Thánh Vịnh Đáp Ca

[Mùa Thường Niên] [Mùa Vọng & Giáng Sinh] [Mùa Chay] [ Phục Sinh] [Các Lễ Riêng]

Sách Đáp Ca của thầy Vũ Thành An


Mùa Chay & Tuần Thánh

Ý Lễ

Đáp Ca / Alleluia

Câu Xướng Mùa Chay
& Tuần Thánh
- Câu Xướng Mùa Chay (Ðỗ Vy Hạ) 
- Câu Xướng (hvh) 
- Câu Xướng (Lm Xuân Thảo)
Thứ Tư Lễ Tro
(Năm A + B + C)
- Tv50 Đáp Ca   (Đỗ Vy Hạ)
- Tv50 & Câu Xướng (Vũ Thành An)
- Tv50 Chúa Ơi! Xin Ngài Xót Thương (Hoàng Kim)
- Tv50 Xin Dủ Lòng Thương (Hải Triều)
- Thánh Vịnh 50 (Xuân Thảo)  Midi 
- Tv50 Xin Chúa Xót Thương (Hải Triều)
Mùa Chay 1A - Tv 50 (Giống như Thứ Tư Lễ Tro)
- Các Câu Xướng Mùa Chay (Đỗ Vy Hạ)
Mùa Chay 1B - Tv24 (Ðỗ Vy Hạ)
- Tv24 (Hoàng Kim), dùng Ðiệp Ca 3
- Tv24 (Hải Triều), dùng câu Ðáp 2 
- Tv24 (Kim Long), dùng câu Ðáp 4
- Tv24 (Thiên Lan), dùng câu Ðáp 4
- Tv24 (Tiến Linh), dùng câu Ðáp 5
- Tv24 (Trịnh Hữu, Mi Trầm) 
- Tv24 (hvh) 
- Tv24 (Elizabeth Kim Nguyen)
Mùa Chay 2A - Tv32 (Đỗ Vy Hạ)
- Tv32 (Trần Đại Phước)
- Tv32 Trái Đất Này
- Tv32 (Kim Long) 
- Câu Xướng (bài bên dưới)
Mùa Chay 2B - Tv115 (Ðỗ Vy Hạ)
- Tv115 Tôi Sẽ Tiến Ði
- Tv115 (Hoàng Kim)
- Tv115 (Xuân Thảo) 
- Tv115 (hvh) 
- Tv115 (Elizabeth Kim Nguyễn)
Mùa Chay 3A - Tv94 (Đỗ Vy Hạ)
- Tv94 Đừng Cứng Lòng
- Tv94 (Kim Long) 
- Tv94 (Trần Ðại Phước)
- Câu Xướng (hvh)
Mùa Chay 3B - Tv18 (Ðỗ Vy Hạ)
- Tv18 (Kim Long) 
- Tv18 (Kim Long)
- Tv18 (Kim Long), all
- Tv18 Lời Chúa Là Sự Sống
- Tv18 Lời Trường Sinh (Viết Chung)
- Tv18 (hvh)
- Tv18 (Xuân Thảo) 
- Tv18 (Elizabeth Kim Nguyễn)
Mùa Chay 4A - Tv22 (Đỗ Vy Hạ)
- Tv22 Chúa Chiên Lành (Viết Chung)
- Tv22 Chúa Là Đấng Chăn Dắt Tôi (Hoàng Kim)
Tv22 Có Chúa Chăn Dắt (Hải Triều)
- Tv22 Đồng Cỏ Tươi (Hùng Lân) 
- Tv22 (Kim Long)
- Tv22 Hạnh Phúc Tuyệt Vời (Kim Long) 
- Tv22 (Trần Ðại Phước)

