Thánh Vịnh Đáp Ca - Năm A

Ghi Chú: Mỗi Thánh Lễ có (các) Đáp Ca riêng. Những Đáp ca này đều được Giáo Hội chọn lựa rất cẩn thận từ câu Đáp cho đến các câu Xướng cho phù hợp với các bài đọc và ý nghĩa của phần Phụng Vụ Lời Chúa. Trong thánh lễ, ngoài Bộ Lễ ra thì bài Đáp Ca là bài phải tuân thủ khắt khe hơn các bài hát khác. Xin xem các hướng dẫn sau đây:

[Mùa Thường Niên] [Mùa Vọng & Giáng Sinh] [Mùa Chay] [Phục Sinh] [Các Lễ Riêng][Lễ An Táng & Cầu Hồn][Lễ Hôn Phối]


Mùa Thường Niên Năm A | Năm B | Năm C

update 01/14/20 by HH

Chú thích: Những hát mầu GREEN là những bài viết với phần nhạc đệm

Ebook Đáp Ca (Thái Sơn)

Ý Lễ

Đáp Ca / Alleluia

Các Mẫu ALLELUIA - Lm Xuân Thảo 
- Alleluia in D 
- Halleuija (Thiên Quang)     Midi 
- Alleluia Năm A (Đỗ Vy Hạ)
- Câu Xướng Alleluia Năm ABC (Cao Thanh Hoàng) 
- Các Mẫu Alleluia (Xuân Hoàng)
Chúa Chịu Phép Rửa

