Thánh Vịnh Đáp Ca - Năm B

Ghi Chú: Mỗi Thánh Lễ có (các) Đáp Ca riêng. Những Đáp ca này đều được Giáo Hội chọn lựa rất cẩn thận từ câu Đáp cho đến các câu Xướng cho phù hợp với các bài đọc và ý nghĩa của phần Phụng Vụ Lời Chúa. Trong thánh lễ, ngoài Bộ Lễ ra thì bài Đáp Ca là bài phải tuân thủ khắt khe hơn các bài hát khác. Xin xem các hướng dẫn sau đây:

[Mùa Thường Niên] [Mùa Vọng & Giáng Sinh] [Mùa Chay] [Phục Sinh] [Các Lễ Riêng][Lễ An Táng & Cầu Hồn][Lễ Hôn Phối]


Năm B
Mùa Thường Niên Năm A | Năm C

update 08/12/19 by HH

Ebook Đáp Ca (Thái Sơn)

Ý Lễ

Đáp Ca / Alleluia

Alleluia Năm B  - Các Mẫu Alleluia (xem năm A)
- Alleluia CN2B - CN10B (Xuân Thảo) 
- Alleluia Năm B (Đỗ Vy Hạ)

- Câu Xướng Alleluia Năm ABC (Cao Thanh Hoàng) 
Chúa Chịu Phép Rửa  (Xem ở phần Ðáp Ca năm A) 
CN Thường Niên 2B
(Ðáp Ca giống như năm A, chỉ có câu Xướng của  Alleluia là khác)
 