- Câu Xướng (hvh)
Mùa Chay 4B - Tv136 (Ðỗ Vy Hạ)
- Tv136 (Hải Triều)
- Tv136 & Câu Xướng (Mi Trầm)
- Tv136 (Hoàng Kim)
- Tv136 (Martinô)
- Tv136 (Tiến Linh) 
- Tv136 (Thái Nguyên) 
- Tv136 (hvh)
- Tv136 (Elizabeth Kim Nguyễn)
Mùa Chay 5A - Tv129 (Đỗ Vy Hạ)
- Tv129 (Kim Long)
- Tv129 Ngước Mắt Lên (Kim Long) 
- Câu Xướng (hvh)
Mùa Chay 5B - Tv50 (Ðỗ Vy Hạ)
- Tv50 (Vũ Thành An)
- Tv50 (Tiến Linh)
- Tv50 (Xuân Thảo) 
- Tv50 Lời Cầu Tội Nhân (Ân Ðức) 
- Tv50 Trái Tim Tinh Tuyền (Mi Trầm) 
- Tv50 (Linh Giang) 
- Tv50 (hvh) 
- Tv50 (Elizabeth Kim Nguyễn)
Lễ Lá - Ðáp Ca Lễ Lá (Ðỗ Vy Hạ)
- Tv21 Chúa Ơi Sao Bỏ Con (Hải Triều)
- Tv21 Lạy Chúa COn Thờ (Hải Triều)
- Tv21 Sao Chúa Bỏ Tôi (Kim Long)
- Tv21 Sao Chúa Bỏ Con (Kim Long)
- Tv21 Sao Cha Đành Im Lặng (Cao Huy Hoàng) 
- Tv21 (Elizabeth Kim Nguyen)
- Câu Xướng (Xuân Thảo)
- Câu Xướng (Đỗ Vy Hạ)
- Câu Xướng (bài 2)
Thứ Hai Tuần Thánh - Tv26 (Giống như Thường Niên 3A)
Thứ Ba Tuần Thánh - Tv70 (Kim Long)
- Tv70 Nơi Con Nương Ẩn
Thứ Tư Tuần Thánh - Tv68 (Như Thường Niên 12A)
Thứ Năm TT: Lễ Dầu - Ðáp Ca Lễ Dầu (Ðỗ Vy Hạ) 
- Tv88 Con Muốn Ca Tụng (Kim Long)
- Tv88 Con Sẽ Luôn Ca Tụng (Hải Triều)
- Tv88 Con Sẽ Ngợi Ca (Hải Triều)
- Tv88 (Vũ Thành An) 
- Tv88 (Elizabeth Kim Nguyễn)
Thú Năm TT: Lễ Tiệc Ly - Ðáp Ca Lễ Tiệc Ly (Ðỗ Vy Hạ) 
- Tv115 Khi Nâng Chén Tạ Ơn (Cát Minh)
- Tv115 Khi Nâng Chén (Cát Minh)
- Tv115 Những Hạt Kinh Cảm Tạ (Văn Chi)
- Tv115 (Vũ Thành An) 
- Tv115 (Hoàng Viết Hùng) 
- Tv115 (Elizabeth Kim Nguyen)
Thứ Sáu Tuần Thánh - Ðáp Ca Thứ Sáu Tuần Thánh (Ðỗ Vy Hạ)
- Tv30 Lạy Cha Con Xin Phó Thác (Hải Triều)
- Tv30 Con Xin Phó Thác (Thành Tâm) 
- Tv30 (Elizabeth Kim Nguyễn)

