Thánh Vịnh Đáp Ca - Năm C

Ghi Chú: Mỗi Thánh Lễ có (các) Đáp Ca riêng. Những Đáp ca này đều được Giáo Hội chọn lựa rất cẩn thận từ câu Đáp cho đến các câu Xướng cho phù hợp với các bài đọc và ý nghĩa của phần Phụng Vụ Lời Chúa. Trong thánh lễ, ngoài Bộ Lễ ra thì bài Đáp Ca là bài phải tuân thủ khắt khe hơn các bài hát khác. Xin xem các hướng dẫn sau đây:

[Mùa Thường Niên] [Mùa Vọng & Giáng Sinh] [Mùa Chay] [Phục Sinh] [Các Lễ Riêng][Lễ An Táng & Cầu Hồn][Lễ Hôn Phối]


Mùa Thường Niên  Năm C
Năm A | Năm B |

update 10/30/19 by HH
Chú thích: Những hát mầu GREEN là những bài viết với phần nhạc đệm

Ebook Đáp Ca (Thái Sơn)

Ý Lễ

Đáp Ca / Alleluia

Các Mẫu ALLELUIA - Lm Xuân Thảo 
- Alleluia in D 
- Alleluia Năm C (Đỗ Vy Hạ)
- Câu Xướng Alleluia Năm ABC (Cao Thanh Hoàng) 
Chúa Chịu Phép Rửa Xem Năm A 
CN Thường Niên 2C - Tv95 (Ðỗ Vy Hạ)
- Tv95 (Xuân Thảo)  
- Tv95 (Thái Nguyên)
- Tv95 (Mi Trầm)
- Tv95 (Minh Tâm)
- Tv95 (Hoàng Kim)
- Tv95 (Kim Long) 
- Tv95 (VTA) 
- Tv95 (hvh) ; Tv95-2 (hvh)
- Tv95 (Xuân Minh); Tv95 (2) Xuân Minh
- Tv95 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv95 (Công Hoán)
- Tv95 (Cao Thanh Hoàng)   MIDI 
- Tv95 (Hoa Phượng Vi) - YOUTUBE
- Tv95 (Mai Tam)
- Tv95 (Nhật Minh)
- Tv95 (Nguyễn Paul)
- Tv95-2C (Loan Hảo)
- Tv95 (Văn Duy Tùng) - MIDI
CN Thường Niên 3C - Tv18b (Ðỗ Vy Hạ)
- Tv18b (Kim Long) 
- Tv18b (Thái Nguyên)
- Tv18b (Viết Chung)
- Tv18b (hvh)
- Tv18b (Xuân Thảo)
- Tv18b (Ngọc Cẩn)
- Tv18b (VTA) 
- Tv18b (hvh) 
- Tv18 (Xuân Minh)
- Tv18 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv18b (Công Hoán)
- Tv18 (Cao Thanh Hoàng)   MIDI 
- Tv18 (Hoa Phượng Vi) - YOUTUBE
- Tv18 (Xuân Minh)
- Tv18 (Mai Tam)
- Tv18b (Nguyễn Paul)
- Tv18b (Loan Hảo)
- Tv18 (Văn Duy Tùng) - MIDI
CN Thường Niên 4C - Tv70 (Ðỗ Vy Hạ) 
- Tv70 (Ngọc Cẩn)
- Tv70 (Kim Long) 
- Tv70 (Thái Nguyên)
- Tv70 (VTA)
- Tv70 (Martinô)
- Tv70 (hvh); Tv70-2 (hvh)
- Tv70 (Xuân Minh)
- Tv70 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv70 (Công Hoán)
- Tv70 (Xuân Thảo)
- Tv70 (Cao Thanh Hoàng)   MIDI 
- Tv70 (Hoa Phượng Vi)
- Tv70 (Xuân Minh)
- Tv70 (Mai Tam)
- Tv70 (Nguyễn Paul)
- Tv70 (Loan Hảo)
- Tv70 (Văn Duy Tùng) - MIDI
CN Thường Niên 5C - Tv137 (Ðỗ Vy Hạ) 
- Tv137 (Kim Long) 
- Tv137 (Thái Nguyên)
- Tv137 (hvh) ; - Tv137-2 (hvh)
- Tv137 (VTA) 
- Tv137 (Ngọc Cẩn) 
- Tv137 (Trần Ðại Phước)
- Tv137 (Xuân Minh)
- Tv137 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv137 (Cao Thanh Hoàng)   MIDI 
- Tv137 (Hoa Phượng Vi) - YOUTUBE
- Tv137 (Công Hoán)
- Tv137 (Xuân Minh)
- Tv137 (Thu An)
- Tv137 (Mai Tam)
- Tv137 (Nguyễn Paul)
- Tv137 (Loan Hảo)
- Tv137 (Văn Duy Tùng) - MIDI
- Tv137 (Quốc Thái)  
CN Thường Niên 6C

