - Tv125 Chúa Ðối Xử Ðại Lượng (Mi Trầm)
- Tv125 (Ðỗ Vy Hạ) 
- Tv125 (Ngọc Cẩn)
- Tv125 (Kim Long)
- Tv125 (Hải Triều)
- Tv125 (Minh Tâm)
- Tv125 (hvh), Tv125-2 (hvh)
- Tv125 (Vũ Thành An)
- Tv125 (Thái Nguyên)
- Tv125 (Nguyễn Duy) 
- Tv125 (Xuân Minh), - Tv125(2) (Xuân Minh)
- Tv125 (Liên Bình Định)
- Tv125 (Mi Giáng)   MIDI 
- Tv125 (Công Hoán)
- Tv125 (Xuân Minh)
- Tv125 (Mai Tam)
- Tv125 (Loan Hảo)
- Tv125 (Nguyễn Paul)
- Tv125 (Hoa Phượng Vi) - YOUTUBE
- Tv125 (Văn Duy Tùng)   MIDI 
Vọng CN III / Năm C - Is12 (dvh)
- Is 12 (Hãy Nhảy Mừng) (Mi Trầm)
- Is12 (Kim Long)
- Is12 (Xuân Thảo)
- Is12 (Martinô)
- Is12 (Minh Tâm)
- Is12 (hvh), Is12-2 (hvh)
- Is12 (VTA) 
- Is12 (Thái Nguyên)
- Is12 (Xuân Minh)Is12(2) (Xuân Minh)
- Is12 (Mi Giáng)   MIDI 
- Is12 (Công Hoán)
- Is12 (Mai Tam)
- Is12 (Nhật Minh)
- Is12 (Loan Hảo)
- Is12 (Nguyễn Paul)
- Is12 (Ngọc Cẩn)
- Is12 (Hoa Phượng Vi) - YOUTUBE
- Is12 (Văn Duy Tùng)   MIDI 
Vọng CN IV / Năm C - Tv79 (Xin Phục Hồi) (VĐA)
- Tv79 (Kim Long)
- Tv79 (Minh Tâm)
- Tv79 (Nguyễn Duy)
- Tv79 Xin Hồi Phục (Hải Triều)
- Tv79 Xin Phục Hồi Chúng Con (TL)
- Tv79 Xin Phục Hồi Dân Ngài
- Tv79 (Ðỗ Vy Hạ)
- Tv79 (Xuân Thảo) 
- Tv79 (hvh), Tv79-2 (hvh)
- Tv79 (Martinô)
- Tv79 (VTA)
- Tv79 (Thái Nguyên)-
- Tv79 (Xuân Minh), - Tv79(2) (Xuân Minh)
- Tv79 (Mi Giáng)   MIDI 
- Tv79 (Công Hoán)
- Tv79 (Mai Tam)
- Tv79 (Loan Hảo)
- Tv79 (Nguyễn Paul)
- Tv79 (Ngọc Cẩn)
- Tv79 (Văn Duy Tùng)   MIDI 
- Tv79 (Hoa Phượng Vi) - YOUTUBE

