Thánh Vịnh Đáp Ca

[Mùa Thường Niên] [Mùa Vọng & Giáng Sinh] [Mùa Chay] [ Phục Sinh] [Các Lễ Trọng/Lễ Riêng][Lễ An Táng & Cầu Hồn][Lễ Hôn Phối]


Các Lễ Trọng và Đặc Biệt
Sắp xếp theo thứ tự ngày tháng trong năm

Chú thích: Những hát mầu GREEN là những bài viết với phần nhạc đệm

Ebook Đáp Ca (Thái Sơn)

Ý Lễ

Đáp Ca / Alleluia

Lễ Mẹ Thiên Chúa (Jan 01) Xem trong phần Mùa Vọng & Giáng Sinh
Lễ Thánh Phaolô Trở Lại
(Jan 25)
Có thể dùng ở Lễ Các Thánh Chủ Chăn
- Tv116 (Mi Giáng)   MIDI 
- Tv116 (hvh)  ; Tv116-2 (hvh)
- Tv116 (Mai Tam)
- Tv116 (Nguyen Paul)
Lễ Thánh Gioan Boscô
(Jan 31)
- Tv14 (Mi Giáng)   MIDI 
Lễ Tết - Alleluia Các Lễ Tết (Hoa Phượng Vi)
Tất Niên (Tạ Ơn)  - Tv135 Hãy Tạ Ơn (Hoàng Kim)
- Tv135 (Kim Long)  
- Tv64 (Thái Nguyên)
- Tv137-1 (hvh)  ; Tv137-2 (hvh)
- Tv135 (hvh)
- Tv135 (Xuân Thảo)
- Tv135 (Trần Công Hoán)
- Alleluia Các Lễ Truyền Thống (Hải Nguyễn)  MIDI
- Tv135 (Hải Nguyễn)  MIDI
- Alleluia Lễ Tạ Ơn (Bùi Công Thuấn)
- Tv135 (Mi Giáng) MIDI
- Chron29 (Mi Giáng)   MIDI 
- Tv135 (Mai Tam)
- Tv135 (Loan Hảo)
- Tv135 (Văn Duy Tùng)  MIDI
- Tv135 (Hoa Phượng Vi)
Đêm Giao Thừa - Tv120 (Thái Nguyên)
- Tv112 (hvh)  (Tv112 - Mùa Chay -hvh)
- Alleluia (hvh) 
- Alleluia (Martino) 
- Alleluia (Bùi Công Thuấn)
- Alleluia Các Lễ Truyền Thống (Hải Nguyễn)  MIDI
- Tv120 (Hải Nguyễn)  MIDI
- Tv120 (Mi Giáng)  MIDI
- Tv120 (Nguyễn Đức Kỳ)
- Tv120 (Ngọc Cẩn)
- Tv120 (Xuân Minh)
- Tv120 (Trần Minh Hứa)  MIDI
- Tv120 (Mai Tam)
- Tv120 (Nguyễn Paul)
- Tv120 (Loan Hảo)
- Tv120 (Văn Duy Tùng)  MIDI
- Tv120 (Hoa Phượng Vi) - YOUTUBE
Minh Niên - Tv8 (Thái Nguyên)
- Alleluia (Thái Nguyên)
- Tv8(Vũ Thành An)
- Tv8 (Xuân Thảo)
- Tv8 (M Phú)
- Tv8 Lạy Chúa
- Tv8 (Kim Long)
- Tv8 (Ngọc Cẩn)
- Tv8 (Nguyễn Duy)
- Tv8 (hvh)
- Câu Xướng (hvh)  
- Tv8 (Hải Nguyễn)
- Tv8 (Hoa Phượng Vi)
- Tv8 (Xuân Minh)
- Tv8 (Loan Hảo)
- Tv36 (Bùi Công Thuấn)
- Alleluia Các Lễ Truyền Thống (Hải Nguyễn)  MIDI
- Tv36 (Thái Nguyên) 
- Tv36 (Hải Nguyễn)  MIDI
- Tv36 (Mi Giáng)  MIDI
- Tv36   MIDI  (Cao Thanh Hoàng) 
- Tv36 (Mai Tam)
- Tv36 (Nguyễn Paul)
- Tv36-2 (Nguyễn Paul)
- Tv36 (Văn Duy Tùng)  MIDI
- Tv36 (Hoa Phượng Vi)
- Tv36 (hvh)
- Tv36 (Ngọc Cẩn)
- Tv48 (Kim Long)
- Tv48 (hvh)
- Tv89 (Quốc Thái)
Mùng 2 Tết (Kính Nhớ Tổ Tiên) - Tv127 (Thái Nguyên)
- Alleluia (Martino) 
- Tv127 (Ngọc Cẩn)
- Tv127 (Martino)  
- Tv127 (hvh)
- Alleluia Các Lễ Truyền Thống (Hải Nguyễn)  MIDI
- Tv127 (Hải Nguyễn)  MIDI 
- Tv127 (Mi Giáng)  MIDI 
- Tv127 (Mai Tam)
- Tv127 (Nguyễn Paul)
- Tv127 (2) (Nguyễn Paul)
- Tv127 (Loan Hảo)
- Tv127 (Văn Duy Tùng)  MIDI
- Tv144 (Kim Long)
- Tv144 (Hải Triều)  
- Tv144 (hvh)
Mùng 3 Tết (Thánh Hóa Công Việc Làm) - Tv103 (Thái Nguyên)
- Tv89 (Kim Long)
- Tv89 (hvh)
- Câu Xướng (hvh)
- Tv103 (hvh)
- Tv103  (Hải Nguyễn)  MIDI
- Tv103 (Mi Giáng)  MIDI
- Tv89   MIDI  (Cao Thanh Hoàng)
- Tv103 (Ngọc Cẩn)
- Tv103   MIDI  (Cao Thanh Hoàng)  
- Tv103 (Mai Tam)
- Tv103 (Nguyễn Paul)
- Tv103 (Loan Hảo)
- Tv103 (Văn Duy Tùng)  MIDI
Lễ Dịp Đầu Năm -Tv8 (Xem ở Lễ Minh Niên)
- Tv48
- Tv89 (Xem ở Mùng 3 Tết)
- Câu xướng (Có thể dùng câu của lễ Giao Thừa hay lễ Minh Niên.
Tết Trung Thu - Tv135 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv135 (Ngọc Cẩn)
- Tv135 (Hải Nguyễn) 
- Tv135 (Mai Tam)
- Tv135 (Nguyễn Paul)
Lễ Ðức Mẹ Dâng Con (Feb 02)
(Lễ Nến)
 