(Ðáp Ca xem ở CN2A) 
- Tv39 (Đỗ Vy Hạ)
- Tv39  
- Tv39 (Elizabeth Kim Nguyễn) 
- Tv39 (Thái Nguyên)
- Tv39 (hvh) ; Tv39-2 (hvh)
- Tv39 (Xuân Minh) 
- Tv39 (Xuân Thảo)
- Tv39 (Ngọc Cẩn)
- Tv39 (Kim Long)
- Tv39 (Hoàng Kim)
- Tv39
- Tv39 (Tiến Dũng)
- Tv39 (Tiến Linh) 
- Tv39 Alleluia (Cao Minh Thắng)
- Tv39 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv39 (Liên Bình Định)
- Tv39 (Trần Công Hoán) 
- Tv39 (Hoa Phượng Vi)
- Tv39 (Mai Tam)
- Tv39 (Nguyễn Paul)
- Tv39 (Văn Duy Tùng)   MIDI
- Tv39 (Quốc Thái)
CN Thường Niên 3B  - Tv24 (Ðỗ Vy Hạ)
- Tv24: Ðáp 2 (Kim Long)
- Tv24: Ðáp 3 (Tiến Linh) 
- Tv24 Ðường Lối Chúa (Hải Triều) 
- Tv24 (Thiên Lan)
- Tv24 
- Tv24 (Elizabeth Kim Nguyễn) 
- Tv24 (Thái Nguyên)
- Tv24-1 (hvh) ; Tv24-2 (hvh) 
- Tv24 (Xuân Minh) 
- Tv24 (Xuân Minh)
- Tv24 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv24 (Liên Bình Định)
- Tv24 (Ngọc Cẩn)
- Tv24  MIDI  (Cao Thanh Hoàng) 
- Tv24 (Hoa Phượng Vi)
- Tv24 (Công Hoán)
- Tv24 (Mai Tam)
- Tv24 (Nguyễn Paul)
- Tv24 (Văn Duy Tùng)   MIDI
- Tv24 (Loan Hảo)
CN Thường Niên 4B  - Ðáp Ca giống như CN23A
- Tv94 (Ðỗ Vy Hạ)
- Tv94 
- Tv94-1 (hvh)  Câu Xướng D-Major
- Tv94-2 (hvh) ; mp3-2
- Tv94 (Thái Nguyên) 
- Tv94 (Xuân Minh) 
- Tv94 (Xuân Thảo)
- Tv94 
- Tv94 (Hải Triều)
- Tv94 (Kim Long)
- Tv94 (Martinô)
- Tv94 (Tiến Linh)
- Tv94 (Ngọc Cẩn)
- Tv94 (Elizabeth Nguyễn)
- Tv94 (Mi Giáng)   MIDI 
- Tv94 (Hoa Phượng Vi)
- Tv94 (Mai Tam)
- Tv94 (Nguyễn Paul)
- Tv94 (2) (Nguyễn Paul)
- Tv94 (Trần Duy)
- Tv94 (Văn Duy Tùng)   MIDI
- Tv94 (Loan Hảo)
CN Thường Niên 5B  - Tv146 (Ðỗ Vy Hạ) 
- Tv146 (Phan Sinh) 
- Tv146 (Kim Long) 
- Tv146 (Kim Long) 
- Tv146 (hvh) 
- Tv146 (Nguyễn Kim)
- Tv146 (Thái Nguyên) 
- Tv46 (Xuân Minh) 
- Tv146 (Martinô)
- Tv146 (Ngọc Cẩn)
- Tv146 (Tiến Linh)
- Tv146 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv146 (Liên Bình Định)
- Tv146  MIDI  (Cao Thanh Hoàng) 
- Tv146 (Hoa Phượng Vi)
- Tv146 (Mai Tam)
- Tv146 (Nguyễn Paul)
- Tv146 (Văn Duy Tùng)   MIDI
- Tv146 (Loan Hảo)
CN Thường Niên 6B - Tv31 (Ðỗ Vy Hạ) 
- Tv31 (Xuân Thảo)
- Tv31 (Martino)
- Tv31(Kim Long)
- Tv31(Thái Nguyên) 
- Tv31-1 (hvh) ; Tv31-2 (hvh)
- Tv31 (Elizabeth Kim Nguyen) 
- Tv31 (Thái Nguyên) 
- Tv31 (Xuân Minh) 
- Tv31 Alleluia (Cao Minh Thắng)
- Tv31 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv31 (Liên Bình Định)
- Tv31 (Ngọc Cẩn)
- Tv31  MIDI  (Cao Thanh Hoàng)
- Tv31 (Trần Công Hoán) 
- Tv31 (Hoa Phượng Vi)
- Tv31 (Thu An)
- Tv31 (Mai Tam)
- Tv31 (Nhật Minh)
- Tv31 (Nguyễn Paul)
- Tv31 (Văn Duy Tùng)   MIDI
- Tv31 (Loan Hảo)
CN Thường Niên 7B - Tv40 (Ðỗ Vy Hạ)
- Tv40 (Kim Long)
- Tv40 (Phan Sinh)
- Tv40 (Thái Nguyên)
- Tv40 (hvh)  
- Tv40 (Xuân Minh) 
- Tv40 Alleluia (Cao Minh Thắng)
- Tv40 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv40 (Liên Bình Định)
- Tv40 (Ngọc Cẩn)
- Tv40  MIDI  (Cao Thanh Hoàng)
- Tv40 (Trần Công Hoán) 
- Tv40 (Hoa Phượng Vi)
- Tv40 (Thu An)
- Tv40 (Mai Tam)
- Tv40 (Nguyễn Paul)
- Tv40 (Văn Duy Tùng)   MIDI
CN Thường Niên 8B
(Ðáp Ca như  CN TN24A)
- Chúa Nhật TN24A
- Tv102 (Ðỗ Vy Hạ)  
- Tv102 (Xuân Thảo)
- Tv102-1 (hvh) , Tv102-2 (hvh)
- Tv102 (Elizabeth Kim Nguyen) 
- Tv102 (Thái Nguyên) 
- Tv102 (Xuân Minh)
- Tv102 (Xuân Minh)
- Tv102 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv102 (Ngọc Cẩn) 
- Tv102 (Hoa Phượng Vi)
- Tv102 (Mai Tam)
- Tv102 (Nguyễn Paul)
- Tv102 (Văn Duy Tùng)   MIDI
CN Thường Niên 9B - Tv80 (Đỗ Vy Hạ) 
- Tv80 (Thái Nguyên)
- Tv80 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv80 (Ngọc Cẩn)
- Tv80 (Trần Công Hoán) 
