Thánh Vịnh Đáp Ca

[Mùa Thường Niên] [Mùa Vọng & Giáng Sinh] [Mùa Chay] [ Phục Sinh] [Các Lễ Riêng][Lễ An Táng & Cầu Hồn][Lễ Hôn Phối]


Mùa Phục Sinh

Chú thích: Những hát mầu GREEN là những bài viết với phần nhạc đệm

Ebook Đáp Ca (Thái Sơn)

Ý Lễ

Đáp Ca / Alleluia

Alleluia & Câu Xướng Mùa PS - All & Câu Xướng Mùa Phục Sinh (Ðỗ Vy Hạ)
- Alleluia Mùa Phục Sinh  (Cao Thanh Hoàng)  MIDI 
- All & Câu Xướng Mùa Phục Sinh (Công Hoán)
- Alleluia Tuần Bát Nhật Phục Sinh (hvh)
Vọng Phục Sinh: Đáp Ca1 - Ðáp Ca Bài Ðọc 1 (Ðỗ Vy Hạ) 
- Tv32 Chúa Quan Phòng (Ngọc Kôn)
- Tv32 Trái Đất Này 
- Tv32 Ân Sủng Chúa 
- Tv32 (hvh) 
- Tv32 (Thái Nguyên) 
- Tv32 (Kim Long)
- Tv32 (Ngọc Cẩn)
- Tv32 (Mi Giáng)  MIDI
- Tv32   MIDI   (Cao Thanh Hoàng)
- Tv32 (Xuân Minh) 
- Tv32 (Hoa Phượng Vi)  YOUTUTE
- Tv32 (Sơn Dương)
- Tv32 (Thu An)
- Tv32 (Mai Tam)  MP3
- Tv32 (Nguyễn Chánh)
- Tv32 (Loan Hảo), - Tv103 (Loan Hảo)
- Tv32 (Trần Duy)
- Tv32 (Nguyen Paul)
- Tv32 (Văn Duy Tùng)   MIDI
Vọng PS: Đáp Ca 2 (Như Chúa Nhật 33B)
- Ðáp Ca Bài Ðọc 2 (Ðỗ Vy Hạ)
- Tv15 Chúa Là Gia Nghiệp 
- Tv15 (Thái Nguyên) 
- Tv15 (Xuân Thảo)
- Tv15 (Kim Long)
- Tv15 (Ngọc Cẩn)
- Tv15 (Martinô)
- Tv15 (Xuân Minh)
- Tv15 (hvh), Tv15 (hvh)
- Tv15 (Mi Giáng)  MIDI
- Tv15   MIDI   (Cao Thanh Hoàng)
- Tv15 (Thu An) 
- Tv15 (Hoa Phượng Vi) - YOUTUBE
- Tv15 (Thu An)
- Tv15 (Mai Tam)  MP3
- Tv15 (Loan Hảo)
- Tv15 (Nguyen Paul)
- Tv15 (Văn Duy Tùng)   MIDI
Vọng PS: Đáp Ca 3 - Xh 15 Ta Sẽ Hát Vang 
- Xh 15 Xuất Hành (Hoàng Kim) 
- Xh15 (Thái Nguyên) 
- Xh15 (hvh)
- Xh15 (Xuân Thảo)
- Xh15 (Martinô)
- Xh15 (Ngọc Cẩn)
- Xh15 (Mi Giáng)  MIDI
- Xh15   MIDI   (Cao Thanh Hoàng) 
- Xh15 (Hoa Phượng Vi)  YOUTUBE
- Ex15 (Thu An)
- Xh15 (Mai Tam)  MP3
- Xh15 (Nhật Minh)
- Xh15 (Loan Hảo)
- Xh 15 (Nguyen Paul)
Vọng PS: Đáp Ca 4 - Ðáp Ca Bài Ðọc 4 (Ðỗ Vy Hạ)
- Tv29 Chúa Giải Thoát Tôi
- Tv29 Này Con Sẽ Ca Tụng 
- Tv29 (Thái Nguyên)
- Tv29 (Kim Long)
- Tv29 (Xuân Thảo)
- Tv29 (Ngọc Cẩn)
- Tv29 (Martinô) 
- Tv29 (Vũ Thành An)
- Tv29 (Thảo Vy) 
- Tv29 (hvh)
- Tv29 (Xuân Minh)
- Tv29 (Mi Giáng)  MIDI
- Tv29   MIDI   (Cao Thanh Hoàng) 
- Tv29 (Mai Tam)  MP3
- Tv29 (Nhật Minh)
- Tv29 (Loan Hảo)
- Tv29 (Nguyen Paul)
- Tv29 (Hoa Phượng Vi) - YOUTUBE
- Tv29 (Văn Duy Tùng)   MIDI
Vọng PS: Đáp Ca 5 - Ðáp Ca Bài Ðọc 5 (Ðỗ Vy Hạ)
- Is12 Ta Hân Hoan Múc Nước
- Is12 (Xuân Minh)
- Is12 (hvh), Is12-2 (hvh)
- Is12 (Mi Giáng)  MIDI
- Is12   MIDI   (Cao Thanh Hoàng) 
- Isaia12 (Hoa Phượng Vi)  YOUTUBE
- Is12 (Sơn Dương)
- Is12 (Mai Tam)  MP3
- Is12 (Nhật Minh)
- Is12 (Loan Hảo)
- Is12 (Nguyen Paul)
- Is12 (Văn Duy Tùng)   MIDI
Vọng PS: Đáp Ca 6 - Ðáp Ca Bài Ðọc 6 (Ðỗ Vy Hạ)
- Tv18 Lời Chúa Là Sự Sống
- Tv18 Lời Trường Sinh (Viết Chung)
- Tv18 (Kim Long)
- Tv18 (Xuân Minh)
- Tv18 (hvh), Tv18-2 (hvh)
- Tv18 (Mi Giáng)  MIDI
- Tv18 (Xuân Thảo)
- Tv18 (Ngọc Cẩn) 
- Tv18b (Mai Tam)  MP3
- Tv18b (Loan Hảo)
- Tv18 (Nguyễn Paul)
- Tv18 (Hoa Phượng Vi)  YOUTUBE
- Tv18 (Văn Duy Tùng)   MIDI
Vọng PS: Đáp Ca 7