 

- Tv 1 (Ðỗ Vy Hạ)
- Tv 1 (Thái Nguyên)
- Tv 1 (Kim Long)
- Tv 1 (hvh); Tv1 (2) hvh
- Tv 1 (VTA) 
- Tv 1 (Quốc Vinh)
- Tv 1 (Ngọc Cẩn) 
- Tv1 (Trần Ðại Phước)
- Tv1 (Xuân Minh)
- Tv1 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv1 (Cao Thanh Hoàng)   MIDI 
- Tv1 (Mai Tam)
- Tv1 (Nhật Minh)
- Tv1 (Nguyễn Paul)
- Tv1 (Hoa Phượng Vi) - YOUTUBE
- Tv1 (Văn Duy Tùng) - MIDI
- Tv1 (Loan Hảo)
- Tv1 (Quốc Thái)
CN Thường Niên 7C

 

- Tv102 (Ðỗ Vy Hạ) 
- Tv102 (Xuân Thảo)
- Tv102 (Thái Nguyên)
- Tv102 (Kim Long) 
- Tv102 (VTA)
- Tv102-1 (hvh); Tv102-2 (hvh)
- Tv102 (Ngọc Cẩn)
- Tv102 (Viết Chung) 
- Tv102 (Martino)
- Tv102
- Tv102 (Trần Ðại Phước)
- Tv102 (Xuân Minh)
- Tv102 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv102 (Liên Bình Định) 
- Tv102 (Mai Tam)
- Tv102 (Nguyễn Paul)
- Tv102 (2) (Nguyễn Paul)
- Tv102 (Hoa Phượng Vi) - YOUTUBE
- Tv102 (Văn Duy Tùng) - MIDI
- Tv102 (Loan Hảo)
CN Thường Niên 8C - Tv91 (Xuân Minh)
- Tv91 (Thái Nguyên)
- Tv91 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv91 (Ngọc Cẩn) 
- Tv91 (hvh)
- Tv91 (Mai Tam)
- Tv91 (Nguyễn Paul)
- Tv91 (Hoa Phượng Vi) - YOUTUBE
- Tv91 (Văn Duy Tùng) - MIDI
- Tv91 (Loan Hảo)
Mùa Chay & Phục Sinh (Xem phần Mùa Chay - Mùa Phục Sinh)
CN Thường Niên 9C - Tv116 (Xuân Minh)
- Tv116 (Thái Nguyên)
- Tv116 (Mi Giáng)   MIDI 
- Tv116 (Mai Tam)
- Tv116 (Nguyễn Paul)
CN Thường Niên 10C - Tv29 (Xuân Minh)
- Tv29 (Thái Nguyên)
- Tv29 (hvh)
- Tv29 (Mi Giáng)   MIDI 
- Tv29 Ca Tụng Danh Chúa (Kỳ Minh)
- Tv29 (Mai Tam)
- Tv29 (Nhật Minh)
- Tv29 (Nguyễn Paul)
- Tv29 (Hoa Phượng Vi) - YOUTUBE
- Tv29 (Loan Hảo)
- Tv29 (Văn Duy Tùng) - MIDI
CN Thường Niên 11C
 