- Tv80 (hvh)
- Tv80 (Mai Tam)
- Tv80 (Nguyễn Paul)
- Tv80 (Văn Duy Tùng)   MIDI
CN Thường Niên 10B - Tv129 (Đỗ Vy Hạ)
- Tv129 (Thái Nguyên) 
- Tv129 (Xuân Minh)
- Tv129 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv129 (Ngọc Cẩn) 
- Tv129 (hvh)
- Tv129 (Hoa Phượng Vi)  YOUTUBE
- Tv129 (Mai Tam)
- Tv129 (Nguyễn Paul)
- Tv129 (Văn Duy Tùng)   MIDI
- Tv129 (Loan Hảo)
CN Thường Niên 11B - Tv91 (Đỗ Vy Hạ) 
- Tv91 (Xuân Minh) 
- Tv91 (Thái Nguyên) 
- Tv91 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv91 (Trần Công Hoán)
- Tv91 (Ngọc Cẩn) 
- Tv91 (hvh)
- Tv91 (Hoa Phượng Vi)  YOUTUBE
- Tv91 (Mai Tam)
- Tv91 (Loan Hảo)
- Tv91 (Nguyễn Paul)
- Tv91 (Văn Duy Tùng)   MIDI
- Tv91 (Loan Hảo)
CN Thường Niên 12B - Tv106 (Đỗ Vy Hạ) 
- Tv106 (Kim Long)
- Tv106 (Xuân Thảo)
- Tv106 (Tiến Linh)
- Tv106 Dâng Lời Cảm Tạ
- Tv106 (Ngọc Cẩn)
- Tv106 (hvh)
- Tv106 (Vũ Thành An)
- Tv106 (Xuân Minh) 
- Tv106 (Hoán Trần) 
- Tv106 (Thái Nguyên) 
- Tv106 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv106 (Liên Bình Định) 
- Tv106 (Mai Tam)
- Tv106 (Loan Hảo)
- Tv106 (Nhật Minh)
- Tv106 (Nguyễn Paul)
- Tv106 (Văn Duy Tùng)   MIDI
- Tv106 (Loan Hảo)
CN Thường Niên 13B - Tv29 (Đỗ Vy Hạ) 
- Tv29 (Kim Long)
- Tv29 (Xuân Thảo)
- Tv29 (Martinô)
- Tv29 (Ngọc Cẩn)
- Tv29 (Thái Nguyên)
- Tv29
- Tv29 (hvh)
- Tv29 (Vũ Thành An)
- Tv29 (Xuân Minh) 
- Tv29 Chúa Giải Thoát
- Tv29 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv29 (Liên Bình Định)
- Tv29 (Trần Công Hoán) 
- Tv29 (Mai Tam)
- Tv29 (Loan Hảo)
- Tv29 (Nhật Minh)
- Tv29 (Nguyễn Paul)
- Tv29 (Văn Duy Tùng)   MIDI
- Tv29 (Hoa Phượng Vi)  YOUTUBE
- Tv29 (Loan Hảo)
CN Thường Niên 14B - Tv122 (Ðỗ Vy Hạ) 
- Tv122 & Alleluia (hvh) 
- Tv122 (Ngọc Cẩn) 
- Tv122 (Martinô) 
- Tv122 (Elizabeth Kim Nguyễn) 
- Tv122 (Xuân Minh) 
- Tv122 (hvh) , Tv122-v2 (hvh)
- Tv122 (Vũ Thành An) 
- Tv122 (Thái Nguyên) 
- Tv122 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv122 (Trần Công Hoán) 
- Tv122 (Hoa Phượng Vi) - YOUTUBE
- Tv122 (Mai Tam)
- Tv122 (Loan Hảo)
- Tv122-1 (Nguyễn Paul)
- Tv122-2 (Nguyễn Paul)
- Tv122 (Văn Duy Tùng)   MIDI
- Tv122 (Loan Hảo)
CN Thường Niên 15B
(Như Chúa Nhật 19A)
- Tv84 (Ðỗ Vy Hạ) 
- Như Chúa Nhật XIX năm A 
- Tv84 (E. Kim Nguyen)
- Alleluia (E. Kim Nguyen)  
- Tv84 (hvh), Tv84-v2(hvh) 
- Tv84 (Xuân Minh) 
- Tv84 (Vũ Thành An) 
- Tv84 (Thái Nguyên) 
- Tv84 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv84 (Ngọc Cẩn) 
- Tv84 (Công Hoán)
- Tv84 (Hoa Phượng Vi) - YOUTUBE
- Tv84 (Mai Tam)
- Tv84 (Loan Hảo)
- Tv84 (Nguyễn Paul)
- Tv84 (Văn Duy Tùng)   MIDI
- Tv84 (Loan Hảo)
CN Thường Niên 16B
(Ðáp Ca như lễ Chúa Kitô Vua, năm A)
- Tv22 (Ðỗ Vy Hạ) 
- Xem Lễ Chúa Kitô Vua, năm A 
- Tv22 (hvh) ; Tv22-v2(hvh)
- Tv22 (Xuân Minh) 
- Tv22 (Vũ Thành An) 
- Tv22 (Thái Nguyên) 
- Tv22 (Liên Bình Định)
- Tv22 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv22 (Ngọc Cẩn) 
- Tv22 (Hoa Phượng Vi) - YOUTUBE
- Tv22 (Mai Tam)
- Tv22 (Nhật Minh)
- Tv22 (Loan Hảo)
- Tv22 (Nguyễn Paul)
- Tv22 (Văn Duy Tùng)   MIDI
CN Thường Niên 17B - Tv144 (Ðỗ Vy Hạ) 
- Tv144 (Xuân Thảo)
- Tv144 (Ðăng Quang)
- Tv144 (Kim Long) 
- Tv144 (Tiến Linh) 
- Tv144 (Vũ Thành An) 
- Tv144 (hvh) , Tv144-v2(hvh)
- Tv144 & Alleluia (Ngọc Cẩn) 
- Tv144 (Elizabeth Kim Nguyễn)
- Tv144 (Xuân Minh) 
- Tv144 (Thái Nguyên) 
- Tv144 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv144 (Liên Bình Định) 
- Tv144 (Công Hoán)
- Tv144 (Mai Tam)
- Tv144 (Loan Hảo)
- Tv144 (Nguyễn Paul)
- Tv144 (Văn Duy Tùng)   MIDI
- Tv144 (Hoa Phượng Vi) - YOUTUBE
CN Thường Niên 18B