(Khi không có Rửa Tội thì dùng Tv-41)
 Tv41 hoặc Tv50 khi có rửa tội 
- Ðáp Ca Bài Ðọc 7 (Ðỗ Vy Hạ)
- Tv50: Trong Thứ Tư Lễ Tro của Vũ Thành An
- Tv50: Trong Thứ Tư Lễ Tro của Hoàng Kim 
- Tv50 (Elizabeth Kim Nguyễn)
- Tv50 (hvh), Tv50-2 (hvh)
- Tv50 (Kim Long)
- Tv50 (Xuân Thảo) 
- Tv50 (Martino)
- Tv50 (Mi Giáng)  MIDI
- Tv50 (Lê Đăng Ngôn)
- Tv50 (Xuân Minh)
- Tv50 (Ngọc Cẩn)
- Tv50   MIDI   (Cao Thanh Hoàng) 
- Tv50 (Hoa Phượng Vi)  YOUTUBE

- Tv50 (Mai Tam)  MP3
- Tv41 (Loan Hảo)
- Tv41 (Nguyen Paul)
- Tv50 (Văn Duy Tùng)   MIDI
Vọng PS: Đáp Ca Thánh Thư
(Tv117, 1-2.16ab-17, 22-23)
- Ðáp Ca Thánh Thư (Ðỗ Vy Hạ)
- Tv117 Hoan Ca Alleluia
- Tv117 Đáp Ca Lễ Phục Sinh  
- Tv117 (hvh), Tv117-2 (hvh)
- Tv117 (Elizabeth Kim Nguyễn)
- Tv117 (Nguyễn Chánh) 
- Tv117 (Xuân Minh)  
- Tv117 (Thái Nguyên)
- Tv117 (Kim Long)
- Tv117 (Xuân Thảo)
- Tv117 (Xuân Minh)
- Tv117 (Mi Giáng)  MIDI
- Tv117   MIDI   (Cao Thanh Hoàng) 
- Tv117 (Hoa Phượng Vi)  YOUTUBE
- Tv117 (Thu An)
- Tv117 (Mai Tam)  MP3
- Tv117 (Nhật Minh)
- Tv117 (Nguyễn Paul)
- Tv117 (Loan Hảo)
- Tv117 (Văn Duy Tùng)   MIDI
Chúa Nhật Phục Sinh
(Tv117, 1-2. 16ab-17. 22-23)
(Như của ĐC Thánh Thư Vọng PS)
(Tất cả các năm đều giống nhau)
- Tv117 (Đỗ Vy Hạ)
- Tv117 Mừng Chúa Phục Sinh (Vũ Đình Ân)
- Tv117 (hvh), Tv117-2 (hvh)
- Tv117 (Xuân Minh)
- Tv117 (Thái Nguyên) 
- Tv117 (Kim Long)
- Tv117 (Xuân Thảo)
- Tv117 (Xuân Minh)
- Tv117 (Mi Giáng)  MIDI
- Tv117 (Ngọc Cẩn) , Tv117-2 (Ngọc Cẩn)
- Tv117 (Cao Minh Thắng)
- Tv117 (Nguyễn Ngọc Tiến)
- Tv117 (Hoa Phượng Vi) - YOUTUBE
- Tv117 (Công Hoán)
- Tv117 (Mai Tam)   MP3
- Tv117 (Nhật Minh)