- Tv23 (Xuân Thảo)
- Tv23 Ðáp 6, câu 4,5 (Kim Long)  
- Tv23 (hvh)
- Tv23 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv23 (Ngọc Cẩn) 
- Tv23 (Hoa Phượng Vi)
- Tv23 (Mai Tam)
- Tv23 (Trần Duy)
- Tv23 (Nguyễn Paul)
Lễ Thánh Giuse
March 19
- Tv88 (Xuân Thảo) 
- Tv88 (Kim Long)
- Tv88 (Vũ Thành An)   
- Tv88 (hvh) ; Tv88-2(hvh) Mp3
- Tv88 (Ngọc Cẩn)  
- Tv88 (Thái Nguyên)
- Tv88 (Mi Giáng)  MIDI
- Tv88-2  (Mi Giáng)  MIDI
- Tv88   MIDI  (Cao Thanh Hoàng) 
- Tv88 (Hoa Phượng Vi)
- Tv88 (Phương Anh)
- Tv88 (Mai Tam)
- Tv88 (Nguyễn Paul)
Đức Mẹ Truyền Tin
March 25
- Tv39 (Dùng Chúa Nhật Thường Niên 2A) 
- Tv39 (Xuân Thảo) 
- Tv39, Alleluia (Lê Hùng) 
- Tv39 (hvh) Mp3 ; Tv39-2 (hvh) Mp3
- Tv39 (Thái Nguyên)
- Tv39 (Mi Giáng)  MIDI
- Tv39 (Ngọc Cẩn) 
- Tv39 (Nguyễn Paul)
- Tv39 (Quốc Thái)
- Tv39 (Hoa Phượng Vi) - YOUTUBE
Lễ Thánh Marcô Thánh Sử
(April 25)
- Tv88 (Xuân Thảo)
Lễ Thánh Giuse Thợ
(May 1)
- Tv89 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv89   MIDI   (Cao Thanh Hoàng)
- Tv89 (Mai Tam)
- Tv89 (Quốc Thái)
- Tv89 (Nguyễn Paul)
Chúa Ba Ngôi  
Năm A:
- Thánh Ca Đanien (Đỗ Vy Hạ)
- Thánh Ca Đanien (M Phú) 
- TC Danien (Xuân Thảo)
- TC Danien (Ngọc Cẩn)
- TC Danien 1 (Martinô)
- TC Danien 2 (Martinô)
- TC Danien (hvh)
- TC Danien (Mi Giáng)   MIDI
- TC Danien   MIDI (Cao Thanh Hoàng)
- TC Danien (Xuân Minh)
- TC Danien (Mai Tam)
- TC Danien (Nguyễn Paul)
- TC Danien (Xuân Hoàng), Alleluia
- TC Danien (Hoa Phượng Vi)  YOUTUBE
- TC Danien (Loan Hảo)