- Tv31 (Kim Long)
- Tv31 (Xuân Thảo)
- Tv31 (Martinô)
- Tv31 (Ngọc Cẩn)
- Tv31 (hvh); Tv31 (2) hvh
- Tv31 (Xuân Minh)
- Tv31 (Thái Nguyên)
- Tv31   MIDI   (Cao Thanh Hoàng)
- Tv31 (Mi Giáng)   MIDI 
- Tv31 (Mai Tam)
- Tv31 (Nhật Minh)
- Tv31 (Nguyễn Paul)
- Tv31 (Lm Xuân Đường)
- Tv31 (Hoa Phượng Vi)
- Tv31 (Loan Hảo)
- Tv31 (Văn Duy Tùng) - MIDI
CN Thường Niên 12C Như Chúa Nhật 22-A
- Tv62 (Đỗ Vy Hạ)
- Tv62 & Alleluia (Elizabeth Kim Nguyễn)
- Tv62 (hvh); Tv62 (2) hvh
- Tv63 (Cao Minh Thắng)
- Tv62 (Xuân Minh)
- Tv62 (Thái Nguyên)
- Tv62   MIDI   (Cao Thanh Hoàng)
- Tv62 (Mi Giáng)   MIDI 
- Tv62 (Mai Tam)
- Tv62 (Nguyễn Paul)
- Tv62 (Loan Hảo)
- Tv62 (Hoa Phượng Vi)
- Tv62 (Ngọc Cẩn)
- Tv62 (Văn Duy Tùng) - MIDI
CN Thường Niên 13C
 
- Tv15 (Đỗ Vy Hạ)
- Tv15 (Xuân Thảo)
- Tv15 (Kim Long)
- Tv15 (Mi Trầm)
- Tv15 (Ngọc Cẩn)
- Tv15 (VTA)
- Tv15 (Quốc Vinh)
- Tv15 Hôm Nay Ngày Mai
- Tv15 (hvh)
- Tv15 (Cao Minh Thắng) Alleluia
- Tv15 (Xuân Minh)
- Tv15 (Thái Nguyên)
- Tv15   MIDI   (Cao Thanh Hoàng)
- Tv15 (Liên Bình Định)
- Tv15 (Mi Giáng)   MIDI 
- Tv15 (Mai Tam)
- Tv15 (Nguyễn Paul)
- Tv15 (Trần Duy)
- Tv15 (Loan Hảo)
- Tv15 (Hoa Phượng Vi)
- Tv15 (Văn Duy Tùng) - MIDI
- Tv15 (Nguyễn Paul)
CN Thường niên 14C
 

(Như CN PS-6A)

- Tv65 (Đỗ Vy Hạ)
- Tv65 (Kim Long)
- Tv65
- Tv65 (Tiến Linh)
- Tv65 (Ngọc Cẩn)
- Tv65 (Hoài Bắc)
- Tv65 (Phương Anh)
- Tv65 (Vũ Thành An)
- Tv65 (hvh) ; Tv65 (2) hvh
- Tv65 (Cao Minh Thắng) Alleluia
- Tv65 (Xuân Minh)
- Tv65 (Thái Nguyên)
- Tv65   MIDI   (Cao Thanh Hoàng)
- Tv65 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv65 (Liên Bình Định) 
- Tv65 (Mai Tam)
- Tv65 (Nguyễn Paul)
- Tv65 (Hoa Phượng Vi)  YOUTUBE
- Tv65 (Loan Hảo)
- Tv65 (Văn Duy Tùng) - MIDI
CN 15-C
 