Giáng Sinh

Alleluia Mùa Giáng Sinh - All Mùa Giáng Sinh (Xuân Thảo)
- Alleluia Lễ Ðêm và Lễ Ngày (Ðỗ Vy Hạ) 
- Alleluia Lễ Ðêm và Sáng (Ngọc Cẩn)
- Alleluia Giáng Sinh (tch) 
- Alleluia Giáng Sinh (Liên Bình Định)
Lễ Vọng Giáng Sinh - Tv88a (Xuân Thảo) 
- Tv88-1 (hvh); Tv88-2 (hvh)
- Tv88 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv88 (Xuân Minh)
- Tv88 (Công Hoán)
- Tv88 (Mai Tâm)
- Tv88 (Nguyễn Paul)
- Tv88 (Loan Hảo)
- Tv88  |  MIDI  (Văn Duy Tùng)
(Như Chúa Nhật Thứ  IV Mùa Vọng, năm B
Lễ Ðêm Giáng Sinh - Tv95 (Sơn Dương); Tv95 Hợp Xướng (Sơn Dương)
- Tv95 Hôm Nay (Hải Triều)
- Tv95 (Kim Long)
- Tv95 & Alleluia (Cát Minh)
- Tv95 & Alleluia (Hoàng Kim)
- Tv95 (Xuân Thảo)
- Tv95 (VTA)
- Tv95 (Martino)
- Tv95 (Ngọc Cẩn)
- Tv95 (Nguyễn Chánh)
- Tv95 (hvh)
- Tv95 (Thái Nguyên) 
- Tv95 Người Ngự Đến 
- Tv95 4be (Xuân Minh)
- Tv95 3be (Xuân Minh)
- Tv95 2be (Xuân Minh)
- Tv95 (Văn Duy Tùng)   MIDI
- Tv95 1 (Hải Nguyễn)  MIDI
- Tv95 2 (Hải Nguyễn)  MIDI
- Tv95 (Mi Giáng)  MIDI
- Tv95 (Sơn Dương)
- Tv95 (Công Hoán)
- Tv95   Alleluia (Liên Bình Định)
- Tv95Alleluia (Hoa Phượng Vi)
-
Tv95   MIDI  (Cao Thanh Hoàng)
- Tv95 (Mai Tam)  MP3
- Tv95 (Nhật Minh)
- Tv95 (Nguyễn Paul)
- Tv95 (Loan Hảo) 
- Tv95 (1 bè)  |  MIDI  (Văn Duy Tùng)
- Tv95 (2 bè)  |  MIDI  (Văn Duy Tùng)
- Tv95 (4 bè)  |  MIDI  (Văn Duy Tùng)


-
Alleluia   MIDI  (Cao Thanh Hoàng)
- Alleluia Một Tin Mừng 1 (Viết Chung)
- Alleluia Một Tin Mừng 2 (Viết Chung) - Midi
- All Lễ Ðêm GS (Thế Thông)
- Alleluia (Trần Ðại Phước)  
- Alleluia (Xuân Minh)
- Alleluia (Hải Nguyễn)  MIDI

Lễ Rạng Ðông - Tv96 (Ngọc Côn)
- Tv96 (Xuân Thảo) 
- Tv96 (Kim Long)
- Tv96 (Hải Triều)
- Tv96 (Ngọc Cẩn)
- Tv96 (hvh), Tv96-2 (hvh)
- Tv96 (Vũ Thành An)
- Tv96 (Thái Nguyên)
- Tv88 (Công Hoán)
- Tv96 (Hải Nguyễn) MIDI
- Tv96 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv96 (Liên Bình Định)
- Tv96   MIDI  (Cao Thanh Hoàng)
- Tv96 (Mai Tam)  MP3
- Tv96 (Nhật Minh)
- Tv96 (Nguyễn Paul)
- Tv96 (Loan Hảo)
Lễ Ngày - Tv97 (Công Hoán)
- Tv97 Ðã Thấy Ơn Cứu Ðộ (Ngọc Cẩn)
- Tv97a (Xuân Thảo)
- Tv97-1 (hvh) ; Tv97-2 (hvh)
- Tv97 (Kim Long) 
- Tv97 (Tiến Linh)  
- Tv97 (Hải Triều) 
- Tv97 (Thy Yên)
- Tv97 (Martinô)
- Tv97 (Thái Nguyên)
- Tv97 (Hải Nguyễn)  MIDI
- Tv97 (Mi Giáng)  MIDI
- Tv97 (Hải Nguyễn)  MIDI
- Tv97   MIDI  (Cao Thanh Hoàng)
- Tv97 (Xuân Minh), Tv97(2) (Xuân Minh)
- Tv97 + Alleluia (Hoa Phượng Vi)
- Tv97 (Liên Bình Định)
- Tv97 (Mai Tam)  MP3
- Tv97 (Nguyễn Paul)
- Tv97 (Loan Hảo)
- Tv97  |  MIDI  (Văn Duy Tùng)