Năm B
- Tv32 (Thái Nguyên) 
- Tv32 (hvh), Tv32-2(hvh)
- Tv32 (Đỗ Vy Hạ)
- Tv32 (Xuân Thảo)
- Tv32 (Martinô)
- Tv32 (Kim Nguyễn)
- Tv32 (Hoàng Kim)
- Tv32 (Kim Long)
- Tv32 (Hải Triều)
- Tv32 (Xuân Minh)
- Tv32 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv32 (Ngọc Cẩn)
- Tv32 (Công Hoán)
- Tv32 (Hoa Phượng Vi) - YOUTUBE
- Tv32 (Mai Tam)
- Tv32 (Loan Hảo)
- Tv32 (Nguyễn Paul)
- Tv32 (Văn Duy Tùng)   MIDI

Năm C
- Tv8 (Như Lễ Đầu Năm)  
- Tv8 (Thái Nguyên)
- Alleluia (hvh)
- Tv8 (Xuân Minh)
- Tv8 (hvh)
- Tv8 (Hải Nguyễn)  MIDI
- Tv8   MIDI  (Cao Thanh Hoàng)
- Tv8 (Mi Giáng)   MIDI 
- Tv8 (Mai Tam)
- Tv8 (Nguyễn Paul)
- Tv8 (Ngọc Cẩn)
- Tv8 (Loan Hảo)
- Tv8 (Quốc Thái)
- Tv8 (Hoa Phượng Vi)  -  YOUTUTE

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu Năm A:
- Tv147 Hãy Ngợi Khen (Đỗ Vy Hạ)
- Tv147 (Kim Long)
- Tv147 (Xuân Thảo)
- Tv147 (Martinô)
- Tv147 Tán Tụng Chúa Đi (Hải Triều)  
- Tv147 (hvh) (Alleluia cung D)
- Tv147 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv147 (Ngọc Cẩn)
- Tv147 (Xuân Minh)
- Tv147 (Nguyễn Ngọc Tiến)
- Tv147 (Mai Tam)
- Tv147 (Nguyễn Paul)
- Tv147 (Hoa Phượng Vi) - YOUTUBE
- Tv147 (Loan Hảo)

Năm B:
- Tv115 (Vũ Thành An) 
- Tv115 (hvh) , Tv115-2 (hvh)
- Tv115 (Hoàng Kim) 
- Tv115 (Xuân Thảo) 
- Tv115 (Elizabeth Kim Nguyen)
- Alleluia
- Tv115 (Thái Nguyên)
- Tv115 (Xuân Minh)
- Tv115 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv115 (Ngọc Cẩn)
- Tv115 (Trần Công Hoán)
- Tv115 (Hoa Phượng Vi)  YOUTUBE
- Tv115 (Mai Tam)
- Tv115 (Loan Hảo)
- Tv115 (2) (Loan Hảo)
- Tv115 (Nguyễn Paul)
- Tv115 (Văn Duy Tùng)   MIDI

Năm C:
- Tv109 (Kim Long)
- Tv109 (Xuân Thảo)
- Tv109 (Ngọc Cẩn)
- Tv109 (Martino)
- Tv109 (Mi trầm)
- Tv109 (hvh)
- Tv109 (Elizabeth Kim Nguyen) 
- Tv109 (Thái Nguyên)
- Tv109 (Xuân Minh)
- Tv109 1 (Hải Nguyễn) MIDI
- Tv109 2 (Hải Nguyễn) MIDI
- Tv109 3 (Hải Nguyễn) MIDI
- Tv109   MIDI  (Cao Thanh Hoàng)
- Tv109 (Liên Bình Định)
- Tv109 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv109 (Nguyễn Ngọc Tiến)
- Tv109 (Mai Tam)
- Tv109 (Nguyễn Paul)
- Tv109 ver2  (Nguyễn Paul)
- Tv109 (Loan Hảo)
- Tv109 (Hoa Phượng Vi)   YOUTUBE
- Tv109 (Quốc Thái)