- Tv117 (Nguyễn Paul)
- Tv117 (Loan Hảo)
- Tv117 (Văn Duy Tùng)   MIDI


Ca Tiếp Liên
- Ca Tiếp Liên (Công Hoán)
- Ca Tiếp Liên (Nam Hoa) 
- Ca Tiếp Liên (Thái Nguyên)
- Ca Tiếp Liên
- Ca Tiếp Liên (Ngọc Cẩn)
- Ca Tiếp Liên (Mi Giáng)  MIDI
- Ca Tiếp Liên   MIDI   (Cao Thanh Hoàng)
- Ca Tiếp Liên (Nguyễn Paul)
- Ca Tiếp Liên (Loan Hảo)
 

- Alleluia: Lễ Vượt Qua (Ngọc Cẩn) 
- Alleluia (Nguyễn Chánh) 
- Alleluia (hvh)
- Alleluia (Thái Nguyên)
- Alleluia CNPS (Thu An)

 

 

Các Chúa Nhật Phục Sinh 2 - 7

                    Lưu ý: Đáp Ca của Lễ Phục Sinh (Tv117, 1–2. 16-17. 22-23)  và CN Phục Sinh 6-A (Tv65) là những Đáp Ca Chung,
                có thể được sử dụng thay thế các Đáp Ca khác trong Mùa Phục Sinh (trừ lễ Chúa Lên Trời - Tv46 và Lễ Chúa Thánh Thần - Tv103).
                Câu "ALLELUIA" có thể thay thế cho các Câu Đáp trong Mùa Phục Sinh.

CN-PS  Năm A (2011)  Năm B (2012)  Năm C (2013) 
II Tv117, 2-4. 13-15. 22-24
- Tv117 (Đỗ Vy Hạ) 
- Tv117 (hvh) , Tv117-2 (hvh); Câu Đáp & Alleluia
- Tv117 (Ngọc Cẩn)
- Tv117 (Minh Phú)
- Tv117 (Mi Giáng)  MIDI
- Tv117   MIDI   (Cao Thanh Hoàng) 
- Tv117 (Cao Minh Thắng)
- Tv117 (Nguyễn Ngọc Tiến)
- Tv117 (Mai Tam)  (MP3)
- Tv117 (Nhật Minh)
- Tv117 (Trần Duy)
- Tv117 (Nguyen Paul)
- Tv117_2 (Nguyen Paul)
- Tv117 (Hoa Phượng Vi)
Tv117, 2-4. 16ab 18. 22-24
- Tv117 (Công Hoán)
- Tv117 (Hoa Phượng Vi)
- Tv117 (hvh), ; Câu Đáp & Alleluia
- Tv117 (Mi Trầm)  
- Tv117 (Minh Phú)
- Tv117 (Ngọc Cẩn)
- Tv117 (Mai Tam) 
- Tv117 (Nhật Minh)
- Tv117 (Nguyễn Paul)
- Tv117 (2) (Nguyễn Paul)
- Tv117 (Văn Duy Tùng)   MIDI
- Tv117 (Loan Hảo)