Jan 09, 2011

- Tv28 Đáp Ca Lễ Chúa Chịu Phép Rửa (Đỗ Vy Hạ)
- Tv28 Thần Dân Chúa (Hải Triều)
- Tv28 Chúa Tuôn Đổ Phúc Lành (Xuân Thảo) 
- Tv28 Xin Chúa Tuôn Ðổ (Tiến Linh)
- Tv28 (Nguyễn Tiến Dũng) 
- Tv28 (Martinô)
- Tv28 (1)   Tv28 (2) hvh
- Tv28 (Xuân Minh)
- Tv28 (Mi Giáng)  MIDI
- Tv28 (Thái Nguyên) 
- Tv28  MIDI (Cao Thanh Hoàng)
- Tv28 (Liên Bình Định)
- Tv28 (Ngọc Cẩn) 
- Tv103 (Ngọc Cẩn)
- Tv28 (Công Hoán)
- Tv28 (Nguyễn Paul)
- Tv28 (Loan Hảo)
- Tv103 (Loan Hảo)
- Tv103 (Nguyễn Paul)
- Is12 (Nguyễn Paul)
- Tv28 (Mai Tam)
- Tv28  |  MIDI  (Văn Duy Tùng)
- Tv28 (Hoa Phượng Vi) - YOUTUBE
CN Thường Niên 2A - Tv39 Đáp Ca Thường Niên 2A (Đỗ Vy Hạ)
- Tv39 Này Con Xin Đến
- Tv39 Này Con Xin Đến (Hoàng Kim) 
- Tv39 (Thái Nguyên) 
- Tv39 (Tiến Linh) 
- Tv39 (Xuân Thảo) 
- Tv39 (Kim Long)
- Tv39 (hvh), Tv39 (2) hvh
- Tv39 (Xuân Minh)
- Tv39 (Mi Giáng)  MIDI
- Tv39  MIDI  (Cao Thanh Hoàng)
- Tv39 (Liên Bình Định)
- Tv39 (Ngọc Cẩn) 
- Tv39 (Hoa Phượng Vi) - YOUTUBE
- Tv39 (Công Hoán)
- Tv39 (Nguyễn Ngọc Tiến)
- Tv39 (Nguyễn Paul)
- Tv39 (Mai Tam)
- Tv39 (Loan Hảo)
- Tv39 (Quốc Thái)
- Tv39  |  MIDI  (Văn Duy Tùng)
CN Thường Niên 3A
(TV này có thể dùng hát thay thế cho các đáp ca mùa thường niên) 
- Tv26 Đáp Ca Thường Niên 3A (Đỗ Vy Hạ)
- Tv26 Không Sợ Ai (Kim Long)
- Tv26 Chúa Là Nguồn Ánh Sáng (Hải Triều)
- Tv26 Nguồn Ánh Sáng (Hoàng Kim)
- Tv26 Chúa Là Sự Sáng (Mi Trầm)
- Tv26 (Xuân Thảo)
- Tv26 (Martinô)
- Tv26 (Ngọc Cẩn)
- Tv26 (Mi Trầm)
- Tv26 (hvh), Tv26-2(hvh)
- Tv26 (Xuân Minh)
- Tv26 (Mi Giáng)  MIDI
- Tv26  MIDI  (Cao Thanh Hoàng)
- Tv26 (Liên Bình Định) 
- Tv26 (Hoa Phượng Vi) - YOUTUBE
- Tv26 (Công Hoán)
- Tv26 (Nguyễn Ngọc Tiến)
- Tv26 (Nhật Minh)
- Tv26 (Nguyễn Paul)
- Tv26 (Lm Xuân Đường)
- Tv26 (Mai Tam)
- Tv26 (Loan Hảo)
- Tv26 (Quốc Thái)  
- Tv26  |  MIDI  (Văn Duy Tùng)
CN Thường Niên 4A - Tv145 (Xuân Thảo)
- Tv145 (Đỗ Vy Hạ)
- Tv145 (Ngọc Cẩn)
- Tv145 (Martinô)
- Tv145 (hvh), Tv145-2 (hvh)
- Tv145 (Xuân Minh)
- Tv145 (Mi Giáng)  MIDI
- Tv145  MIDI  (Cao Thanh Hoàng) 
- Tv145 (Công Hoán)
- Tv145 (Hoa Phượng Vi) - YOUTUBE
- Tv145 (Nguyễn Ngọc Tiến)
- Tv145 (Nhật Minh)
- Tv145 (Nguyễn Paul)
- Tv145 (2) (Nguyễn Paul)
- Tv145 (Mai Tam)
- Tv145 (Loan Hảo)
- Tv145  |  MIDI  (Văn Duy Tùng)