- Tv77 (Ðỗ Vy Hạ)
- Tv77 (Ngọc Cẩn) 
- Tv77 (Kim Long) 
- Tv77 & Alleluia (Thái Nguyên)
- Tv77 (hvh) , Tv77-v2(hvh)
- Tv77 (Vũ Thành An) 
- Tv77 (Elizabeth Kim Nguyễn)
- Tv77 (Xuân Minh)
- Tv77 (Thái Nguyên) 
- Tv77 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv77 (Liên Bình Định)
- Tv77 (Công Hoán)
- Tv77 (Mai Tam)
- Tv77 (Loan Hảo)
- Tv77 (Nguyễn Paul)
- Tv77 (Văn Duy Tùng)   MIDI
- Tv77 (Hoa Phượng Vi) - YOUTUBE

CN Thường Niên 19B
 
- Tv33 (Ðỗ Vy Hạ) 
- Tv33 (Kim Long)
- Tv33 ( Hoàng Kim) 
- Tv33 (Hải Triều) 
- Tv33 (Vũ Thành An)
- Tv33 (hvh) , Tv33-v2(hvh)
- Tv33 (Elizabeth Kim Nguyen)
- Tv33 (Xuân Minh) 
- Tv33 (Thái Nguyên) 
- Tv33 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv33 (Liên Bình Định)
- Tv33 (Ngọc Cẩn) 
- Tv33 (Công Hoán)
- Tv33 (Hoa Phượng Vi)
- Tv33 (Mai Tam)
- Tv33 (Nhật Minh)
- Tv33 (Loan Hảo)
- Tv33-1 (Nguyễn Paul)
- Tv33-2 (Nguyễn Paul)
- Tv33 (Văn Duy Tùng)   MIDI
- Tv33 (Quốc Thái)
CN Thường Niên 20B
 