- Tv68 (Đỗ Vy Hạ)
- Tv68 (Kim Long)
- Tv68 (Ngoc Can)
- Tv68 (VTA)
- Tv68 (hvh) ; Tv68 (2) hvh
- Tv68 (Cao Minh Thắng) Alleluia
- Tv68 (Xuân Minh)
- Tv68 (Hải Nguyễn)  MIDI
- Tv68 (Thái Nguyên)
- Tv68   MIDI   (Cao Thanh Hoàng)
- Tv68 (Mi Giáng)   MIDI 
- Tv68 (Mai Tam)
- Tv68 (Nguyễn Paul)
- Tv68-2 (Nguyễn Paul)
- Tv68 (Hoa Phượng Vi) - YOUTUBE
- Tv68 (Loan Hảo)
- Tv18b (Loan Hảo)
- Tv68 (Văn Duy Tùng) - MIDI
CN 16-C
 
- Tv14 (Đỗ Vy Hạ)
- Tv14 (Mi Trầm)
- Tv14 (Kim Long)
- Tv14 (hvh); Tv14 (2) hvh
- Tv14 (VTA)
- Tv14 Trong nhà Chúa (?)
- Tv14 (elizabeth Nguyen)
- Tv14 (Xuân Minh)
- Tv14 (Thái Nguyên)
- Tv14   MIDI   (Cao Thanh Hoàng)
- Tv14 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv14 (Ngọc Cẩn) 
- Tv14 (Mai Tam)
- Tv14 (Nguyễn Paul)
- Tv14 (Loan Hảo)
- Tv14 (Văn Duy Tùng)
-
Tv65 (Hoa Phượng Vi)  YOUTUBE
CN 17-C
 
- Tv137 (Kim Long)
- Tv137 (Xuân Thảo)
- Tv137 (ĐVH)
- Tv137 (Hải Triều)
- Tv137 (Ngọc Cẩn)
- Tv137 (Martino)
- Tv137 (hvh); Tv137 (2) hvh
- Tv137 (VTA)
- Tv137 Con Hết Lòng Cảm Tạ
- Tv137 (Elizabeth Kim Nguyễn)
- Tv137 (Xuân Minh)
- Tv137 (Thái Nguyên)
- Tv137   MIDI   (Cao Thanh Hoàng)
- Tv137 (Mi Giáng)   MIDI 
- Tv137 (Hoa Phượng Vi) - YOUTUBE
- Tv137 (Mai Tam)
- Tv137 (Nguyễn Paul)
- Tv137 (Loan Hảo)
- Tv137 (Văn Duy Tùng) - MIDI
CN 18-C
 
- Tv94 (như  Chúa Nhật TN 23-A)
- Tv94 (Xuân Thảo)
- Tv94 (Martinô)
- Tv94 (hvh); Tv94 (2) hvh
- Tv94 (Đỗ Vy Hạ)
- Tv94 (Elizabeth Kim Nguyen)
- Tv94 (Thái Nguyên)
- Tv94 (Xuân Minh)
- Tv94 (Mi Giáng)   MIDI 
- Tv94 (Hoa Phượng Vi)   YOUTUBE
- Tv94 (Mai Tam)
- Tv94 (Nguyễn Paul)
- Tv94 (2) (Nguyễn Paul)
- Tv94 (Ngọc Cẩn)
- Tv94 (Loan Hảo)
- Tv89 (Loan Hảo)
- Tv89 (Văn Duy Tùng) - MIDI
CN 19-C
 