CN Thường Niên 5A - Tv111 Đáp Ca Thường Niên 5A (Đỗ Vy Hạ)
- Tv111 (Xuân Thảo)
- Tv111 (Kim Long)
- Tv111 (Ngọc Cẩn)
- Tv111 (Martinô)
- Tv111 (hvh) - Mp3
- Tv111 (Xuân Minh)
- Tv111 (Mi Giáng)  MIDI 
- Tv111 (Hoa Phượng Vi)
- Tv111 (Công Hoán)
- Tv111 (Xuân Minh)
- Tv111 (Nguyễn Paul)
- Tv111 (Trần Duy)
- Tv111 (Mai Tam)
- Tv111 (Loan Hảo)
- Tv111  |  MIDI  (Văn Duy Tùng)
CN Thường Niên 6A - Tv118 (Mi Giáng)   MIDI 
- Tv118 (hvh)
- Tv118 (Kim Long)
- Tv118 (Xuân Thảo)
- Tv118 (Martinô)
- Tv118 (Công Hoán)
- Tv118 (Hoa Phượng Vi)
- Tv118 (Xuân Minh)
- Tv118 (Nguyễn Paul)
- Tv118 (Mai Tam)
- Tv118 (Loan Hảo)
- Tv118  |  MIDI  (Văn Duy Tùng)
CN Thường Niên 7A
(Đáp Ca giống như Chúa Nhật TN-7C và 8B)
- Tv102 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv102 (Ngọc Cẩn) 
- Tv102 (hvh)
- Tv102 (Xuân Thảo)
- Tv102 (Xuân Minh)
- Tv102 (Nguyễn Paul).
- Tv102 (2) (Nguyễn Paul)
- Tv102 (Mai Tam)
- Tv102 (Hoa Phượng Vi)
- Tv102 (Loan Hảo)
- Tv102  |  MIDI  (Văn Duy Tùng)
CN Thường Niên 8A - Tv61 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv61 (hvh) - MP3
- Tv61 (Ngọc Cẩn)
- Tv61 (Xuân Thảo)
- Tv61 (Martinô)
- Tv61-1, Tv61-2 (Công Hoán)
- Tv61 (Xuân Minh)
- Tv61 (Nguyễn Paul)
- Tv61 (Mai Tam)
- Tv61 (Hoa Phượng Vi) - YOUTUBE
- Tv61 (Loan Hảo)
- Tv61  |  MIDI  (Văn Duy Tùng)
Cn Thường Niên 9A - Tv30 (Xuân Thảo)
- Tv30 (Martinô)
- Tv30 (Ngọc Cẩn)
- Tv30 (hvh) - Mp3
- Tv30 (Mi Giáng)   MIDI 
- Tv30 (Công Hoán)
- Tv30 (Xuân Minh)
- Tv30 (Nguyễn Paul)
- Tv30 (Mai Tam)
- Tv30 (Hoa Phượng Vi)
CN Thường Niên 10A - Tv49 (Đỗ Vy Hạ)
- Tv49 (Kim Long) 
- Tv49 (Xuân Thảo)
- Tv49 (Martinô)
- Tv49 (Ngọc Cẩn) 
- Tv49 (hvh)
- Tv49 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv49  MIDI  (Cao Thanh Hoàng) 
- Tv49 (Xuân Minh)
- Tv49 (Nguyễn Paul)
- Tv49 (Mai Tam)
CN Thường Niên 11A
(TV này có thể dùng hát thay thế cho các đáp ca mùa thường niên)
- Tv99 (Hoàng Kim)
- Tv99 (Kim Long)
- Tv99 (Ðỗ Vy Hạ)
- Tv99 (Tiến Linh)
- Tv99 (Xuân Thảo)
- Tv99 (hvh)
- Tv99 (Ngọc Cẩn)
- Tv99 (VTA)
- Tv99 Toàn Cầu Hãy Tung Hô 
- Tv99 (Xuan Minh) 
- Tv99 (Martino) 
-Tv99 (Hải Triều)
- Tv99 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv99  MIDI  (Cao Thanh Hoàng)
- Tv99 (Liên Bình Định) 
- Tv99 (Nguyễn Paul)
- Tv99 (Mai Tam)
- Tv99  |  MIDI  (Văn Duy Tùng)