- Tv33 (Ðỗ Vy Hạ) 
- Tv33 (Kim Long) 
- Tv33 (Hải Triều) - như CN19b
- Tv33 (Vũ Thành An) 
- Tv33 (hvh) , Tv33-v2(hvh)
- Tv33 (Elizabeth Kim Nguyen) 
- Tv33 (Xuân Minh)
- Tv33 (Thái Nguyên) 
- Tv33 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv33 (Ngọc Cẩn) 
- Tv33 (Hoa Phượng Vi)
- Tv33 (Mai Tam)
- Tv33 (Nhật Minh)
- Tv33 (Loan Hảo)
- Tv33 (Nguyễn Paul)
- Tv33 (Văn Duy Tùng)   MIDI
- Tv33 (Quốc Thái)
CN Thường Niên 21B
 
- Tv33 (Ðỗ Vy Hạ) 
- Tv33 (Kim Long)
- Tv33 (Hải Triều) - như CN19b
- TV33 (Vũ Thành An) 
- Tv33 (hvh) , Tv33-v2(hvh)
- Tv33 (Elizabeth Kim Nguyễn)
- Tv33 (Xuân Minh)
- Tv33 (Thái Nguyên) 
- Tv33 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv33 (Ngọc Cẩn) 
- Tv33 (Mai Tam)
- Tv33 (Nhật Minh)
- Tv33 (Loan Hảo)
- Tv33-1 (Nguyễn Paul)
- Tv33-2 (Nguyễn Paul)
- Tv33 (Văn Duy Tùng)   MIDI
- Tv33 (Quốc Thái)
CN Thường Niên 22B
 
- Tv14 (Ðỗ Vy Hạ) 
- Tv14 (Kim Long) 
- Tv14 ?
- Tv14 (hvh) , Tv14-v2(hvh)
- Tv14 (Vũ Thành An) 
- Tv14 (Xuân Minh) 
- Tv14 (Thái Nguyên) 
- Tv14 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv14 (Ngọc Cẩn) 
- Tv14 (Mai Tam)
- Tv14 (Loan Hảo)
- Tv14 (Nguyễn Paul)
- Tv14 (Văn Duy Tùng)   MIDI
- Tv14 (Hoa Phượng Vi)   YOUTUBE
- Tv14 (Quốc Thái)  
CN Thường Niên 23B
 
- Tv145 (Ðỗ Vy Hạ) 
- Tv145 (hvh) ; Tv145-2 (hvh)
- Tv145 (VTA)  
- Tv145 (Kim Long) 
- Tv145 (Xuân Thảo)
- Tv145 (Minh Tâm)
- Tv145 (Ngọc Cẩn)
- Tv145 (Martinô)
- Tv145 (Minh Tâm) 
- Tv145-1 (Xuân Minh)
- Tv145-2 (Xuân Minh)
- Tv145 (Thái Nguyên) 
- Tv145 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv145 (Liên Bình Định) 
- Tv145 (Hoa Phượng Vi)  -  YOUTUBE
- Tv145 (Mai Tam)
- Tv145 (Nhật Minh)
- Tv145 (Loan Hảo)
- Tv145 (Nguyễn Paul)
- Tv145 - Ver2 (Nguyễn Paul)
- Tv145 (Văn Duy Tùng)   MIDI
 

CN Thường Niên 24B

 

- Tv114 (Ðỗ Vy Hạ) 
- Tv114 (hvh 
- Tv114-1 (Xuân Minh)
- Tv114-2 (Xuân Minh) 
- Tv114 (Vũ Thành An)
- Tv114 (Thái Nguyên) 
- Tv114 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv114 (Ngọc Cẩn) 
- Tv114 (Hoa Phượng Vi)  YOUTUBE
- Tv114 (Mai Tam)
- Tv114 (Loan Hảo)
- Tv114 (Nguyễn Paul)
- Tv114 (Văn Duy Tùng)   MIDI
CN Thường Niên 25B
 