Ca Tiếp Liên
- Ca Tiếp Liên (Hoa Phượng Vi) - YOUTUBE
 

Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả 
(24 Tháng 6)
- Xem phần Các Thánh 
Lễ Thánh Phêrô & Phaolô Tông Ðồ
(29 Tháng 6)
- Xem phần Các Thánh 
Lễ Thánh Tâm Chúa
(Tháng 6)
Năm A
- Tv102 (Kim Long)
- Tv102 Như Người Cha (Kim Long) 
- Tv102 -1 (hvh) , Tv102-2 (hvh)
- Tv102 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv102 (Ngọc Cẩn)
- Tv102 (Mai Tam)
- Tv102 (Nguyễn Paul)

Năm B
- Is12 (Thái Nguyên)
- Is12 (Mi Giáng)   MIDI
- Is12 (Ngọc Cẩn)
- Is 12 (Xuân Minh)
- Is 12 (Mai Tam)
- Is12 (hvh)
- Is12 (Nhật Minh)
- Is12 (Nguyễn Paul)
- Is12 (2)  (Nguyễn Paul)

Năm C
-
Như Lễ Chúa Kitô Vua, Năm A
- Tv22 (Thái Nguyên)
- Tv22 (hvh) - Tv22-ver2 (hvh)
- Tv22 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv22 (Ngọc Cẩn)
- Tv22 (Xuân Minh)
- Tv22 (Mai Tam)
- Tv22 (Nhật Minh)
- Tv22 (Nguyễn Paul)
 

Lễ Thánh Antôn
(Ngày 13 tháng 6)
- Tv15 (hvh)   MP3
Lễ Thánh Giacôbê Tông Đồ
(Ngày 25 tháng 7)
- Tv125 (Quốc Thái)  
Lễ Thánh Gioakim & Anna
(Ngày 27 tháng 7)
- Tv131 (hvh)
- Tv131 (Mai Tam)
Lễ Chúa Biến Hình
(Ngày 6 tháng 8)
- Tv96 (Như của CN Phục Sinh 7-C) 
- Tv96 (hvh)
- Tv96 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv96 (Ngọc Cẩn) 
- Tv96 (Mai Tam)
- Tv96 (Nhật Minh)
- Tv96 (Nguyễn Paul)
- Tv96 (Loan Hảo)
Lễ Thánh Đaminh
(Ngày 8 tháng 8)
- Tv95 (Nguyễn Paul)  
Lễ Ðức Mẹ Lên Trời
(ngày 15 tháng 8)
Lễ Vọng
- Tv131 (hvh)
- Tv131 (Mai Tam)
- Tv131 (Ngọc Cẩn)
- Tv131 (Nguyễn Paul)
- Tv131 (Loan Hảo)

Lễ Chính
- Tv44 Hoàng Hậu Ðứng Bên Hữu (Mi Trầm)
- Tv44 Hoàng Hậu Sánh Vai (Ngọc Cẩn) 
- Tv44 Nữ Hoàng Bên Hữu (Hoàng Kim) 
- Tv44 Nữ Hoàng (Hoàng Kim)
- Tv44 Nữ Hoàng Bên Hữu (Hải Triều)
- Tv44 Muôn Dân Ca Ngợi 
- Tv44 (Xuân Thảo) 
- Tv44 (Kim Long)
- Tv44 (Elizabeth Kim Nguyen)
- Tv44 (VTA)
- Tv44 (Martino) 
- Tv44 (hvh)
- Tv44 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv44   MIDI  (Cao Thanh Hoàng)
-
Alleluia   MIDI  (Cao Thanh Hoàng)
- Tv44 & Alleluia (Liên Bình Định) 
- Tv44 (Hoa Phượng Vi)
- Tv44 (Xuân Minh)
- Tv44 (Mai Tam)
- Tv44 (Loan Hảo)
- Tv44 (Nguyễn Paul)

Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ
(ngày 8 tháng 9)
- Tv12 (Xuân Thảo)
- Tv12 (Kim Long)
- Tv12 (hvh)
- Tv12 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv12 (Ngọc Cẩn) 
- Tv12 (Hoa Phượng Vi)
- Tv12 (Mai Tam)
- Tv12 (Nguyễn Paul)
Lễ Suy Tôn Thánh Giá  
(ngày 14 tháng 9)
- Tv77 (Ðỗ Vy Hạ)
- Alleluia (dvh)
- Tv77 (Kim Long)
- Tv77 (Xuân Thảo)
- Tv77 (Minh Tân)
- Tv77 (hvh); Tv77-2 (hvh)
- Tv77 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv77   MIDI  (Cao Thanh Hoàng)
- Tv77 (Ngọc Cẩn) 
- Tv77 (Sơn Dương)
- Tv77 (Mai Tam)
- Tv29 (Nhật Minh)
- Tv77 (Nguyễn Paul)
Lễ Thánh Matthêô Tông Đồ
(Ngày 21 tháng 9)
- Tv18a (Xuân Thảo)
- Tv18a (hvh)
- Tv18a (Martinô)
- Tv18a (Mi Giáng)   MIDI 
- Tv18a (Mai Tam)
Lễ Các Tổng Lãnh Thiên Thần
(Ngày 29 tháng 9)
-Tv137 (như Chúa Nhật TN 5C)
- Tv137 (hvh)
- Tv137 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv137 (Ngọc Cẩn) 
- Tv137 (Sơn Dương)
- Tv137 (Mai Tam)
- Tv137 (Quốc Thái)
Lễ Thánh Têrêsa Hài Đồnng Giêsu
(Ngày 01 tháng 10)
Dùng Lễ Các Thánh Nữ Đồng Trinh
- Tv130 (Nguyễn Paul)
- Tv130 (Xuân Hoàng)
- Tv130 (Loan Hảo)
Lễ Mẹ Mân Côi
(Ngày 7 tháng 10)
- Lc1 (Sơn Dương)
- Lc1 (Mai Tam)
- Lc1 (Nguyễn Paul)
(Thêm những bài Đáp Ca khác trong phần Lễ Chung về Đức Mẹ)
Lễ Thánh Luca Thánh Sử
(Ngày 18 tháng 10)
- Tv144 (hvh)
- Tv144 (Hải Nguyễn)  MIDI
- Tv144 (Mi Giáng)   MIDI 
- Tv144 (Mai Tam)
Lễ Thánh Simon & Thađeô Tông Đồ 
(Ngày 28 tháng 10)
- Tv18a (Xuân Thảo)
- Tv18a (hvh)
- Tv18a (Martinô)
- Tv18a (Ngọc Cẩn) 
- Tv18a (Mai Tam)
Lễ Các Thánh 
(Ngày 1 tháng 11)
- Tv23 (Minh Tâm) 
- Tv23 (Kim Long) 
- Tv23 (Xuân Thảo) 
- Tv23 (Hoàng Kim) 
- Tv23-1 (hvh) ; Tv23-2 (hvh) 
- Tv23 (Martino)
- Tv23 (VTA)
- Tv23 (Mi Trầm)
- Tv23 (Mi Giáng)  MIDI
- Tv23 (Ngọc Cẩn) 
- Tv23 (Hoa Phượng Vi)
- Tv23 (Mai Tam)
- Tv23 (Nguyễn Paul)
Lễ Các Linh Hồn
(Ngày 2 tháng 11)
Lễ Thứ  Nhất: 
- Tv22 (Đỗ Vy Hạ)  
- Alleluia (DVH)
- Tv22 (Đỗ Vy Hạ)
- Tv22 (Hải Triều) 
- Tv22 (Hải Triều)
- Tv22 (Kim Long)
- Tv22 (Kim Long)
- Tv22 (Kim Nguyễn)
- Tv22 (Quốc Vinh)
- Tv22 (Viết Chung)
- Tv22 (Hoàng Kim)
- Tv22 (Trần Đại Phước) 
- Tv22 (Tiến Linh) 
- Tv22-1 (hvh) ; Tv22-1 (hvh) 
- Tv22 (VTA)
- Tv22 (Mi Giáng)  MIDI
- Tv22 (Ngọc Cẩn)
- Tv22 (Mai Tam)
- Tv22 (Nhật Minh)
- Tv22 (Nguyễn Paul)
- Tv22 (Xuân Hoàng)