CN Thường Niên 12A - Tv68 (Đỗ Vy Hạ)
- Tv68 (Xuân Thảo)
- Tv68 Xin Ðáp Lại (Hải Triều)
- Tv68 (Kim Long)
- Tv68 CN12A (Kim Long)
- Tv68 
- Tv68 (hvh)
- Tv68 (Xuan Minh) 
- Tv68 (Martino)
- Tv68 (Ngọc Cẩn) 
- Tv68 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv68  MIDI  (Cao Thanh Hoàng) 
- Tv68 (Nguyễn Paul)
- Tv68 (Mai Tam)
- Tv68 (Hoa Phượng Vi)  YOUTUBE
- Tv68 (Loan Hảo)
- Tv68  |  MIDI  (Văn Duy Tùng)
(CN Thường Niên 13A)
- Tv88 (Đỗ Vy Hạ)
- Tv88 (Vũ Thành An)
- Tv88 (Xuân Thảo)
- Tv88 Con Sẽ Luôn Ca Tụng (Hải Triều)
- Tv88 Con Muốn Ca Tụng (Kim Long)
- Tv88 (Xuân Minh) 
- Tv88 (hvh) ; Tv88-2 (hvh)
- Tv88 (Martinô)
- Tv88 (Ngọc Cẩn)
- Tv88 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv88 (Liên Bình Định) 
- Tv88 (Nguyễn Paul)
- Tv88 (Mai Tam)
- Tv88 (Hoa Phượng Vi) - YOUTUBE
- Tv88 (Loan Hảo)
- Tv88  |  MIDI  (Văn Duy Tùng)
CN Thường Niên 14A
(TV này có thể dùng hát thay thế cho các đáp ca mùa thường niên) 
(Đáp Ca như CN-31C)
- Tv144 (Xuân Thảo)
- Tv144 Tâu Thánh Thượng (Hải Triều) 
- Tv144 (hvh)
- Tv144 (Kim Long)
- Tv144 (Đỗ Vy Hạ)
- Tv144 (Martinô) 
- Tv144 (Ngọc Cẩn) 
- Tv144 (Xuân Minh) 
- Tv144 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv144   MIDI  (Cao Thanh Hoàng)
- Tv144 (Liên Bình Định) 
- Tv144 (Nguyễn Paul)
- Tv144 (Mai Tam)
- Tv144 (Hoa Phượng Vi)
- Tv144 (Loan Hảo)
- Tv144  |  MIDI  (Văn Duy Tùng)
CN Thường Niên 15A - Tv64 (Đỗ Vy Hạ)
- Tv64 Hạt Giống Gieo Vào Ðất (Hải Ánh)
- Tv64 Chúa Viếng Thăm
- Tv64 (Xuân Thảo)
- Tv64 (Martino)
- Tv64
- Tv64
- Tv64 (Ngọc Cẩn)
- Tv64 (hvh)  
- Tv64 (Xuân Minh)
- Tv64 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv64  MIDI  (Cao Thanh Hoàng) 
- Tv64 (Nguyễn Paul)
- Tv64 (Mai Tam)
- Tv64 (Hoa Phượng Vi) - YOUTUBE
- Tv64 (Loan Hảo)
- Tv64  |  MIDI  (Văn Duy Tùng)
CN Thường Niên 16A - Tv85 (Đỗ Vy Hạ)
- Tv85 Chúa Nhân Hậu (Tiến Linh)
- Tv85 Chúa Nhân Hậu 
- Tv85 (Xuân Thảo)
- Tv85 (Kim Long)
- Tv85-1 (Martinô)
- Tv85-2 (Martinô)
- Tv85 (Ngọc Cẩn)
- Tv85 (hvh)
- Tv85 (Xuân Minh)
- Tv85 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv85  MIDI  (Cao Thanh Hoàng)
- Tv85 (Liên Bình Định) 
- Tv85 (Nguyễn Paul)
- Tv85 (Mai Tam)
- Tv85 (Hoa Phượng Vi) - YOUTUBE
- Tv85 (Loan Hảo)
- Tv85  |  MIDI  (Văn Duy Tùng)
CN Thường Niên 17A
 