 
Tv117, 2-4. 22-24. 25-27a
- Tv117 (Elizabeth Kim Nguyen) 
- Tv117 (hvh), ; Câu Đáp & Alleluia
- Tv117 (Minh Phú)
- Tv117 (Ngọc Cẩn)
- Tv117 (Thái Nguyên)
- Tv117 (Mai Tam) 
- Tv117 (Nhật Minh)
- Tv117 (Nguyễn Paul)
- Tv117 (Hoa Phượng Vi)
  YOUTUTE
- Tv117 (Loan Hảo)
- Tv117 (Văn Duy Tùng)  MIDI
 
III  - Tv15 (Đỗ Vy Hạ) 
- Tv15 (Kim Long)
- Tv15 (Xuân Thảo)
- Tv15 (Martinô)
- Tv15 (hvh)
- Tv15 (Mi Giáng)  MIDI
- Tv15 (Hải Nguyễn)  MIDI
- Tv15 Chúa Sẽ Dạy Con (Mi Trầm)
- Tv15   MIDI   (Cao Thanh Hoàng)
- Tv15 #1 (Xuân Minh)
- Tv15 #2 (Xuân Minh) 
- Tv15 (Hoa Phượng Vi)
- Tv15 (Mai Tam)  (MP3)
- Tv15 (Nguyen Paul)
- Tv15 (Loan Hảo)
- Tv4 (Công Hoán)
- Tv4 (Kim Long)
- Tv4 (Hải Triều)
- Tv4 (hvh) ; Tv4-2 (hvh)
- Tv4 Chỉ Cầu Mong (Ngọc Cẩn)
- Tv4 (Hoài An) 
- Tv4 Khi Con Kêu Cầu (Kim Long) 
- Tv4 (Elizabeth Kim Nguyễn) 
- Tv4 (Thái Nguyên)
- Tv4 (Cao Minh Thắng)
- Tv4 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv4 (Xuân Minh)
- Tv4   MIDI   (Cao Thanh Hoàng) 
- Tv4 (Mai Tam) 
- Tv4 (Nguyễn Paul)
- Tv4 (Văn Duy Tùng)   MIDI
- Tv4 (Hoa Phượng Vi)  YOUTUBE
- Tv4 (Loan Hảo)

 

(Như Bài Đọc IV của Vọng Phục Sinh)
- Tv29 (Kim Long)
- Tv29 (Xuân Thảo)
- Tv29 (Thái Nguyên)
- Tv29 (Ngọc Cẩn)
- Tv29 (Martinô)
- Tv29 (Vũ Thành An)
- Tv29 (Thảo Vy)
- Tv29 (hvh) ; Tv29-2 (hvh)
- Tv29 (Viết Chung)
- Tv29 (Xuân Minh)
- Tv29 (Mi Giáng)   MIDI 
- Tv29 (Mai Tam) 
- Tv29 (Nhật Minh)
- Tv29 (Nguyễn Paul)
- Tv29 (Hoa Phượng Vi) - YOUTUBE
- Tv29 (Loan Hảo)
- Tv29 (Văn Duy Tùng)  MIDI
IV  - Tv22 (Đỗ Vy Hạ) 
- Tv22 (hvh)  , Tv22-2(hvh)
- Tv22 (Xuân Minh)
- Lấy từ Mùa Chay 4A
- Alleluia (hvh) 
- Alleluia2 (hvh)
- Tv22 (Mi Giáng)  MIDI
- Tv22 Chúa Chăn Nuôi Tôi  (Mi Trầm)
- Tv22 (Ngọc Cẩn) 
- Tv22 (Hoa Phượng Vi)
- Tv22 (Nguyễn Ngọc Tiến)
- Tv22 (Mai Tam)  (MP3)
- Tv22 (Nhật Minh)
- Tv22 (Nguyễn Paul)
- Tv22 (Loan Hảo)
- Tv117 (Công Hoán)
- Tv117 PS4B (Ðỗ Vy Hạ)
- Tv117 PS4B (Kim Long)
- Tv117 PS4B (Quốc Vinh)
- Tv117 PS4B (Xuân Thảo) 
- Tv117 (hvh); Tv117-2 (hvh)
- Tv117 PS4B (Elizabeth Kim Nguyen) 
- Tv117 (Thái Nguyên)
- Tv117 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv117 (Ngọc Cẩn)
- Tv117   MIDI   (Cao Thanh Hoàng) 
- Tv117 (Mai Tam)
- Tv117 (Nhật Minh)
- Tv117 (Nguyễn Paul)
- Tv117 (Văn Duy Tùng)   MIDI
- Tv117 (Hoa Phượng Vi) YOUTUBE