- Tv53 (Ðỗ Vy Hạ)
- Tv53 (Ngọc Cẩn)
- Tv53 (Minh Tâm)
- Tv53 (Mi Trầm)
- Tv53 (hvh), Tv53-2 (hvh)
- Tv53 (Vũ Thành An)
- Tv53 (Trung Thành) 
- Tv53_1 (Xuân Minh)
- Tv53_2 (Xuân Minh)
- Tv53 (Thái Nguyên) 
- Tv53 (Hải Nguyễn)  MIDI
- Tv53 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv53 (Liên Bình Định) 
- Tv53 (Mai Tam)
- Tv53 (Loan Hảo)
- Tv53-1 (Nguyễn Paul)
- Tv53-2 (Nguyễn Paul)
- Tv53 (Văn Duy Tùng)   MIDI
- Tv53 (Hoa Phượng Vi) - YOUTUBE
CN Thường Niên 26B
 
- Tv18 (Ðỗ Vy Hạ) 
- Tv18 (Kim Long) 
- Tv18 (Thu An)
- Tv18 (Xuân Thảo)
- Tv18 (Ngọc Cẩn) 
- Tv18 (Vũ Thành An)
- Tv18 (hvh) 
- Tv18 (Xuân Minh)  
- Tv18 (Thái Nguyên)
- Tv18 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv18 (Liên Bình Định) 
- Tv18 (Mai Tam)
- Tv18 (Loan Hảo)
- Tv18b (Nguyễn Paul)
- Tv18 (Văn Duy Tùng)   MIDI
- Tv18 (Hoa Phượng Vi) - YOUTUBE
CN Thường Niên 27B
 
- Tv127 (Ðỗ Vy Hạ) 
- Tv127 (Kim Long)
- Tv127 (Thái Nguyên)
- Tv127 (hvh)
- Tv127 (VTA) 
- Tv127 (Xuân Minh)
- Tv127 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv127 (Ngọc Cẩn) 
- Tv127 (Hoa Phượng Vi) - YOUTUBE
- Tv127 (Mai Tam)
- Tv127 (Loan Hảo)
- Tv127 (Nguyễn Paul)
- Tv127 (2) (Nguyễn Paul)
- Tv127 (Văn Duy Tùng)   MIDI
CN Thường Niên 28B
 
- Tv89 (Ðỗ Vy Hạ) 
- Tv89 (Hải Triều)
- Tv89 (Kim Long)
- Tv89 (Ngọc Cẩn)
- Tv89  (Tiến Linh)
- Tv89_1 (hvh)
- Tv89_2 (hvh)
- Tv89 (Vũ Thành An)
- Tv89 (Thái Nguyên)  
- Tv89_1 (Xuân Minh)
- Tv89_2 (Xuân Minh)
- Tv89 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv89 (Liên Bình Định) 
- Tv89 (Mai Tam)
- Tv89 (Loan Hảo)
- Tv89-1 (Nguyen Paul)
- Tv89-2 (Nguyen Paul)
- Tv89 (Văn Duy Tùng)   MIDI
- Tv89 (Hoa Phượng Vi) - YOUTUBE
CN Thường Niên 29B
 
- Tv32 (Ðỗ Vy Hạ)
- Tv32 (Kim Long)
- Tv32 (Ngọc Cẩn) 
- Tv32 (Trần Ðại Phước)
- Tv32 (Hoàng Kim)
- Tv32 (Vũ Thành An)
- Tv32 (hvh) 
- Tv32 (Xuân Minh)
- Tv32 (Thái Nguyên) 
- Tv32 (Mi Giáng)   MIDI 
- Tv32 (Hoa Phượng Vi) - YOUTUBE
- Tv32 (Mai Tam)
- Tv32 (Loan Hảo)
- Tv32 (Nguyễn Paul)
- Tv32 (Văn Duy Tùng)   MIDI
CN Thường Niên 30B
 
- Tv125 (Ðỗ Vy Hạ) 
- Tv125 (Ngọc Cẩn)
- Tv125 (Kim Long)
- Tv125 (Hải Triều)
- Tv125 (Minh Tâm)
- Tv125 (hvh)
- Tv125 (Vũ Thành An)
- Tv125 (Nguyễn Duy) 
- Tv125 (Xuân Minh)
- Tv125 (Thái Nguyên)
- Tv125 (Mi Giáng)   MIDI 
- Tv125 (Trần Minh Hứa)
- Tv125 (Thu An)
- Tv125 (Mai Tam)
- Tv125 (Loan Hảo)
- Tv125 (Nguyễn Paul)
- Tv125 (Văn Duy Tùng)   MIDI
- Tv125 (Hoa Phượng Vi) - YOUTUBE
- Tv125 (Quốc Thái)
CN Thường Niên 31B
 