- Tv118 (Đỗ Vy Hạ)
- Tv118 (Thái Nguyên)
- Tv118 (Kim Long) 
- Tv118 (Xuân Thảo)
- Tv118 (Ngọc Cẩn)
- Tv118 (Martinô)
- Tv118 (hvh) 
- Tv118 -2 (hvh)  mp3
- Tv118 (Xuân Minh)
- Tv118 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv118   MIDI  (Cao Thanh Hoàng) 
- Tv118 (Nguyễn Paul)
- Ý Tv118 (Nguyễn Paul)
- Tv118 (Mai Tam)
- Tv118 (Hoa Phượng Vi) - YOUTUBE
- Tv118 (Loan Hảo)
- Tv118  |  MIDI  (Văn Duy Tùng)
CN Thường Niên 18A
 
- Tv144 (Đỗ Vy Hạ)
- Tv144 (Thái Nguyên)
- Tv144 (Tiến Linh) 
- Tv144 (Xuân Thảo)
- Tv144 (Đăng Quang)
- Tv144 (Ngọc Cẩn) 
- Tv144 (Kim Long)
- Tv144 (Martino)
- Tv144 (hvh) 
- Tv144 (Xuân Minh)
- Tv144 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv144  MIDI  (Cao Thanh Hoàng)
- Tv144 (Liên Bình Định) 
- Tv144 (Nguyễn Paul)
- Tv144 (Mai Tam)
- Tv144 (Hoa Phượng Vi) - YOUTUBE
- Tv114 (Loan Hảo)
- Tv144  |  MIDI  (Văn Duy Tùng)
CN Thường Niên 19A
 