(như Chúa Nhật 11A) 
- Tv99 (Martinô)
- Tv99 (Hoàng Kim)
- Tv99 (Kim Long)
- Tv99 (Ngọc Cẩn)
- Tv99 (Tiến Linh)
- Tv99 (Thái Nguyên)
- Tv99 (Xuân Thảo)
- Tv99 Ta Là Dân Chúa (ĐVH)  - Alleluia
- Tv99 (Hải Triều)
- Tv99 (hvh)
- Tv99 (Xuân Minh)
- Tv99 (Mi Giáng)   MIDI 
- Tv99 (Mai Tam)
- Tv99 (Nguyễn Paul)
- Tv99 (Hoa Phượng Vi)
   YOUTUTE
- Tv99 (Văn Duy Tùng)  MIDI
- Tv99 (Loan Hảo)
 
V  - Tv32 (Đỗ Vy Hạ) 
- Tv32 (Xuân Thảo)
- Tv32 (Kim Long)
- Tv32 (hvh) 
- Tv32 (Ngọc Cẩn) 
- Tv32 (Trần Đại Phước)
- Tv32 (Martinô) 
- Tv32 (Mi Giáng)  MIDI
- Tv32 (Hải Nguyễn)  MIDI
- Tv32 Xin Chúa Tỏ Lòng  (Mi Trầm) 
- Tv32 (Hoa Phượng Vi)
- Tv32 (Nguyễn Ngọc Tiến)
- Tv32 (Mai Tam) (MP3)
- Tv32 (Nguyen Paul)
- Tv32 (Loan Hảo)
 
- Tv21   MIDI   (Cao Thanh Hoàng) 
- Tv21 (Công Hoán)
- Tv21 (Ðỗ Vy Hạ)
- Tv21 (Tiến Linh) 
- Tv21 (Elizabeth Kim Nguyen)
- Tv21 (Hoa Phượng Vi)
- Tv21 (hvh) ; Tv21-2 (hvh)
- Alleluia 
- Tv21 (Thái Nguyên)
- Tv21 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv21 (Ngọc Cẩn)
- Tv21 (Mai Tam)
- Tv21 (Nguyễn Paul)
- Tv21 (Văn Duy Tùng)   MIDI
 