- Tv32 (Đỗ Vy Hạ)
- Tv32 (Xuân Thảo)
- Tv32 (Martino)
- Tv32 (Vũ Thành An)
- Tv32 (Kim Long)
- Tv32 (Hải Triều)
- Tv32 (hvh), Tv32 (2)
- Tv32 (Elizabeth Kim Nguyen)
- Tv32 (Thái Nguyên)
- Tv32 (Xuân Minh)
- Tv32   MIDI   (Cao Thanh Hoàng)
- Tv32 (Mi Giáng)   MIDI 
- Tv32 (Liên Bình Định)
- Tv32 (Ngọc Cẩn) 
- Tv32 (Mai Tam)
- Tv32 (Nguyễn Paul)
- Tv32 (Trần Duy)
- Tv32 (Hoa Phượng Vi)  -  YOUTUBE
- Tv32 (Loan Hảo)
- Tv32 (Văn Duy Tùng) - MIDI
Aug 15
Lễ Đức Mẹ Lên Trời
 
Xem Phần Đáp Ca Lễ Đặc Biệt 
CN 20-C


- Tv39 (Đỗ Vy Hạ)
- Tv39 (Vũ Thành An)
- Tv39 (Kim Long)
- Tv39 (Xuân Thảo)
- Tv39 (Ngọc Cẩn)
- Tv39 (Tiến Linh)
- Tv39 (hvh) ; Tv39 (2) hvh
- Tv39 (Thái Nguyên)
- Tv39 (1)    (2) (Xuân Minh)
- Tv39   MIDI   (Cao Thanh Hoàng)
- Tv39 (Mi Giáng)   MIDI 
- Tv39 (Hoa Phượng Vi)  -  YOUTUBE
- Tv39 (Nguyễn Ngọc Tiến)
- Tv39 (Mai Tam)
- Tv39 (Nguyễn Paul)
- Tv39 (Loan Hảo)
- Tv39 (Văn Duy Tùng) - MIDI
CN 21-C
 
- Tv116 (Xuân Thảo)
- Tv116 (Đỗ Vy Hạ)
- Tv116 (Martino)
- Tv116 (Ngọc Cẩn)
- Tv116 (Vũ Thành An)
- Tv116 (hvh); Tv116 (2) hvh
- Tv116 (Elizabeth Kim Nguyễn)
- Tv116 (Thái Nguyên)
- Tv116 (Xuân Minh)
- Tv116 (Nguyễn V. Đoàn - LBĐ)
- Tv116 (Liên Bình Định)
- Tv116   MIDI   (Cao Thanh Hoàng)
- Tv116 (Mi Giáng)   MIDI 
- Tv116 (Hoa Phượng Vi) - YOUTUBE
- Tv116 (Mai Tam)
- Tv116 (Nguyễn Paul)
- Tv116 (Loan Hảo)
- Tv116 (Văn Duy Tùng) - MIDI
CN 22-C
 
- Tv67 (Đỗ Vy Hạ)
- Tv67 (Kim Long)
- Tv67 (Xuân Thảo)
- Tv67 (hvh); Tv67 (2) hvh
- Tv67 (Vũ Thành An)
- Tv67 (Martinô)
- Tv67 (Ngọc Cẩn)
- Tv67 (Elizabeth Kim Nguyễn)
- Tv67 (Thái Nguyên)
- Tv67 (Xuân Minh)
- Tv67   MIDI   (Cao Thanh Hoàng)
- Tv67 (Mi Giáng)   MIDI 
- Tv67 (Hoa Phượng Vi) - YOUTUBE
- Tv67 (Mai Tam)
- Tv67 (Nguyễn Paul)
- Tv67 (Trần Duy)
- Tv67 (Loan Hảo)
- Tv67 (Văn Duy Tùng) - MIDI
CN 23-C
 
- Tv89 (Xuân Thảo)
- Tv89 (Kim Long)
- Tv89 (Martinô)
- Tv89 (Đỗ Vy Hạ)
- Tv89 (Ngọc Cẩn)
- Tv89 (Hải Triều)
- Tv89 (Vũ Thành An), Câu Đáp
- Tv89 (Tiến Linh)
- Tv89 (hvh); Tv89 (2) hvh
- Tv89 (Thái Nguyên)
- Tv89 (Xuân Minh)
- Tv89   MIDI   (Cao Thanh Hoàng)
- Tv89 (Mi Giáng)   MIDI 
- Tv89 (Hoa Phượng Vi) - YOUTUBE
- Tv89 (Mai Tam)
- Tv89 (Nguyễn Paul)
- Tv89 (Trần Duy)
- Tv89 (Loan Hảo)
- Tv89 (Văn Duy Tùng) - MIDI
CN 24-C
 