Sya_up.gif (206 bytes) Up
Mùa Phục Sinh

Ý Lễ

Đáp Ca / Alleluia

Alleluia & Câu Xướng Mùa PS - All & Câu Xướng Mùa Phục Sinh (Ðỗ Vy Hạ)
Vọng Phục Sinh: Đáp Ca1 - Ðáp Ca Bài Ðọc 1 (Ðỗ Vy Hạ) 
- Tv32 Chúa Quan Phòng (Ngọc Kôn)
- Tv32 Trái Đất Này 
- Tv32 Ân Sủng Chúa
Vọng PS: Đáp Ca 2 - Ðáp Ca Bài Ðọc 2 (Ðỗ Vy Hạ)
- Tv15 Chúa Là Gia Nghiệp
Vọng PS: Đáp Ca 3 - Xh 15 Ta Sẽ Hát Vang 
- Xh 15 Xuất Hành (Hoàng Kim)
Vọng PS: Đáp Ca 4 - Ðáp Ca Bài Ðọc 4 (Ðỗ Vy Hạ)
- Tv29 Chúa Giải Thoát Tôi
- Tv29 Này Con Sẽ Ca Tụng
Vọng PS: Đáp Ca 5 - Ðáp Ca Bài Ðọc 5 (Ðỗ Vy Hạ)
- Is12 Ta Hân Hoan Múc Nước
Vọng PS: Đáp Ca 6 - Ðáp Ca Bài Ðọc 6 (Ðỗ Vy Hạ)
- Tv18 Lời Chúa Là Sự Sống
- Tv18 Lời Trường Sinh (Viết Chung)
- Tv18 (Kim Long)
Vọng PS: Đáp Ca 7  Tv41 hoặc Tv50 khi có rửa tội 
- Ðáp Ca Bài Ðọc 7 (Ðỗ Vy Hạ)
- Tv41 Như Nai Rừng (cung Thương) 
- Tv50: Trong Thứ Tư Lễ Tro của Vũ Thành An
- Tv50: Trong Thứ Tư Lễ Tro của Hoàng Kim 
- Tv50 (Elizabeth Kim Nguyễn)
Vọng PS: Đáp Ca Thánh Thư - Ðáp Ca Thánh Thư (Ðỗ Vy Hạ)
- Tv117 Hoan Ca Alleluia
- Tv117 Đáp Ca Lễ Phục Sinh  
- Tv117 (Hoàng Viết Hùng)
- Tv117 (Elizabeth Kim Nguyễn)
Chúa Nhật Phục Sinh - Tv117 (Đỗ Vy Hạ)
- Tv117 Mừng Chúa Phục Sinh (Vũ Đình Ân)
- Tv117 (Hoàng Viết Hùng)

- Ca Tiếp Liên 
- Alleluia: Lễ Vượt Qua (Ngọc Cẩn)

Phục Sinh 2A+B+C - Tv117 (Đỗ Vy Hạ) 
- Tv117 (Mi Trầm)   
- Tv117 (Elizabeth Kim Nguyen)
- Alleluia
Phục Sinh 3A - Tv15 (Đỗ Vy Hạ)
Phục Sinh 3B - Tv4 (Kim Long)
- Tv4 (Hải Triều)
- Tv4 (hvh) 
- Tv4 Chỉ Cầu Mong (Ngọc Cẩn) 
- Tv4 (Hoài An) 
- Tv4 Khi Con Kêu Cầu (Kim Long) 
- Tv4 (Elizabeth Kim Nguyễn)
Phục Sinh 4A - Tv22 (Đỗ Vy Hạ)
- Lấy từ Mùa Chay 4A
- Alleluia (hvh)
- Alleluia2 (hvh)
Phục Sinh 4B - Tv117 PS4B (Ðỗ Vy Hạ)
- Tv117 PS4B (Kim Long)
- Tv117 PS4B (Quốc Vinh)
- Tv117 PS4B (Xuân Thảo)
Phục Sinh 5A - Tv32 (Đỗ Vy Hạ)
Phục Sinh 6A - Tv65 (Đỗ Vy Hạ)
- Tv65
- Tv65 Hãy Tung Hô Thiên Chúa (Tiến Linh)
- Tv65 Muôn Dân Hỡi (Phương Anh)
Chúa Lên Trời - Tv46 (Đỗ Vy Hạ)
- Tv46 (ĐVH & VH)
- Tv46 Chúa Lên Trời (Hải Triều)
- Tv46 Chúa Ngự Lên (Ngọc Cẩn)
- Tv46 (Kim Long)
- Tv46 (Hoàng Kim) 
- Chúa Lên Trời (Khổng Vĩnh Thành)
- Alleluia (Phạm Đức Huyến & Đỗ Vy Hạ)
- Alleluia (Câu Xướng)
- Alleluia (Hoàng Kim)
Phục Sinh 7A - Tv26 (Đỗ Vy Hạ)
Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - Tv103 Xin Ban Thánh Linh
Thánh Thần Chúa Ðến (Khổng Vĩnh Thành)
- Ca Tiếp Liên (Trần Anh Linh)
- Ca Tiếp Liên
- Alleluia (Hoàng Kim)

[Mùa Thường Niên] [Mùa Vọng & Giáng Sinh] [Mùa Chay] [ Phục Sinh] [Các Lễ Riêng]

Sya_up.gif (206 bytes) Up

Slottica