- Tv144 (Xuân Thảo)
- Tv144 (Hải Triều)
- Tv144 (Kim Long)
- Tv144 (Thái Nguyên)
- Tv144 (Martinô)
- Tv144 (Ngọc Cẩn)
- Tv144 (hvh)
- Tv114 (Xuân Minh)
- Tv114 (Mi Giáng)   MIDI 
- Tv144 (Nguyễn Ngọc Tiến)
- Tv144 (Mai Tam)
- Tv44 (Nguyễn Paul)
- Tv144 (Hoa Phượng Vi)
- Tv114 (Văn Duy Tùng)  MIDI
- Tv144 (Loan Hảo)
VI  - Tv65 (Đỗ Vy Hạ)
- Tv65 (Kim Long)
- Tv65
- Tv65 (Tiến Linh)
- Tv65 (Ngọc Cẩn)
- Tv65 (Hoài Bắc)
- Tv65 (Phương Anh)
- Tv65 (hvh) ; Tv65-2 (hvh)
- Alleluia (A+B+C)
- Tv65 (Mi Giáng)  MIDI
- Tv65 Toàn Thể Trái Đất (Mi Trầm)
- Tv65   MIDI   (Cao Thanh Hoàng)
- Tv65 (Xuân Minh) 
- Tv65 (Hoa Phượng Vi)
- Tv65 (Nguyễn Ngọc Tiến)
- Tv65 (Mai Tam) (MP3)
- Tv65 (Lm Xuân Đường)
- Tv65 (Nguyen Paul)
- Tv65 (Loan Hảo)

 

- Tv97
- Tv97 (Công Hoán)
- Tv97 (Kim Long)
- Tv97 (Ðỗ Vy Hạ)
- Tv97 (Hoa Phượng Vi) YOUTUBE
- Tv97 (Tiến Linh)
- Tv97 (hvh) , Tv97-2 (hvh)
- Tv97 (Hoài An)
- TV97 (Hải Triều) 
- Tv97 (Thy Yên)
- Tv97 (Xuân Thảo)
- Tv97 (Martinô)
- Tv97 (Ngọc Cẩn) 
- Tv97 (Thái Nguyên)
- Tv97 (Liên Bình Định)
- Tv97 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv97 (Xuân Minh) 
- Tv97 (Mai Tam)
- Tv67 (Trần Duy)
- Tv97 (Nguyễn Paul)
- Tv97 (Văn Duy Tùng)   MIDI
- Tv97 (Quốc Thái)
- Tv66 (Xuân Thảo)
- Tv66 (Kim Long)
- Tv66 (Ngọc Cẩn)
- Tv66 (Hải Triều)
- Tv66 1 (hvh)
- Tv66 2 (hvh)
- Tv66 (Martinô)
- Tv66 (Thái Nguyên)
- Tv66 Hãy Hát Mừng Chúa
- Tv66 (Xuân Minh)
- Tv66 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv66 (Xuân Minh) 
- Tv66 (Mai Tam)
- Tv66 (Nhật Minh)
- Tv66 (Nguyễn Paul)
- Tv66-2 (Nguyễn Paul)
- Tv66 (Hoa Phượng Vi)
   YOUTUTE
- Tv66 (Văn Duy Tùng)  MIDI
- Tv66 (Loan Hảo)
Chúa

Lên

Trời 

- Tv46 (Công Hoán)
- Tv46 (Đỗ Vy Hạ)
- Tv46 (ĐVH & VH)
- Tv46 Chúa Lên Trời (Hải Triều)
- Tv46 Chúa Ngự Lên (Ngọc Cẩn)
- Tv46 (Kim Long) 
- Tv46 (hvh) ; Tv46-2(hvh)
- Tv46 (Hoàng Kim) 
- Chúa Lên Trời (Khổng Vĩnh Thành)
- Tv46 (Elizabeth Kim Nguyễn) 
- Tv46 (Xuân Minh)
- Alleluia (Phạm Đức Huyến & Đỗ Vy Hạ)
- Alleluia (Câu Xướng)
- Alleluia (Hoàng Kim)  
- Tv46 (Thái Nguyên)
- Tv46 (Ngọc Khánh)
- Tv46 (Hải Nguyễn)  MIDI
- Tv46 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv46 (Mi Trầm)
- Tv46   MIDI   (Cao Thanh Hoàng)
- Tv46 (Hoa Phượng Vi) - YOUTUBE
- Tv46 (Trầm Thiên Thu 
- Tv46 (Nguyễn Ngọc Tiến)
- Tv46 (Sơn Dương)
- Tv46 (Mai Tam) (MP3)
- Tv46 (Loan Hảo)
- Tv46 (Nhật Minh)
- Tv46 (Nguyễn Paul)
- Tv46 (Lm Xuân Đường)
- Tv46 (Trần Văn Huyến)
- Tv46 (Văn Duy Tùng)  
(Như Năm A) (Như Năm A)
VII  - Tv26 (Đỗ Vy Hạ) 
- Tv26 (Xuân Thảo)
- Tv26 (Kim Long)
- Tv26 (Hải Triều)
- Tv26 (hvh)
- Tv26 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv26 Tôi Tin (Mi Trầm) 
- Tv26 (Mai Tam) (MP3)
- Tv26 (Nhật Minh)
- Tv26 (Loan Hảo)
- Tv102 (Ðỗ Vy Hạ)
- Tv102 (Hoàn An)
- Tv102 (Kim Long)
- Tv102 (hvh) ; Tv102-2 (hvh)
- Tv102 & Alleluia (Ngọc Cẩn) 
- Tv102 (Elizabeth Kim Nguyen)
- Alleluia (năm A+B+C) 
- Tv102 (Thái Nguyên)
- Tv102 (Mi Giáng)   MIDI 
- Tv102 (Mai Tam)
- Tv102 (Văn Duy Tùng)   MIDI
 