- Tv50 (Đỗ Vy Hạ)
- Tv50 (Kim Long)
- Tv50 (Xuân Thảo)
- Tv50 (Martinô)
- Tv50 (Hải Triều)
- Tv50 (Ngọc Cẩn)
- Tv50 (Vũ Thành An)
- Tv50 (hvh); Tv24 (2) hvh
- Tv50 (Elizabeth Kim Nguyễn)
- Tv50 (Thái Nguyên)
- Tv50 (Xuân Minh)
- Tv50   MIDI   (Cao Thanh Hoàng)
- Tv50 (Mi Giáng)   MIDI 
- Tv50 (Mai Tam)
- Tv50 (Nguyễn Paul)
- Tv50 (Loan Hảo)
- Tv50 (Hoa Phượng Vi)
- Tv50 (Văn Duy Tùng) - MIDI
CN 25-C
 
- Tv112 (Xuân Thảo)
- Tv112 (Kim Long)
- Tv112 (Đỗ Vy Hạ)
- Tv112 (Martinô)
- Tv112 (Ngọc Cẩn)
- Tv112 (hvh)
- Tv112 (Thái Nguyên)
- Tv112 (Xuân Minh)
- Tv112   MIDI   (Cao Thanh Hoàng)
- Tv112 (Mi Giáng)   MIDI 
- Tv112 (Mai Tam)
- Tv112 (Nguyễn Paul)
- Tv112 (Loan Hảo)
- Tv112 (Hoa Phượng Vi) - YOUTUBE
- Tv112 (Văn Duy Tùng) - MIDI
CN 26-C
 

 Tv145 (Đáp Ca giống CN-23B và 32B)

- Tv145 (Ðỗ Vy Hạ) 
- Tv145 (VTA)  Cau Dap 
- Tv145 (Kim Long) 
- Tv145 (Xuân Thảo)
- Tv145 (Minh Tâm)
- Tv145 (Ngọc Cẩn)
- Tv145 (Martinô)
- Tv145 (Minh Tâm)
- Tv145 (hvh) ; Tv145-2 (hvh)
- Tv145 (Thái Nguyên)
- Tv145 (Xuân Minh)
- Tv145   MIDI   (Cao Thanh Hoàng)
- Tv145 (Mi Giáng)   MIDI 
- Tv145 (Hoa Phượng Vi) - YOUTUBE
- Tv145 (Mai Tam)
- Tv145 (Nhật Minh)
- Tv145 (Nguyễn Paul)
- Tv145 - Ver2 (Nguyễn Paul)
- Tv145 (Loan Hảo)
- Tv145 (Văn Duy Tùng) - MIDI
CN 27-C
 

Tv94 (Đáp Ca như CN-18C, CN-4B, CN-23A, CN-MC3-A)

- Tv94 (Xuân Thảo)
- Tv94 (Martinô)
- Tv94
- Tv94 Ðừng Cứng Lòng
- Tv94 Ðừng Cứng Lòng (Hải Triều)
- Tv94 (Kim Long)
- Tv94 Ngày Hôm Nay (Tiến Linh)
- Tv94 (Thái Nguyên)
- Tv94 (Trần Ðại Phước)
- Tv94 (hvh); Tv94 (2) hvh
- Tv94 (Đỗ Vy Hạ)
- Tv94 (Elizabeth Kim Nguyen)
- Tv94 (Xuân Minh)
- Tv94 (Mi Giáng)  MIDI
- Tv94 (Liên Bình Định) 
- Tv94 (Hoa Phượng Vi) - YOUTUBE
- Tv94 (Mai Tam)
- Tv94 (Nguyễn Paul)
- Tv94 (2) (Nguyễn Paul)
- Tv94 (Trần Duy)
- Tv94 (Ngọc Cẩn)
- Tv94 (Loan Hảo)
- Tv94 (Văn Duy Tùng) - MIDI
CN 28-C
 