- Tv84 (Thái Nguyên)
- Tv84 (Kim Long)
- Tv84 (Nguyễn Duy)
- Tv84 Xin Tỏ Lòng Chúa (Hải Triều)
- Tv84 Xin Tỏ Tình Thương (Tiến Linh)
- Tv84 (Xuân Thảo) 
- Tv84 (Elizabeth Kim Nguyen) 
- Tv84 (hvh) 
- Tv84 (Đỗ Vy Hạ)
- Tv84 (Martino)
- Tv84 (Ngọc Cẩn) 
- Tv84 (Xuân Minh)
- Tv84 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv84   MIDI  (Cao Thanh Hoàng)
- Tv84 (Liên Bình Định)
- Tv84 (Ngọc Cẩn) 
- Tv84 (Nguyễn Paul)
- Tv84 (Trần Duy)
- Tv84 (Mai Tam)
- Tv84 (Hoa Phượng Vi)
- Tv84 (Loan Hảo)
- Tv84  |  MIDI  (Văn Duy Tùng)
CN Thường Niên 20A
(Tv66, 2-3, 5, 6 và 8)
 
- Tv66 (Đỗ Vy Hạ)
- Tv66 (Thái Nguyên)
- Tv66 Chư Dân (Kim Long)
- Tv66 Hãy Hát Mừng Chúa
- Tv66 Ước Gì (Hải Triều)
- Tv66 (Xuân Minh) 
- Tv66 (Xuân Thảo)
- Tv66 (Martino)
- Tv66 (Ngọc Cẩn) 
- Tv66 (hvh)
- Tv66 2 (hvh)
- Tv66 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv66   MIDI  (Cao Thanh Hoàng)
- Tv66 (Liên Bình Định) 
- Tv66 (Nhật Minh)
- Tv66 (Nguyễn Paul)
- Tv66-2 (Nguyễn Paul)
- Tv66 (Mai Tam)
- Tv66 (Hoa Phượng Vi)
- Tv66 (Loan Hảo)
- Tv66  |  MIDI  (Văn Duy Tùng)
CN Thường Niên 21A
 
- Tv137 (Đỗ Vy Hạ)
- Tv137 (Thái Nguyên)
- Tv137 (Kim Long)
- Tv137 (Phan Sinh) 
- Tv137 (Ngọc Cẩn)
- Tv137 (Martinô) 
- Tv137 Con Hết Lòng Cảm Tạ 
- Tv137 (hvh) 
- Tv137 (Xuân Minh)
- Tv137 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv137   MIDI  (Cao Thanh Hoàng)
- Tv137 (Liên Bình Định) 
- Tv137 (Nguyễn Paul)
- Tv137 (Mai Tam)
- Tv137 (Hoa Phượng Vi) - YOUTUBE
- Tv137 (Loan Hảo)
- Tv137  |  MIDI  (Văn Duy Tùng)
CN Thường Niên 22A
(Tv 62, 2, 3-4, 5-6, 8-9)
 
- Tv62 (Thái Nguyên)
- Tv62 (Kim Long)
- Tv62 (Tiến Linh)
- Tv62 (Xuân Thảo)
- Tv62 (Martinô)
- Tv62 (Ngọc Cẩn)
- Tv62
- Tv62
- Tv62
- Tv62 (Ðỗ Vy Hạ) 
- Tv62 (hvh) 
- Tv62 (Xuân Minh)
- Tv62 (Cao Minh Thắng) Alleluia
- Tv62 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv62 (Liên Bình Định) 
- Tv62 (Nguyễn Paul)
- Tv62 (Trần Duy)
- Tv62 (Mai Tam)
- Tv62 (Hoa Phượng Vi)
- Tv62 (Loan Hảo)
- Tv62  |  MIDI  (Văn Duy Tùng)
CN Thường Niên 23A
(Tv94, 1-2, 6-7, 8-9)
 