Lễ Thứ Nhì
- Tv24 (Hoàng Kim)
- Tv24 (Kim Long)
- Tv24 (Thiên Lan)
- Tv24 (Tiến Linh)
- Tv24-1 (hvh) ; Tv24-2 (hvh)
- Tv24 (VTA) 
- Alleluia (DVH)
- Tv24  (Mi Giáng)  MIDI
- Tv24 (Ngọc Cẩn)
- Tv24 (Mai Tam)
- Tv24 (Nguyễn Paul)

Lễ Thứ Ba
- Tv26 (Mi Trầm)
- TV26 (Mi Trầm)
- Tv26 (Kim Long) 
- Tv26 (Kim Long)
- Tv26 (Hải Triều)
- Tv26 (Hải Triều)
- Tv26-1 (hvh); Tv26-2 (hvh)
- Tv26 (Hoàng Kim) 
- Tv26 (VTA) 
- Alleluia (DVH)
- Tv26  (Mi Giáng)  MIDI
- Tv26   MIDI  (Cao Thanh Hoàng)
- Tv26 (Ngọc Cẩn)
- Tv26 (Nhật Minh)
- Tv26 (Mai Tam)
- Tv26 (Nguyễn Paul)

Lễ Cung Hiến Ðền Thờ Laretano - Tv45 (hvh) Tv45-2 (hvh)
- Tv45   MIDI  (Cao Thanh Hoàng) 
- Tv45 (Mai Tam)
- Tv45 (Nguyễn Paul)
Lễ Thánh Cecilia
(Nov 22)
- Tv30 (Mi Giáng)   MIDI 
- Tv44 (Mai Tam)
- Tv44 (hvh)
- Tv44 (Nguyễn Paul)
Lễ Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam
(hoặc lễ chung các Thánh Tử Ðạo)
- Tv125 (Ðỗ Vy Hạ) 
- Tv125 (Xuân Thảo)
- Tv125 (Ngọc Cẩn)
- Tv125 (Kim Long)
- Tv125 (Hải Triều)
- Tv125 (Minh Tâm)
- Tv125 (hvh); Tv125-2 (hvh) - mp3-2
- Tv125 (Vũ Thành An)
- Tv125 (Nguyễn Duy)  
- Tv125 (Xuân Minh)
- Tv125 (Martinô)  
- Alleluia (Thái Nguyên)
- Tv30 Xin Phó Mạng Sống Tôi (Mi Giáng)  MIDI
- Tv125 (Mi Giáng)  MIDI
- Tv125   MIDI  (Cao Thanh Hoàng)
- Alleluia 
MIDI  (Cao Thanh Hoàng)
- Tv30 (Xuân Minh) 
- Tv125 (Lm Nguyễn Mộng Hùynh)
- Tv125 (Trần Minh Hứa)
- Tv125 (Mai Tam)
- Tv125 (Nhật Minh)
- Tv125 (Paul Nguyễn)
- Tv125 (2 bè) - MIDI (Văn Duy Tùng)
- Tv125 (4 bè) - MIDI (Văn Duy Tùng)
- Tv125 (Loan Hảo)
- Tv125 (Quốc Thái)
Lễ Tạ Ơn - Thanksgving (USA)
(Tháng 11)

 

- Tv137 (hvh)
- Tv137 (Phan Sinh) 
> Hoặc những bài Tv137 từ CN21A 
- Chron29 (Mi Giáng)   MIDI 
- Tv137 (Xuân Minh)
- Tv137 - MIDI (Văn Duy Tùng)
- Tv137 (Nguyễn Paul)
Lễ Thánh Anrê Tông Đồ
(ngày 30 tháng 11)
- Tv18a (Xuân Thảo)
- Tv18a (hvh)
- Tv18a (Martinô)
- Tv18a  (Mi Giáng)  MIDI
- Tv18a (Ngọc Cẩn) 
- Tv18a (Mai Tam)
Lễ Ðức Mẹ Vô Nhiễm (Dec 8) Xem phần Ðáp Ca Mùa Vọng
Lễ Thánh Gioan Tông Đồ
(Ngày 27 tháng 12)
- Tv96 (hvh)
- Tv96 (có thể dùng của CN Phục Sinh 7-C) 
- Tv96 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv96 (Mai Tam)
- Tv96 (Nhật Minh)

Các Lễ Chung

Ý Lễ

Đáp Ca / Alleluia

Lễ Chung Về Ðức Mẹ Có thể dùng một trong các Ðáp Ca sau đây:

1. 1 Sm 2, 1, 4-5, 6-7, 8 với câu đáp: "Tâm hồn tôi nhảy mừng trong Chúa"
   - Vui Mừng Trong Chúa (Nguyễn Duy)
   - Vui Mừng Trong Chúa (Hải Nguyễn)  MIDI
   - Tâm Hồn Tôi Vui Mừng (Mi Giáng)   MIDI
   - 1 Sm 2 (hvh)
   - 1 Sm (Mai Tam)

2. Lễ Kính Mẹ Lavang, ĐM Guadalupe: Gđt 13, 23bc-24a, 25abc với câu đáp: "Mẹ là vinh dự của dân tộc chúng con"
   - Mẹ Là Vinh Dự (hvh) 
   - Giống Nòi Vinh Dự (Ngọc Cẩn) 

3. Tv44, 11-12, 14-15, 16-17 với câu đáp: "Xin hãy nghe thưa nương tử, hãy coi và hãy lắng tai"
   - Tv44 (Xuân Thảo)
   - Tv44 (hvh)
   - Tv44 (Kim Long) 
   - Tv44 (Hải Nguyễn)  MIDI 
   - Tv44 (Mi Giáng)   MIDI
   - Tv26 (Mai Tam)

4. Tv112, 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 với câu đáp: "Nguyện danh Chúa được chúc tụng đến muôn đời"
   - Tv112 (Kim Long)
   - Tv112 (hvh)
   - Tv112 (Mi Giáng)   MIDI
   - Tv112 (Mai Tam)

5. Lc 1, 46-55 (kinh Magnificat)
   - Magnificat (Hoang Kim) 
   - Magnificat (Tiến Linh) 
   - Danh Ngài Là Thánh (Mi Giáng)   MIDI
   - Magnificat (Mai Tam)
   - Magnificat (hvh) - MP3

ALLELUIA:
   - Alleluia Lễ Ðức Mẹ (hvh)
   - Alleluia Lễ Ðức Mẹ (M. Phú) 
   - Alleluia (Cao Minh Thắng)

Lễ Chung Các Thánh Tử Ðạo Có thể dùng một trong những Thánh Vịnh sau đây:

1. TV30, 3cd-4, 6ab và 7b và 8a, 17 và 21ab với câu đáp "Lạy Chúa, con phó thác tâm hồn trong tay Chúa".

   - Tv30 (Mi Giáng)   MIDI
   - Tv30 (Mai Tam)

2. TV33, 2-3, 4-5, 6-7, 8-9 với câu đáp: "Chúa đã cứu tôi khỏi mọi điều lo sợ":
   - Tv33 (Xuân Thảo)
   - Tv33 (hvh)
   - Tv33 (Mi Giáng)   MIDI
   - Tv33 (Mai Tam)
   - Tv33 (Nhật Minh)

3. TV123, 2-3, 4-5, 7b-8 với câu đáp: "Linh hồn con như cánh chim thoát khỏi lưới người đánh chim".
   - Tv123 (Kim Long)
   - Tv123 (Mi Giáng)   MIDI
   - Tv26 (Mai Tam)

4. TV125 (như Lễ Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam)  
   - Tv125 (Mi Giáng)   MIDI 
   - Tv125 (Mai Tam)
   - Tv125 Nhật Minh)