- Alleluia Ngày Thánh 1 (Viết Chung) - Midi
- Alleluia Ngày Thánh 2 (Viết Chung)
- Alle Lễ Ngày (Ngọc Cẩn)
- Alleluia   MIDI  (Cao Thanh Hoàng)

Lễ Thánh Gia Thất - Ðáp Ca Tv127 như CN-33A
- Tv127 (Công Hoán)Tv127 (2) (Công Hoán)
- Tv127 (Thái Nguyên) 
- Tv127 (hvh)
- Tv127 (Hải Nguyễn)  MIDI
- Tv127 (Mi Giáng)  MIDI
- Tv127   MIDI  (Cao Thanh Hoàng)
- Tv127 (Liên Bình Định) 
- Alle Lễ Thánh Gia (Cát Minh) 
- Tv127 (Xuân Minh)
- Tv104 Năm B (Công Hoán)
- Tv83 Năm C (Công Hoán)
- Tv127 (Mai Tam)  MP3
- Tv83 Năm C (Nguyễn Paul)
- Tv83 Năm C (Loan Hảo)
- Tv127 (Nguyễn Paul)
- Tv127 (2) (Nguyễn Paul)
- Tv104 Năm B (Nguyễn Paul)
- Tv127 Năm A (Loan Hảo)
- Tv127  |  MIDI  (Văn Duy Tùng)
- Tv127 (Ngọc Cẩn)
Lễ Các Thánh Anh Hài - Tv123 (Kim Long)
- Tv123 (Tiến Linh)
- Tv123 (hvh); mp3
- Tv123  (Mi Giáng)  MIDI 
- Tv123 (Công Hoán)
- Tv123 (Loan Hảo)
- Tv123 (Nguyễn Paul)
Lễ Mẹ Thiên Chúa (Jan 01) - Tv66 (Công Hoán)
- Tv66 (Ðỗ Vy Hạ)
- Tv66 (Xuân Thảo)
- Tv66 (Kim Long)
- Tv66 (Martinô)
- Tv66 (Ngọc Cẩn)
- Tv66 (hvh) ; Tv66 - 2 (hvh) ; Tv66 - 3 (hvh); Alleluia (hvh) 
- Tv66 (Thái Nguyên)
- Tv66 (Hải Nguyễn)  MIDI
- Tv66 (Mi Giáng)  MIDI
- Tv66 (Xuân Minh), - Tv66(2) (Xuân Minh)
- Tv66 (Hoa Phượng Vi)  YOUTUBE
- Tv66 (Liên Bình Định)
- Tv66 (Mai Tam)  MP3
- Tv66 (Nhật Minh)
- Tv66 (Nguyễn Paul)
- Tv66-2 (Nguyễn Paul)
- Tv66 (Loan Hảo)
- Tv66  |  MIDI  (Văn Duy Tùng)
CN 1 Giáng Sinh - Tv147 (Thái Nguyên)
- Tv147 (Mi Giáng)  MIDI 
- Tv147 (Xuân Minh)
- Tv147 (Mai Tam)
- Tv147 (Nguyễn Paul)
Lễ Hiển Linh (Ba Vua) - Tv71 (Ðỗ Vy Hạ)
- Tv71(Xuân Thảo) 
- Tv71 (Kim Long)
- Tv71 (Ngọc Cẩn)
- Tv71 (Martinô)
- Tv71-1 (hvh)  ; Tv71-2 (hvh)
- Tv71 (Thái Nguyên)
- Tv71 (Mi Giáng)  MIDI
- Tv71 (Xuân Minh)Tv71(2) (Xuân Minh)
- Tv71 (Hoa Phượng Vi)
- Tv71 (Công Hoán)
- Tv71 (Liên Bình Định)
- Tv71   MIDI  (Cao Thanh Hoàng)
- Alleluia   MIDI   (Cao Thanh Hoàng)
- Tv71 (Mai Tam)  MP3
- Tv71 (Nguyễn Paul)
- Tv71 (Loan Hảo)
- Tv71  |  MIDI  (Văn Duy Tùng)

[Mùa Thường Niên] [Mùa Vọng & Giáng Sinh] [Mùa Chay] [ Phục Sinh] [Các Lễ Riêng

Slottica