- Tv96 (Kim Long)
- Tv96 (Xuân Thảo)
- Tv96 (Thái Nguyên)
- Tv96 (Martinô)
- Tv96 (Ngọc Cẩn)
- Tv96 (hvh)
- Tv96 (Mi Giáng)   MIDI 
- Tv96 (Mai Tam)
- Tv96 (Nguyễn Paul)
- Tv96 (Hoa Phượng Vi)
- Tv96 (Văn Duy Tùng)  MIDI
- Tv96 (Loan Hảo)


Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (A+B+C)
 
- Tv103 (Công Hoán)
- Tv103  (Hải Nguyễn)  MIDI
- Tv103 (Hoa Phượng Vi)  YOUTUBE
- Tv103 (Xuân Thảo)
- Tv103 (Kim Long)
- Tv103 (Hoàng Kim)
- Tv103 (Martinô)
- Tv103 (Thanh Hùng)
- Tv103 Xin Sai Thánh Thần
- Tv103 Xin Ban Thánh Linh
- Tv103 (Elizabeth Kim Nguyen)
- Tv103 (Ngọc Linh) 
- Tv103 (hvh)
- Tv103 (Xuân Minh)
Thánh Thần Chúa Ðến (Khổng Vĩnh Thành) 
- Alleluia (Hoàng Kim) 
- Tv103 (Thái Nguyên)
- Tv103 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv103 (Mi Trầm)
- Tv103   MIDI   (Cao Thanh Hoàng)
- Tv103 (Thu An)
- Tv103 (Trầm Thiên Thu)
- Tv103 (Sơn Dương)
- Tv103 - Lễ Vọng (Mai Tam) (MP3)
- Lễ Ngày (Mai Tam) (MP3)
- Tv103 (Nguyễn Paul)
- Tv103 (Loan Hảo)
- Tv103 (Văn Duy Tùng)   MIDI
- Tv103 (Trần Văn Huyến)


Ca Tiếp Liên

- Ca Tiếp Liên (Công Hoán)
- Ca Tiếp Liên (Hoa Phượng Vi)
- Ca Tiếp Liên-2 (Hoa Phượng Vi)  YOUTUBE
- Ca Tiếp Liên (Mi Giáng)   MIDI 
- Ca Tiếp Liên (Thái Nguyên)
- Ca Tiếp Liên (Sơn Dương)
- Ca Tiếp Liên (Nguyễn Paul)
- Ca Tiếp Liên (Trần Thế)
- Ca Tiếp Liên (Loan Hảo)
- Ca Tiếp Liên (Trần Anh Linh)
- Ca Tiếp Liên
 

Lễ Chúa Trời Ba Ngôi
 
(Xem trong phần Đặc Biệt) 
Lễ Mình Máu Thánh Chúa
 
(Xem trong phần Đặc Biệt) 

[Mùa Thường Niên] [Mùa Vọng & Giáng Sinh] [Mùa Chay] [ Phục Sinh] [Các Lễ Riêng]

Home

Slottica