Lễ Chung Các Thánh Tiến Sĩ - Tv36 (Mi Giáng)   MIDI 
- Tv18B (Mai Tam)
- Tv36 (Mai Tam)
Lễ Các Thánh Nữ Ðồng Trinh
(Cecilia, Teresa)
- Tv44 (Ngọc Cẩn)
- Tv44 (Xuân Thảo) 
- Tv44 (Kim Long)
- Tv44 (VTA)  
- Tv44 (hvh)
- Tv44 (Hải Nguyễn)  MIDI 
- Tv44 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv148 (Mi Giáng)   MIDI 
- Tv44 (Mai Tam)
- Tv44 (Loan Hảo)
Lễ Các Thánh Chủ Chăn  - Tv116 (Xuân Thảo)
- Tv116 (Martinô)
- Tv116 (Tiến Linh)
- Tv116 (Ngọc Cẩn)
- Tv116 (hvh)
- Tv116 (Mi Giáng)  MIDI 
- Tv116 (Mai Tam)
Lễ Chung Các Thánh Nam và Các Thánh Nữ - Tv1 (Hải Nguyễn)  MIDI
- Tv1  (Mi Giáng)  MIDI 
- Tv1 (Mai Tam)
- Tv1 (Nhật Minh)
- Tv15 (Mai Tam)
- Tv33 (Nhật Minh)
Lễ Chung về Cung Hiến Ðền Thờ - Alleluia (hvh)
- Tv83 (Kim Long)
- Tv83 (Martinô) 
- Tv83 (Hải Nguyễn)  MIDI 
- Tv83 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv83 (Sơn Dương)
- Tv94 (Kim Long)
- Tv121 (Kim Long)
- Tv121 (Xuân Thảo)
- Tv121 câu 1, 2, 5 (Hải Triều)
- Tv121 (VTA) 
- Tv121 (Ngọc Cẩn)
- 1 Chron (Mi Giáng)   MIDI 
- Tc1Sb (Mai Tam)
- Tv121 (Mai Tam)
- Tv83 (Mai Tam)
- Tv94 (Mai Tam)
Lễ Tạ Ơn + Tv112
+ Tv137 (như  trong ngày Thanksgiving )
- Tv137 (hvh)
- Tv144 (Hải Triều) 
- Tv144 (Xuân Thảo) 
- Tv144 Lễ Tạ Ơn Linh Mục (Sơn Dương)
> Hoặc một số bài TV144 từ CN17B
- Chron29 (Mi Giáng)   MIDI 
- Tv137 (Mai Tam)
- Tv112 (Mai Tam)
- Tv144 (Mai Tam)
- Tv135 (1) (Nguyễn Paul)
- Tv135 (2) (Nguyễn Paul)
Lễ Cầu Cho Bệnh Nhân - Is38 (Hải Nguyễn)  MIDI 
- Is38 (Mi Giáng)  MIDI
- Tv101 (hvh) 
- Is38 (Nguyễn Đức Kỳ)
Lễ Truyền Chức - Alleluia (Bùi Công Thuấn)
- Tv88 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv15 (Mi Giáng)   MIDI 
- Tv115 (Mai Tam)
- Tv116 (Mai Tam)
- Tv22 (Nhật Minh)
Lễ Khởi Công Xây Dựng Thánh Đường - Alleluia (Bùi Công Thuấn) 
Lễ An Táng & Cầu Hồn - Tv102 Chúa Từ Bi (hvh)
- Tv102 Chúa Ban Ơn Cứu Độ (hvh)
- Đáp Ca & Alleluia   MIDI   (Cao Thanh Hoàng)
- Tv102  (Mi Giáng)  MIDI
- Tv22 (Ngọc Cẩn)
- Tv24 (Ngọc Cẩn)
- Tv26 (Ngọc Cẩn) 
- Tv26 (Mai Tam)
- Tv22 (Mai Tam)
- Tv24 (Mai Tam)
- Tv26 (Mai Tam)
Lễ Truyền Giáo - Tv116-1 (Hải Nguyễn) 
- Tv18-2 (Hải Nguyễn)
- Tv18-3 (Hải Nguyễn)
- Tv17-4 (Hải Nguyễn)
- Tv116 (Mai Tam)
- Tv18 (Mai Tam)
- Tv18a (Nhật Minh)
- Tv18a (Xuân Hoàng)
- Tv18a (Nguyễn Paul)
Lễ Chung Các Thánh Mục Tử - Tv22 (Nhật Minh)
Lễ Rửa Tội - Tv31 (Nhật Minh)
Lễ Khấn Dòng - Tv33 (Nhật Minh)
- Tv39 Này Con Xin Đến (hvh)
Lễ Hôn Phối - Tv33 (Nhật Minh)
Sau Mùa Gặt - Tv66 (Nhật Minh)
Cầu Cho Hội Thánh - Tv66 (Nhật Minh)
- Tv95 (Nhật Minh)
- Tv18b (hvh)
Cầu Cho Việt Loan Báo Tin Mừng - Tv66 (Nhật Minh)
- Tv95 (Nhật Minh)
Thánh Mục Tử - Tv95 (Nhật Minh)
Cầu Khi Trồng Cấy, Đói Kém, Định Cư - Tv106 (Nhật Minh)
Cầu Cho Sự Hiệp Nhất - Tv117 (Nhật Minh)

   

 

[Mùa Thường Niên] [Mùa Vọng & Giáng Sinh] [Mùa Chay] [ Phục Sinh] [Các Lễ Riêng]

 Home

Slottica