- Tv94 (Xuân Thảo)
- Tv94 (Martinô)
- Tv94
- Tv94 Ðừng Cứng Lòng
- Tv94 Ðừng Cứng Lòng (Hải Triều)
- Tv94 (Kim Long)
- Tv94 Ngày Hôm Nay (Tiến Linh)
- Tv94 (Thái Nguyên)
- Tv94 (Trần Ðại Phước)
- Tv94
- Tv94 (Ðỗ Vy Hạ)
- Tv94 (hvh)
- Tv94 (Ngọc Cẩn)
- Tv94 (Xuân Minh)
- Tv94 (Cao Minh Thắng) Alleluia
- Tv94 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv94   MIDI  (Cao Thanh Hoàng) 
- Tv94 (Nguyễn Paul)
- Tv94 (2) (Nguyễn Paul)
- Tv94 (Trần Duy)
- Tv94 (Mai Tam)
- Tv94 (Hoa Phượng Vi) - YOUTUBE
- Tv94 (Loan Hảo)
- Tv94  |  MIDI  (Văn Duy Tùng)
CN Thường Niên 24A
(Tv102, 1-2, 3-4, 9-10, 11-12)
- Tv102
- Tv102
- Tv102 (Thái Nguyên)
- Tv102 Chúa Là Ðấng Xót Thương
- Tv102 Ðấng Từ Bi (Viết Chung)
- Tv102 (Ðỗ Vy Hạ) 
- Tv102 
- Tv102-1 (hvh)  , Tv102-2 (hvh)
- Tv102 (Xuân Thảo)
- Tv102 (Kim Long)
- Tv102 (Thế Thông)
- Tv102 (Martinô)
- Tv102 (Trần Mạnh Trực)
- Tv102 (Anh Tuấn) 
- Tv102 (Hải Triều)
- Tv102 Chúa Là Đấng Từ Bi
- Tv102 (Ngọc Cẩn)
- Tv102 (Elizabeth Kim Nguyễn) 
- Tv102 (Xuân Minh)
- Tv102 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv102 (Liên Bình Định)
- Tv22 (Nhật Minh)
- Tv102   MIDI  (Cao Thanh Hoàng) 
- Tv102 (Nguyễn Paul)
- Tv102 (Mai Tam)
- Tv102 (Hoa Phượng Vi)
- Tv102 (Loan Hảo)
- Tv102  |  MIDI  (Văn Duy Tùng)
CN Thường Niên 25A
(Tv44, 2-3, 15-16, 17-18)
- Tv144 (Thái Nguyên)
- Tv144 (Kim Long)
- Tv144 (Xuân Thảo)
- Tv144
- Tv144 (Ðỗ Vy Hạ) 
- Tv144 (Trần Ðại Phước) 
- Tv144 (Ngọc Cẩn) 
- Tv144 (Martino) 
- Tv144 (hvh) 
- Tv144 (Xuân Minh)
- Tv144 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv144 (Liên Bình Định)
- Tv144   MIDI  (Cao Thanh Hoàng) 
- Tv144 (Nguyễn Paul)
- Tv144 (Mai Tam)
- Tv144 (Hoa Phượng Vi)
- Tv144 (Loan Hảo)
- Tv144  |  MIDI  (Văn Duy Tùng)
CN Thường Niên 26A
(Tv24, 4bc-5, 6-7, 8-9)
- Tv24 (Thái Nguyên)
- Tv24 (Ðỗ Vy Hạ)
- Tv24 (Kim Long)
- Tv24 (Hoàng Kim)
- Tv24 (Tiến Linh)
- Tv24
- Tv24 (hvh) 
- Tv24 (Thiên Lan) 
- Tv24 (Martino) 
- Tv24 (Ngọc Cẩn) 
- Tv24 (Xuân Minh)
- Tv24 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv24 (Liên Bình Định)
- Tv24   MIDI  (Cao Thanh Hoàng) 
- Tv24 (Nguyễn Paul)
- Tv24 (Mai Tam)
- Tv24 (Hoa Phượng Vi)
- Tv24 (Loan Hảo)
- Tv24  |  MIDI  (Văn Duy Tùng)
CN Thường Niên 27A
(Tv79, 9 và 12, 13-14, 15-16, 19-20)
- Tv79 (Ðỗ Vy Hạ)
- Tv79 (Martinô)
- Tv79 (Kim Long)
- Tv79 (Xuân Thảo)
- Tv79 
- Tv79 (Ngọc Cẩn)
- Tv79 (hvh) 
- Tv79 (Xuân Minh)
- Tv79 (Mi Giáng)   MIDI 
- Tv79 (Nguyễn Paul)
- Tv79-2 (Nguyễn Paul)
- Tv79 (Mai Tam)
- Tv79 (Hoa Phượng Vi)
- Tv79 (Loan Hảo)
- Tv79  |  MIDI  (Văn Duy Tùng)
CN Thường Niên 28A
(Tv22, 1-3a, 3b-4, 5, 6)
- Tv22 (Ðỗ Vy Hạ)
- Tv22 (Tiến Linh)
- Tv22 Trong Nhà Chúa (Hải Triều) 
- Tv22 (KimLong) 
- Tv22 Hạnh Phúc Tuyệt Vời (Kim Long)
- Tv22 (Trần Ðại Phước)
- Tv22
- Tv22 Trong Cung Ðiện Chúa (Ngọc Cẩn)
- Tv22 (Xuân Thảo)
- Tv22 (Xuân Minh) 
- Tv22 (Martino)
- Tv22 (hvh) 
- Tv22 (Xuân Minh)
- Tv22 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv22 (Liên Bình Định)
- Tv22 (Nhật Minh)
- Tv22   MIDI  (Cao Thanh Hoàng) 
- Tv22 (Nguyễn Paul)
- Tv22 (Mai Tam)
- Tv22 (Hoa Phượng Vi) - YOUTUBE
- Tv22 (Loan Hảo)
- Tv22  |  MIDI  (Văn Duy Tùng)
CN Thường Niên 29A
(Tv95, 1 và 3, 4-5, 7-8, 9-10a và c)
- Tv95 (Hải Triều)
- Tv95 (Thái Nguyên)
- Tv95 (Kim Long)
- Tv95 (Xuân Thảo)
- Tv95
- Tv95 Hãy Dâng Chúa (Ngọc Cẩn)
- Tv95 (Ðỗ Vy Hạ)
- Tv95 (Trần Ðại Phước) 
- Tv95 (Martinô)
- Tv95 (hvh) 
- Tv95 (Xuân Minh)
- Tv95 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv95   MIDI  (Cao Thanh Hoàng)
- Tv95 (Liên Bình Định) 
- Tv95 (Nhật Minh)
- Tv95 (Nguyễn Paul)
- Tv95-2 (Nguyễn Paul)
- Tv95 (Mai Tam)
- Tv95 (Hoa Phượng Vi)
- Tv95 (Loan Hảo)
- Tv95  |  MIDI  (Văn Duy Tùng)
CN Thường Niên 30A
(Tv17, 2-3a, 3bc-4, 47 và 51ab)
 