Tv97 (Đáp Ca như CN-PS6-B)

- Tv97
- Tv97 (Kim Long)
- Tv97 (Ðỗ Vy Hạ)
- Tv97 (Tiến Linh)
- Tv97 (hvh) ; Tv97 (2) hvh
- Tv97 (Hoài An)
- TV97 (Hải Triều) 
- Tv97 (Thy Yên)
- Tv97 (Xuân Thảo)
- Tv97 (Martinô)
- Tv97 (Ngọc Cẩn)
- Tv97 (Elizabeth Kim Nguyễn)
- Tv97 (Thái Nguyên)
- Tv97 (Xuân Minh)
- Tv97 (Mi Giáng)  MIDI
- Tv97   MIDI   (Cao Thanh Hoàng) 
- Tv97 (Mai Tam)
- Tv97 (Nguyễn Paul)
- Tv97 (Trần Duy)
- Tv97 (Lm Xuân Đường)
- Tv97 (Hoa Phượng Vi) - YOUTUBE
- Tv97 (Loan Hảo)
- Tv97 (Văn Duy Tùng) - MIDI
CN 29-C
 
- Tv120 (Đỗ Vy Hạ)
- Tv120 (Xuân Thảo)
- Tv120 (Kim Long)
- Tv120 (Martinô)
- Tv120 (Ngọc Cẩn)
- Tv120 (Hoàng Kim)
- Tv120 Ơn Phù Trợ
- Tv120 Ơn Phù Trợ 2
- Tv120 (Nguyễn Chánh)
- Tv 120 (Vũ Thành An)
- Tv120 (hvh) ; Tv120 (2) hvh
- Tv120 (Elizabeth Kim Nguyễn)
- Tv120 (Hải Nguyễn)  MIDI
- Tv120 (Thái Nguyên)
- Tv120 (Xuân Minh)
- Tv120 (Mi Giáng)  MIDI
- Tv120   MIDI   (Cao Thanh Hoàng)
- Tv120 (Xuân Minh) 
- Tv120 (Lê Đăng Ngôn)
- Tv120 (Mai Tam)
- Tv120 (Nguyễn Paul)
- Tv120 (2) (Nguyễn Paul)
- Tv120 (Lm Xuân Đường)
- Tv120 (Hoa Phượng Vi) - YOUTUBE
- Tv120 (Loan Hảo)
- Tv120 (Văn Duy Tùng) - MIDI
CN 30-C
 
- Tv33 (Xuân Thảo)
- Tv33 (Đỗ Vy Hạ)
- Tv33 (Kim Long)
- Tv33 (Ngọc Cẩn)
- Tv33 (Martinô)
- Tv33 (Vũ Thành An)
- Tv33 (hvh); Tv33 (2) hvh
- Tv33 (Thái Nguyên)
- Tv33 (Mi Giáng)  MIDI
- Tv33   MIDI   (Cao Thanh Hoàng)
- Tv33 (Xuân Minh) 
- Tv33 (Liên Bình Định)
- Tv33 (Mai Tam)
- Tv33 (Nhật Minh)
- Tv33 (Nguyễn Paul)
- Tv33 (Loan Hảo)
- Tv33 (Văn Duy Tùng) - MIDI
- Tv33 (Hoa Phượng Vi) - YOUTUBE
CN 31-C
 