Đáp Ca như Chúa Nhật TN-30a
- Tv17 (Ðỗ Vy Hạ)
- Tv17 (hvh) 
- Tv17 (Xuân Minh)
- Tv17 (Thái Nguyên)
- Tv17 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv17 (Ngọc Cẩn) 
- Tv17 (Mai Tam)
- Tv17 (Nguyễn Paul)
- Tv17-2 (Nguyễn Paul)
- Tv17 (Văn Duy Tùng)   MIDI
- Tv17 (Hoa Phượng Vi) - YOUTUBE
- Tv17 (Loan Hảo)

CN Thường Niên 32B
 
- Tv145 (Ðỗ Vy Hạ) 
- Tv145 (VTA) 
- Tv145 (Kim Long) 
- Tv145 (Xuân Thảo)
- Tv145 (Minh Tâm)
- Tv145 (Ngọc Cẩn)
- Tv145 (hvh) ; Tv145-2 (hvh)
- Tv145 (Martinô)
- Tv145 (Minh Tâm) 
- Tv145_1 (Xuân Minh)
- Tv145_2 (Xuân Minh)
- Tv145 (Thái Nguyên)
- Tv145 (Mi Giáng)   MIDI 
- Tv145 (Hoa Phượng Vi) - YOUTUBE
- Tv145 (Mai Tam)
- Tv145 (Nhật Minh)
- Tv145 (Loan Hảo)
- Tv145 (Nguyễn Paul)
- Tv145 - Ver2 (Nguyễn Paul)
- Tv145 (Lm Xuân Đường)
- Tv145 (Văn Duy Tùng)   MIDI
CN Thường Niên 33B
 
- Tv15 (Ðỗ Vy Hạ) 
- Tv15 (Mi Trầm)
- Tv15 (Ngọc Cẩn)
- Tv15 (Xuân Thảo)
- Tv15 (Trần Ðại Phước)
- Tv15 (hvh)
- Tv15 (Kim Long)
- Tv15 (VTA)
- Tv15 (Quốc Vinh)
- Tv15_1 (Xuân Minh)
- Tv15_2 (Xuân Minh)
- Tv15 (Thái Nguyên)
- Tv15 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv15 (Liên Bình Định) 
- Tv15 (Hoa Phượng Vi)  - YOUTUBE
- Tv15 (Mai Tam)
- Tv15 (Loan Hảo)
- Tv15 1  (Nguyễn Paul)
- Tv15 2  (Nguyễn Paul)
- Tv15 (Lm Xuân Đường)
- Tv15 (Văn Duy Tùng)   MIDI
CN Thường Niên 34B
(Lễ Chúa Kitô Vua )
 
- Tv92 (Ðỗ Vy Hạ)
- Tv92 (Xuân Thảo) 
- Tv92_1 (hvh), Tv92_2 (hvh)
- Tv92 (VTA) 
- Tv92 (Kim Long)
- Tv92 (Minh Tâm)
- Tv92 (Martinô) 
- Tv92 (Xuân Minh)
- Tv92 (Thái Nguyên)
- Tv92  MIDI  (Cao Thanh Hoàng)
  (Bản Đệm Đàn,   MIDI)

- Alleluia  MIDI  (Cao Thanh Hoàng)
- Tv92 (Mi Giáng)   MIDI
- TV92 (Liên Bình Định), TV92_2 (LBĐ)
- Tv92 (Ngọc Cẩn) 
- Tv92 (Hoa Phượng Vi)  - YOUTUBE
- Tv92 (Mai Tam)
- Tv92 (Loan Hảo)
- Tv92-1  (Nguyễn Paul)
- Tv92-2  (Nguyễn Paul)
- Tv92 (Văn Duy Tùng)   MIDI

[Mùa Thường Niên] [Mùa Vọng & Giáng Sinh] [Mùa Chay] [Phục Sinh] [Các Lễ Riêng]

Home

Slottica