- Tv17 (Thái Nguyên) 
- Tv17 (Xuân Thảo)
- Tv17 (Martino)
- Tv17 (Kim Long)
- Tv17
- Tv17 Con Mến Yêu Ngài (Ngọc Cẩn)
- Tv17 (Ðỗ Vy Hạ) 
- Tv17 (hvh) 
- Tv17 (Phương Anh) 
- Tv17 (Hải Triều) 
- Tv17 (Xuân Minh) 
- Tv17 (Vũ Thành An)
- Tv17 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv17 (Liên Bình Định)
- Tv17   MIDI  (Cao Thanh Hoàng)
- Tv17 (Ngọc Cẩn) 
- Tv17 (Nguyễn Paul)
- Tv17-2 (Nguyễn Paul)
- Tv17 (Mai Tam)
- Tv17 (Hoa Phượng Vi)
- Tv17 (Loan Hảo)
- Tv17  |  MIDI  (Văn Duy Tùng)
CN Thường Niên 31A
(Tv130, 1, 2, 3)
 
- Tv130 (Thái Nguyên)
- Tv130 (Thiên Lan)
- Tv130 (Martino) 
- Tv130 (Martino)
- Tv130 (Ngọc Cẩn) 
- Tv130 (Kim Long)
- Tv130
- Tv130
- Tv130 (Ðỗ Vy Hạ) 
- Tv130 (hvh) 
- Tv130 (Xuân Minh)
- Tv130 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv130 (Liên Bình Định)
- Tv130   MIDI  (Cao Thanh Hoàng) 
- Tv130 (Nguyễn Paul)
- Tv130 (Mai Tam)
- Tv130 (Hoa Phượng Vi)
- Tv130 (Loan Hảo)
- Tv130  |  MIDI  (Văn Duy Tùng)
CN Thường Niên 32A
Tv 62, 2, 3-4, 5-6, 7-8
- Tv62
- Tv62 (Ðỗ Vy Hạ)
- Tv62 Khát Mong Ngài (Thế Thông) 
- Tv62 (hvh)
- Tv62 (Xuân Minh) 
- Alleluia (Cao Minh Thắng)
(Xem CN Thường Niên 22A)
- Tv62 (Mi Giáng)   MIDI 
- Tv62 (Nguyễn Paul)
- Tv62 (Lm Xuân Đường)
- Tv62 (Mai Tam)
- Tv62 (Hoa Phượng Vi)
- Tv62 (Loan Hảo)
- Tv62  |  MIDI  (Văn Duy Tùng)
CN Thường Niên 33A
Tv 127, 1-2, 3, 4-5
(giống như lễ Cưới)
- Tv127 (Vịnh Ca 127)
- Tv127 Ðường Vinh Phúc (Trần Ðại Phước)
- Tv127 Vinh Phúc (Kim Long)
- Tv127 Kim Long
- Tv127 Phúc Thay (Cát Minh)
- Tv127 Hạnh Phúc Thay (Hải Triều)
- Tv127 Hạnh Phúc
- Tv127 Hạnh Phúc Thay (hvh)
- Tv127  
- Tv127 (Ðỗ Vy Hạ)
- Tv127 (Xuân Thảo) 
- Tv127 (Ngọc Cẩn)
- Tv127 (Martino)
- Tv127 (hvh)
- Tv127 (Xuân Minh) 
- Alleluia (Cao Minh Thắng)
- Tv127 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv127 (Liên Bình Định) 
- Tv127 (Nguyễn Paul)
- Tv127 (2) (Nguyễn Paul)
- Tv127 (Mai Tam)
- Tv127 (Hoa Phượng Vi)
- Tv127 (Loan Hảo)
- Tv127  |  MIDI  (Văn Duy Tùng)
Chúa Kitô Vua (A)
(như  CN16B, CN4A-MC, CN4A-PS, Lễ Thánh Tâm, Lễ Thêm Sức, Lễ Truyền Chức, Lễ Cầu Hồn, Lễ Mình Máu Chúa)
- Tv22 (Ðỗ Vy Hạ)
- Tv22 (Xuân Thảo)
- Tv22 (KimLong)
- Tv22 (Tiến Linh)
- Tv22 Chúa Chăn Nuôi Tôi (Quốc Vinh)
- Tv22 Lễ Chúa Kitô Vua 
- Tv22 (Elizabeth Kim Nguyen) 
- Tv22 (hvh) 
- Tv22 Chúa Chiên Lành (Viết Chung)
- Tv22 Chúa Là Đấng (Hoàng Kim)
- Tv22 Có Chúa Chăn Dắt (Hải Triều)
- Tv22 Đồng Cỏ Tươi (Hùng Lân)
- Tv22 Chúa Là Mục Tử  (Martinô)
- Tv22 Chúa Là Mục Tử (Ngọc Cẩn) 
- Tv22 (Xuân Minh) 
- Alleluia (Cao Minh Thắng)
- Tv22 (Thái Nguyên)
- Tv22 (Mi Giáng)   MIDI
- Tv22   MIDI  (Cao Thanh Hoàng)
- Alleluia  MIDI  (Cao Thanh Hoàng)
- Tv22 (Liên Bình Định)
- Tv22 (Lê Đăng Ngôn)
- Tv22 (Ngọc Cẩn) 
- Tv22 (Nguyễn Paul)
- Tv22 (Mai Tam)
- Tv22 (Hoa Phượng Vi) - YOUTUBE
- Tv22 (Loan Hảo)
- Tv22  - MIDI (Văn Duy Tùng)

[Mùa Thường Niên] [Mùa Vọng & Giáng Sinh] [Mùa Chay] [Phục Sinh] [Các Lễ Riêng]

Home