- Tv144 (Xuân Thảo)
- Tv144 (Kim Long)
- Tv144 (Đỗ Vy Hạ)
- Tv144 (Ngọc Cẩn)
- Tv144 (Martinô)
- Tv144 (Hải Triều)
- Tv144 (Vũ Thành An) (Câu Đáp 1)
- Tv144 (hvh) ; Tv144 (2) hvh
- Tv144 (Elizabeth Kim Nguyễn)
- Tv144 (Thái Nguyên)
- Tv114 (Mi Giáng)  MIDI
- Tv114   MIDI   (Cao Thanh Hoàng)
- Tv144 (Xuân Minh) 
- Tv144 (Mai Tam)
- Tv144 (Nguyễn Paul)
- Tv144 (Lm Xuân Đường)
- Tv144 (Loan Hảo)
- Tv144 (Hoa Phượng Vi) - YOUTUBE
- Tv144 (Văn Duy Tùng) - MIDI
CN 32-C
 
- Tv16 (Xuân Thảo)
- Tv16 (Đỗ Vy Hạ)
- Tv16 (Kim Long)
- Tv16 (Martinô)
- Tv16 (Hải Triều)
- Tv16 (Ngọc Cẩn)
- Tv16 (Vũ Thành An)
- Tv16 (hvh), Tv16 (2) hvh
- Tv16 (Thái Nguyên)
- Tv16 (Mi Giáng)  MIDI
- Tv16   MIDI   (Cao Thanh Hoàng)
- Tv16 (Xuân Minh) 
- Tv16 (Lê Đăng Ngôn)
- Tv16 (Liên Bình Định)
- Tv16 (Mai Tam)
- Tv16 (Nguyễn Paul)
- Tv16 (Loan Hảo)
- Tv16 (Hoa Phượng Vi) - YOUTUBE
- Tv16 (Văn Duy Tùng) - MIDI
CN 33-C

Tv97. 5-6, 7-8, 9
- Tv97 (Xuân Thảo)
- Tv97 (Đỗ Vy Hạ)
- Tv97 (Kim Long)
- Tv97 (Ngọc Cẩn)
- Tv97 (Vũ Thành An)
- Tv97 (hvh), Tv97 (2) hvh
- Tv97 (Thái Nguyên)
- Tv97 (Mi Giáng)  MIDI
- Tv97 (Xuân Minh) 
- Tv97 (Mai Tam)
- Tv97 (Nguyễn Paul)
- Tv97 (Loan Hảo)
- Tv97 (Hoa Phượng Vi) - YOUTUBE
- Tv97 (Văn Duy Tùng) - MIDI
CN 34-C
Lễ Chúa Kitô Vua
Tv121. 1-2, 3-4a, 4b-5
 
- Tv121 (Xuân Thảo)
- Tv121 (Đỗ Vy Hạ)
- Tv121 (Kim Long)
- Tv121 (Ngọc Cẩn)
- Tv121 (Hoàng Kim)
- Tv121 (Hải Triều)
- Tv121 (Sơn Ca Linh)
- Tv121 (Nguyễn Chánh)
- Tv121 (Martino)
- Tv121 (hvh)
- Tv121 (Thái Nguyên)
- Tv121 (Mi Giáng) MIDI
- Tv121_1 (tch)
- Tv121_2 (tch)
- Tv121   MIDI   (Cao Thanh Hoàng)
- Tv121 (Liên Bình Định)
- Tv121 (Xuân Minh) 
- Tv121 (Mai Tam)
- Tv121 (Nguyễn Paul)
- Tv121 (Loan Hảo)
- Tv121 (Hoa Phượng Vi) - YOUTUBE
- Tv121 (Văn Duy Tùng) - MIDI
Bắt đầu Mùa Vọng, năm A (Xem phần Mùa Vọng & Giáng Sinh)
- Alleluia  MIDI  (Cao Thanh Hoàng) 

[Mùa Thường Niên] [Mùa Vọng & Giáng Sinh] [Mùa Chay] [Phục Sinh] [Các Lễ Riêng]

Home

Slottica